วาไรตี้
ประชาสัมพันธ์
loading...
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด

รับตรง ทุน!! พยาบาล ฯลฯ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประจำปีการศึกษา 2560*เมื่อผู้สมัคร สมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารตามที่อยู่วิทยาลัยฯ
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ 19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

เอกสารมีดังนี้ 
1.สำเนาใบชำระเงิน 1 ใบ
2.สำเนาใบรายงานผลการเรียน(ใบ ปพ.) 1 ใบ (5 เทอมขึ้นไป)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (ผู้สมัคร)
4.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ผู้สมัคร)
5.สำเนาใบ GAT PAT 1 ใบ (ถ้ามี)

      เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นสำเนาถูกด้วยปากกาน้ำเงิน และทางวิทยาลัยฯจะบัตรเลขที่นั่งสอบพร้อมกำหนดการตามที่อยู่ที่ผู้สมัครส่งเอกสารมา ขอบคุณค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : http://www.slc.ac.th/home/applystudent.php
เว็บไซต์หลัก : http://www.slc.ac.th

รับตรง พยาบาลศาสตร์ ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560


ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560


คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการคัดเลือกระบบรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลรับตรง) ปีการศึกษา 2560

ข้อกำหนดหลักสูตร มหิดลรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560ระเบียบการ : https://goo.gl/8SvZUc
รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : https://goo.gl/88RzXD
เว็บไซต์หลัก : https://pccmsblog.wordpress.com/

รับตรง พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2560ประกาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเห็นสมควรให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจําปีการศึกษา 2560

หลักสูตร
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียน GPAX 5 ภาคเรียน จะต้องสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเดือน พฤษภาคม 2560 
 • มีผลการสอบวัดความรู้ GAT , PAT2 ครั้งที่ 1/2560 และมีผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปีการศึกษา 2560 (คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ใช้เพียง 7 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์และศิลป์คํานวณ), ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) 
 • มีน้ําหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ําหนักไม่เกิน เกณฑ์ปกติมากจนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้ ถือเอามาตรฐาน เครื่องชั่งและเครื่องวัดของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เป็นเกณฑ์ตัดสิน
คณะที่เปิดรับสมัคร 
 • คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
 • ระบบ Admission ตรง โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เป็นผู้ดําเนินการรับสมัครผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.kcn.ac.th ใช้คะแนนผลการสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2560, คะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ใช้เพียง 7 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์และศิลป์คํานวณ), ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน
 • ระบบ Admission กลาง สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก
 •  
วันที่รับสมัคร
 •  วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 – วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559
จำนวนการรับ
 •  รับตรง 175 คน
  • ประเภทโควตา จํานวน 27 คน 
  • ประเภททั่วไป จํานวน 148 คน
 • Admission กลาง 35 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : http://www.kcn.ac.th/kcn/web/web_show_content.php?page=slideshow&id=32
เว็บไซต์หลัก : http://www.kcn.ac.th/kcn/web/

รับตรง พยาบาล การบิน เภสัช และโควตาไม่ต้องสอบ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2560


ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 คณะรับตรงและคณะสอบคัดเลือก รายละเอียดดังนี้ 

คณะที่สอบคัดเลือก ได้แก่


         คณะพยาบาลศาสตร์
สำเร็จการศึกษาชั้น  ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้   วันที่   10  ตุลาคม   2559
         คณะสาธารณสุขศาสตร์
สำเร็จการศึกษาชั้น  ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้    -   วันที่     10 ตุลาคม 2559
         คณะการบิน 
สำเร็จการศึกษาชั้น  ม.6  หรือ เทียบเท่า   ทุกแผนการเรียน
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้    -  วันที่   10 ตุลาคม 2559
       คณะเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 6 ปี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สำเร็จการศึกษาชั้น  ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  -   วันที่   10 ตุลาคม 2559

ระบบโควตารับตรง (ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องสัมภาษณ์ ) (จำนวนจำกัด รับคณะละ 20 คน เท่านั้น)

1. คณะศิลปศาสตร์

 • สาขาวิชาจีนศึกษา (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา) 
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา) 
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา) 
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรไกด์) ) 

