ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง โบราณคดี ศิลปากร เพิ่มเติม 2554


ตามที่ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
คณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง “โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554” ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2553
และได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง “โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554” ที่มีสิทธิ์
ยื่นคะแนน GAT/PAT และกำหนดวิธีการยื่นคะแนนไปแล้ว นั้น

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธี
รับตรง “โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554” ที่มีสิทธิ์ยื่นคะแนน GAT/PAT เพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 498 คน ดังรายชื่อ
แนบท้ายประกาศ และให้ผู้สมัครยื่นคะแนน GAT/PAT ตามกำหนดวิธีการยื่นคะแนน ดังนี้

1. กำหนดเวลาในการยื่นคะแนน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553
2. การเลือกยื่นคะแนน ให้ผู้สมัครยื่นคะแนนครั้งที่ดีที่สุดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (จากการสอบ 3 ครั้งในปีพ.ศ. 2553) ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะโบราณคดีกำหนด โดยใช้หลักฐานใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ที่พิมพ์จากระบบการทำรายงานผลสอบแบบ e-scoreของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เท่านั้น ตัวอย่างดังเอกสารแนบท้ายประกาศ หากผู้ที่มีใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT ที่ได้รับจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) แบบเดิมที่มีตราประทับนูนสามารถนำมาใช้ได้
 
วิธีการจัดส่งคะแนน ให้ผู้สมัครระบุชื่อ-สกุล เลขที่สมัคร และสาขาวิชาที่สมัคร ลงในหลักฐานใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT โดยสามารถจัดส่งคะแนนได้ 2 วิธี คือ

3.1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด่วนพิเศษ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยให้จ่าหน้าซองถึง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประมวลผล โครงการรับตรง
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
3.2 ทางโทรสารที่หมายเลข 02-226–5355 (ปิดรับคะแนนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น.)
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการส่งใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT ทั้ง 2 วิธี ได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-221–7777 เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น สำหรับผู้สมัครที่ส่งใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PATมาพร้อมกับ
ใบสมัครหรือส่งก่อนวันที่คณะโบราณคดีกำหนดให้ส่งใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT มาใหม่

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.archae.su.ac.th/news/course2554/project/document04.pdf

รับตรง มหาวิทยาลัย เวลเทิร์น 2554


รับสมัคร ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม    http://www.western.ac.th/home/download/application_process.pdf
เว็บไซต์หลัก   http://www.western.ac.th/home/

รับตรง สวนสุนันทา อินเตอร์ 2554

หลักสูตรที่เปิดสอน
 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
 • สาขาธุรกิจการบิน   60 คน
 • สาขาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก   20 คน
 • สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   30  คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 • สาชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  30 คน
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  30 คน

เปิดรับสมัคร   1 พฤศจิกายน. 2553 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2554

รายะเอียด เพิ่มเติม  http://www.ssruic.com/Announced/Direct%20Quata54.pdf
เว็บไซต์หลัก  http://www.ssruic.com
ที่มา  http://www.unigang.com/Article/4920

รับตรง พยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ 2554


คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้


ระบบ Admission ตรง โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตทาง เว็บไซต์ http://www.kcn.ac.th จำนวน 80 คน
 
รับสมัคร  วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 –วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
2.2 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรืออาการของโรค ที่ขัดต่อระเบียบการศึกษาของ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
2.3 ผ่านการสอบวัดความรู้ GAT , PAT1 และ PAT2
3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากการสมัครทาง Internet ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ฉบับ
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3.4 สำเนาแบบฟอร์มใบจ่ายเงินฝากธนาคารผ่านบริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1 ฉบับ
3.5 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน GPAX 5 ภาคการศึกษา กรณีสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายให้ใช้ GPAX 6 ภาคการศึกษา ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3.6 สำเนาผลการสอบวัดความรู้ GAT , PAT1 และ PAT2 ครั้งที่ดีที่สุด ของการสอบ
ครั้งที่ 1/2553, 2/2553, 3/2553 

