11
w
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ราชภัฏเลย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ราชภัฏเลย แสดงบทความทั้งหมด

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2556


การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ปีการศึกษา 2556
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประเภทรับตรงผ่านโรงเรียน  ทั้งนี้ จะต้องกำลังเรียนอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 
         กำหนดการรับสมัคร                     1. สมัครผ่านทางโรงเรียน           ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555 
                    2. สมัครทางไปรษณีย์               ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555 
                    3. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต     ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555     >>สมัครเรียน<< 
                    4. สมัครด้วยตนเอง                   ระหว่างวันที่ 1-26 ธันวาคม 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล 
โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41126-41132  และ โทร. 0-4281-3060

ที่มา  http://pr.lru.ac.th/main/content/view/2704/34/

Facebook

บทความ

รับข่าว