ๅๅ
ประชาสัมพันธ์

รับข่าวสารง่ายๆ กับ LINE Official

เพิ่มเพื่อน
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด

#รับตรง58 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ ถึง 29 พ.ค. นี้
เอกสารดาวน์โหลดสำหรับผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์


 หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนน Gat-Pat  หรือ คะแนน GPG    ให้สอบถามได้โดยตรงกับทางคณะฯ ได้ที่เบอร์ 0 4481 5114


 * กรณีเว็บเข้าไมไ่ด้ให้ดาวน์โหลดทางนี้ครับ

 https://drive.google.com/folderview?id=0B3i9rHso_LXifloyMzdrZEJ5LTNZOWVodnhQcU9MWDdUcmtIa3VVLUZ0OGpGUU0zdGx1SWc&usp=sharingคำแนะนำสำหรับผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึง

คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (2558)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167  ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เอกสารที่ต้องส่งภายในซอง
1.ใบสมัครสอบ ที่กรอกข้อมูลติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว ( ดาวน์โหลด )
2.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ  ที่กรอกข้อมูลติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว ( ดาวน์โหลด )
3.หลักฐานการชำระเงิน (สำเนา )
4.หลักฐานประกอบการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบตรงปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบตรง

กิจกรรมการดำเนินงานระยะเวลาสถานที่
1.การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง  ของสถาบันพระบรมราช-
ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558
ธันวาคม 2557
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนก
http://admission.pi.in.th
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2.ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
19 มกราคม 2558
ถึงวันปิดรับสมัคร
(8 กุมภาพันธ์ 2558)
เว็บไซต์ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนก
http://admission.pi.in.th
3.การสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
การรับสมัคร
เลือกได้ 1 อันดับเท่านั้น
การชำระเงินค่าสมัคร
ค่าสมัคร 100 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
26 มกราคม 2558 ถึง
8 กุมภาพันธ์ 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
4.การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5.การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2
การตรวจสอบความถูกต้อง
การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
12-14 กุมภาพันธ์ 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
โทรศัพท์08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7058 0441,  08 8501 6036
08 8501 6354,  08 8501 6387
08 9862 7449,  09 2296 7352
09 2296 8377,  09 2296 7758
09 8972 5953
โทรสาร0 2590 1831,  0 2590 1830
0 2580 8989
6.พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
15 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง
15 เมษายน 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
20 กุมภาพันธ์ 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
8.ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัสentrn004
สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
20-27 กุมภาพันธ์ 2558
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
9.การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
.การตรวจสอบคุณสมบัติ
.ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
.ยื่นผลการตรวจร่างกาย
.การสัมภาษณ์
.เข้าสัมภาษณ์
28 กุมภาพันธ์ 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
10.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
4 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
11.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
4-8 มีนาคม 2558
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
12.การประกาศรายชื่อนักศึกษา รอบที่ 1
10 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
13.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
13 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
14.ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัสentrn004
สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
16-18 มีนาคม 2558
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
15.การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 2
.การตรวจสอบคุณสมบัติ
.ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
.ยื่นผลการตรวจร่างกาย
.การสัมภาษณ์
.เข้าสัมภาษณ์
19 มีนาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
21 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
17.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
21-23 มีนาคม 2558
17.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
18.การประกาศรายชื่อนักศึกษา รอบที่ 2
25 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
19.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3
27 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
20.ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัสentrn004
สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
30-31 มีนาคม 2558
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
21.การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 3
.การตรวจสอบคุณสมบัติ
.ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
.ยื่นผลการตรวจร่างกาย
.การสัมภาษณ์
.เข้าสัมภาษณ์
1 เมษายน 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
22.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
3 เมษายน 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
23.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
4-5 เมษายน 2558
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
24.การประกาศรายชื่อนักศึกษา รอบที่ 3
7 เมษายน 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
25.การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิ์ในการสมัครระบบกลาง ตามแบบฟอร์มรหัสentrn008
ภายใน
17 เมษายน 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
26.การรายงานตัวเข้าศึกษา
.การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
.การลงทะเบียน
.ทำหนังสือมอบตัว
.การปฐมนิเทศ
2 สิงหาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
27.การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
17 สิงหาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pi.admission

