-
-
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด

รับตรง!! หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560


คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรับสมัคร และกำหนดการสมัคร


การสมัครเข้าศึกษา

 • ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น (เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้)
 • ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 1. กรอกข้อมูลการสมัคร On-line (ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 29 ก.ย. 59) ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือที่เป็น Windows Phone
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 59)
 3. พิมพ์ใบสมัคร
 4. Upload และตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร (เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg เท่านั้น)
 5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-519, 044-223-507, 044-223-510 โทรสาร 044-223-506
 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/ตรวจสอบเอกสารการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020 หรือ 044-223-018

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : http://web.sut.ac.th/ces

ข่าวด่วนมาแล้วจ้าๆ โครงการระบบรับตรง (รอบ2) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559


มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการระบบรับตรง (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระเบียบการคณะที่เปิดรับ
 • สถาปัตย์กรรมศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์
 • เภสัชศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
 • ศึกษาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 

  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  8  ประจำปีการศึกษา 2559  รับสมัคตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2559  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา  ซิ้มเทียม  โทร. 038-102893  (วันและเวลาราชการ)  หรือดูรายละเอียดดังนี้ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=2&id=8972

รับตรงโครงการเรียนดี คณะพยาบาล คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ 60


โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
 • คณะพยาบาล 
 • คณะบริหารธุรกิจ 
 • คณะเทคนิคการแพทย์ 
 • (เพื่อการพัฒนาอมก๋อยอย่างยั่งยืน โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 
เปิดรับสมัคร... วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2559


ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?sp=quota

รับตรงหลังadmission59 มีทุน!! กายภาพบำบัด จิตวิทยา และพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รอบ 2 ถึง 30 มิถุนายน 2559


วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด คณะจิตวิทยา และ คณะพยาบาลศาสตร์
** น้อง ๆ สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2559 **
-- สำหรับน้องๆที่มีผลการเรียนดี (GPA 3.00 ขึ้นไปและ วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00) โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตลอด 4 ปีการศึกษา น้องๆสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-675-5304 - 12 ต่อ 3100, 3109 หรือ www.slc.ac.th
-----------------
สมัครเรียนด้วยตนเองที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ทุกวัน(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น.
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.slc.ac.th
--------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
www.slc.ac.th
โทร - 02 675 5304 ถึง 12
www.facebook.com/SLC2528
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/SLC2528/http://www.slc.ac.th/home/applystudent.php

รับตรง พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี รอบ 2


เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล

การสมัครแบบรับตรงและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
สมัครทางไปรษณีย์และสมัครออนไลน์ 1 กุมภาพันธ์–18 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ www.rtu.ac.th และติดประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Download 
ใบปะหน้า 
ใบสมัครคัดเลือก 
ระเบียนประวัติย่อ

#รับตรง59 ปฏิทินการรับสมัคร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 11-29 เมษายน 2559ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบกลาง (Admissions)

กิจกรรมการดำเนินงานระยะเวลาสถานที่
1.การประชาสัมพันธ์
มีนาคม 2559
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
http://admission.pi.in.th
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2.ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
11-29 เมษายน 2559
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
http://admission.pi.in.th
3.การสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
การสมัคร
เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ
การชำระเงินค่าสมัคร
อันดับแรก 200 บาท
อันดับต่อไป อันดับละ 50 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
11-29 เมษายน 2559
สมัครที่เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
4.การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
8 พฤษภาคม 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5.การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2
การตรวจสอบความถูกต้อง
การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
6-8 พฤษภาคม 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
โทรศัพท์08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7058 0441,  08 8501 6036
08 8501 6354,  08 8501 6387
08 9862 7449,  09 2296 7352
09 2296 8377,  09 2296 7758
09 8972 5953
โทรสาร0 2590 1831,  0 2590 1830
6.พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
9 เมษายน 2559 ถึง
31 สิงหาคม 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
16 พฤษภาคม 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
8.ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
.จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
.ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัสentrn004
.สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
17-19 พฤษภาคม 2559
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
9.การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
.การรายงานตัว
.การตรวจสอบคุณสมบัติ
.ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
.ยื่นผลการตรวจร่างกาย
.การสัมภาษณ์
.เข้าสัมภาษณ์
23 พฤษภาคม 2559
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
10.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
26 พฤษภาคม 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
11.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
26-31 พฤษภาคม 2559
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
12.การเรียกเพิ่มเติมตามจำนวนโควตาที่กำหนด สำหรับกรณี
.ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์
.ไม่รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์
.เอกสารหลักฐานไม่ผ่าน
.ผลการตรวจร่างกายไม่ผ่าน
.สัมภาษณ์ไม่ผ่าน
.ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
.ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 พฤษภาคม 2559
เป็นต้นไป
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
13.การประกาศรายชื่อนักศึกษา
4 มิถุนายน 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
14.การรายงานตัวเข้าศึกษา
.การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
.การลงทะเบียน
.ทำหนังสือมอบตัว
.การปฐมนิเทศ
25 กรกฎาคม 2559
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
15.การเรียกเพิ่มเติมตามจำนวนโควตาที่กำหนด สำหรับกรณี
.ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์
.ไม่รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์
.เอกสารหลักฐานไม่ผ่าน
.ผลการตรวจร่างกายไม่ผ่าน
.สัมภาษณ์ไม่ผ่าน
.ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
.ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน
.นักศึกษาใหม่
.ไม่รายงานตัวเข้าปฐมนิเทศ
26 กรกฎาคม -
29 สิงหาคม 2559
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
16.การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15 สิงหาคม 2559
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.pi.in.th/admission/
facebook : https://www.facebook.com/pi.admission/photos/a.1146290802054489.1073741834.479681128715463/1287450234605211/

