ประชาสัมพันธ์
loading...

โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น


รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2553
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
4.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
4.2 เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีภูมิลำเนาอยู่เขต
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
4.3 ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) ทุกสาขาวิชา เน้นผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น)
รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25
4.4 ผู้สมัครหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี)
ทุกสาขาวิชา ไม่เน้นสายผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
4.5 ต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่มีความพิการทาง
ร่างกาย ความพิการทางสายตา (ตาบอด ตาบอดสี) หรือความพิการทางการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ โดยมีใบรับรองแพทย์ตามแบบของมหาวิทยาลัย (แบบ อ.1)
รายละเอียดทั้งหมด http://admission.swu.ac.th/major/regulation/2554_1_1_3/2554_1_1_3.pdf
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://admission.swu.ac.th

ค่าย คนทำขา กายอุปกรณ์ ศิริราช

แม่โจ้-มท.แจกทุน นักศึกษาชาวเขา

 วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7250 ข่าวสดรายวัน

แม่โจ้-มท.แจกทุน นักศึกษาชาวเขา
มหา วิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า ด้วยในปีการศึกษา 2554 นี้ ม.แม่โจ้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดทำโครงการเปิดรับสมัครนักศึกษาชาวไทยภูเขา ในเขต 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ลำพูน ลำปาง พะเยา สุโขทัย น่าน กำแพงเพชร แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะผลิตกรรม การเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หลักสูตร 4 ปี ทุนการศึกษาปีละ 30,000 บาท รับสาขาละ 1 คน ดังสาขาต่อไปนี้ 

1. สาขาวิชาการประมง 2.สาขาวิชาเกษตร ศาสตร์(พืชไร่) 3.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เกษตร เคมี) 4. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(ปฐพีศาสตร์) 5.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(อารักขาพืช) 6.สาขา วิชาเกษตรศาสตร์(พืชสวน) 

สำหรับ ผู้ที่สมัครรับทุนต้องเป็นชาวเขาสัญชาติไทย ใน 9 เผ่า คือ กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ เย้า อีก้อ ถิ่น ลีซอ ลัวะ และขมุ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www. education.mju.ac.th โทรศัพท์ 0-5387-3169 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 1 มี.ค. 2554


ที่มา  http://www.unigang.com/Article/4051

โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2554

รับสมัครได้ด้วยตัวเองเท่านั้นจ้า
ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2553
รายละเอียดทั้งหมด

Keys Camp # ๒ ผู้นำยุคใหมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์หลัก  http://keycamp2.ndsrl.com

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย ม.เกษตรศาสตร์

จำนวนที่รับเข้าศึกษา จำนวนรับ 20 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในชั้นปีสุดท้าย ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมภาคต่างๆ ยกเว้นกรุงเทพฯและปริมณฑล
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีความสนใจและความรู้ด้านวรรณคดีไทยเป็นพิเศษ
5. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระเบียบการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน 3 วิชา
- วิชาภาษาไทย (50 คะแนน)
- วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน
- วิชาเฉพาะทางวรรณคดีไทย (100 คะแนน)
2. สอบสัมภาษณ์ 

การสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

..........................................
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย ประจำปีการศึกษา 2554

  อ่านรายละเอียด

  ใบสมัคร

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ประจำปี 2554กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกโครงการผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ประจำปี 2554


รายละเอียดทั้งหมด http://www.quota-admission.ku.ac.th/

โควตา เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2554

ประกาศ(ด่วนที่สุด)

ระเบียบการ และ เบอร์โทรแผนที่คณะต่าง ๆ

>>> "คลิกแต่ละคณะ เพื่อดูระเบียบการรับสมัคร ปี 2554" <<<คลิก เพื่อดูระเบียบการรับสมัคร ปี 2554 แบบภาพรวม


1. ศิลปศาสตร์ โทร. 0-2282-9102 ต่อ 1110


2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0-2913-2424 ต่อ 194


3. บริหารธุรกิจ โทร. 0-2282-9101 ต่อ 2106


4. วิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-2585-0690 ต่อ 2486


5. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 0-2282-9009 ต่อ 6102


6. อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โทร. 0-2629-9157 ต่อ 3005


7. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร. 0-2282-8531 ต่อ 2103


8. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทร. 0-2282-9009-15 ต่อ 6831-4


9. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โทร. 0-2281-9221-4 ต่อ 4201-4202

ที่มา  http://admis.rmutp.ac.th/2009/index.php

รับตรง วิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ศิลปากร 2554

 

จำนวนรับ
ในปีการศึกษา 2554 รับจำนวน 50 คน จำแนกเป็น 

ก. คุณสมบัติทั่วไป
1. ต้องเป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เปน็ ประมุข
2. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ และจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
  
