วาไรตี้
ประชาสัมพันธ์
loading...
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ราชภัฏเลย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ราชภัฏเลย แสดงบทความทั้งหมด

มาแล้ว!! #รับตรง58 ม.ราชภัฏเลย ภาคปกติ 58 (1 - 19 ธันวาคม 57 นี้เท่านั้น!!)


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรงผ่านโรงเรียน 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน
2) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) ไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย
4) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
5) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา (เมื่อเข้าศึกษา)
6) มีความประพฤติเรียบร้อย
7) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
กำหนดการรับสมัคร
          วันที่
รายละเอียด

สมัครผ่านทางโรงเรียน

1 - 19 ธันวาคม  2557
สมัครผ่านทางโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
(เฉพาะโรงเรียนในเขตจังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ  และหนองบัวลำภู)

สมัครทางไปรษณีย์

1 - 19  ธันวาคม  2557
สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1 - 19  ธันวาคม  2557
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th)

สมัครด้วยตนเอง

1 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558
สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น
23 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้ที่ต้องสอบคัดเลือก (เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัครลำดับ 1 และกำหนดให้มีวิชาสอบคัดเลือก)
1 กุมภาพันธ์ 2558
สอบคัดเลือก (เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัครลำดับ 1 และกำหนดให้มี
วิชาสอบคัดเลือก)

9 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

15 กุมภาพันธ์ 2558

สอบสัมภาษณ์
18 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลการคัดเลือก
28 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานตัวนักศึกษาใหม่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1  มีนาคม  2558
รายงานตัวนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์เลย
   สิงหาคม 2558
เปิดภาคเรียน  1/2558
หลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง (สามารถติดต่อขอสำเนาใบสมัครจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.lru.ac.th)
6.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ได้แก่ ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ. 1 จำนวน 1 ฉบับ ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ GPA 3 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป และ ให้กรรมการรับสมัคร 2 รูป เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร)
6.5 ค่าสมัคร 200 บาท
วิธีการสมัคร
1 สมัครผ่านทางโรงเรียน ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 6 และ สมัครกับอาจารย์แนะแนว หรือผู้ที่โรงเรียนมอบหมายให้เป็นผู้รับสมัคร
2 สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 6 และยื่นใบสมัครที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:00 น. ไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 สมัครทางไปรษณีย์ ให้ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
4 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครที่ www.lru.ac.th
             ทั้งนี้ กรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษารวมในประเภทรับตรง และประเภททั่วไป น้อยกว่า 20 คน  มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น และให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ยกเว้นสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2556


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรงผ่านโรงเรียน 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน
2) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) ไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย
4) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
5) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา (เมื่อเข้าศึกษา)
6) มีความประพฤติเรียบร้อย
7) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
กำหนดการรับสมัคร
          วันที่
รายละเอียด

สมัครผ่านทางโรงเรียน

1 - 19 ธันวาคม  2557
สมัครผ่านทางโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
(เฉพาะโรงเรียนในเขตจังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ  และหนองบัวลำภู)

สมัครทางไปรษณีย์

1 - 19  ธันวาคม  2557
สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1 - 19  ธันวาคม  2557
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th)

สมัครด้วยตนเอง

1 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558
สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น
23 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้ที่ต้องสอบคัดเลือก (เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัครลำดับ 1 และกำหนดให้มีวิชาสอบคัดเลือก)
1 กุมภาพันธ์ 2558
สอบคัดเลือก (เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัครลำดับ 1 และกำหนดให้มี
วิชาสอบคัดเลือก)

