ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง ม.อุบลราชธานี 2556


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม  31 สิงหาคม 2555 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครที่www.entry.ubu.ac.th
และขอเชิญชวน อาจารย์แนะแนว นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 (ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2555)
โรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษา สามารถเลือกที่เข้าร่วมโครงการตามโรงเรียนที่ใกล้เคียง และขอความกรุณกรอกแบบตอบรับ เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~inforeducation/guide/
สำหรับท่านที่ไม่สามารถเปิดหน้าระบบได้โปรดใช้ firefox ในการเปิดระบบแทน Internet explorer

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 
 รับตรงตามพื้นที่ พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น [151.01 KB]
 แนะนำเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 [100.59 KB]
 จำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(รับตรงตามพื้นที่และAdmissions กลาง 2556 [78.28 KB]
การส่งเอกสารประกอบการสมัคร (เฉพาะผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) ประจำปีการศึกษา 2556 
สำหรับผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ต้องส่งเอกสารเพิ่ม ดังนี้
1.ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบ
2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบ ปพ. 4 ภาคเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาการชำระเงินค่าสมัคร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

นำส่งทางไปรษณีย์ต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และ นำส่งด้วยตนเอง ได้จนถึง วันที่ 10 กันยายน 2555 ที่งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ในวัน และ เวลาราชการ 08.30-16.30 น.)

ที่อยู่ที่ใช้ในการส่งเอกสาร
งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  พร้อมวงเล็บมุมซองว่า เอกสารประกอบการสมัครแพทย์

**หมายเหตุ --ผู้สมัครโปรดตรวจสอบความชัดเจนของเอกสารก่อนส่งมายังมหาวิทยาลัย เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง **ารเลือกคณะ/สาขาวิชาสำหรับผู้สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556 
การเลือกคณะ/สาขาวิชาสำหรับผู้สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556
สำหรับผู้ประสงค์สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556 สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา ได้ดังนี้
1.เลือกวิธีรับตรงตามพื้นที่ (ตามสังกัดสถานศึกษา) --> เลือกคณะ --> เลือกสาขาวิชา ได้จำนวน 1 สาขาวิชา
(จะไม่มีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้เลือก จะต้องเลือกที่ข้อ 3 เท่านั้น)
2.สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบวิชา 71-72) และคณะรัฐศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา 71)
ให้พิจารณาสมัครผ่านเมนู 2 วิธี ดังนี้
2.1 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์(สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา71-72) ให้เลือกเมนูวิธีรับตรงตามพื้นที่ (บริการ หรืออีสาน หรือภาคอื่น) --> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ --> เลือกสาขาวิชา
2.2 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (สายศิลป์ เลือกสอบวิชา 77-82) ให้เลือกเมนูโควตาพื้นที่ (บริการ หรือ อีสาน หรือ ภาคอื่น) (คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เลือกสอบ gat และ pat 77-82) --> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ --> เลือกสาขาวิชา
** หมายเหตุ ผู้ประสงค์สมัครคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ สามารถเลือกสายวิทย์ หรือ สายศิลป์ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเลือกได้ 2 ประเภท หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบข้อมูลความซ้ำซ้อนจะดำเนินการยกเลิกการสมัครทันที **
3. กรณีประสงค์เลือกสาขาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) ผู้สมัครสามารถเลือกเมนู โควตาพื้นที่บริการ โควตาพื้นที่อีสาน โควตาพื้นที่ภาคอื่น(เฉพาะสาขาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์) ได้เพิ่มเติมอีก 1 สาขาวิชา ทั้งนี้ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่เปิดรับโควตาพื้นที่ภาคอื่น

** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับในข้อ 1-2 จำนวน 1 สาขาวิชา + ในข้อ 3. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) อีก 1 สาขาวิชา **

เปิดรับสมัคร วันที่ 13 กรกฏาคม 2555- 31 สิงหาคม 2555 และสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 (กรณีที่สมัครแล้วโปรดรีบ download แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อติดต่อชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของท่าน)


คุณสมบัติทั่วไป/คุณสมบัติโควตา(กีฬา ศิลปวัฒนธรรม รักษ์เกษตร ภาวะผู้นำ และโอลิมปิกวิชาการ) /การส่งเอกสาร 
ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษากลุ่มประเภทรับตรงตามโควตา ดังต่อไปนี้
1.โควตากีฬา  (ต้องมีหลักฐานกิจกรรมระดับเขตการศึกษา/จังหวัด)
2.โควตาศิลปวัฒนธรรม(ต้องมีหลักฐานกิจกรรมระดับเขตการศึกษา/จังหวัด)
3.โควตาโอลิมปิกวิชาการ (ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน.ทั่วประทศ ตามที่หลักสูตรกำหนด)
4.โควตารักษ์เกษตร (บิดา/มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเป็นบุตรหลานผู้มีที่ทำกิน สปก.)
5.โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  (มีหลักฐานกิจกรรมด้านภาวะผู้นำ/บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม)

จะต้องนำส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ประทับตราภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 หรือนำส่งด้วยตนเองไม่เกินวันที่ 10 กันยายน 2555  ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 

คุณสมบัติของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิขา 2556 


การเลือกคณะ/สาขาวิชาสำหรับผู้สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556 
สำหรับผู้ประสงค์สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556  สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา ได้ดังนี้
1.เลือกวิธีรับตรงตามพื้นที่ (ตามสังกัดสถานศึกษา) --> เลือกคณะ --> เลือกสาขาวิชา  ได้จำนวน 1 สาขาวิชา
   (จะไม่มีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้เลือก จะต้องเลือกที่ข้อ 3 เท่านั้น)
2.สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบวิชา 71-72) และคณะรัฐศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา 71)
   ให้พิจารณาสมัครผ่านเมนู  2 วิธี ดังนี้
   2.1 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์(สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา71-72) ให้เลือกเมนูวิธีรับตรงตามพื้นที่ (บริการ หรืออีสาน หรือภาคอื่น) --> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ --> เลือกสาขาวิชา
   2.2 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (สายศิลป์ เลือกสอบวิชา 77-82) ให้เลือกเมนูโควตาพื้นที่ (บริการ หรือ อีสาน หรือ ภาคอื่น) (คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  เลือกสอบ gat และ pat 77-82) --> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ --> เลือกสาขาวิชา
   ** หมายเหตุ  ผู้ประสงค์สมัครคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ สามารถเลือกสายวิทย์ หรือ สายศิลป์ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเลือกได้ 2 ประเภท หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบข้อมูลความซ้ำซ้อนจะดำเนินการยกเลิกการสมัครทันที **
3. กรณีประสงค์เลือกสาขาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) ผู้สมัครสามารถเลือกเมนู โควตาพื้นที่บริการ โควตาพื้นที่อีสาน โควตาพื้นที่ภาคอื่น(เฉพาะสาขาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์) ได้เพิ่มเติมอีก 1 สาขาวิชา ทั้งนี้  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่เปิดรับโควตาพื้นที่ภาคอื่น

** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับในข้อ 1-2 จำนวน 1 สาขาวิชา + ในข้อ 3. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) อีก 1 สาขาวิชา **

เปิดรับสมัคร วันที่ 13 กรกฏาคม 2555- 31 สิงหาคม 2555 และสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555   (กรณีที่สมัครแล้วโปรดรีบ download แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อติดต่อชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของท่าน)

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...