รับสมัคร วันที่ 14 กันยายน – 22 ตุลาคม 2553 รับสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ประกาศรับสมัคร


p.gif แบบฟอร์มในการรับสมัคร


...............................................
รายละเอียดทั้งหมด

http://www.educ.su.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=78&lang=th_TH

ที่มา  http://www.unigang.com/Article/4052

ปรับโฉมประเมินอาชีวะตีกันบ่อยสอบตก

สมศ.ปรับโฉมประเมินอุดม-อาชีวะ เน้นภาพรวมเจอเปิดสอนนอกที่ตั้งไม่แจ้ง สกอ.ถือว่าเถื่อนปรับตกทันที ส่วนอาชีวะจะดูพฤติกรรมเด็กตีกัน มาสาย-ขาดเรียนบ่อย-เบี่ยงเบนทางเพศ หากพบตีกันไม่เลิกมีสิทธิ์ชงปิดสถาบัน
     ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อเวลา 10.30 น . ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร สมศ. พร้อมด้วย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ., ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา, ศ.ดร .ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการ อาชีวศึกษา แถลงข่าวชี้แจงเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 พ.ศ.2554-2558 โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวว่า เกณฑ์การประเมินรอบ 3 ดำเนินการไปแล้วกว่า 90% และจะเริ่มประเมินในเดือน มิ.ย.2554 โดยมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับการประเมิน 5,000 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 70 แห่ง และระดับอุดมศึกษาจำนวน 330 คณะ
     ศ.ดร.ปรัชญา กล่าวว่า ในส่วนของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระดับอุดมศึกษาจะประเมินเป็นรายคณะทั้งหมด 330 คณะ และดูว่าแต่ละคณะไป จัดการศึกษานอกที่ตั้งหรือไม่ ขณะนี้พบว่ามหาวิทยาลัย 1 แห่งเปิดสอนนอกที่ตั้ง 70-80 แห่ง ทั้งนี้ สมศ.จะต้องดูว่าแต่ละแห่งที่เปิดสอนนอกที่ตั้ง ได้แจ้งรายงานการเปิดสอนกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือไม่ หากไม่ได้แจ้งก็จะถือว่าเป็นการจัดการศึกษาเถื่อน ซึ่ง สมศ.จะมีแนว ทางดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ 1.ไม่ประเมินสถานศึกษานั้น และ 2.ประเมินแต่ไม่ให้การรับรอง
     ศ.ดร.ธีรวุฒิ กล่าวว่า ในส่วนของการประเมินอาชีวะรอบ 3 สมศ.เน้นเรื่องระเบียบวินัย และความประพฤติของนักศึกษาที่มีปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด การไม่รับผิดชอบต่อการเรียนบ่อยๆ ในปัจจุบัน เช่น มาสาย ขาดเรียนบ่อย รวมถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หากมีปัญหาตีกันบ่อยๆ อาจต้องปิดสถาบัน ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของอาชีวะ.

Credit  http://www.thaipost.net/news/061010/28331

รับตรง วิทยาการคอมพิวเตอร์ มข. (โครงการพิเศษ) 2554

การรับบุคคลเข้าศึกษาในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรโครงการพิเศษ และการรับโดยวิธิพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554ดูเพิ่มเติม  http://www.cs.kku.ac.th/comsc/

มข.ชูสินทรัพย์วัฒนธรรมเป็นของดีภาคอีสาน

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการสัมมนาวิชาการ “โครงการสำรวจ จัดทำ และเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านนวัตกรรม และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษา เรื่อง โครงการสำรวจ จัดทำ
และเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านนวัตกรรม และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม มอบหมายให้สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. เป็นผู้ดำเนินการโครงการ ซึ่งมีทีมนักวิจัยประกอบด้วย ตน ในนามหัวหน้าโครงการฯ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองหัวหน้าโครงการ รศ.สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ ผศ.ดร.ชลลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี อาจารย์ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ และ ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

รศ.รังสรรค์ กล่าวด้วยว่า การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการอันเกิดจากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลกำหนดไว้ โดยพบสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม 5 ด้าน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาร้าของจังหวัดมหาสารคาม ฮูปแต้ม (จิตกรรมฝาผนังในสิมของวัดภาคอีสาน) ของจังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมแพรวาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด ผีตาโขนของจังหวัดเลย ซึ่งแนวทางในการนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ มาพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น คนในชุมชนจะต้องรู้จักการอนุรักษ์ เห็นคุณค่า และนำมาเพิ่มมูลค่า ซึ่งคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วม และจะต้องได้รับการสนับสนุน ทั้งด้านแหล่งเงินทุน รวมถึงองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จากภาครัฐอย่างจริงจัง
ข่าว/ภาพ  เดลินิวส์