9 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

15 กุมภาพันธ์ 2558

สอบสัมภาษณ์
18 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลการคัดเลือก
28 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานตัวนักศึกษาใหม่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1  มีนาคม  2558
รายงานตัวนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์เลย
   สิงหาคม 2558
เปิดภาคเรียน  1/2558
หลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง (สามารถติดต่อขอสำเนาใบสมัครจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.lru.ac.th)
6.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ได้แก่ ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ. 1 จำนวน 1 ฉบับ ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ GPA 3 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป และ ให้กรรมการรับสมัคร 2 รูป เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร)
6.5 ค่าสมัคร 200 บาท
วิธีการสมัคร
1 สมัครผ่านทางโรงเรียน ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 6 และ สมัครกับอาจารย์แนะแนว หรือผู้ที่โรงเรียนมอบหมายให้เป็นผู้รับสมัคร
2 สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 6 และยื่นใบสมัครที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:00 น. ไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 สมัครทางไปรษณีย์ ให้ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
4 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครที่ www.lru.ac.th
             ทั้งนี้ กรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษารวมในประเภทรับตรง และประเภททั่วไป น้อยกว่า 20 คน  มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น และให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ยกเว้นสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
----------------------------------------------------------------------------------------------


การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ปีการศึกษา 2556
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประเภทรับตรงผ่านโรงเรียน  ทั้งนี้ จะต้องกำลังเรียนอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 
         กำหนดการรับสมัคร                     1. สมัครผ่านทางโรงเรียน           ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555 
                    2. สมัครทางไปรษณีย์               ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555 
                    3. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต     ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555     >>สมัครเรียน<< 
                    4. สมัครด้วยตนเอง                   ระหว่างวันที่ 1-26 ธันวาคม 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล 
โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41126-41132  และ โทร. 0-4281-3060

ที่มา  http://pr.lru.ac.th/main/content/view/2704/34/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดรับนักศึกษา6,375คน


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรงผ่านโรงเรียน 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน
2) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) ไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย
4) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
5) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา (เมื่อเข้าศึกษา)
6) มีความประพฤติเรียบร้อย
7) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
กำหนดการรับสมัคร
          วันที่
รายละเอียด

สมัครผ่านทางโรงเรียน

1 - 19 ธันวาคม  2557
สมัครผ่านทางโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
(เฉพาะโรงเรียนในเขตจังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ  และหนองบัวลำภู)

สมัครทางไปรษณีย์

1 - 19  ธันวาคม  2557
สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1 - 19  ธันวาคม  2557
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th)

สมัครด้วยตนเอง

1 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558
สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น
23 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้ที่ต้องสอบคัดเลือก (เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัครลำดับ 1 และกำหนดให้มีวิชาสอบคัดเลือก)
1 กุมภาพันธ์ 2558
สอบคัดเลือก (เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัครลำดับ 1 และกำหนดให้มี
วิชาสอบคัดเลือก)

9 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

15 กุมภาพันธ์ 2558

สอบสัมภาษณ์
18 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลการคัดเลือก
28 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานตัวนักศึกษาใหม่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1  มีนาคม  2558
รายงานตัวนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์เลย
   สิงหาคม 2558
เปิดภาคเรียน  1/2558
หลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง (สามารถติดต่อขอสำเนาใบสมัครจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.lru.ac.th)
6.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ได้แก่ ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ. 1 จำนวน 1 ฉบับ ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ GPA 3 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป และ ให้กรรมการรับสมัคร 2 รูป เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร)
6.5 ค่าสมัคร 200 บาท
วิธีการสมัคร
1 สมัครผ่านทางโรงเรียน ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 6 และ สมัครกับอาจารย์แนะแนว หรือผู้ที่โรงเรียนมอบหมายให้เป็นผู้รับสมัคร
2 สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 6 และยื่นใบสมัครที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:00 น. ไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 สมัครทางไปรษณีย์ ให้ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
4 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครที่ www.lru.ac.th
             ทั้งนี้ กรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษารวมในประเภทรับตรง และประเภททั่วไป น้อยกว่า 20 คน  มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น และให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ยกเว้นสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