2. คณะนิติศาสตร์ (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษด้านกฎหมายโดยเฉพาะ)
3. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ )
4. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี)
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน /สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี)

ติดต่อสมัครเรียนได้ที่    อ. เสาวลักษณ์ บุญลึก ( อ.จิ๋ว)
ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
โทร.095-496-9903 หรือ   Line : society-jiew14

รับตรง แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2560 ม.รังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2560)

ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 


จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 ดาวน์โหลด คู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบการสมัครเรียน 

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

 2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)

 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

 5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)

  • ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7)

 6. ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !


คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัครเรียน S/2560 มีดังต่อไปนี้  

4. คณะพยาบาลศาสตร์ : 56013
                            แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากทางโรงพยาบาล ต้องการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ สมาคม ASIAN    จึงให้ผู้สมัครเลือกภาษาตามหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน โดยระบุในวันที่มายื่นใบสมัครและผู้สมัครเรียน เลือกได้แค่ 1 ภาษา เท่านั้น ดังนี้  
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรไทย ที่เปิดรับสมัคร  
0304 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษารัสเซีย (Russian Language) 
0305 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาอราบิค (Arabic Language) 
0306 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาญิ่ปุ่น (Japanese Language)
0307 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (English Language) 
0308 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาพม่า (Burmese Language) 
  คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 2 ภาษา 
0302 พยาบาลศาสตร์ (Bilingual) 
รอบที่วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์วันประกาศผลสอบวันลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (2 ภาษา)เวลาทำแบบทดสอบเวลาสัมภาษณ์
113 มกราคม 256013 มกราคม 256008.30 - 10.30 น.10.30 - 16.30 น.16 มกราคม 256016-27 ม.ค.60
210 กุมภาพันธ์ 256010 กุมภาพันธ์ 256008.30 - 10.30 น.10.30 - 16.30 น.14 กุมภาพันธ์ 256014-24 ก.พ.60
310 มีนาคม 256010 มีนาคม 256008.30 - 10.30 น.10.30 - 16.30 น.13 มีนาคม 256013-24 มี.ค.60
47 เมษายน 25607 เมษายน 256008.30 - 10.30 น.10.30 - 16.30 น.10 เมษายน 256010-21 เม.ย.60
54 พฤษภาคม 25604 พฤษภาคม 256008.30 - 10.30 น.10.30 - 16.30 น.8 พฤษภาคม 25608-18 พ.ค.60
Admissions
30 พฤษภาคม 2560
 มิถุนายน 2560
30 พฤษภาคม 2560
-
08.30 - 10.30 น.
08.30 - 10.30 น.
10.30 - 16.30 น.
10.30 - 16.30 น.
31 พฤษภาคม 2560
หลังวันสอบสัมภาษณ์
1-7 มิ.ย.60
ภายใน 1 สัปดาห์หลังประกาศผล
*7_
มิ.ย.- ก.ค.60
สมัครและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน
08.30 - 10.30 น.
10.30 - 14.30 น.ทราบผลวันสอบสัมภาษณ์ภายใน 1 สัปดาห์หลังประกาศผล
  * ตั้งแต่รอบที่ Admissions - 7 รับเข้าศึกษาในเทอม 1/2560 
หมายเหตุ : คณะพยาบาลศาสตร์ รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 120 คน เท่านั้น
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) 
3. หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2  ตั้งแต่ 35% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT,PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย)
4. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา
5. การทดสอบความรู้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์,แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์Facebookคณะพยาบาลศาสตร์ 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1441,1442  


5. คณะเทคนิคการแพทย์ : รหัสสาขา 0801 56013
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
1.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป
3.มีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป โดยให้ผู้สมัครแนบผลของ GPAX,GAT,PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย
4.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
5.มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
กำหนดวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์
รอบที่ วันที่สัมภาษณ์เวลาที่สัมภาษณ์ประกาศผลสอบ
1วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 256008.00 - 12.00 น.วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560
2

3

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560


08.00 - 12.00 น.

