ประชาสัมพันธ์
loading...

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้ทุนเรียนต่อป.ตรี 60 ทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น TNI ให้ทุนเรียนต่อ ป.ตรี รวม 60 ทุน 

            สถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) มีกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ใน 3 คณะ 6 สาขาวิชา และสอบแข่งขันเพื่อรับทุน การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 ทุน 
 โดยเปิดรับสมัครวันที่ 12 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2553
            1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมยานยนต์ , วิศวกรรมการผลิต , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

            2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ , สารสนเทศทางธุรกิจ , เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

            3. คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการอุตสาหกรรม , บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

 ทุนการศึกษา

            1. ทุนประเภทที่ 1 สนับสนุนค่าหน่วยกิต 100% และค่าครองชีพ รวมประมาณ 90000 บาทต่อปี

            2. ทุนประเภทที่ 2 สนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิต 100% รวมประมาณ 60000 บาทต่อปี

            3. ทุนประเภทที่ 3 สนับสนุนเฉพาะค่าหน่วยกิต 50% รวมประมาณ 30,000 บาทต่อปี

 คุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละหลักสูตร
            1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
            - กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ปวช.3 ในสายช่าง

            2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะบริหารธุรกิจ

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , ศิลป์-คำนวณ , ศิลป์-ภาษา หรือ ปวช.3 ทุกสาขา

 รับสมัครทางไปรษณีย์

            12 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน 2553

 รับสมัครด้วยตนเอง
            12 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2553

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
            15 ธันวาคม 2553

 สอบข้อเขียน

            26 ธันวาคม 2553

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

            11 มกราคม 2554

 สอบสัมภาษณ์

            16 มกราคม 2554

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

            25 มกราคม 2554

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
            งานรับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 0-2763-2603 - 4


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ที่มา 

รับตรง เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เริ่มแล้วหลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554        
        
1.  โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง
จำนวนรับเข้าศึกษา 
          150  คน        

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

          1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีผล การเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  หรือ       
          2. สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00) หรือ       
          3. อยู่ในระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) รวม 5 ภาคการศึกษา ณ วันที่สอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการสัมภาษณ์แล้วให้ส่งหลักฐานผลการ เรียนที่ คณะเศรษฐศาสตร์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา       

การสอบข้อเขียน: วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน       

          1 วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คะแนนเต็ม 210  คะแนน      
          2 วิชาภาษาไทย เป็นชุดปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
          3 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150  คะแนน

หมายเหตุ
 
          1.ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบชุดอัตนัยของวิชาภาษาไทยต้องเป็นผู้ที่ สอบได้คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย ชุดปรนัยโดยได้คะแนนรวมสูงสุด ประมาณ 500 คนแรก       
          2. ข้อสอบปรนัยวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ: ตอบถูกได้ข้อละ 3 คะแนน ตอบผิดติดลบข้อละ 1 คะแนน       
        
2.  โครงการคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (Admission)  
จำนวนรับเข้าศึกษา
          150  คน        

          ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือเทียบเท่า  โดยต้องสอบวัดความรู้ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดตามองค์ประกอบในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admission)  ดังนี้   องค์ประกอบ 


  ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) 
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา(GPAX) 
     20  
2. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-Net จำนวน 5 วิชาหลัก
     วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

30
วิชาละ 6%  
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ประกอบด้วย
 30  
     3.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา
           (คณิตศาสตร์)  
 
     3.2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   
 4. ผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT (รหัส 71)
20 
     ความถนัดทางคณิตศาสตร์   

    
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 

          ฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา        
          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
      

          โทรศัพท์: 02-696-5980-2  และ โทรสาร: 02-564-2891 begin_of_the_skype_highlighting              02-564-2891      end_of_the_skype_highlighting      
          website: http://www.econ.tu.ac.th/      
       

ปฏิทินการดำเนินงานรับเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์       

1. โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง  ปีการศึกษา 2554
   

   
 กิจกรรม
 วัน เดือน ปี
 1. รับสมัคร  ผ่าน  ระบบ INTERNET  http://www.reg.tu.ac.th/  13-29 กันยายน 2553  
 2. ชำระเงินค่าสมัครผ่าน Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้
หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ ไม่นับรวมชำระเงินและวันหยุดราชการ   
 13-29 กันยายน 2553
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ
ผ่านระบบ INTERNET 
  7 ตุลาคม 2553
 
 4. กำหนดสอบข้อเขียนคณะเศรษฐศาสตร์   13 พฤศจิกายน 2553  
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  10  มกราคม  2554
 6. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์คณะเศรษฐศาสตร์  15  มกราคม  2554
 7. กำหนดแจ้งผลสอบสัมภาษณ์ (รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา)
     ผ่านระบบ INTERNET
  1  กุมภาพันธ์ 2554
 