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.kcn.ac.th

บทความแนะนำสถาบัน หรือเข้าไปคุยกับพี่ๆได้ที่  http://unigang.com/Article/4783

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2554

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล
 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-20 ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2534-2537)
 • มีสัญชาติไทย บิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร/ตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือข้าราชการทหาร/ตำรวจชั้นประทวน ซึ่งเป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดามิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้สมัครที่มีปู่หรือย่า หรือตาหรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดามารดาต้องเกิดในประเทศไทย
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รูปร่างลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลการ (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล จากการตรวจสุขภาพโดยคณะกรรมการแพทย์ที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง
 • มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
 • ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฏหมาย
 • ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ จำคุก หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ
 • ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือพักงาน และไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหรือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริตหรือประพฤติเสื่อมเสีย
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฏหมาย

การพิจารณาคัดเลือก
ใช้ผลการสอบวัดความรู้ เช่นเดียวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Admission) ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รหัส 01-06)
ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT)ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ
(PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์การจำหน่ายระเบียบการ
สั่งซื้อระเบียบการสมัครทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 150 บาท โดยซื้อธนาณัติ สั่งจ่าย ปณจ.สำเหร่ ในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ส่งมาที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 504 /57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600 โปรดระบุชื่อและที่อยู่ของผู้สั่งซื้อที่หน้าซองให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซอง "ซื้อระเบียบการสมัคร" หรือซื้อโดยตรงได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ 08.30 - 18.00 น.
สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีนี้ รับสมัครเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่เว็บไซต์พยาบาลกองทัพเรือและกรมแพทย์ทหารเรือ ดังนี้ www.nmd.go.th หรือ www.navy.mi.th/nnc และ www.navy.mi.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-2475-2614, 0-2475-2625 โทรสาร 0-2475-2872
จำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะรับเพื่อเข้าศึกษา 
โดยทุนส่วนตัว จำนวน 60 คน
โดนทุนส่วนตัวอื่นๆ จำนวน 20 คน

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น 2554

กำหนดการรับสมัครโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
ระดับ ม.6/ ปวช.   ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2554

ระดับ ปวส   ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2554

รายละเอียดเก่าจากปี 2553 นะครับ

หลักสูตรที่เปิดสอน
                                             
                                               หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ  สาขาที่เปิด

  
สาขาวิชา
จำนวนที่รับเข้าศึกษา (ผู้จบ ปวส.หรือ เทียบเท่า)
จำนวนที่รับเข้าศึกษา (ผู้จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า)
   วิศวกรรมโยธา
45
45
   วิศวกรรมไฟฟ้า
80
ไม่เปิดรับ
   วิศวกรรมเครื่องกล
60
60
   วิศวกรรมเคมี
ไม่เปิดรับ
60

คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป

บุคคลที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ คือ
1. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย์ซึ่งแพทย์ผู้ลงนามต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่มีใบประกอบโรคศิลป์
2. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใดๆเพราะความผิดทางวินัย
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

คุณสมบัติเฉพาะ

บุคคลที่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆจะต้องเป็นบุคคลที่มีระดับการศึกษาดังต่อไปนี้.-

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาช่างโยธาช่างก่อสร้าง   ช่างสำรวจ 
           ช่างเขียนแบบ หรือเทียบเท่า  เช่น  วิทยาลัยการชลประทาน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
           ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดังกล่าว หรือ
     1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเท่า หรือ
     1.3 เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเป็นผู้กำลังศึกษาในภาค
           การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    2.1   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาไฟฟ้ากำลัง  ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
            คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางไฟฟ้าหรือเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
            ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดังกล่าว หรือ
    2.2   เป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และได้สอบผ่านรายวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
            33 หน่วยกิต  ดังนี้
                                 1. วิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                        6   หน่วยกิต
                                 2. วิชาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์   21  หน่วยกิต
                                 3. วิชาเลือกเสรี                                                      6   หน่วยกิต                   

3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    3.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาช่างเครื่องกล วิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบ
           การผลิต ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์  และสาขาอื่นๆ  ที่เทียบเท่ากับสาขาดังกล่าว หรือเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาค
           การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดังกล่าว หรือ
    3.2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเท่า หรือ
    3.3  เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือ เป็นผู้กำลังศึกษาในภาค
           การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
    4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
          หรือ เทียบเท่า  หรือ
    4.2 เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือ เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษา
          สุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

