ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง ม.กรุงเทพธนบุรี 2556
วิธีการสมัคร
 • กรณีผู้สมัครมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • กรณีที่ผู้สมัคร สมัครผ่านระบบอินเตอร์เนตให้ผู้สมัคร Print ใบสมัคร Online แล้วมาติดต่อด้วยตนเอง ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
พิเศษสำหรับผู้สมัครเรียน
 • นักศึกษาภาคปกติ
  ผู้สมัครเรียนในภาคปกติทางมหาวิทยาลัยได้มีโครงการ "สวัสดิการเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระดับปริญญาตรี" โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. มีหอพักให้อยู่ฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี
  2. ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้าฟรี
  3. อาหาร 3 มื้อฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี
  4. ตำราเรียน(หนังสือ+สมุด)ฟรีตลอดทั้งหลักสูตร
  ในส่วนค่าหน่วยกิต , ค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษามีสิทธิ์กู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ตามเกณฑ์ที่กองทุนฯกำหนด
 • นักศึกษาภาคสมทบ
  • ผู้ที่สมัครเรียนภาคสมทบ
   • ผู้ที่สมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2554 จะได้รับส่วนลดค่าเทอม 20%
   • ผู้ที่สมัครในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน จะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีกจากส่วนลดค่าเทอม(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)
  • ผู้ที่สมัครเป็นศิษย์เก่าของ พณิชย์การกรุงเทพ และ โพลีเทคนิคพณิชย์ สมัครเรียนภาคสมทบ
   • ผู้ที่สมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2554 จะได้รับส่วนลดค่าเทอม 30%
   • ผู้ที่สมัครในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน จะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีกจากส่วนลดค่าเทอม(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)

1. ผู้สมัครกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หมายเลขหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งชื่อและนามสกุล ให้ถูกต้องครบถ้วน และกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อทำงานในขั้นตอนถัดไป
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวดังตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "ถัดไป"
3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและสั่งพิมพ์ใบสมัครออกมา โดยกดที่รูป  ดังตัวอย่าง
4. นำใบสมัครที่ได้ พร้อมหลักฐานการสมัคร มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
คณะบริหารธุรกิจ
- การจัดการการกีฬา
- การจัดการ
- การจัดการอุตสาหกรรม
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การตลาด

- การจัดการโลจิสติกส์ 
- สาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์ 
- สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาการเมืองการปกครอง

คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์
- สาขานิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
- สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์
- สาขาพยาบาลศาสตร์
คณะบัญชี
- สาขาการบัญชี
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สาขาการเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาสาธารณสุขศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์
- สาขาสหวิทยาการดนตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะบริหารธุรกิจ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
บัณฑิตวิทยาลัย
- สาขาการบริหารการศึกษา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)
คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

ที่มา  http://bkkthon.ac.th/web/

Blogger Comment
Facebook Comment

 1. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2556 09:44

  ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยครับ ไม่ทราบว่าจบปวส.มาสามารถเรียนต่ออีกสองปีได้ไหมครับ ผมจบสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาอยากจะเรียนต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับ รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ

  ปล.อยากเรียนต่อภาคสมทบนะครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ10 เมษายน 2556 09:55

  อย่ากทราบรายละเอียดว่าค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต คณะศึกษาศาสตร์ ปี1ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร
  โปรดตอบด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2556 07:05

  ไม่ทราบว่า พยาบาล กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครหรือยังคราฟ ไครกะได้ช่วยบอกหน่อยนะคราฟ ขอบคุนมากคราฟ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2556 16:09

   เปิดแล้วคราฟ คาดว่าน่าจะสิ้นสุดการรับสมัครถึง สิ้นเดือนนี้นะคราฟ รีบๆ

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ24 เมษายน 2556 22:23

  คณะพยาบาลสอบวันที่17พ.ค.56เวลากี่โมงค่ะ

  ตอบลบ
 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่าเทอมประมาณเท่าไรค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ30 เมษายน 2556 09:57

  เรียนโทบริหารการศึกษาต้องเกรดเฉลี่ยเท่าไรคะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ8 พฤษภาคม 2556 12:27

  ต้องการตรวจสอบผลการเรียนค่ะ ทำอย่างไร

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ19 พฤษภาคม 2556 02:53

  ไม่ทราบว่าอายุ40ปีสามารถกู้เรียนได้ไหม

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ3 มิถุนายน 2556 13:02

  อยากทราบว่า หลักสูตรป.โท ปี 54 รับทรานสคริปได้ยังค่ะ

  ตอบลบ
 10. อยากทราบว่า ม.กรุงเทพธนบุรี ปิดรัยสมัครทุกคณะเมื่อไหร่ค่ะ
  ตอบหน่อยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2556 22:36

  เรียน ดร รัฐศาสตร์ ค่าเทอม เท่าไรครับ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2556 10:52

  อยากทราบว่าม.กรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัคร-ปิดรับสมัครวันไหนค่ะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2556 09:34

  ถ้าจบปริญญาตรีแล้ว มีงานรองรับไหม ค๊??

  ตอบลบ
 14. เคยสมัครเรียนและกรอกแบบ กยศ เรียบร้อยแล้ว ได้บัตร นักศึกษาแล้วแต่ไม่ได้เรียน แต่จะกลับมาเรียนต้องทำไงบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ11 กุมภาพันธ์ 2557 16:37

  คณะวิศวกรรม น่าเรียนมากอ่ะค่ะ เครื่องมือครบ ถามรายละเอียดได้น่ะค่ะ แอดไลน์>>natte_indy

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2557 10:45

  เรียนสาธารณสุขศาสตร์อยากไหมคร๊

  ตอบลบ
 17. ขอสอบถามนะคะ จบ วทบ.(สาธารณสุขศาสตร์)เทียบเรียนต่อคณะพยาบาลได้ไหมคะ หรือตกลงเรียนใหม่เลยคะ

  ตอบลบ
 18. ต้องส่งเอกสารที่มหาลัยใช่มะคับ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ12 พฤษภาคม 2557 00:51

  จบ ปวส. ไม่จบในสองปี แต่ก็ไม่เกิน 3ปี จากศิษย์เก่า

  ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

บทความ

loading...