 8. กำหนดยืนยันสิทธิเข้าศึกษา  1-8 กุมภาพันธ์ 2554  
 9. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  22  กุมภาพันธ์ 2554  


2. โครงการสอบผ่านสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ ทปอ.  Admission  ปีการศึกษา 2554       

กำหนดการรับสมัครและรับชำระเงินของปีการศึกษา 2554      

          รับสมัคร                เดือนเมษายน  2554    
          รับชำระเงินค่าสมัคร  เดือนเมษายน  2554    
          วันสอบสัมภาษณ์      เดือนพฤษภาคม  2554             
          (กำหนดที่แน่นอนจะประกาศภายหลัง)ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      

ที่มา

สถาบันภาษา มช. เปิดสอนภาษาพม่าและเวียดนาม รับสมัครถึง 1 ต.ค.ภาษาพม่าและเวียดนาม เบื้องต้น (Burmese & Vietnamese for Beginners) (มหาวิทยาลัย เชียงใหม่)

          สถาบัน ภาษา มช. เปิดสอนภาษาพม่าและภาษาเวียดนาม แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รีบสมัครด่วนรับสมัครถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 นี้

          นอกเหนือจากบริการการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศทั้งทางยุโรปและเอเชีย รวมถึงบริการด้านอื่น ๆ แล้วปัจจุบัน สถาบันภาษา มช. ได้เปิดหลักสูตร ภาษาพม่าและเวียดนาม เบื้องต้น (Burmese & Vietnamese for Beginners) เพื่อรองรับการขยายตัวในการติดต่อสื่อสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์ดี ระหว่างประชาคมอาเซียน รวมถึงประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อน บ้านที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว การติดต่อทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน ฯลฯ

          หลัก สูตรภาษาพม่าและเวียดนาม เบื้องต้น (Burmese & Vietnamese for Beginners) เป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมง เริ่มเรียนวันที่ 4 ตุลาคม 2553 สำหรับภาษาพม่า และวันที่ 11 ตุลาคม 2553 สำหรับภาษาเวียดนาม ทำการสอนโดนชาวพม่าและชาวเวียดนามเจ้าของภาษา ซึ่งมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าใจพื้นฐานความสัมพันธ์อันดีในภูมิภาค โดยการเรียนการสอนเน้นไปที่การสนทนาเพื่อการฟังและพูดที่สื่อสารกันได้อย่าง เข้าใจ ผู้เข้าเรียนนอกจากจะได้เรียนรู้ภาษาพม่าและเวียดนามแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันอีกด้วย

          รีบสมัครด่วน! ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 นี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สถาบันภาษา มช. โทร.0-5394-3751-3 อีเมล์ licmu@chiangmai.ac.th เว็บไซต์ http://www.li.chiangmai.ac.th/ www.facebook.com/licmu, http://twitter.com/licmu


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ที่มา 

สถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลก!!


อันดับที่ 10 Agha Jari
Agha Jari ในประเทศ Iran ถึงจะเข้ามาเป็นอันดับสิบก็อย่างนึกว่าจะไม่ร้อน ร้อนระอุกว่า 53.3 องศา หรือกว่า 128.0 ถ้าที่หนึ่งตับแตก อันดับสิบก็ร้อนตับแห้งละครับ


Agha Jariอันดับ ที่ 9 Ahwaz
Ahwaz ในประเทศ Iran ร้อนถึง 53.5 องศา หรือกว่า 128.0 ฟาเรนไฮต์

Ahwaz
อันดับ ที่ 8 Tirat Tavi
Tirat Tavi ในประเทศ Israel ร้อนกันถึงกว่า 54.0 องศา หรือกว่า 129.0 ฟาเรนไฮต์
Tirat Tavi
อันดับ ที่ 7 Mammoth Tank
Mammoth Tank ใน California ในประเทศ USA ร้อนกันจนน้ำละเหยที่ 54.4 องศา หรือกว่า 130.0 ฟาเรนไฮต์
Mammoth Tank

อันดับ ที่ 6 Araouane
Araouane ในประเทศ Mali ร้อนตับแตกกันเลยทีเดียวกับองศามหาโหด 54.5 องศา หรือกว่า 130.0 ฟาเรนไฮต์
Araounane

อันดับ ที่ 5 Tombouctou
Tombouctou ในประเทศ Mali ร้อนได้อีกกว่า 55.0 องศา หรือกว่า 131.0 องศาฟาเรนไฮต์
Tombouctou