การสอบข้อเขียน

กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือ
 ผ่านการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
การสอบข้อเขียนทุกวิชาไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณทุกชนิด ผู้สอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบดังที่ได้แนบมาพร้อมกับใบสมัครนี้โดยเคร่งครัด โดยได้กำหนดวัน เวลา และรายละเอียดของวิชาที่สอบแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้:-
สาขาวิชา เวลา และวิชาที่สอบ
   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
เวลา
1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (เฉพาะสาขา)

 - ทางวิศวกรรมโยธา

 - ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

 - ทางวิศวกรรมเครื่องกล


200
200
200
09.00 – 11.00
 

2. ภาษาอังกฤษ
100
11.10 – 12.10
3. คณิตศาสตร์
200
13.30 – 15.30

  
รายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่สอบ (Course Description)
  1) พื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา  เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรง การสมดุล การเขียนแผนภาพอิสระ แรงเสียดทาน จุดศูนย์กลางของพื้นที่ ความดันของไหล หลักการสำรวจเบื้องต้น คุณสมบัติ การรับแรงของวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ น้ำ และมวลรวมผสมคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัว วิธีการทดสอบวัสดุผสมและกำลังของคอนกรีต
 2) พื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ กฎและทฤษฎีต่างๆ ทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐาน อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรพื้นฐานดิจิตอล พื้นฐานแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า และระบบไฟฟ้ากำลัง เบื้องต้น
 3) พื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกลวิชาที่ใช้ในการสอบ
     (ก) กลศาสตร์วิศวกรรมเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ระบบของแรง โมเมนต์และการสมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระความเสียดทาน การวิเคราะห์ภาระในโครงสร้างและเครื่องจักรกลอย่างสถิตย์ จุดศูนย์ถ่วง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการประยุกต์ การเคลื่อนที่เชิงเส้น เชิงมุม แบบฮาร์โมนิคส์อย่างง่าย งานพลังงานและกำลังงาน โมเมนต์ความเฉื่อยของมวล การหมุนของวัตถุเกร็ง
 (ข) กลศาสตร์ของไหล ความดันและการวัดความดัน สถิตศาสตร์ของไหล การกระจายของความดันแรงเนื่องจากความดันบนพื้นผิว ศูนย์กลางของความดัน แรงลอยตัว และสมดุลย์ กฎทรงมวล สมการเบอร์นิวลี สมการพลังงาน 
 4) คณิตศาสตร์ เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ตรีโกณมิติ อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต สมการ อสมการ และกราฟ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์เบื้องต้น เรขาคณิตวิเคราะห์ในระนาบ การหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิต/เวคเตอร์ การอินทิเกรทฟังก์ชั่นพีชคณิต
  5) ภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในการอ่าน และใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 ผู้สมัครสอบทุกภาควิชาจะใช้ข้อสอบเดียวกัน โดยมีวัน เวลา และวิชาที่สอบดังนี้

วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
เวลา
1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
200
09.00 – 11.00
2. พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
100
11.10 – 12.10
3. พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
200
13.30 – 15.30


รายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่สอบ
    1) พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ : การวิเคราะห์แรง สมดุล การเคลื่อนที่เชิงเส้นตรง การเคลื่อนที่วิถีโค้ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พลังงาน โมเมนตัม  
  2) พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ : เรขาคณิตวิเคราะห์, ตรรกศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน พีชคณีต เวกเตอร์ ฟังก์ชันเอกซ์โปเนลเชียลและลอการิธึม ตรีโกณมิติ เมตริกซ์ อนุกรม ระบบจำนวน
  3) พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ : พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศตัวสำรอง รับตรง ลาดกระบัง


ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเตอร์เน็ต และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่สถาบันฯ กาหนด ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2553 - 10 มกราคม 2554 เท่านั้น โดยให้เข้าไปที่เวปไซต์ www.reg.kmitl.ac.th


