ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง สาขาการวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์ 2554

เด็กซิ่ว เด็ก ม.6 สามารถสมัครได้จ้า
ใช้คะแนน O-NET และ GAT
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2.5
มหายเหตุ ค่าเทอมปีการศึกษา ประมาณ 70000 บาท ต่อปี  ( 35,000 ต่อเทอม )

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.อ. วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี

รับนักศึกษา น้อง ๆ ม.6  ตั้งที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว   เปิดรับสมัครรอบที่ 1 ถึง  12 พฤศจิกายน 2553 จ้า
คณะที่เปิดรับสมัครมีดังนี้


รับตรง ม.หัวเฉียว 2554

โครงการรับตรง รอบก่อน ADMISSION 1  

 เปิดรับสมัครเฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครสอบเข้าคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะการแพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ซึ่งในใบสมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับในทุกคณะสาขาวิชา (13 คณะ 31 สาขาวิชา) แต่จะต้องมีคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใน 4 อันดับนั้น เนื่องจากต้องผ่านการสอบข้อเขียน และมีคะแนน GAT และ PAT2
 รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5-6 ภาคการศึกษา 
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 ผู้สมัครต้องมีผลการสอบคะแนน GAT และ PAT 2 ยื่นสมัครด้วย ถ้าไม่มีไม่สามารถสมัครได้ค่ะ 
 พิจารณาคัดเลือกจากสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
 เสียค่าสมัคร 500 บาท เลือกได้ 4 อันดับ
 เริ่มเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 (วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554)
 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2553 
 
 
 คณะ/สาขาวิชา
วุฒิที่จบการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์  /คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะการแพทย์แผนจีน / คณะกายภาพบำบัด / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม. 6 สายวิทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (การจัดการโรงพยาบาล)
คณะศิลปศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / คณะนิเทศศาสตร์ /
คณะบริหารธุรกิจ (ยกเว้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) /
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯ / คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.
คณะบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์-คำนวณ
 
สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสมัครคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
คัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และสัมภาษณ์อย่างเดียว ให้มาสมัครวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไปค่ะ
 
 
 
 
 
 
 กำหนดการคัดเลือก 

ยื่นใบสมัคร (09.00 - 15.30 น.)
     จ.1 - พ.17 พ.ย.53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (16.00 น.)
     อ.23 พ.ย. 53
สอบข้อเขียน (09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.00 น.)
     อา.28 พ.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (16.00 น.)
     พฤ.16 ธ.ค. 53
สอบสัมภาษณ์ (09.00 - 11.00 น.)
     ส.8 ม.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (16.00 น.)
     อ.11 ม.ค. 54
ชำระเงินรายงานตัวเป็นนักศึกษา (08.30 - 15.30 น.)
ศ.14 - ส.15 ม.ค. 54
ปฐมนิเทศ/กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
พฤ.17 - ศ.18 มี.ค. 54
เปิดภาคเรียน
จ.21 มี.ค. 54

 เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย
      ใบรายงานผลการสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วที่มุมบนขวามือใต้เลขที่สมัคร http://admission.hcu.ac.th
      ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) แสดงผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 - 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องมีคะแนนสอบ GAT / PAT 2
      ชำระเงินค่าสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย 
      สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
      สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
      สำเนาผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 2
      ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดข้างบน ไปยัง "แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 รายละเอียดการสอบข้อเขียน คลิกที่นี่
 สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร โดยจ่าหน้าซองถึง "แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนา – ตราด กม.ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540" พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขา
!! 
มหาวิทยาลัยต้องได้รับเอกสารภายในวันที่กำหนดปิดรับสมัคร (17 พ.ย. 53) หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยไม่คืนค่าสมัครทุกกรณี !!
! ! สมัครเรียน คลิกที่นี่ ! !
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.  : 0-2312-6300 ต่อ 1711 - 1718   Hotline : 085 - 489 - 3710 - 19
 
 
 