อันดับ ที่ 4 Kebili
Kebili ในประเทศ Tunisia ร้อนถึง 55.0 องศา หรือกว่า 131.0 องศาฟาเรนไฮต์อันดับ ที่ 3 Ghudamis
 Ghudamis ในประเทศ Libye ร้อนถึง 55.0 องศา หรือกว่า 131.0 ฟาเรนไฮต์ กะว่าจะครองประเทศที่ร้อนที่สุดเลยไหมเนี่ย

Ghudamis
อันดับ ที่ 2 Greenland Ranch
Death Valley ใน Greenland Ranch อยู่ในประเทศ USA ชื่อก็บ่งบอกความร้อนกันแล้ว ความร้อนก็ ร้อนไม่เกรงใจใคร ร้อนกันถึง 56.7 องศา หรือ 134.0 ฟาเรนไฮต์

Greenland Ranch

อันดับ ที่ 1 Al ' Aziziyah

     ร้อนนรกแตกกันเลยทีเดียวกับที่ Al ' Aziziyah อยู่ในประเทศ Libye ร้อนกันถึง 58.0 องศา หรือ 136.4 ฟาเรนไฮต์ ขนาดเมืองไทย 40 ก็ ตายกันไปหลายราย ถ้า 58 คง ละลายหายไปเลย
Al Aziziyah
เครดิต Mthai, hetop10site.com 

แนะนำ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

          พยาบาลศาสตร์ เป็น การศึกษาที่เน้นหนักในการให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกาย หรือทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ การให้บริการด้านพยาบาล คำนึงถึงความต้องการของคนไข้ ตามลักษณะของโรคที่เป็น สังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใด ๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษา และส่งเสริมสุขภาพ ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝายการแพทย์ แลอนามัยแขนงอื่น ๆ ในด้านบริการคนไข้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1.มีความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
          2.มีสุขภาพกายและจิตดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีเมตตากรุณา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์
          3.เสียสละทั้งด้านเวลาและตนเองให้แก่ผู้ป่วยทุกคน มีความอดทน อดกลั้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          รับราชการในหน่วยงานของรัฐ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ รายได้ค่อนข้างดี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ


รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์

          สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล

          - คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  Link >>
         
          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น


          - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  Link >>

          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์                       - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช                          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  
          - วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลศรีมหาสารคาม 

          สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
          - คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ (หลักสูตรนานาชาติ)
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา    
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซีย-แปซิฟิก
          


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
 admissions.is.in.th และ  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ที่มา  kapook.com

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก ที่ริเริ่มให้มีการเรียนการสอน ทางด้านวัสดุศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ โดยก่อตั้งภาควิชาวัสดุศาสตร์ขึ้น ในคณะวิทยาศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2517 เพื่อทำการสอนในด้านวัสดุเซรามิก และพอลิเมอร์ และก่อตั้งภาควิชาวิศว กรรมโลหการขึ้น ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีเดียวกัน เพื่อทำการสอนด้านโลหวิทยา  

          วัสดุศาสตร์ (Materials science) หมายถึง วิชา ที่ศึกษาเกี่ยวกับ วัสดุชนิดต่างๆ อาทิ โลหะและโลหะผสม เซรามิกและแก้ว พอลิเมอร์และสิ่งทอ รวมไปถึงวัสดุประกอบ (composite material) ประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาตั้งแต่ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการขึ้นรูป ตลอดจนสมบัติ และการใช้งาน ของวัสดุที่ผลิตขึ้น จึงนับเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญ อย่างมาก เพราะสิ่งของ และเครื่องมือเครื่องใช้ ที่มนุษย์ผลิตขึ้นใช้นั้น ล้วนแล้วแต่ทำมาจากวัสดุประเภทต่าง ๆ ด้วยกันทั้งสิ้น การ พัฒนาทางด้านวัสดุศาสตร์ จึงเป็นพื้นฐานสำคัญ ของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยิ่งมนุษย์พัฒนาเทคโนโลยี ก้าวหน้าไปเพียงใด ก็ยิ่งจำเป็นต้องคิดค้นวัสดุชนิดใหม่ ๆ ให้มีสมบัติที่เหมาะสม ต่อการใช้งานมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่นักวิทยาศาสตร์ ได้ยกให้วัสดุศาสตร์เป็น 1 ใน 5 สุดยอดเทคโนโลยี แห่งโลกอนาคต
    
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

           เพื่อพัฒนาให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และใฝ่รู้ สามารถเสาะแสวงหาความรู้และวิจัยได้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

            ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อทางด้านวัสดุศาสตร์ ควรเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาฟิสิกส์ และเคมี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ของการเรียนวิชาวัสดุศาสตร์ และเมื่อจบการศึกษา ในสาขานี้แล้ว สามารถไปประกอบอาชีพ ได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา ในหน่วยงานวิจัย ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งยังมีความต้องการอยู่สูง เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ จึงนับว่า วัสดุศาสตร์เป็นสาขาวิชาชีพที่มีความมั่นคง และมีอนาคตที่ดีอีกสาขาหนึ่ง

แนวทางในการประกอบอาชีพ

           ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานวิจัย ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งยังมีความต้องการอยู่สูง


ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 สายใหญ่ ๆ คือ

          1. สายธรรมชาติ - Math  Physic Chem Bio (Botany Zoology etc.)
          2. สายเทคโนโลยี - วัสดุศาสตร์ ฟู้ด เคมเทค และอื่น ๆ

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับ ปริญญาตรีเปิดสอนใน 2 แขนงสาขาวิชา คือ

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ แขนงวิชาเซรามิกส์ และวัสดุศาสตร์
          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ แขนงวิชาพอลิเมอร์ และสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่เปิดสอน ภาควิชาวัสดุศาสตร์

           สำหรับในประเทศไทยนั้น มีสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง ที่ได้เปิดทำการสอน ในสาขาวัสดุศาสตร์ คือ
           - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
           - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
           - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) คณะวิทยาศาสตร์  
           - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
           - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
deknaimor.com, sc.chula.ac.th/matsci/

การใช้งานคอนเทคเลนส์

หลายคนคงรู้จัก “คอนแทคเลนส์” ว่าคือวัสดุที่ไว้สัมผัสกับดวงตา เพื่อใช้แก้ไขการมองเมื่อประสบปัญหาสภาวะต่าง ๆ ทางสายตา
       
แล้วรู้หรือไม่ว่า คอนแทคเลนส์ ทำมาจากอะไร มีการใช้งาน และดูแลรักษาอย่างไร รวมไปถึงชนิดของคอนแทคเลนส์อย่างเช่น บิ๊กอายส์ มีอันตรายจากการใช้หรือไม่ คุณหมอเกวลิน เลขานนท์ มีคำตอบให้
       
คอนแทคเลนส์ คือ แผ่นพลาสติกรูปวงกลมที่มีลักษณะบาง มีความโค้งจำเพาะ และทำจากวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ใส่วางบนกระจกตาหรือตาดำ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์หลักของการใช้คอนแทคเลนส์คือ ใส่เพื่อแก้ไขสายตาที่ผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว หรือ สายตาเอียง เช่นเดียวกันกับการใช้แว่นตา นอกจากนี้คอนแทคเลนส์ยังอาจมีประโยชน์ในการใช้รักษาโรคของกระจกตา หรือโรคของผิวหน้าดวงตาบางชนิดได้
       
ในปัจจุบันคอนแทคเลนส์ที่ใช้เพื่อแก้ไขสายตา อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามวัสดุที่ใช้ในการทำคอนแทคเลนส์ ได้แก่
       
1. คอนแทคเลนส์แบบกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง หรือที่รู้จักกันว่า “RGP (อาร์จีพี)” ซึ่งย่อมาจากคำว่า rigid gas permeable lens (ริกิด แก๊ส เพอร์เมเบิล เลนส์) คอนแทคเลนส์ชนิดนี้จะค่อนข้างแข็ง ทำจากวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษที่สามารถทำให้ออกซิเจนจากอากาศซึมผ่านตัวเลนส์ ไปสู่กระจกตาได้ในปริมาณสูง
       
2. คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม หรือที่เรียกกันว่า “Soft lens (ซอฟต์ เลนส์)” เป็นคอนแทคเลนส์ที่ทำจากวัสดุพลาสติกจำเพาะอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำสูงกว่าชนิดอาร์จีพี ทำให้ตัวเลนส์มีความนิ่มและยืดหยุ่นมากกว่า ใส่สบายกว่า และยังคงมีการซึมผ่านของออกซิเจนจากอากาศผ่านตัวเลนส์ไปยังกระจกตาได้ใน ปริมาณที่เพียงพอ
       
คอนแทคเลนส์แบบนิ่มนี้สามารถแบ่งเป็นชนิดย่อย ๆ ตามคุณ สมบัติในการแก้ไขสายตา ได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดที่ใช้ในการแก้ไขสายตาสั้นหรือสายตายาวที่เป็นตั้งแต่เด็ก ชนิดที่ใช้แก้ไขสายตาเอียง และชนิดที่ใช้เพื่อแก้ไขสายตายาวที่เป็นตามวัย นอกจากนี้ยังอาจแบ่งตามรูปแบบการใช้งานได้เป็น 5 กลุ่ม คือ
       