โควตาพิเศษสำหรับบุตรเกษตรกร สัตวแพทยศาสตร์ มก. กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์สำหรับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โควตาบุตรเกษตรกร พ.ศ. 2554
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน
ในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์
สำหรับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โควตาบุตรเกษตรกร พ.ศ. 2554
ขยายระยะเวลา รับสมัครทางไปรษณีย์ ถึง 30 พฤศจิกายน 2553 โดยนำเอกสารทั้งหมดส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่"โครงการรับตรงโควตาบุตรเกษตรกร ปีการศึกษา 2554
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตงานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140"หรือ
นำหลักฐานมาสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2553
รายละเอียดทั้งหมด

ทุนปริญญาตรี ม.รังสิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 2554

 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 4 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553
            ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2554 ภายในเวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.rsu.ac.th/
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะ   ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1099 และ 1346
            รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554
            1. ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Vive le français จำนวน 2 ทุนโดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
            1.1 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Vive le français 2010 ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้น
            1.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
            1.3 มีใจรักในการเรียนภาษาฝรั่งเศส
            1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 2.75
            2. ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการRoad Show จำนวน 1 ทุน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
            1.1 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Road Show กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
            1.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
            1.3 มีใจรักในการเรียนภาษาฝรั่งเศส
            1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 2.75
            3. ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป จำนวน 1 ทุน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
            1.1 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (เปิดรับทั้งนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส หรือแผนการเรียนอื่นๆ ทั้งที่มีและไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส)
            1.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
            1.3 มีใจรักในการเรียนภาษาฝรั่งเศส
            1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 2.75
          
            สำหรับทุนการศึกษานั้นเป็นไปตามเงื่อนไข โดยทุนการศึกษาดังกล่าวนี้เป็นทุนการศึกษาแบบครึ่งจำนวน (50 %)  ตลอดหลักสูตร 4 ปี และผู้ได้รับทุนดังกล่าวไม่สามารถขอย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะได้ โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานประกอบใบสมัคร ดังต่อไปนี้
            1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
            2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
            3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
            4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
            5. หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ฉบับ (จกหมายรับรองจากครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสหรือจากผู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว)
            6. ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
            เอกสารทุกชุดต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
            สถานที่ขอและยื่นใบสมัคร
            1. สมัครทางไปรษณีย์ โหลดใบสมัครจาก 
http://www.rsu.ac.th/แล้วส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วน ถึงภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอุไรรัตน์ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 (ในวันและเวลาราชการ)ถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ
            2. สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ห้อง 3-204 อาคารอุไรรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 (ในวันและเวลาราชการ)
            การคัดเลือก
            การคัดเลือกจะพิจารณาจากคุณสมบัติใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัคร จากนั้นจะมีการสอบสัมภาษณ์ (ทัศนคติ ทักษะการคิดและความรู้พื้นฐานต่างๆ)
            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
            วันอังคารที่ 4 มกราคม 2554 ภายในเวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์http://www.rsu.ac.th/
            กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
            วันศุกร์ที่ 7 มกราคม  2554 ณ ห้อง 3-213 (ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์)
            เวลาและลำดับการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
            ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
            วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 ทางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์
            กำหนดวันรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ที่มา การศึกษาวันนี้
            ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนต้องไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ๆ มหาวิทยาลัยกำหนด

ม.ศิลปากร โครงการตัดสิทธิ์ Admission ประจำปี พ.ศ.2554

โครงการตัดสิทธิ์ Admission ประจำปี พ..2554
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Admission ต้องทำการสละสิทธิ์
ภายในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 16.30 .
มหาวิทยาลัยศิลปากร จะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในวันจันทร์
ที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 16.30 เพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Admission ตาม
โครงการข้างล่าง ดังนี้
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ
2. โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ
3. โครงการสอบตรง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2554
คณะโบราณคดี
1. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษร
โบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา 2554
2. โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2554
คณะมัณฑนศิลป์
1. การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง
2. โครงการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา
2554
คณะอักษรศาสตร์
1. โครงการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554
คณะศึกษาศาสตร์
1. โครงการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554
2. โครงการสืบสานภาษาไทย
3. โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนากีฬาชาติ
4. โครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (ประกาศเพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์
1. โครงการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
3. โครงการเพชรสนามจันทร์
- 2 –
คณะเภสัชศาสตร์
1. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2554
2. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง ประจำปี
การศึกษา 2554
3. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
4. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มพิเศษ ประจำปี
การศึกษา 2554
5. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร้านยาคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2554
6. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. โครงการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554
2. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาใน
พระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
1. โครงการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554
2. โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน (โควตาจังหวัดประจำปีการศึกษา 2554
คณะวิทยาการจัดการ
1. โครงการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554
2. โครงการรับนักศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โครงการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554


