ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2555


            ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 (ฉบับที่     /2554)
       เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
โครงการพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2555
----------------------------------------------
          ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  ชื่อหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา
          2.1 สาขาวิศวกรรมโยธา       จำนวน  75  คน    
          2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน  60  คน
3.    คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
3.1  คุณสมบัติทั่วไป    
3.1.1  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.1.2  ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา  เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.1.3  ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
          3.1.4  เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.2  คุณสมบัติเฉพาะ  
          3.2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า หรือ
          3.2.2 เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
                    
4.  เอกสารในการสมัคร
4.1   ใบสมัครตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
4.2   บัตรประจำตัวประชาชน
4.3   สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี 1 ชุด   (สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษา ปวส.) หรือสำเนาประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาสุดท้ายอย่างละ  ฉบับ  หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร (สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษาระดับ ม. 6  หรือ ปวช.)
4.4   สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ  และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ถ่ายเอกสารด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน 1 ฉบับ  พร้อมทั้งลงชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ  ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานประกอบเอกสารไม่ตรงกันให้นำหลักฐานอื่นที่จำเป็นมาแสดงด้วย  เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล  หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส  เป็นต้น
5.  การจำหน่ายใบสมัคร
          ผู้สนใจติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันและเวลาราชการ  ราคาชุดละ 200 บาท
6.  การรับสมัคร
 6.1 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเอกสารในการสมัคร และค่าสมัคร 500 บาท  ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 7  ตึกเพียรวิจิตร   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 6.2  สมัครทาง Internet    ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่  http://www.en.kku.ac.th/ โดยผู้สมัครต้องชำระเงินค่า  ใบสมัครและค่าสมัครจำนวน 700 บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์   ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามที่อยู่ทาง  Internet  ข้างต้น
รายละเอียดของวัน เวลา และสถานที่ของการสมัครและการสอบคัดเลือกได้แสดงไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
7.  หลักฐานการเข้าห้องสอบ
     7.1  บัตรประจำตัวประชน (ฉบับจริง)
     7.2  ใบเสร็จรับเงินค่าใบสมัครสอบ                 
ผู้สมัครสอบจะได้รับใบเสร็จรับเงิน/สำเนาใบชำระเงิน หลังจากการชำระเงินค่าสมัคร และจะต้องนำติดตัวมาแสดงในวันสอบ หรือสำหรับการติดต่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ หากใบเสร็จรับเงิน/สำเนาใบชำระเงิน สูญหายต้องติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโทร 0-4336-2150  โดยด่วน   ผู้เข้าสอบที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และใบเสร็จรับเงิน/หรือสำเนาใบชำระเงินที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ออกทดแทนให้จะไม่ได้รับอนุญาต        ให้เข้าสอบ
8.  สิทธิ์ในการสอบ
หากคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตรวจสอบภายหลังแล้วปรากฏว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด  คณะวิศวกรรมศาสตร์จะทำการถอนสิทธิ์ของผู้สมัครสอบออกจากการสอบคัดเลือก
9.  ค่าสมัคร  
ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ไม่ได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าสมัครสอบให้แก่ผู้สมัครสอบ
10.  การสอบข้อเขียน
      10.1  วิชา วันและเวลาที่สอบ
              10.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
เวลา
1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
200
09.00 – 11.00  น.
 2. พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
100
11.10 – 12.10  น.
3. พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
200
13.30 – 15.30  น.
             10.1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
เวลา
      1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
200
09.00 – 11.00  น.
      2. พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
100
11.10 – 12.10  น.