1)คอนแทคเลนส์รายวัน คือ ใส่ ถอด และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์อันใหม่ทุกวัน
       
2)คอนแทคเลนส์รายสัปดาห์ คือ ใส่และถอดออกทุกวัน และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์อันใหม่ทุก 1-2 สัปดาห์
       
3)คอนแทคเลนส์รายเดือน คือ ใส่และถอดออกทุกวัน และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์อันใหม่ทุก 1 เดือน
   
4)คอนแทคเลนส์รายปี คือ ใส่และถอดออกทุกวัน และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์อันใหม่ทุกปี ซึ่งในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้ เนื่องจากการดูแลทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ค่อนข้างยุ่งยากและต้องเข้มงวดกว่า 3 แบบแรก
       
5)คอนแทคเลนส์ชนิดใส่ต่อเนื่อง คือ ใส่ต่อเนื่องโดยไม่ต้องถอดออกเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ จากนั้นถอดทิ้งแล้วเปลี่ยนอันใหม่ ซึ่งโดยปกติไม่แนะนำการใช้คอนแทคเลนส์รูปแบบนี้ เนื่องจากพบอัตราการติดเชื้อที่กระจกตาได้สูงกว่าการใช้แบบใส่และถอดออกทุก วันอย่างมาก
       
ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนการเลือกใช้คอนแทคเลนส์ คือ ความจำเป็นในการใช้คอนแทคเลนส์ เช่น มีสายตาผิดปกติ ไม่ต้องการใส่แว่นตา หรือมีปัญหาในการใช้แว่นตา เป็นต้น โดยที่ต้องไม่มีโรคตาหรือสภาวะผิดปกติทางร่างกายที่เป็นข้อห้ามในการใช้คอน แทคเลนส์ นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การใช้คอนแทค เลนส์เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงสุดคือ การเข้าใจและการปฏิบัติตนในการใส่ ถอด และเปลี่ยนคอนแทค   เลนส์ รวมถึงการดูแลรักษาคอนแทค   เลนส์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่วนการจะเลือกใช้คอนแทคเลนส์ประเภทใดนั้นขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ระดับและชนิดของค่าสายตาที่ผิดปกติ ลักษณะสุขภาพดวงตา สิ่งแวดล้อม และสุขนิสัยของผู้ใช้คอนแทคเลนส์ เป็นต้น
       
ผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้คอนแทคเลนส์ ได้แก่ ผู้ที่มีการติดเชื้อที่ดวงตาบ่อย ๆ ผู้ที่มีประวัติภูมิแพ้โดยเฉพาะภูมิแพ้ที่ดวงตา ผู้ที่มีโรคตาแห้ง ผู้ที่ทำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นควัน หรือละอองสิ่งสกปรกในปริมาณมาก และผู้ที่ไม่สามารถดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ได้อย่างถูกวิธี
การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์อย่างง่าย มีดังนี้
        
ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสคอนแทค เลนส์ และดวงตา ,ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ และกล่องใส่คอนแทคเลนส์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง ตามขั้นตอน ,อย่าใส่คอนแทคเลนส์ตอนนอน ,อย่าใส่คอนแทคเลนส์ขณะว่ายน้ำ ,อย่าใช้น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำเกลือที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อ หรือน้ำลาย ในการล้างหรือทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ ,อย่าใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่น ,ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ต่อเนื่องนานเกิน 8-10 ชั่วโมงต่อวัน ,ควรเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ตามระยะเวลาที่กำหนดสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดนั้น ๆ ,หลีกเลี่ยงการใช้ยาหยอดตาที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยจักษุแพทย์หรือผู้เชี่ยว ชาญในขณะใส่คอนแทคเลนส์ ,หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ตาแดง เจ็บตา มีขี้ตา ตามัว ควรหยุดใส่คอนแทคเลนส์ และรีบไปพบจักษุแพทย์ทันที
   
ดังที่กล่าวไปในตอนต้นว่าการใส่และการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นหัวใจสำคัญในการใช้คอนแทคเลนส์ได้อย่างปลอดภัย หากไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผล  ข้างเคียงจากการใส่คอนแทคเลนส์ เช่น โรคตาแห้ง เยื่อบุตาหรือกระจก  ตาอักเสบจากภูมิแพ้คอนแทคเลนส์ กระจกตาบวมขุ่น หรือมีเส้นเลือดงอกผิดปกติที่กระจกตาจากการที่กระจกตาขาดออกซิเจน และที่รุนแรงที่สุดคือการติดเชื้อที่กระจกตา ซึ่งอาจลุกลามเข้าไปภายในลูกตา และทำให้สูญเสียดวงตาหรือการมองเห็นไปอย่างถาวรได้
       