ทุนเพชรสุนันทา 2554 50 ทุน


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเภทเพชรสุนันทา ความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น สามารถสมัครผ่านทางhttp://quota.ssru.ac.th หรือ www.ssru.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ถึง 28 ธันวาคม 2553 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 12 มกราคม 2554

 หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถ โทรศัพท์มาสอบถามได้ที่เบอร์02-160-1093-4 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.

รับตรง ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554 Update

การรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านหุ่นยนต์ เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์    10 ถึง 30 พฤศจิกายน 2553
การรับนักศึกษาโครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT (สำหรับวุฒิ ม.6)   17 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2553  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร (จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี)  ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.admission.kmutnb.ac.th/

รับตรง คณะเกษตรฯ ขอนแก่น 2554

special_student.jpg     

      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ผลการเรียน 3.60  และนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผลการเรียน 3.00  โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2554 สมัครภายใน 22 เมษายน 2554
      ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1395/2553 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2554 และ ฉบับที่ 1396/2553 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ สำหรับ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2554 เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  โดยมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา
     จากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 2 ฉบับ เป็นการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 2 กลุ่ม คือ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 คน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
      คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.มีสัญชาติไทย 2.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 3.ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอด 6 ภาคการศึกษา (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 3.60  และ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า 3.00)  พร้อมทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2553 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยจะต้องมีคะแนนสอบครบทุกรายวิชา ดังนี้ - กลุ่มสาระวิชา O-NET คือ ภาษาไทย (01) สังคมศึกษา (02) ภาษาอังกฤษ (03) คณิตศาสตร์ (04) และวิทยาศาสตร์ (05) - GAT   PAT 1 และ PAT 2     4.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา 5.มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดีและบุคลิกภาพที่เหมาะสม 6.มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 7.นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตลอดหลักสูตรการศึกษา (ตามรายละเอียดที่แนบ)
     คณะเกษตรศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
     หลักฐานการสมัคร 1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตลอดการศึกษา(รบ.1ป.) จำนวน 1 ชุด (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)  3.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 4.สำเนาบัตรที่นั่งสอบ O-NET และ GAT/PAT (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 5.นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักฐานการรับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (กรอกตามแบบฟอร์ม อบต.1 ที่แนบท้ายประกาศ)
     ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง พร้อมติดรูปถ่ายและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดพร้อมธนาณัติเป็นเงิน 200 บาท สั่งจ่าย ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม นางชัชชนี สุวรรณศร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 เมื่อยื่นเอกสารและใบสมัครแล้ว ถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว คณะเกษตรศาสตร์จะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
     สำหรับ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทำการคัดเลือกนักเรียนผู้ที่รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 แล้วออกหนังสือรับรองการรับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (กรอกตามแบบฟอร์ม อบถ.1 ที่แนบท้ายประกาศ) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการได้รับทุนดังกล่าวประกอบการสมัคร
     ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2554 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
     กำหนดวันสอบสัมภาษณ์และวิธีการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่คณะเกษตรศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคะแนนการสอบกลุ่มสาระวิชา O-NET และ GAT/PAT โดยเรียงลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
     ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ที่คณะเกษตรศาสตร์ Website: http://ag.kku.ac.th 
     ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
     กรณีที่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวน คณะเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับนักเรียนเพิ่มโดยวิธีอื่น
     ขอข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัคร ที่งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 ที่ นางชัชชนี สุวรรณศร โทร. 043 202 360 หรือ
Website: http://ag.kku.ac.th
    อ่านรายละเอียด    
    1.นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย คลิก1395-2553.pdf 
    2.นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คลิก1396-2553.pdf
          นายกิตติศักดิ์ สิงหา รายงาน ภาพ/ข่าว
loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...