11
w
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พยาบาล แสดงบทความทั้งหมด

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏนครปฐม 2 พ.ย. 2557 ถึง 12 ม.ค. 2558


กำหนดกำรรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 1 
รับสมัคร 2 ถึง 22 พ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อ/เลขที่นั่งสอบ (ข้อเขียน) 25 พ.ย. 2557
สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) 29 พ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 ธ.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ (นำผลการตรวจร่างกายมาด้วย) 21 ธ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ 24 ธ.ค. 2557
รายงานตัว พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 28 ธ.ค. 2557

รอบที่ 2
รับสมัคร 4 ม.ค. 2558 ถึง 14 มี.ค. 2558
ประกาศรายชื่อ/เลขที่นั่งสอบ (ข้อเขียน) 21 มี.ค. 2558
สอบคัดเลือก(ข้อเขียน) 29 มี.ค. 2558
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 เม.ย. 2558
สอบสัมภาษณ์ (นำผลการตรวจร่างกายมาด้วย) 19 เม.ย. 2558
ประกาศผลสอบ 25 เม.ย. 2558
รายงานตัว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 พ.ค. 2558
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 3 ส.ค. 2558
หมายเหตุนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

ประกาศรับสมัคร http://ac.npru.ac.th/form/1415156402_331882.pdf

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ, ผลสอบทาง http://ac.npru.ac.th
http://www.npru.ac.th, Facebook : http://facebook.com/academic.npru

 สมัครด้วยตนเองได้ที่ 
 จุดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 (อาคาร A1 ห้อง A103)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทรศัพท์ : 0-3426-1041 หรือ 0-3410-9300 ต่อ 3147, 3547
สมัครได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และวันอาทิตย์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์หรือ ดูรายละเอียดที่ 
Facebook : http://facebook.com/academic.npru

ที่มาและประกาศ http://ac.npru.ac.th/form/1415156402_331882.pdf

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558


คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรับสมัคร และกำหนดการสมัคร

การสมัครเข้าศึกษา

 • ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น (เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้)
 • ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 1. กรอกข้อมูลการสมัคร On-line (ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. – 3 ธ.ค. 57) ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือที่เป็น Windows Phone
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร
 3. พิมพ์ใบสมัคร และส่งเอกสารการสมัคร (ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 57)
  แนบเอกสารการสมัครตามประกาศ ส่งไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 57 โดยถือเอาวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หรือเวลารับเอกสารที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ไม่เกินเวลา 16.30 น. (กรณีนำส่งด้วยตนเอง)
 4. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร และเอกสารการสมัคร

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

 • กรณีบันทึกข้อมูลการสมัคร On-line เรียบร้อยแล้ว หากต้องการแก้ไขให้คลิ้กที่ –> แก้ไขข้อมูลการสมัคร
 • ข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน, แผนการเรียน, GPAX ฯลฯ
  ให้ –> Download แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสมัคร แล้ว Fax เอกสารมาที่หมายเลข 044-223-010 และสามารถติดตามผลการแก้ไขข้อมูลได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-519044-223-507044-223-510 โทรสาร 044-223-506
 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020 หรือ 044-223-018

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557 รับสมัครตั้งแต่ 16 มิถุนายน – 5 กันยายน 2557


รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับสมัคร 16 มิถุนายน – 5 กันยายน 2557

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://nurse.buu.ac.th หรือ ขอรับใบสมัครสอบได้ที่งานบริการวิชาการ (หลักสูตรฯ ผู้ช่วยพยาบาล) ห้อง N 208/2 ชั้น 2 อาคารคณะพยาบาล- ศาสตร์ม. บูรพา โทรศัพท์ 038-102893

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://nurse.buu.ac.th/Document/prakadPN18062557.pdf

รับตรงพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 พ.ค. - 19 พ.ค. 2557


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรับ 65 คน   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. - 19 พ.ค. 2557 

ประเภทและจำนวนรับเข้าศึกษา 
1. โควตากลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 40 คน
2. โควตากลุ่มจังหวัดที่อยู่นอกเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (Gpax) ไม่ต่ำกว่า 2.25
2. มีผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) วิขาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) และวิชาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์(PAT2)
3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4(ม.4-ม.6) ปีการศึกษา 2556(O-NET) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
1. รับสมัคร 2 - 19  พฤษภาคม  2557
2. ชำระเงินค่าสม้คร 2 - 20  พฤษภาคม  2557
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22  พฤษภาคม  2557
4. สอบสัมภาษณ์ 24  พฤษภาคม  2557 (โดยนำส่งชุดแบบฟอร์มการตรวจร่างกายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26  พฤษภาคม  2557
6. ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 26-27  พฤษภาคม  2557

หมายเหตุ --ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.entry.ubu.ac.th และสั่งพิมพ์เอกสารการชำระเงินนำไปชำระเงินที่เคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ และเคาเตอร์ไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (หากผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครทางไปรษณีย์ จะต้องตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังการชำระเงินอย่างน้อยไม่เกิน 3 วันทำการ)เพิ่มเติม http://www.entry.ubu.ac.th/

รับสมัครนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 2557


การรับสมัคร


ประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจำปีการศึกษา 2557
------------------------------------------ 
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
  • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
  • เป็นผู้มีความประพฤติดี
  • สถานภาพโสด
  • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
  • มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
   • หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
   • ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
  • เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ และเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นพยาบาล

 • หลักฐานการสมัคร
  • ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบ รบ. หรือประกาศนียบัตร หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ผลการสอบ GAT/PAT (ถ้ามี)
 • ขั้นตอนในการสมัคร
  • กรณีสมัครด้วยตนเอง
ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ที่มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
  • กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หรือกรณีสมัครออนไลน์
 • เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ratchathani.ac.th
 • กรอกใบสมัครในระบบ e – Admissions แล้วสั่ง Print ใบสมัครออกจากระบบ ตามขั้นตอนหรือ Download ใบสมัคร แล้วสั่ง Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)
 • ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว บนใบสมัครจำนวน 1 รูป
 • ส่งหลักฐานการสมัคร (ส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว อีกจำนวน 2 รูปเพื่อติดบัตรประจำตัวสอบ)
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ดังนี้
 • โดยธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ (แนบหลักฐานการรับธนาณัติ) โดยสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี” ระบุไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
 • โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (แนบสำเนา slip การโอนเงิน) โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่บัญชี 426-6-01630-1 สาขาตลาดหนองบัว หรือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่บัญชี 444-0-00074-1 สาขาบิ๊กซี จังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
293 ถนนเลี่ยงเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
- ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้
 • มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครสอบ เมื่อครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจำตัวสอบให้ผู้สมัครเพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ

 • กำหนดการคัดเลือก
รายละเอียด
วันที่
สมัครด้วยตนเอง
2 มกราคม - 19 พฤษภาคม 2557
เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
สมัครทางไปรษณีย์ และสมัครออนไลน์
10 มกราคม –15  พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
20 พฤษภาคม 2557
ทาง http://www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
สอบข้อเขียน
23 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
24 พฤษภาคม 2557
ทาง http://www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
26-27 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
30 พฤษภาคม 2557
ทาง http://www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
รายงานตัว ลงทะเบียน
และดำเนินการแจ้งความจำนงขอกู้ยืม
5-6 มิถุนายน 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1 สิงหาคม 2557
ห้องประชุมใหญ่ อาคาราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
เปิดภาคเรียน
11 สิงหาคม 2557
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-323188-90, 042-204519-20  ต่อ 101, 109, 127


Facebook

บทความ

รับข่าว