ที่มา  http://admission.pi.in.th/admission/

#รับตรง58 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรง  ประเภทโควตาภาคตะวันออก ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่ 31 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2557 และประเภทโควตา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2557 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยรับสมัครผ่านทาง Online  สอบถามเพิ่มเติม 0 2256 4092-99 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.trcn.ac.th/th/news/T301.trcn

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏนครปฐม 2 พ.ย. 2557 ถึง 12 ม.ค. 2558


กำหนดกำรรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 1 
รับสมัคร 2 ถึง 22 พ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อ/เลขที่นั่งสอบ (ข้อเขียน) 25 พ.ย. 2557
สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) 29 พ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 ธ.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ (นำผลการตรวจร่างกายมาด้วย) 21 ธ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ 24 ธ.ค. 2557
รายงานตัว พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 28 ธ.ค. 2557

รอบที่ 2
รับสมัคร 4 ม.ค. 2558 ถึง 14 มี.ค. 2558
ประกาศรายชื่อ/เลขที่นั่งสอบ (ข้อเขียน) 21 มี.ค. 2558
สอบคัดเลือก(ข้อเขียน) 29 มี.ค. 2558
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 เม.ย. 2558
สอบสัมภาษณ์ (นำผลการตรวจร่างกายมาด้วย) 19 เม.ย. 2558
ประกาศผลสอบ 25 เม.ย. 2558
รายงานตัว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 พ.ค. 2558
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 3 ส.ค. 2558
หมายเหตุนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

ประกาศรับสมัคร http://ac.npru.ac.th/form/1415156402_331882.pdf

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ, ผลสอบทาง http://ac.npru.ac.th
http://www.npru.ac.th, Facebook : http://facebook.com/academic.npru

 สมัครด้วยตนเองได้ที่ 
 จุดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 (อาคาร A1 ห้อง A103)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทรศัพท์ : 0-3426-1041 หรือ 0-3410-9300 ต่อ 3147, 3547
สมัครได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และวันอาทิตย์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์หรือ ดูรายละเอียดที่ 
Facebook : http://facebook.com/academic.npru

ที่มาและประกาศ http://ac.npru.ac.th/form/1415156402_331882.pdf

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558


คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรับสมัคร และกำหนดการสมัคร

การสมัครเข้าศึกษา

 • ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น (เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้)
 • ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 1. กรอกข้อมูลการสมัคร On-line (ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. – 3 ธ.ค. 57) ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือที่เป็น Windows Phone
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร
 3. พิมพ์ใบสมัคร และส่งเอกสารการสมัคร (ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 57)
  แนบเอกสารการสมัครตามประกาศ ส่งไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 57 โดยถือเอาวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หรือเวลารับเอกสารที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ไม่เกินเวลา 16.30 น. (กรณีนำส่งด้วยตนเอง)
 4. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร และเอกสารการสมัคร

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

 • กรณีบันทึกข้อมูลการสมัคร On-line เรียบร้อยแล้ว หากต้องการแก้ไขให้คลิ้กที่ –> แก้ไขข้อมูลการสมัคร
 • ข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน, แผนการเรียน, GPAX ฯลฯ
  ให้ –> Download แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสมัคร แล้ว Fax เอกสารมาที่หมายเลข 044-223-010 และสามารถติดตามผลการแก้ไขข้อมูลได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-519044-223-507044-223-510 โทรสาร 044-223-506
 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020 หรือ 044-223-018

บทความที่น่าสนใจ

Facebook

บทความ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา/ฝ่ายบรรณาธิการ

Endmo6team@gmail.com