หนุน มศว.จัดตั้งโพธิวิชชาลัย

รัฐทุ่ม 257 ล้าน หนุน มศว.จัดตั้งโพธิวิชชาลัย จ.ตาก นำร่องรับนักศึกษาในพื้นที่ ปี 54
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. รศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดเผยว่า จากที่ มศว.ร่วมมือกับองค์กร 5 ภาคีเครือข่ายจัดตั้งโพธิวิชชาลัย มศว.สระแก้ว ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรับนิสิตมาแล้ว 2 รุ่น และกำลังดำเนินการสอบตรงรับนิสิตรุ่นที่ 3 ซึ่งจากประสบการณ์ และแนวคิดชัดเจน และมีทิศทาง ทำให้ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมว.อุตสหกรรม อดีต รมช.ศึกษาธิการ ขอให้ขยายแผนการทำงานวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้าสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก และได้จากงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล จำนวน 257,000,000 บาท เพื่อรองรับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร รวมถึงเยาวชนไทยตามแนวตะเข็บชายแดนของภาคตะวันตก และภาคเหนือ ซึ่งการศึกษายังเข้าไม่ถึง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.ตาก เปิดทำการได้ทันในปีมหามงคล ครบ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2554 และจะรับนิสิตใหม่เข้าเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2554 โดยเปิดรับตรง เพื่อเป็นการนำร่องรับเยาวชนจากในพื้นที่ก่อนเป็นรุ่นแรก คาดว่า จะรับนิสิตได้ในช่วงเดือน ม.ค.2554

รศ.อำนาจ กล่าวอีกว่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.ตาก มีพื้นที่ 200 ไร่ โดยพื้นที่ประมาณ 160 ไร่ จัดทำเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นทั้งสถานที่วิจัย เป็นห้องเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชน ส่วน 40 ไร่ จะใช้เป็นสถานปลูกสร้างอาคาร ซึ่งจะก่อสร้างให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคแถบนั้น เน้นการประหยัดพลังงานเป็นหลัก สร้างเป็นอาคารศูนย์ภูมิวัฒนธรรมสารสนเทศ ชุดอาคารอเนกประสงค์ และสร้างเป็นฐานเรียนรู้ที่ชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้โพธิวิชาลัยกับชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่สำคัญโพธิวิชชาลัยจะสะท้อนภาพของการเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่กับธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อม และไม่แยกตัวเองออกจากชุมชน
ข่าว  เดลินิวส์
ภาพ  oknation.net/blog/sarnsaeng-arun

ศธ.ผ่านโรดแม็พพัฒนาโรงเรียนอัพเกรดรร.3หมื่นแห่งทั่วประเทศ

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษา   ธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ โรดแม็พการพัฒนาโรงเรียนทั่วไปจำนวน 32,000 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนดีในชุมชนในหมู่บ้าน 22,000 แห่ง โรงเรียนดีประจำตำบล 7,000 แห่ง โรงเรียนดีประจำอำเภอ 2,500 แห่ง และโรงเรียนระดับโลกหรือดีประจำจังหวัด 500 แห่งทั้งสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน โดยมีแผนและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้ ภายใน 4 เดือนแรกตั้งแต่ ก.ย.-ธ.ค. 2553 โรงเรียนมีแผนยุทธศาสตร์   ที่ชัดเจน มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนที่ทุกคน     เข้าใจถูกต้องตรงกัน มีความสะอาดทุกแห่ง        
ที่เกิดจากจิตสำนึกของนักเรียน บริเวณโดยรอบร่มรื่น บรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านสีสันสดใส มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติด และเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและพัฒนา 
    
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า จากนั้นในเดือน ม.ค.-เม.ย. 2554 โรงเรียนดีประจำตำบล จะต้องมีห้องสมุด 3 ดี ห้องปฏิบัติการภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์มีศูนย์การเรียนรู้อาชีพ ศูนย์กีฬาชุมชน   ห้องสุขาถูกสุขลักษณะ ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้สื่อเทคโนโลยีทัน สมัยในการสอน และผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ส.ค. 2554 โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น มีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่องตั้งแต่ชั้น ป.2 ขึ้นไปมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ยิ้มไหว้ทักทายกัน มีสุขภาพดี และใช้ไอซีทีได้ รักงานอาชีพ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงบฯสนับสนุน ทั้งนี้ ในวันที่ 5 พ.ย.นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดตัวโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถานศึกษายุคใหม่ ที่เป็นศูนย์รวมในการสร้างสังคมในการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน และมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายในองค์กรต่าง ๆ