ปัจจุบันยังพบว่า นอกจากการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ปัญหาสำคัญที่กำลังก่อตัวและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ การใช้ คอนแทคเลนส์ชนิดบิ๊กอายส์ (Big eyes) เพื่อแก้ไขสายตาหรือเพื่อความสวยงาม ซึ่งคอนแทคเลนส์ชนิดนี้มักมีสีสันให้เลือกหลากหลาย ราคาไม่สูง และสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายของชำ ร้านค้าทั่ว ๆ ไป หรือแม้แต่สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต ทำให้คอนแทคเลนส์ชนิดนี้เข้าถึงได้ง่าย และเหมือนเป็นแฟชั่นตามกระแสนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน วัยรุ่น นักศึกษา หรือคนทำงานทั่วไป อย่างไรก็ตามคอนแทคเลนส์ชนิดนี้โดยส่วน ใหญ่มักเป็นคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยา ว่ามีคุณภาพเข้าเกณฑ์มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้งานกับดวงตาได้อย่างปลอดภัย และผู้ใช้มักเลือกซื้อใส่โดยไม่ทราบถึงขนาดความโค้งของคอนแทคเลนส์ที่เหมาะ สมกับกระจกตาของตนเอง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาวจากการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนี้ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อที่กระจกตา ซึ่งพบตามมาได้บ่อยกว่าปกติ จากสถิติที่ โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า มีผู้ป่วยโรคกระจกตาติดเชื้อจากการใส่คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์เข้ารับการรักษา เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้คอนแทคเลนส์ชนิดบิ๊กอายส์ เนื่องจาก    อาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่กระจกตาได้เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันกับการใช้คอนแทคเลนส์มือสอง ซึ่งอาจมีคุณภาพและความปลอดเชื้อไม่ได้มาตรฐาน  และอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกัน.

พญ.เกวลิน เลขานนท์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา  เดลินิวส์
ภาพ  news.nipa.co.th

ข่าวดีสำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง VoiceTV รับสมัครงาน!

 VoiceTV

VoiceTV รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจสมัครในงาน 'Career Exhibition 2010'

โอกาสดี! สำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง หัวคิดสร้างสรรค์ ที่อยากร่วมงานกับ 'VoiceTV' สถานีโทรทัศน์คนรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายใต้แนวคิด 'Voice of the new generation'

โดย VoiceTV ได้ออกบูธ รับสมัครงานในหลากหลายตำแหน่ง ผู้สนใจร่วมงานกับเราสามารถสมัครได้ในงาน 'Career Exhibition 2010' ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องแพลนารี่ ฮอลล์ บูธST 018

โดยเปิดรับตำแหน่งงานดังนี้

1. ผู้จัดการแผนกรายการ และโปรโมท
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดผังรายการ
3. มีความรู้ในการจัดหารายการที่มีคุณภาพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4. มีความรู้ในกระบวนการส่งเสริมรายการ และการควบคุมคุณภาพรายการ
5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2. ผู้จัดการแผนกการตลาด
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผน และการส่งเสริมการตลาดอย่างน้อย 6 ปี
3. มีทักษะด้านการบริหารงาน สามารถทำงานเป็นทีม และมีภาวะความเป็นผู้นำสูง
4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีความรู้ในระบบงานโทรทัศน์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. มีประสบการณ์ในบริษัทโฆษณาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ขายสื่อโทรทัศน์
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขายสื่อโทรทัศน์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4. เจ้าหน้าที่ขายสื่อออนไลน์
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขายสื่อออนไลน์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5. ผู้สื่อข่าว
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
2. มีความสามารถทางด้านพูด, อ่าน, เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในเกณฑ์ดีมาก
3. มีประสบการณ์ในสายงานข่าวจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6. ช่างภาพ
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การใช้กล้องเบต้า และงานถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่างน้อย 2 ปี
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

7. Web Designer
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงาน ด้านออกแบบ website/graphic อย่างน้อย 2 ปี
3. ใช้ Photoshop, Illustrator, Flash และ Dreamweaver ได้
4. เขียน HTML, Java Script และมีความเข้าใจใน Web Application
5. มีความคิดสร้าง สรรค์ พิถีพิถัน ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
6. มีผลงานด้านออกแบบเว็บไซต์, Flash มานำเสนอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล (เทป-ห้องสมุด)
คุณสมบัติ
1.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านห้องสมุด
3.มีความรู้และทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลคอมพิวเตอร์
4.สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการทำงานได้
5.บุคลิกดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

9. ผู้ประกาศ
คุณสมบัติ
1.วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
2.เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
3.มีความสามารถทางด้านพูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในเกณฑ์ดีมาก