 โครงการพิเศษที่รับผ่านโรงเรียน  
 
ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ภาคเรียนสุดท้าย

     ในการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีโครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านโรงเรียน 5 โครงการ คือ
      โครงการกระจายโอกาสเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ฯ
      โครงการ "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม" คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

      โครงการ "ทุนร่มโพธิ์ทอง" 
      โครงการ "ทุนภาษาจีน" คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
      
โครงการพัฒนานักกีฬา
 
"โครงการพิเศษต่างๆ เปิดรับสมัครทุกคณะสาขาวิชา ยกเว้น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (บางสาขา)"
 
 
 
 
 
 โครงการกระจายโอกาสเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีฯ (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
 
 
       รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
       ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ตาม
 GPAX
 ขั้นต่ำ ที่กำหนด
       พิจารณาจากใบสมัคร  สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
       ไม่ใช่โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกได้อันดับเดียว
โครงการกระจายโอกาส
 คณะ/สาขาวิชา
GPAX
5 ภาคเรียน 
จบการศึกษา
คณะกายภาพบำบัด (ต้องมีเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00)
3.00
ม. 6 สายวิทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม /
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.75
 ม. 6 สายวิทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
2.50
ม. 6 สายวิทย์ / ม. 6 สายศิลป์
คณะศิลปศาสตร์ /  คณะนิติศาสตร์
2.75
 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯ
2.25
 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.50
 ม. 6 สายวิทย์ / ศิลป์คำนวณ
คณะบริหารธุรกิจ (ยกเว้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) /
คณะนิเทศศาสตร์
2.50
 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2.50
 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์-คำนวณ
การบัญชี เทียบโอนรายวิชา
2.50
 ปวส. สาขาการบัญชี
การตลาด เทียบโอนรายวิชา 
2.50
 ปวส. สาขาการตลาด
การจัดการ / การเงิน / การจัดการอุตสาหกรรม /
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบโอนรายวิชา
2.50
 ปวส. ทุกสาขาวิชา

 โครงการ "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม" คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
       รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา 
ไม่กำหนด
 GPAX
 ขั้นต่ำ
       ต้องเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม พิจารณาจากใบสมัคร แฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
       ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนี้จะได้ทุนค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร 
       โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกคณะสังคมสงเคราะห์ฯได้อย่างเดียว
 
 
 
 โครงการ "ทุนร่มโพธิ์ทอง"  (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
 
       รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
       ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
       พิจารณาจากใบสมัคร แฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
       ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนี้จะได้ทุนค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร 
       โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกได้อันดับเดียว
โครงการ "ทุนร่มโพธิ์ทอง" (สนับสนุนทุนการศึกษา ฯ)
 คณะ/สาขาวิชา
จบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 ม. 6 สายวิทย์
คณะศิลปศาสตร์* / นิติศาสตร์ / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯ
คณะบริหารธุรกิจ (ยกเว้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) / คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล / หลักสูตรนานาชาติ
 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์-คำนวณ
 
 
*ให้ทุนเฉพาะสาขาที่กำหนด กรุณาดูรายละเอียดโครงการ
 
 
 โครงการ "ทุนภาษาจีน" คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
 
       รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
       ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
       
ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาจีน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เป็นอย่างดี
       พิจารณาจากใบสมัคร แฟ้มสะสมผลงาน สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
       ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนี้จะได้ทุนค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร 
       โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้อันดับเดียว