ที่มา  เดลินิวส์

ขอความร่วมมือให้ใช้ GAT-PAT รับตรง

ทปอ.ห่วงพนักงาน ม.นอกระบบไม่ได้ขึ้นเงินเดือนตามมติ ครม.ที่ขึ้นให้กับข้าราชการ 8% รับประสานหาช่องทางหลังโดนเมินไม่เพิ่มจำนวนข้าราชการให้ พร้อมย้ำอธิการบดีสอดส่องอาจารย์-นักศึกษาลอกผลงานทางวิชาการ หากพบต้องลงโทษอย่างเด็ดขาด
     ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุม ทปอ.เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้เพิ่มเงินเดือนกับข้าราชการ 8% ว่าการเพิ่มเงินเดือนครั้งนี้จะครอบคลุมไปถึงพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยหรือ ไม่ แต่เท่าที่ทราบใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือ ออกนอกระบบใหม่ 7 แห่ง ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าหากรัฐบาลจะขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการจะต้องขึ้นให้ กับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้น ทปอ.จะเป็นตัวกลางเพื่อไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่า เงินเดือนที่เพิ่มนี้จะรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยหรือไม่ แต่ถ้าไม่จะมีข้อเสนออย่างไรเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือน เพิ่มด้วย เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ไม่แตกต่างไปจากข้าราชการทั่วไป ขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ได้ให้อัตรามาบรรจุเป็นข้าราชการกับมหาวิทยาลัยหรือคืน อัตราเกษียณอายุราชการให้
     นอกจากนั้นยังขอความร่วมมืออธิการบดีมหาวิทยาลัยให้ประสานกับคณบดีของคณะ ต่างๆ ช่วยดูแลเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา รวมถึงการทำผลงานเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่จะต้องไม่ลอกผล งานคนอื่นมา และถ้าพบต้องมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด และได้ย้ำขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดรับตรง โดยขอให้ใช้คะแนนการวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชการ หรือ PAT เพื่อไปใช้คัดเด็กเข้ามหาวิทยาลัย เพราะจะทำให้เกิดความยุติธรรมในการทำข้อสอบ.

Credit  ไทยโพสต์

รับสมัครนักศึกษา มหิดลอินเตอร์ 2554

กำหนดการรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร 1-20 ตุลาคม 2553
กำหนดวันสอบข้อเขียน 30 - 31 ตุลาคม 2553
เปิดภาคเรียน 10 มกราคม 2554
คณะที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรศิลปศาสตร์ (B.A.)
วิทยาลัยนานาชาติได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์ในสาขา สังคมศึกษา, การออกแบบนิเทศสิลป์, และ กลุ่มวิชาศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง
หลักสูตรการบริหารธุรกิจ (B.B.A.)
หลักสูตรการบริหารธุรกิจของวิทยาลัยนานาชาติส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในระดับตลาดโลก ซึ่งในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ มีสาขาวิชาแยกย่อยได้แก่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, และ การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (B.Sc.)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้เปิด 7 สาขาวิชาย่อย ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์ ปริญญาในสาขาวิชานี้จากวิทยาลัยนานาชาติเป็นการเริ่มต้นและเตรียมตัวที่ดีสำหรับการศึกษาต่อในวิทยาลัยด้านการแพทย์ หรือ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อการเข้าทำงาน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (B.N.S.)
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความเชียวชาญในสาขาวิชาการพยาบาล และมีความสามารถที่จะทำงานและสื่อสารในองค์กรต่างชาติได้
หลักสูตรการศึกษาทั่วไป
หลักสูตรนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและสาขาวิชา นักศึกษาจำเป็นต้องมีหน่วยกิตระหว่าง 178 ถึง 188 เพื่อที่จะจบการศึกษาจากส่วนของ: หลักสูตรการศึกษาทั่วไป, วิชาในหลักสูตรของคณะนั้น ๆ, และวิชาเลือกเสรี. ในส่วนของวิชาในหลักสูตรของคณะนั้น นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องได้รับอย่างน้อยตั้งแต่เกรด C ขึ้นไปเพื่อที่จะจบการศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำเพื่อที่จะจบการศึกษาคือ 2.0 ขึ้นไป


การสอบคัดเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกโดยตรง ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน 5 วิชา (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design สอบ 6 วิชา)
วันที่ 1
ช่วงเช้า: วิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL)
ช่วงบ่าย: การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Writing)
วันที่ 2
ช่วงเช้า: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
ช่วงบ่าย: Subject Test (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.muic.mahidol.ac.th

บทความที่น่าสนใจ

loading...

Facebook

บทความ

loading...