=================================================

ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) เปิดเผยว่า ในปีพ.ศ. 2553 ทางมหาวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรงในระดับปริญญาตรี 5 คณะ จำนวน 6,375 คน แบ่งเป็นภาคปกติ 3,035 คน และ ภาคพิเศษ (กศ.พ.) เรียนเสาร์-อาทิตย์ 3,340 คน ดังนี้ คณะครุศาสตร์ (ปริญญาตรี 5 ปี) รับ 1,240 คน แบ่งเป็นภาคปกติ 520 คน กศ.พ. 720 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ 40 คน กศ.พ. 120 คน ภาษาอังกฤษ ภาคปกติ 80 คน  กศ.พ. 120 คน ภาษาไทย ภาคปกติ 40 คน กศ.พ. 120 คน สังคมศึกษา ภาคปกติ 40 คน กศ.พ. 120 คน วิทยาศาสตร์ แขนงวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคปกติ 40 คน วิทยาศาสตร์แขนงเคมี ภาคปกติ 40 คน วิทยาศาสตร์แขนงชีววิทยา ภาคปกติ 40 คน วิทยาศาสตร์แขนงฟิสิกส์ ภาคปกติ 40 คน คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคปกติ 40 คน กศ.พ. 120 คน คณิตศาสตร์ ภาคปกติ 40 คน พลศึกษา ภาคปกติ 40 คน ศิลปศึกษา ภาคปกติ 40 คน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กศ.พ. 120 คน
  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี 4 ปี) รับ 1,480 คน แบ่งเป็น ภาคปกติ 960  คน กศ.พ. 520 คน สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 80 คน ฟิสิกส์ ภาคปกติ 40 คน กศ.พ. 80 คน  ชีววิทยา ภาคปกติ 80 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 200 คน กศ.พ. 160 คน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ 80 คน กศ.พ. 150 คน เกษตรศาสตร์ ภาคปกติ 40 คน อาหารและโภชนาการ ภาคปกติ 40 คน  เทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ 40 คน กศ.พ. 40 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 40 คน สาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ 200 คน  กศ.พ. 90 คน สัตวศาสตร์ ภาคปกติ 40 คน คณิตศาสตร์ ภาคปกติ 40 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ 40 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี) รับ 525 คน แบ่งเป็น  ภาคปกติ 210 คน  กศ.พ. 315 คน สาขาวิชาเทคโนโลยี  เซรามิก ภาคปกติ 30 คน กศ.พ. 35 คน เทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 90 คน กศ.พ. 105 คน เทคโนโลยีโยธา ภาคปกติ 30 คน กศ.พ. 70 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ภาคปกติ    60 คน  กศ.พ. 105 คน
  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี) รับ 1,660 คน แบ่งเป็น ภาคปกติ 680 คน กศ.พ. 980 คน  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาคปกติ 80 คน กศ.พ. 120 คน การพัฒนาชุมชน ภาคปกติ 40 คน กศ.พ. 160 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ แขนงการจัดการสำนักงาน ภาคปกติ 40 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจแขนงการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาคปกติ 80 คน  กศ.พ. 120 คน ภาษาอังกฤษ  ภาคปกติ 30 คน ศิลปกรรมแขนงออกแบบนิเทศศิลป์ ภาคปกติ 25 คน กศ.พ. 60 คน ศิลปกรรมแขนงทัศนศิลป์ ภาคปกติ 25 คน  กศ.พ. 60 คน ดิจิทัลอาร์ต ภาคปกติ 25 คน กศ.พ. 60 คน  ดนตรี ภาคปกติ 35 คน นาฏยศิลป์ ภาคปกติ 40 คน นิติ ศาสตร์ ภาคปกติ 80 คน กศ.พ. 200 คน รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ 180 คน กศ.พ. 200 คน  และ คณะวิทยาการจัดการ (ปริญญาตรี 4 ปี) รับ 1,470 คน แบ่งเป็น ภาคปกติ 665 คน  กศ.พ. 805   คน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ 90 คน  กศ.พ. 90 คน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคปกติ 90 คน กศ.พ. 90 คน การบัญชี ภาคปกติ 180 คน กศ.พ. 160 คน การตลาด ภาคปกติ 70 คน  กศ.พ. 105 คน การจัดการทั่วไป ภาคปกติ 200 คน กศ.พ. 360 คน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ 35 คน
  
ทั้งนี้รับสมัครนักศึกษาภาคปกติผ่านโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และรับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์-16 เมษายน พ.ศ. 2553 (ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ส่วน กศ.พ. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม-9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้สนใจสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 1126-1132 หรือ         0-4281-3060 หรือดูรายละเอียดที่ www.lru.ac.thที่มา  
loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...