#รับตรง59 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ชินวัตร ถึง 3 พ.ค.59


ม.ชินวัตรรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ค.59 และเปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ มีทุนแจกให้จำนวนมาก
มหาวิทยาลัยชินวัตร  SIU เป็นมหาวิทยาลัย บรรยากาศรีสอร์ท  ที่เปิดสอนมากว่า 16 ปี อีกทั้งเรายังเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดสถานที่เรียนให้ห่างไกลจากแหล่งมั่วสุม มีความสะดวกสบายและเป็นบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการเรียนอย่างแท้จริง เราเน้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยี จึงเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และปั้นนักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพในทุก ๆ ด้าน เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการสากล เพื่ออนาคต ปัจจุบันโลกทั้งใบถูกเชื่อมเข้าไว้ ทำให้เราต้องรู้จักภาษาที่หลากหลาย มีความเป็นสากล เป็นพลเมืองในโลกไร้พรมแดน เพื่อรับโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นได้จากทั่วทุกมุมโลก   เราเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและเรียนรู้ตลอดชีวิต  มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้ การเรียนการสอน นวัตกรรม ความเป็นผู้นำ การพัฒนาผู้ประกอบการการมีส่วนร่วมและการบริการชุมชน และไม่ยุ่งเกี่ยวทางด้านการเมือง  หากคุณเลือกที่จะแตกต่าง เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชินวัตร นักศึกษา SIU เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเมื่อจบมาได้ทำงานบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือเป็นเจ้าของกิจการผู้ประกอบการมืออาชีพ รายได้สูง   มหาวิทยาลัยชินวัตรได้รับการประเมินภายนอกติด 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ข้อมูลจาก สมศ.วันที่ 11 ก.พ.57) มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ โดนใจอย่างแรง หลักสูตรมีดังนี้
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ หน่วยกิตละ 4,000 บาท มีทุนส่วนลดให้ตามผลการเรียน ครอบคลุมกลุ่มวิชา
– ธุรกิจระหว่างประเทศ – การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม – การเงินมืออาชีพ
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน่วยกิตละ 4,000 บาท มีทุนส่วนลดให้ตามผลการเรียน ครอบคลุมกลุ่มวิชา
 – วิศวกรรมซอฟแวร์ – การจัดการระบบสารสนเทศ   - โปรแกรมซอฟแวร์ประยุกต์สำหรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ หน่วยกิตละ 4,000 บาท มีทุนส่วนลดให้ตามผลการเรียน ครอบคลุมกลุ่มวิชา
– นวัตกรรมสถาปัตย์และการจัดการ – การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
4.หลักสูตรศิลปศาสตร สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีทุนส่วนลดให้ตามผลการเรียน
พิเศษ!! ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมอบส่วนลดค่าเทอมสำหรับ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน 3.25 ขึ้นไปรับทุน 75%  เกรด 3.0  ขึ้นไปรับทุน 50% เกรด  2.7 ขึ้นไป รับส่วนลด 25%  ทุน 50% ค่าเทอม 36,000 บาท ทุน 75% ค่าเทอม 18,000 บาท ค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 19,000 บาท น้อง ๆ ที่สนใจสามารถขึ้นทะเบียนจองสิทธิ์ 5,500 บาท ได้รับเสื้อยือ 6 ตัว ชุดสูท ID CARD เมื่อเปิดเทอม สามารถกู้ กยศ. หรือ กรอ.ได้ตามเกณฑ์กำหนดของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรภาคภาษาไทย  
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจ  ครอบคลุมกลุ่มวิชา  ค่าเทอม 35,000 บาท/เทอม เกรด 3.0 ขึ้นไปรับส่วนลด 20% 3.5 ขึ้นไปรับส่วนลด 40%
– ธุรกิจระหว่างประเทศ – การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม – การเงินมืออาชีพ
2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม 25,000 บาท/เทอม กู้ กยศ.ได้ตามเกณฑ์
3.คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย ไม่ตกงานแน่นอน มีคณะจารย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์การสอนจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณาจารย์ดูแลอย่างทั่วถึงใกล้ชิด มีชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ น.ศ.สามารถฝึกปฏิบัติในรายวิชา และสามารถทำงานวิจัยที่ น.ศ.สนใจในด้านสาธารณสุขได้อย่างดี คณบดี ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก และอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ค่าเทอม 42,500 บาท ชำระค่าลงทะเบียนจองสิทธิ์ 5,500 บาท คณะมีทุนการศึกษาให้ปีแรก 10,000 บาท
4.คณะพยาบาลศาสตร์ สอบคัดเลือกรอบสาม 3 พ.ค.59 รอบสี่ 21 มิ.ย 59 สอบความถนัดทางวิชาชีพ ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท คุณสมบัติ รับสายวิทย์-คณิตมีผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโล ค่าเทอม 60,000/เทอม Summer 10,000 บาท
หลักสูตรภาษาไทย กู้ กรอ.และกยศ.ได้ ขึ้นทะเบียนจองสิทธิ์ 5,500 บาท เข้าเรียนได้เลย มีทุนสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ ปีแรก 10,000 บาท    
        สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.กัลยวีร์  สายโพธิ์ (อ.ปู) 081-6158583 ID LINE 99POO
                                            มหาวิทยาลัยชินวัตร 99 ม.10 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

