ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง หัวเฉียว รอบที่ 2

 โครงการรับตรง รอบก่อน ADMISSION 2  

 เปิดรับสมัครเฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครสอบเข้าคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะการแพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งในใบสมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับในทุกคณะสาขาวิชา (13 คณะ 31 สาขาวิชา) แต่จะต้องมีคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใน 4 อันดับด้วย เนื่องจากต้องผ่านการสอบข้อเขียน และมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT2
 รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5-6 ภาคการศึกษา 
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 ผู้สมัครต้องมีผลการสอบคะแนน GAT และ PAT 2 ยื่นสมัครด้วย ถ้าไม่มีไม่สามารถสมัครได้ค่ะ
 ผู้สมัครที่จบปริญญาตรีมาแล้ว ต้องการเข้าศึกษาปริญญาใบที่ 2 จะต้องมี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 (เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น) และจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาตร์ และตรรกวิทยา  
 
 พิจารณาคัดเลือกจากสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
 เสียค่าสมัคร 500 บาท เลือกได้ 4 อันดับ
 เริ่มเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 (วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554)
 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 
 
 
คณะ/สาขาวิชา
วุฒิที่จบการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์  /คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะการแพทย์แผนจีน / คณะกายภาพบำบัด / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (การจัดการโรงพยาบาล / อนามัยสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม. 6 สายวิทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (การจัดการโรงพยาบาล)
คณะศิลปศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / คณะนิเทศศาสตร์ /
คณะบริหารธุรกิจ (ยกเว้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) /
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯ / คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.
คณะบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์-คำนวณ
 
 
 กำหนดการคัดเลือก 
ยื่นใบสมัคร (09.00 - 15.30 น.)
     จ.7 - ศ.25 ก.พ.54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (16.00 น.)
     ศ.4 มี.ค. 54
สอบข้อเขียน (09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.00 น.)
     จ.7 มี.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (16.00 น.)
     พฤ.10 มี.ค. 54
สอบสัมภาษณ์ (09.00 - 11.00 น.)
     อ.15 มี.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (16.00 น.)
     อ.15 มี.ค. 54
ชำระเงินรายงานตัวเป็นนักศึกษา (08.30 - 15.30 น.)
อ.15 - พ.16 มี.ค. 54
ปฐมนิเทศ/กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
พฤ.17 - ศ.18 มี.ค. 54
เปิดภาคเรียน
จ.21 มี.ค. 54

 ขั้นตอนการสมัคร
     1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th
     2. พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร ภายหลังกรอกข้อมูลการสมัครสมบูรณ์แล้ว
     3. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
      ใบรายงานผลการสมัคร ที่พิมพ์จากระบบรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วที่มุมบนขวามือใต้เลขที่สมัคร     
      ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) แสดงผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 - 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องมีคะแนนสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) / PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)
      กรณีสมัครปริญญาที่ 2 ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript)
      สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
      สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
      สำเนาผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 2 (สามารถพิมพ์จาก Internet ได้นะค่ะ)
      หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
     4. วิธีการยื่นใบสมัครทำได้ 2 วิธี คือ
         นำใบรายงานผลการสมัคร ไปชำระเงินค่าสมัคร จำนวนเงิน 500 บาท ณ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
         ส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดข้างบน ไปยัง "แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
!! มหาวิทยาลัยต้องได้รับเอกสารประกอบการสมัคร+ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
จะถือว่าการสมัครสมบูรณ์
(นับตราประทับไปรษณีย์วันที่ 25 ก.พ. 54 วันสุดท้ายในการส่งไปรษณีย์เท่านั้น)
หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยไม่คืนค่าสมัครทุกกรณี !!

        ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนา – ตราด กม.ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540" พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวนเงิน 500 บาท 
 รายละเอียดการสอบข้อเขียน คลิกที่นี่
ยน คลิกที่นี่ ! !
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.  : 0-2312-6300 ต่อ 1711 - 1718   Hotline : 085 - 489 - 3710 - 19

................................

 กรณีสมัครคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
      เฉพาะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาศาสตร์ฯ / คณะนิติศาสตร์ / คณะนิเทศศาสตร์ / คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล / คณะภาษาและวัฒฯธรรมจีน

ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2554 ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารอำนวยการ ชั้น 1
สอบสัมภาษณ์   ในวันที่ยื่นเอกสารการสมัคร
ชำระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนเรียน ภายใน 7 วันหลังจากวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (ค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประมาณ 15,000 บาท)
กรณีที่เป็นผู้กู้ต่อเนื่องรายเก่า (กยศ.) จะต้องชำระค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อนเป็นเงินสด จากนั้นจึงจะสามารถติดต่อทำเรื่องกู้ยืมต่อเนื่องได้ที่แผนกทุนการศึกษา ชั้น 2 อาคารชินโสภณพนิช
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1.ใบรายงานผลการสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 ปฐมนิเทศ   วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2554 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน  วันที่ 21 มีนาคม 2554

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...