10. ผู้จัดการฝ่ายขาย
คุณสมบัติ
1.วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจสื่อออนไลน์จะเป็นพิจารณาเป็นพิเศษ
3.สามารถบริหารการขายและวางแผนการขายได้
4.มีความเป็นผู้นำสูง กระตือรือร้น มีความสามารถในการนำเสนอที่น่าสนใจ
5.สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

11. ครีเอทีฟ
คุณสมบัติ
1.วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขาย

12. Web Content
คุณสมบัติ
1.วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านสื่อสารมวลชน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การทำงานในด้าน Digital Content เขียนข่าว หรือบทความขึ้น Website
3.มีความสามารถในการคัดเลือกประเด็นข่าว Rewrite ข่าวได้
4.เป็นผู้ที่สนใจข่าวสารและตามกระแสของคนรุ่นใหม่
5.มีความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์

13. Web Admin
คุณสมบัติ
1.วุฒิปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน
2.มีความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย
3.มีความรู้ด้านการเขียนข่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต
5.มีความสามารถในการตัดต่อภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.เป็นผู้ที่สนใจข่าวสารและตามกระแสของคนรุ่นใหม่
7.มีความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์

14. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ (Editor)
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Premier Pro , Final Cut Pro , Photoshop ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถตัดต่อข่าวหรือสกู๊ปรายการได้
4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านตัดต่องาน Present จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. มีความรู้ด้าน 3D MAX , After Effect , Premier Pro และโปรแกรมกราฟฟิคอื่นๆ
3. สามารถตัดต่อหรือผ่านการตัดต่องานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม

16. Life Columnist
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ หรือ วารสารศาสตร์
2. มีความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดีเยี่ยม
3. มีความรู้/ประสบการณ์ด้านการงานเขียน และการ Rewrite รวมถึงงานโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต
5. เป็นผู้ที่สนใจข่าวสารและตามกระแสของคนรุ่นใหม่
6. มีความรู้เกี่ยว New Media

17. เจ้าหน้าที่ออกอากาศ (MCR)
คุณสมบัติ
1.วุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร อิเลคโทรนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานผลิตรายการโทรทัศน์
3.มีวุฒิ กว.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18. Programmer
คุณสมบัติ
1. อายุ 26-30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีความรู้ด้าน PHP, XML,ความรู้พื้นฐาน Network, CMM-CMMI, UML
4. มีความเข้าใจและสามารถเขียน PHP แบบ OOP ได้
5. มีความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบ Client-Server เป็นอย่างดี
6. สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Database ( MySql , MS Sql) ได้
7. สามารถเขียน JavaScript ได้ (หากเขียนแบบ OOP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
8. เข้าใจหลักการและมาตรฐานของ HTML,CSS,W3C ,DOM พอสมควร
9. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้

19. เลขานุการ
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
5. พูด-เขียน-อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี

20. Co-Producer
คุณสมบัติ
1.มีความรู้ความสนใจข่าวสารทั่วไป
2.มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างน้อย 1 ปี
3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
5.ถ้ามีประสบการณ์ด้านตัดต่องาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21. IT ( Engineer )
คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.มีความรู้ความสามารถทาง Computer Network เป็นอย่างดี
3.สามารถ config server ต่างๆภายใต้ระบบปฏิบัติการ window 2003/linux ได้
4.สามารถซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมได้ , สามารถลงโปรแกรม work station ได้

22. IT ( Support)
คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.มีความรู้ความสามารถทาง Computer Network เป็นอย่างดี
3.สามารถ config server ต่างๆภายใต้ระบบปฏิบัติการ window 2003/linux ได้
4.สามารถซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมได้ , สามารถลงโปรแกรม work station ได้

23. เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิตรายการ
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี
7. มีความรู้เรื่องการผลิตรายการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

24. Producer
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2. มีความรู้ความสนใจข่าวสารทั่วไป และมุมมองที่เปิดกว้าง
3. มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6. ถ้ามีประสบการณ์ด้านตัดต่องาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25. เจ้าหน้าที่ธุรการ
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี

26. เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน
4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. มีความละเอียด รอบคอบ

นอกจากนี้ ในงานยังมีการจับแจกรางวัลสำหรับผู้ที่มาสมัครงาน โดยของรางวัลเป็น กระเป๋าผ้าและเสื้อ T-shirt สุดเท่จาก VoiceTV ทั้งสิ้นถึง 15 รางวัล

ทั้งนี้ ผู้โชคดี 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ (17ก.ย.53) ได้แก่
คุณฐานิตา ปั่นสุ่น 084-664-02XX
คุณนรวิชญ์ เทิดสิโรตม์ 085-120-24XX
คุณสุกัญญา กิจหุญชู 085-515-72XX
คุณจันทนา ผกามาลยเทพ 084-139-83XX

รีบสมัคร โอกาสดีกำลังรอคุณอยู่!!

