ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง ม.ราชภัฏอุดรธานี 2556
UDRU ADMISSION 2015

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะรับผู้ที่จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558


หลักสูตร

และแผนการรับ


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด
วิทยาศาสตรบัณฑิต, เทคโนโลยีบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต,
บัญชีบัณฑิต, เศรษฐศาสตรบัณฑิต, นิเทศศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตรบัฑิต,
นิติศาสตรบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, ศิลปะบัณฑิต และ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
58 สาขาวิชา ในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต,

กำหนดการ

การรับสมัครและดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ทุกวันไม่เว้นวัน เสาร์ – อาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


คุณสมบัติ

ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง

1. ยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครกับครูแนะแนว ณ สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
2. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งค่าสมัครเป็นธนาณัติ

หลักสูตร  แผนการรับ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
วัน-เวลา และ วิชาสอบ


ปฏิทินการดำเนินงาน


ระเบียบการรับสมัคร


ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.udru.ac.th/admission/2015/


 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ปฏิทินการรับสมัคร

  รับสมัครนักศึกษา 
  20 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2555

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้พื้นฐาน
  2 มกราคม 2556

  ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
  9 – 10 มกราคม 2556

  ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน 
  18 มกราคม 2556

  ทดสอบสัมภาษณ์ สำหรับ ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  23 มกราคม 2556

  ประกาศผลการคัดเลือก 
  29 มกราคม 2556

  รายงานตัว
  1 – 6 กุมภาพันธ์ 2556
  • คณะครุศาสตร์
   มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต การพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา และวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพสู่ความเป็นสากล
  • คณะวิทยาการจัดการ
   บูรณาการศาสตร์สากล สู่ชุมชนท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีส่วนร่วมในการะบวนการประชาสังคมอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • คณะวิทยาศาสตร์
   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ คู่จริยธรรมพัฒนางานวิจัย และบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • คณะเทคโนโลยี
   แหล่งวิชาการเพื่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ บูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ที่มา  http://www.udru.ac.th/admission/

Blogger Comment
Facebook Comment

 1. สมัครแล้วจ่ายเงินที่ไหนหรอค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2556 18:46

  ทำไมในใบสมัครไม่มีสาขาเทคโนโลยีผลิตพืชอ่ะคะ

  ตอบลบ
 3. สมัครเเล้ว จ่ายเงินที่ไหนค่ะ ?

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ19 ธันวาคม 2556 18:33

  จ่ายเงินที่ไหนค่ะ ขอข้อมูลหน่อยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ20 ธันวาคม 2556 17:25

   จ่ายหน้า ม.ครับ

   ลบ
 5. ถ้าสมัคแล้วส่งทุกอย่างแล้วไม่มีชื่อคืออะไรค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ13 มีนาคม 2557 10:33

  สาขาบึงกาฬเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2557 18:50

  ถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง
  ดิฉันขอสอบถามหน่อยนะค่ะ ว่าวันที่27 เมษายน 2557 ทางมหาลัยหยุดมั้ยค่ะ เพราะเป็นการสอบท้องถิ่นประจำปี 2557 ค่ะ

  ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...