08.00 - 12.00 น.

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2560

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 
4วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 256008.00 - 12.00 น.วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560
  หมายเหตุ : คณะเทคนิคการแพทย์ รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 130 คน เท่านั้น
1.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวที่คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 08.00 น. (โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของคณะเทคนิคการแพทย์)
2.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนการสอบ O-NET,GAT และ  PAT2 ที่เป็นฉบับจริงทั้งหมด มาแสดงด้วย จากนั้นเข้ารับการตรวจตาบอดสี
3.เข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้านักเรียนมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ หรือเอกสารที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ให้นำมาแสดงด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา
4.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของคณะเทคนิคการแพทย์
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1437,1451  


6. คณะกายภาพบำบัด : รหัสสาขา 0701 56013
 • กายภาพบำบัดทางการกีฬา
 • กายภาพบำบัดชุมชน
 • กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
 • กายภาพบำบัดทางความงาม
 • กายภาพบำบัดโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา  
1.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
2.เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น
3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)
4.หรือมีคะแนน GAT ตั้งแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT และ PAT2 ในวันที่มาสมัครด้วย)
5.เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น แฟ้มประวัฒิการทำกิจกรรม เป็นต้น
6.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา
กำหนดวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์
รอบที่วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์เวลาเข้ารับการทดสอบเวลาสอบสัมภาษณ์
1เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 256009.00 - 12.00 น.13.00 - 16.00 น.
2 เสาร์ 25 มีนาคม 256009.00 - 12.00 น.13.00 - 16.00 น.
3เสาร์ 29 เมษายน 256009.00 - 12.00 น.13.00 - 16.00 น.
4
เสาร์ 20 พฤษภาคม 2560
09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก4) ชั้น 5
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  ภายหลังการสัมภาษณ์ 1 วัน ทาง Website คณะกายภาพบำบัด
ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101 
หมายเหตุ : รายละเอียดในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์ 
- เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการทดสอบ IQ และ EQ 
- เวลา 13.00 - 16.00 น. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะกายภาพบำบัด 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1453   


7. คณะรังสีเทคนิค  รหัสสาขา 4001 56013
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
1. ผู้สมัครที่จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 50% หรือมีคะแนน PAT2 มากกว่าหรือเท่ากับ 30% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX, GAT, PAT2, และ O-Net และ Portfolio ในวันที่มาสมัครด้วย)
3. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน  
รอบที่วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์เวลาสัมภาษณ์วันประกาศผลสัมภาษณ์
121 กุมภาพันธ์ 256008.00 - 16.00 น.27 กุมภาพันธ์ 2560
221 มีนาคม 256008.00 - 16.00 น.27 มีนาคม 2560
325 เมษายน 256008.00 - 16.00 น.28 เมษายน 2560
4
23 พฤษภาคม 2560
08.00 - 16.00 น.
29 พฤษภาคม 2560
สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะรังสีเทคนิค อาคาร 10 ชั้น 10  จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับเข้าศึกษา 50 คน
สอบการประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ติดตามได้ที่ WebSite ของมหาวิทยาลัยรังสิตถาม
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะรังสีเทคนิค โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1706, 1704

8. คณะทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี : 2502 56013
 พิจารณาการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)
2.รับผู้สมัครที่จบ ม.6 สายศิลป์-คำนวณ มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)
3.ไม่เป็นโรคตาบอดสีอย่างรุนแรง (โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียด) และมีการมองเห็นภาพ 3 มิติดี
4.บิดา-มารดาทำกิจการร้านแว่น สำหรับผู้สมัคร GPA ไม่ถึง 2.00
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัคร (ในวันและเวลาราชการ)


9. คณะวิทยาศาสตร์ รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013
- 1301 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
         - 1303 สาขาวิชาเคมีประยุกต์


10. คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013
- 4101 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 


11. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก รับผู้สมัครเรียนที่มี GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป* (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)56013
สำหรับผู้สมัครเรียนที่มี GPA ต่ำกว่า 2.00 (รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์) จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
- 1901 สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
- 1902 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
- 1903* สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (รับผู้สมัครเรียนที่มี GPA ตั้งแต่ 2.50 สายวิทย์และสายศิลป์ จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัครเรียน)


12. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013
"รับผู้จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ผู้จบชั้น ปวช. และ ปวส.
- 1101 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- 1102 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- 1103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- 1104 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- 1105 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- 1106 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- 1107 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- 1109 สาขาเทคโนโลยีระบบราง
- 1122 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
- 1154 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- 1134* สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.50 ขึ้นไป สายวิทยาศาสตร์ โดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
- 1155* สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน ผู้สมัครต้องมี GPA 2.25 ขึ้นไป สายวิทยาศาสตร์,สายศิลป์คำนวณ หรือเทียบเท่า โดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
*สำหรับผู้ที่มาจากสถาบันการบินพลเรือน ต้องมีเกรด GPA (Knowledge Grade) 75% ขึ้นไป ถึงจะสมัครเรียนได้ทั้ง 2 สาขาวิชา

รอบที่วัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์วิชาที่สอบเวลาสอบข้อเขียนเวลาสอบสัมภาษณ์ประกาศผลสอบลงทะเบียนเรียน
(เป็นภาษาอังกฤษ)
1 วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560คณิตศาสตร์,ฟิสกส์09.00 - 11.00 น.13.30 - 16.00 น.16.30 น.ภายใน 12 เม.ย.60
2วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560และภาษาอังกฤษ09.00 - 11.00 น.13.30 - 16.00 น.16.30 น.ภายใน 30 มิ.ย.60
หมายเหตุ : สถานที่สอบและสัมภาษณ์ ห้องภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ห้อง 5-242 อาคารวิษณุรัตน์ ชั้น 1 ตึก 5/2


13. สถาบันการบิน: คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา56013
1.ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
2.อายุไม่เกิน 26 ปี ความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.
3.ตาไม่บอดสี สายตาสั้นไม่เกิน 300D สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์


รอบที่วันที่สัมภาษณ์เวลาที่สัมภาษณ์วันประกาศผลสอบ
1อังคาร ที่ 24 มกราคม 256009.00 - 16.00 น.พุธ ที่ 25 มกราคม 2560
2อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 256009.00 - 16.00 น.พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
3อังคาร ที่ 21 มีนาคม 256009.00 - 16.00 น.พุธ ที่ 22 มีนาคม 2560
4อังคาร ที่ 25 เมษายน 256009.00 - 16.00 น.พุธ ที่ 26 เมษายน 2560
5อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 256009.00 - 16.00 น.พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลงทะเบียนเรียน ที่แผนกการเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 101
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันการบิน หลังจากที่ยื่นการสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 12M  โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 4104 - 7


14. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013
- 1401 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 1402 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 1404 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
- 1408 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
- 1409 สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
- 1410 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
- 1411 สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ รับผู้สมัครเรียนที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน)
ถ้า GPA ต่ำกว่า 2.50 ติดต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


15. คณะเทคโนโลยีอาหาร รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013
- 3701 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
- 3702 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

16.คณะนวัตกรรมเกษตร รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013
- 3601 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร


17. คณะศิลปะและการออกแบบ รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013
- 0604 สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
- 0605 สาขาวิชาการออกแบบภายใน
- 0606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
- 0607 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
- 0611 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์


18. คณะดิจิทัลอาร์ต รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.50 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013
- 3401 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
- 3402 สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค


19.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป56013
- 1001 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์


20. คณะบัญชี รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013
- 2201 สาขาวิชาการบัญชี
- 2202 สาขาวิชาการวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)

21. คณะบริหารธุรกิจ รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013
รับผู้จบชั้น ม.6,ปวช. และปวส.
- 0202 สาขาวิชาการจัดการ
- 0203 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- 0204 สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- 0205 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
- 0206 สาขาวิชาการตลาด
- 0207 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- 0230 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- 0241 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


22. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ56013
- 1602 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.50 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 1.50)
- 1604 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)
- 1605 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ,หมวดคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.30)
- 1610 สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (เกรดเฉลี่ยหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30 ,เกรด GPA รวมไม่ต่ำกว่า 2.00)


23. คณะศิลปศาสตร์  รับผู้สมัครเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องสัมภาษณ์เพื่อจัดชั้นเรียน56013
- 0102 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- 0103 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- 0104 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- 0105 สาขาวิชาภาษาจีน
- 0106 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- 0107 สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ


24. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013
- 0401 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- 0403 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- 0405 สาขาวิชาการโฆษณา
- 0406 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
- 0408 สาขาวิชาวารสารดิจิทัล
- 0409 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
- 0410 สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
- 0411 สาขาวิชามัลติมีเดีย
- 0412 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
- 0413 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์


25. คณะนิติศาสตร์   รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013
- 1702 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ทางไกลอินเทอร์เน็ต ปริญญาใบที่ 2)
- 1703 สาขาวิชานิติศาสตร์
- 1704 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ทางไกลอินเทอร์เน็ต 4 ปี)


26. คณะเศรษฐศาสตร์ รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013
- 1801 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


27. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013
- 2102 สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง


28. คณะรัฐศาสตร์ รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013
- 3501 สาขาวิชารัฐศาสตร์
  
29. วิทยาลัยดนตรี : รับผู้สมัครเรียน ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม56013
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาดนตรี : 2001
- แขนงวิชาการประพันธ์เพลง
- แขนงวิชาการแสดงดนตรี
- แขนงวิชาการแสดงขับร้อง
- แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต - สาขาการผลิตดนตรี : 2002
- แขนงวิชาการผลิตดนตรี
- แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี
- แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี
 กำหนดวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์
รอบที่ระยะเวลาในการสมัครวัน/เวลาทดสอบและสัมภาษณ์เวลาทดสอบสอบปฎิบัติดนตรีวันประกาศผลสอบลงทะเบียนเรียน
11 ก.ย. - 13 ต.ค.5916 ตุลาคม 255909.00 น. เป็นต้นไป21 ตุลาคม 255925 ต.ค. - 4 พ.ย.59
217 ต.ค. - 19 ม.ค.6022 มกราคม 256009.00 น. เป็นต้นไป27 มกราคม 256030 ม.ค. - 10 ก.พ.60
323 ม.ค. - 16 มี.ค.6019 มีนาคม 256009.00 น. เป็นต้นไป24 มีนาคม 256027 มี.ค. - 7 เม.ย.60
420 มี.ค. - 11 พ.ค.6014 พฤษภาคม 256009.00 น. เป็นต้นไป19 พฤษภาคม 256029 พ.ค. - 9 มิ.ย.60
515 พ.ค. - 13 ก.ค.6016 กรกฎาคม 256009.00 น. เป็นต้นไป21 กรกฎาคม 256024 ก.ค. - 4 ส.ค.60
  
หมายเหตุ : ผู้สมัครเรียนต้องชำระค่าใบสมัคร 300บาท และชำระค่าสมัครสอบปฎิบัติทางด้านดนตรี 1,200 บาท ในวันที่มาสมัคร
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี  อาคารสุริยเทพ ตึก 17 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 6259,6260  


30. International College 56013
- 1515 International Business
- 1516 Information and Communication Technology
- 1517 Communications Arts
- 1518 International Political Economy and Development
- 1521 International Hospitality and Tourism
- 2205 Accountancy


31. International Chinese College 56013
- 3205 Finance and Invesment
- 3206 International Business Management
- 1522 Communications Arts
.............................................................................................................................................................................
 56013                     
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คณะ/วิทยาลัย ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

หมายเหตุ                                 
  - ตารางประมาณการค่าใช้จ่าย-ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
  - ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษาที่ S/2560

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา  
- ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
- ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
  -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

  วิธีการสมัคร -  ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

  พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่น ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online
(ถ้าลืม เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)

-  รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

- สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :  โทร.02-791-5518 ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต


ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 5500-5510 
loading...

Facebook

บทความ

loading...