วาไรตี้
ประชาสัมพันธ์
loading...
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาลศาสตร์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาลศาสตร์ แสดงบทความทั้งหมด

#รับตรง58 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( โครงการพิเศษ ) ถึง 8 พ.ค. 58ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2558
เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( โครงการพิเศษ )
รุ่นที่ 7 ประจำปีการอบรม 2558
กำหนดการ
จำหน่ายใบสมัคร1 เม.ย. - 8 พ.ค. 58
สมัครด้วยตนเอง4 - 8 พ.ค. 58
สอบคัดเลือก16 - 17 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์22 พ.ค. 58
สอบสัมภาษณ์27 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา29 พ.ค. 58

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏนครปฐม 2 พ.ย. 2557 ถึง 12 ม.ค. 2558


กำหนดกำรรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 1 
รับสมัคร 2 ถึง 22 พ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อ/เลขที่นั่งสอบ (ข้อเขียน) 25 พ.ย. 2557
สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) 29 พ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 ธ.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ (นำผลการตรวจร่างกายมาด้วย) 21 ธ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ 24 ธ.ค. 2557
รายงานตัว พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 28 ธ.ค. 2557

รอบที่ 2
รับสมัคร 4 ม.ค. 2558 ถึง 14 มี.ค. 2558
ประกาศรายชื่อ/เลขที่นั่งสอบ (ข้อเขียน) 21 มี.ค. 2558
สอบคัดเลือก(ข้อเขียน) 29 มี.ค. 2558
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 เม.ย. 2558
สอบสัมภาษณ์ (นำผลการตรวจร่างกายมาด้วย) 19 เม.ย. 2558
ประกาศผลสอบ 25 เม.ย. 2558
รายงานตัว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 พ.ค. 2558
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 3 ส.ค. 2558
หมายเหตุนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

ประกาศรับสมัคร http://ac.npru.ac.th/form/1415156402_331882.pdf

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ, ผลสอบทาง http://ac.npru.ac.th
http://www.npru.ac.th, Facebook : http://facebook.com/academic.npru

 สมัครด้วยตนเองได้ที่ 
 จุดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 (อาคาร A1 ห้อง A103)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทรศัพท์ : 0-3426-1041 หรือ 0-3410-9300 ต่อ 3147, 3547
สมัครได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และวันอาทิตย์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์หรือ ดูรายละเอียดที่ 
Facebook : http://facebook.com/academic.npru

ที่มาและประกาศ http://ac.npru.ac.th/form/1415156402_331882.pdf

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557 รับสมัครตั้งแต่ 16 มิถุนายน – 5 กันยายน 2557


รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับสมัคร 16 มิถุนายน – 5 กันยายน 2557

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://nurse.buu.ac.th หรือ ขอรับใบสมัครสอบได้ที่งานบริการวิชาการ (หลักสูตรฯ ผู้ช่วยพยาบาล) ห้อง N 208/2 ชั้น 2 อาคารคณะพยาบาล- ศาสตร์ม. บูรพา โทรศัพท์ 038-102893

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://nurse.buu.ac.th/Document/prakadPN18062557.pdf

เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี 2557


เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  4. สถานภาพโสด 1.5 อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 
  5. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม 
  6. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ และเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นพยาบาล
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. บัตร ประจำตัวผู้สมัครสอบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนา หลักฐานการศึกษา เช่น รบ. ประกาศนียบัตร ใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ใบเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สำเนาใบรับรอง (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
ขั้นตอนในการสมัคร
1 กรณีสมัครด้วยตนเอง ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ที่มหาวิทยาลัยราชธานี
2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หรือกรณีสมัครออนไลน์
- เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rtu.ac.th
- กรอกใบสมัครในระบบ e-Admissions แล้วสั่ง Print ใบสมัครออกจากระบบ ตามขั้นตอน หรือ Download ใบสมัคร แล้วสั่ง Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)
- ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว บนใบสมัครจำนวน 1 รูป - ส่งหลักฐานการสมัคร (ส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วอีกจำนวน 2 รูปเพื่อติดบัตรประจำตัวสอบ)
- ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ดังนี้
1) โดยธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ (แนบหลักฐานการรับธนาณัติ) โดยสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยราชธานี” ระบุไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
2) โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (แนบสำเนา slip การโอนเงิน) โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี        เลขที่บัญชี 313-6-05763-5 สาขาอุบลราชธานี หรือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี      เลขที่บัญชี 256-3-05879-7 สาขาอุบลราชธานี
- ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี 261 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
- มหาวิทยาลัยราชธานีดำเนินการตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครสอบ เมื่อครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจำตัวสอบให้ผู้สมัคร เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ
กำหนดการคัดเลือก

รายละเอียด
วันที่
สมัครด้วยตนเอง
2 มกราคม – 19 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
สมัครทางไปรษณีย์ และสมัครออนไลน์
10 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
20 พฤษภาคม 2557
ทาง www.rtu.ac.th
และประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
สอบข้อเขียน
23 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยราชธานี
สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
24 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
30 พฤษภาคม 2557
ทาง www.rtu.ac.th
และประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
รายงานตัว ลงทะเบียน
และดำเนินการแจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงินกองทุน(กยศ.)
5-6 มิถุนายน 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่


- เข้าค่ายปฏิบัติธรรม
1 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
2-3 สิงหาคม 2557
เปิดภาคเรียน
11 สิงหาคม 2557

   download apply
ที่มา  http://nurse.rtu.ac.th/index.php/component/content/article/43-2011-07-21-04-08-41/60-applynurse

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2557
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  

วันที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 14 ตุลาคม - 29 พฤษจิกายน 2556 เวลา 9.00 - 15.00 น.

สถานที่รับสมัคร
ห้องเรียน  NU 210 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
เพิ่มเติม โทร. 042-511860

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาด้วยในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา 
2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดาเพิ่มเติม  http://www.bcnn.ac.th/anuphong/download/d4567.pdf

แนะนำ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

          พยาบาลศาสตร์ เป็น การศึกษาที่เน้นหนักในการให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกาย หรือทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ การให้บริการด้านพยาบาล คำนึงถึงความต้องการของคนไข้ ตามลักษณะของโรคที่เป็น สังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใด ๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษา และส่งเสริมสุขภาพ ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝายการแพทย์ แลอนามัยแขนงอื่น ๆ ในด้านบริการคนไข้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1.มีความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
          2.มีสุขภาพกายและจิตดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีเมตตากรุณา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์
          3.เสียสละทั้งด้านเวลาและตนเองให้แก่ผู้ป่วยทุกคน มีความอดทน อดกลั้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          รับราชการในหน่วยงานของรัฐ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ รายได้ค่อนข้างดี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ


รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์

          สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล

          - คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  Link >>
         
          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น


          - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  Link >>

          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์                       - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช                          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  
          - วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลศรีมหาสารคาม 

          สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
          - คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ (หลักสูตรนานาชาติ)
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา    
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซีย-แปซิฟิก
          


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
 admissions.is.in.th และ  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ที่มา  kapook.com
loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...