ที่มา http://www.unigang.com/Article/36315

#รับตรง58 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ ถึง 29 พ.ค. นี้
เอกสารดาวน์โหลดสำหรับผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์


 หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนน Gat-Pat  หรือ คะแนน GPG    ให้สอบถามได้โดยตรงกับทางคณะฯ ได้ที่เบอร์ 0 4481 5114


 * กรณีเว็บเข้าไมไ่ด้ให้ดาวน์โหลดทางนี้ครับ

 https://drive.google.com/folderview?id=0B3i9rHso_LXifloyMzdrZEJ5LTNZOWVodnhQcU9MWDdUcmtIa3VVLUZ0OGpGUU0zdGx1SWc&usp=sharingคำแนะนำสำหรับผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึง

คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (2558)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167  ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เอกสารที่ต้องส่งภายในซอง
1.ใบสมัครสอบ ที่กรอกข้อมูลติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว ( ดาวน์โหลด )
2.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ  ที่กรอกข้อมูลติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว ( ดาวน์โหลด )
3.หลักฐานการชำระเงิน (สำเนา )
4.หลักฐานประกอบการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบตรงปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบตรง

กิจกรรมการดำเนินงานระยะเวลาสถานที่
1.การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง  ของสถาบันพระบรมราช-
ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558
ธันวาคม 2557
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนก
http://admission.pi.in.th
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2.ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
19 มกราคม 2558
ถึงวันปิดรับสมัคร
(8 กุมภาพันธ์ 2558)
เว็บไซต์ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนก
http://admission.pi.in.th
3.การสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
การรับสมัคร
เลือกได้ 1 อันดับเท่านั้น
การชำระเงินค่าสมัคร
ค่าสมัคร 100 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
26 มกราคม 2558 ถึง
8 กุมภาพันธ์ 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
4.การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5.การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2
การตรวจสอบความถูกต้อง
การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
12-14 กุมภาพันธ์ 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
โทรศัพท์08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7058 0441,  08 8501 6036
08 8501 6354,  08 8501 6387
08 9862 7449,  09 2296 7352
09 2296 8377,  09 2296 7758
09 8972 5953
โทรสาร0 2590 1831,  0 2590 1830
0 2580 8989
6.พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
15 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง
15 เมษายน 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
20 กุมภาพันธ์ 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
8.ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัสentrn004
สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
20-27 กุมภาพันธ์ 2558
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
9.การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
.การตรวจสอบคุณสมบัติ
.ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
.ยื่นผลการตรวจร่างกาย
.การสัมภาษณ์
.เข้าสัมภาษณ์
28 กุมภาพันธ์ 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
10.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
4 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
11.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
4-8 มีนาคม 2558
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
12.การประกาศรายชื่อนักศึกษา รอบที่ 1
10 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
13.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
13 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
14.ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัสentrn004
สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
16-18 มีนาคม 2558
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
15.การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 2
.การตรวจสอบคุณสมบัติ
.ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
.ยื่นผลการตรวจร่างกาย
.การสัมภาษณ์
.เข้าสัมภาษณ์
19 มีนาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
21 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
17.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
21-23 มีนาคม 2558
17.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
18.การประกาศรายชื่อนักศึกษา รอบที่ 2
25 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
19.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3
27 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
20.ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัสentrn004
สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
30-31 มีนาคม 2558
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
21.การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 3
.การตรวจสอบคุณสมบัติ
.ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
.ยื่นผลการตรวจร่างกาย
.การสัมภาษณ์
.เข้าสัมภาษณ์
1 เมษายน 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
22.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
3 เมษายน 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
23.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
4-5 เมษายน 2558
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
24.การประกาศรายชื่อนักศึกษา รอบที่ 3
7 เมษายน 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
25.การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิ์ในการสมัครระบบกลาง ตามแบบฟอร์มรหัสentrn008
ภายใน
17 เมษายน 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
26.การรายงานตัวเข้าศึกษา
.การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
.การลงทะเบียน
.ทำหนังสือมอบตัว
.การปฐมนิเทศ
2 สิงหาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
27.การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
17 สิงหาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pi.admission

ที่มา  http://admission.pi.in.th/admission/

บทความที่น่าสนใจ

ติดตามเราผ่าน Instagram ได้แล้ว!!

Facebook

นิยม

บทความ