ประชาสัมพันธ์
loading...

โควตาพยาบาล จังหวัดแพร่ ม.พะเยา

กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1 กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติ
2 เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีต*อวิชาชีพพยาบาลและมีความมุ*งมั่นในการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 
จำนวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โควตาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวนทั้งสิ้น 5 คน
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1 ประเภทนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 2 คน
2 ประเภทนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู*ในจังหวัดแพร* (อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป) จำนวน 3 คน
 การรับสมัครเข าศึกษา
1 สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต) www.admission.up.ac.th และให้ผู้สมัครสั่งพิมพ)เอกสารใบสมัครเพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
2 ผู้สมัครดำเนินการยื่นเอกสารสมัครพร้อมค่าสมัคร (200 บาท/คน) ผ่านทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 เมษายน 2554
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รวบรวมเอกสารใบสมัครและเงินค่าสมัคร (คนละ 200บาท) โดยจัดส่งให้มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ 8 เมษายน 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.admission.pyo.nu.ac.th/File54/230354.pdf

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...