ประชาสัมพันธ์
loading...

แนะนำหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


 หนูลำดวนจะมาแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี มีหลักสูตรต่อไปนี้น่ะจ๊ะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Bachelor of Education)
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ระยะเวลาศึกษา 5 ปี (Teaching Chinese Language)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accounting)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (Hospitality Industry Management)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (Aviation Business Management)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biosciences) แบ่งเป็น 3 สาขาวิชาเอก คือ 
    วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
    วิชาเอกวิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural Science)
    วิชาเอกจุลชีววิทยาประยุกต์ (Applied Microbiology)
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (Applied Chemistry) แบ่งเป็น 3 สาขาวิชาเอก คือ 
    วิชาเอกเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products Chemistry)
    วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Science and Technology)
    วิชาเอกเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร และการบรรจุ (Technology Management of Agricultural Produces and Packaging)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Multimedia Technology and Animation)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetic Science)
สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม (Beauty Technology)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ (Information and Communication Engineering)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine)
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Medicine)
ได้รับการรับรองจากอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต (Bachelor of Physical Therapy)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) แบ่งเป็น 3 สาขาวิชาเอก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ที่มา http://www.mfu.ac.th/division/admission/admission_mfu/Bachelor_course.html

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...