 
โครงการพัฒนานักกีฬา (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
 
       กีฬาบาสเก็ตบอล ชาย / หญิง  กีฬากอล์ฟชาย  กีฬาเชียร์ลีดเดอร์ ชาย / หญิง ฟุตซอลชาย
       
รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
       ผู้สมัครต้องเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ หรือ เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ/เยาวชนแห่งชาติ และได้รับรางวัลเหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขัน หรือ เคยเข้าร่วมแข่งขันในนามนักเรียนไทย/นักเรียนอาเซี่ยน หรือ เคยเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดยสมาคมกีฬา/การกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลเหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขัน หรือ  เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นแต่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติตามที่กล่าวมา จะพิจารณาจากความสามารถ
       พิจารณาจากใบสมัคร  แฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์ การทดสอบความสามารถ และตรวจร่างกาย
       ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนี้จะได้ทุนค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร 
       โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกได้อันดับเดียว
โครงการพัฒนานักกีฬา (สนับสนุนทุนการศึกษา ฯ)
 คณะ/สาขาวิชา
จบการศึกษา
นิติศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ /
คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ /ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย /
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
 ม. 6 สายวิทย์ /
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 ม. 6 สายวิทย์
คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี / การจัดการ / การตลาด / การเงิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ม. 6 สายวิทย์ /
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์-คำนวณ
 
 
 
 ทั้ง 5 โครงการนี้ โควตาพิเศษรับผู้สนใจที่จะเข้าเรียนใน ม.หัวเฉียวฯกำหนดให้เข้าเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 (วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554) ยกเว้นโครงการพัฒนานักกีฬา ให้เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554) ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครได้ โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 26  พฤศจิกายน 2553 ยกเว้น
โครงการพัฒนานักกีฬา เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 

 กำหนดการคัดเลือก

 โครงการกระจายฯ
ร่มโพธิ์ทอง /เยาวชน
ทุนจีน
ยื่นใบสมัคร (09.00 - 15.30 น.)จ.1 - ศ.26 พ.ย. 53จ.1 - ศ.26 พ.ย. 53จ.1 - ศ.26 พ.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เฉพาะทุนจีน (16.00 น.)--พ.8 ธ.ค. 53
สอบข้อเขียน เฉพาะทุนจีน (09.00 - 11.30 น.)--ศ.7 ม.ค.54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (16.00 น.)พฤ.16 ธ.ค. 53พฤ.16 ธ.ค. 53
-
สอบสัมภาษณ์ (09.00 - 11.00 น.)ส.8 ม.ค. 54ส.8 ม.ค. 54ศ.7 ม.ค.54
(13.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (16.00 น.)อ.11 ม.ค. 54อ.11 ม.ค. 54อ.11 ม.ค. 54
ทำสัญญาทุน (9.00 น.)-ศ.14 ม.ค. 54ศ.14 ม.ค. 54
ชำระเงินรายงานตัวเป็นนักศึกษา
(08.30 - 15.30 น.)
ศ. 14 - ส. 15 ม.ค. 54ศ. 14 ม.ค. 54ศ. 14 ม.ค. 54
ปฐมนิเทศ/กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่พฤ. 17 - ศ. 18 มี.ค. 54พฤ. 17 - ศ. 18 มี.ค. 54พฤ. 17 - ศ. 18 มี.ค. 54
เปิดภาคเรียนจ. 21 มี.ค. 54จ. 21 มี.ค. 54จ. 21 มี.ค. 54


 เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย
 
      ใบรายงานผลการสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วที่มุมบนขวามือใต้เลขที่สมัคร http://admission.hcu.ac.th
      ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.)   แสดงผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษา  จะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษา หรือ  ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง  และประทับตราโรงเรียน
      สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
      สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” 
เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะโครงการ "ทุนร่มโพธิ์ทอง" โครงการ "เยาวชนอาสาฯ" โครงการ "ทุนภาษาจีน"   และโครงการพัฒนานักกีฬา
      หนังสือรับรองคุณสมบัติ  โดยหัวหน้าสถานศึกษา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง  และประทับตราโรงเรียน
      ประวัติของนักเรียน เขียนด้วยลายมือบรรจงความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น 
      สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน 1 ชุด (ถ้ามี)
! ! มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครทุกกรณี
เอกสารประกอบการทำสัญญาทุน และ เงื่อนไขการรับทุน

! ! สมัครเรียน คลิกที่นี่ ! !
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.  : 0-2312-6300 ต่อ 1711 - 1718   Hotline : 085 - 489 - 3710 - 19
 
loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...