11
w
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ราชภัฎ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ราชภัฎ แสดงบทความทั้งหมด

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาคปกติ 57 รอบที่ 2


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบสอง)
เปิดรับสมัคร  1 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2557

หน้าเว็บไซต์รับสมัคร http://reg.dru.ac.th/entry/

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2556
กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ
รับสมัคร
6 ธันวาคม 2555 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4 มีนาคม 2556
สอบข้อเขียน
8 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
12 มีนาคม 2556
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องตรวจร่างกายที่
โรงพยาบาลธวัชบุรี
13-14 มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์
15 มีนาคม 2556 และ 18 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 มีนาคม 2556
รายงานตัว
25 มีนาคม 2556
ปฐมนิเทศ
พฤษภาคม 2556
เปิดภาคเรียน
มิถุนายน 2556
*** สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องแนบเอกสาร "หนังสือรับรองความประพฤติ"
*** ดาวโหลดเอกสารได้จากที่นี่ : ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศมหาวิทยาลัย <--- span="span">
หนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
 หนังสือรับรองหลักสูตร << พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ที่มา  http://nurse-admission.reru.ac.th/

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556
ประเภทรับสมัครเลือก
   ภาคปกติ ประเภททุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2556
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถทางวิชาการ
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถพิเศษด้านดนตรี
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย และการละคร
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (กีฬาแบดมินตัน)
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (กีฬาวอลเลย์บอลหญิง)
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (กีฬาคาราเต้โด)
   ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556


หมายเหตุ :ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกประเภทรับตรง ตรวจสอบสถานะการสมัครและข้อมูลการชำระเงิน หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการชำระเงิน กรุณาสำเนาใบเสร็จการชำระเงินที่มีตราประทับจากธนาคาร แล้วส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข   02-1601262

ที่มา http://reg.ssru.ac.th/rg/index.php/studentapply2556

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2556


การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ปีการศึกษา 2556
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประเภทรับตรงผ่านโรงเรียน  ทั้งนี้ จะต้องกำลังเรียนอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 
         กำหนดการรับสมัคร                     1. สมัครผ่านทางโรงเรียน           ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555 
                    2. สมัครทางไปรษณีย์               ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555 
                    3. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต     ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555     >>สมัครเรียน<< 
                    4. สมัครด้วยตนเอง                   ระหว่างวันที่ 1-26 ธันวาคม 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล 
โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41126-41132  และ โทร. 0-4281-3060

ที่มา  http://pr.lru.ac.th/main/content/view/2704/34/

118ปีการฝึกหัดครูฯมรภ.ไม่หยุดผลิต

ครู 5.5 หมื่น สอนไม่ตรงวุฒิรั้งคุณภาพ

จากงานรำลึกวันสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 118 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหา วิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง อนาคต มรภ. ว่า การผลิตครูถือเป็นหัวใจสำคัญและภารกิจของ มรภ. ทั่วประเทศที่จะทิ้งไม่ได้ มรภ.ต้องเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยทบทวนดูว่าแต่ละแห่งเก่งด้านใดมากที่สุด ทั้งนี้อนาคตของมหาวิทยาลัยจะไปในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับบุคลากร ที่จะต้องเลือกผู้นำที่มีลักษณะที่ตนเองต้องการ
    
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวน ดุสิตโพล กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของครู อาจารย์ และ ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,104 คน เกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสร้างวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่าง 31.58% เห็นว่าสถาบันการศึกษาจะผลิตครูให้มีคุณภาพได้ ต้องคัดเลือกผู้ที่มีความตั้งใจจริงมาเป็นครู หรือคัดคนเก่งและคนดี 33.42% เห็นว่าคุรุสภาควรจะออกข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน จึงจะได้ครูมีประสิทธิภาพ และ 36.58% เห็นว่าต้องมีการให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือ ต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
    
ด้าน ดร.ปัญญา แก้วกียูร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า จากข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พบว่า ครูไทยส่วนใหญ่มีจำนวนชั่วโมงสอนหนังสือ มากกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดไว้ 25 ชั่วโมงต่อคนต่อสัปดาห์ และมีจำนวนนักเรียนเฉลี่ยมากกว่า 40 คนต่อห้อง ซึ่งเป็นเพราะเราขาดแคลนครูประมาณ 40,000 คน ขณะเดียวกันก็มีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิหรือวิชาเอก ประมาณ 55,000 คน สิ่งเหล่านี้มีผลทำให้คุณภาพการเรียนการสอนลดลง.


ข่าว  http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=95111

ราชภัฎลำปางเจ๋งใช้หลักธรรมคู่บริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎ ลำปาง เจ๋ง ใช้หลักธรรมควบคู่กับศาสตร์บริหารธุรกิจ
อาจารย์ ปิยะ วัตถพาณิชย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เผยว่า สาขาวิชาการจัดการทั่วไปได้จัดการบูรณาการการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาใน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาในอีกไม่ถึงหนึ่งปีข้างหน้า โดยได้นำหลักธรรมคำสอนของกระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการกับศาสตร์ทางด้านการ บริหารจัดการทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน หรือการเรียนการสอนทางด้านการบริหารธุรกิจ

“ทั้งนี้ ได้อาราธนาพระอธิการ ดร.บัณฑิต ปิยธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่ารวก ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งสำเร็จการศึกษาสาขาปรัชญา ระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย เป็นองค์บรรยายพิเศษในหัวข้อ หลักธรรมทางพุทธศาสนากับการดำเนินธุรกิจ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 120 คน เข้ารับฟัง การบรรยายดังกล่าว เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากสังคม และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต และนักธุรกิจในอนาคตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ และสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบการปฏิบัติงาน หรือที่เรียกกันว่า มีความรู้คู่คุณธรรม”.

ข่าว/ภาพ  เดลินิวส์

Facebook

บทความ

รับข่าว