      3. พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
200
13.30 – 15.30  น.
      4. พื้นฐานทางไฟฟ้า
100
15.40 – 16.40  น.
          10.2  รายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่สอบ
                 10.2.1 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ :    การวิเคราะห์แรง  สมดุล  การเคลื่อนที่เชิงเส้นตรง การเคลื่อนที่วิถีโค้ง  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  พลังงาน โมเมนตัม  กลศาสตร์ (1.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 2. แรงและกฎของนิวตัน   3. สมดุล 4. โมเมนตัม 5. พลังงาน)  คลื่น (1. คลื่นกล  2. คลื่นแสง  3. คลื่นเสียง)  ไฟฟ้า  (1. แม่เหล็กไฟฟ้า 2. ไฟฟ้ากระแส 3. ไฟฟ้าสถิต)  ของแข็ง  ของเหลว แก๊ส  เฟส  เทอร์โมไดนามิกส์  อุณหเคมี  จลนพลศาสตร์  เคมีไฟฟ้า
                 10.2.2  พื้นฐานทางคณิตศาสตร์  :    เรขาคณิตวิเคราะห์, ตรรกศาสตร์  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน พีชคณีต เวกเตอร์  ฟังก์ชันเอกซ์โปเนลเชียลและลอการิธึม  ตรีโกณมิติ  เมตริกซ์  อนุกรม ระบบจำนวน
                 10.2.3  พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ : พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                 10.2.4  พื้นฐานทางไฟฟ้า :  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐาน
11.  การสัมภาษณ์
              ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในตารางท้ายประกาศ
12. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์จะได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางท้ายประกาศ
13.  กำหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษา
          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ  ให้มารายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันและเวลาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด หาก  ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันและเวลาที่คณะฯ กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา และในการรายงานตัวให้นำเอกสารต่างๆ มาแสดง  ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้คือ:-
(1)       ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับจริง   1  ฉบับ  และสำเนา  1  ฉบับ
(2)       ใบรับรองสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ   1   ฉบับ
14. การลงทะเบียนเรียน
          ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มารายงานตัวเป็นนักศึกษา จะเริ่มลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555  ตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด
15. การศึกษา
          ในหนึ่งปีการศึกษา  การเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย หรืออาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนก็ได้  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่าจำนวนภาคการศึกษาปกติที่กำหนดในแผนการศึกษาแต่ไม่เกิน  2 เท่า  ของจำนวนภาคการศึกษาปกติที่กำหนดในแผนการศึกษาการจัดการศึกษา เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวคือ  ดำเนินการจัดการศึกษานอกเวลาราชการปกติ 
16.  อื่น ๆ
                        1. กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามหลักสูตรฯ กำลังรอฟังผลการศึกษาอยู่  การรับเป็นนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามหลักสูตรฯ ได้แสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาจะต้องจัดหาที่พักในระหว่างการศึกษาด้วยตนเอง
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต  จะจัดเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  โครงการพิเศษ
4.  ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม  โปรดติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ เว็บไซต์  http://www.en.kku.ac.th/
      ประกาศ    วันที่                    พฤศจิกายน  .. 2554
ตารางกำหนดวัน เวลา สถานที่ของการสมัครและการสอบคัดเลือก
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่                /2554)
กิจกรรม
ระดับ ม.6/ปวช.
หรือเทียบเท่า
สถานที่
ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง
– 11 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00  15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
งานบริการการศึกษา
ชั้นตึกเพียรวิจิตร
สมัครทาง Internet
2 เมษายน  – 11  พฤษภาคม2555
http://www.en.kku.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและห้องสอบ
16  พฤษภาคม 2555
ตึกเพียรวิจิตร/
http://www.en.kku.ac.th
สอบข้อเขียน
19  พฤษภาคม 2555
ตึกเพียรวิจิตร
ประกาศผลสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
21  พฤษภาคม 2555
ตึกเพียรวิจิตร/
http://www.en.kku.ac.th
สอบสัมภาษณ์
23  พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00  12.00 น.
ชั้น 4 ตึกเพียรวิจิตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
25  พฤษภาคม 2555
ตึกเพียรวิจิตร/
http://www.en.kku.ac.th
การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียม
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สามารถสมัครผ่านระบบ Admission

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...