Produced by VoiceTV

ปั่นจักรยาน'เที่ยวเชียงคาน' เพลินสีสันธรรมชาติริมฝั่งโขง


ด้วย เพราะความสงบเงียบความเรียบง่ายที่มีเอกลักษณ์เป็นมนต์เสน่ห์ของ เชียงคาน ที่แห่งนี้จึงเป็นอีกจุดหมายเป็นคำตอบของการเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยว
   
นอกเหนือจากบรรยา กาศ ทิวทัศน์แม่น้ำโขง มิตรไมตรีของผู้คนในชุมชนตลอดจนวิถีชีวิตเรียบง่าย อีกทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอก ลักษณ์ ยังมีความงามของบ้านเรือนไม้ที่ปลูกเรียงรายตลอดแนวถนน ฯลฯ พร้อมให้สัมผัสทำความรู้จักกับเชียง คาน อำเภอเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดเลย
   
ด้วยระยะทางกว่า 500 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่อำเภอแห่งนี้ที่ไม่เพียงมีเฉพาะความโดดเด่นของบรรยากาศให้พักผ่อน เพลิดเพลิน หากแต่ยังมีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือก เติมต่อประสบการณ์วันหยุดอย่างคุ้มค่าดังเส้นทาง “เลดี้ เจอร์นี่ ททท.พาผู้หญิงเที่ยวไทย” โครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บัตรเครดิต ยูโอบีเลดี้ ธนา คารยูโอบี จำกัด (มหาชน) พาทุกท่านไปใกล้ชิดทำความรู้จักกับเชียงคานท่ามกลางมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิต ผู้คน และสีสันธรรมชาติอันสวยงามร่มรื่น
   
เมื่อมาถึงก่อนสัมผัสกับสีสันบรรยากาศที่มีเสน่ห์ดังที่กล่าว ด้วยความเป็นเมืองเก่าเป็นชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์ก่อนเริ่มเที่ยวชมซอกซอย ต่าง ๆ บริเวณถนนชายโขง เพื่อความเป็นสิริมงคลแวะเที่ยวชม วัดศรีคุณเมือง วัดเก่าแก่สำคัญที่มีความงามมีประวัติการสร้าง ซึ่งกล่าวกันว่ากำเนิดขึ้นมาพร้อมกับเมืองเชียงคาน
   
วัดศรีคุณเมืองแห่งนี้  ตั้งอยู่บริเวณซอย 7 ถนนชายโขงทางด้านเหนือของตลาดเชียงคาน ภายในวัดงดงามปรากฏศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างให้ศึกษาเที่ยวชม พระอุโบสถสง่างามหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา อีกทั้งบริเวณหน้าบันยังงามประณีตด้วยไม้แกะสลักลวดลายประดับ พร้อมมีภาพจิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดกให้ชม ส่วนบริเวณ ด้านในพระอุโบสถ ประดิษ ฐานพระประธานพระพุทธรูปปางสมาธิ
   
หลังจากนมัสการ   พระประธานวัดศรีคุณเมือง แล้วก็ได้เวลาเพลิดเพลินกับบรรยากาศสบาย ๆ ไม่เร่งรีบที่สามารถสัมผัสได้จากที่นี่โดยสามารถเลือกเพลิดเพลินได้ทั้งรูป แบบการ เดินเที่ยวชมเมือง หรือจะปั่นจักรยาน  ลัดเลาะเยี่ยมเยือนสัมผัส   วิถีชีวิตชุมชนเที่ยวชมร้านหนังสือ ร้านขายสิ่งของที่ระลึก ของเล่นของสะสม  วันวาน ฯลฯ ที่มีสีสันการตกแต่งจัดวาง
   
อีกทั้งในสิ่งละอันพัน ละน้อยมากมายไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐ์ งานฝีมือ อาหารพื้นเมือง ผ้าฝ้ายทอมือหรือเลือกจะนั่งเล่นดื่มน้ำจิบกาแฟ เพลินธรรมชาติริมฝั่งโขง ฯลฯ ก็มีให้เลือกหา นอกจากนี้ยังสามารถเที่ยวชมบ้านไม้เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ในการปลูกสร้างตลอด สองฟากฝั่งถนนหรือจะเพลิดเพลินไปกับการเก็บภาพบรรยากาศประทับใจ
   
เชียงคาน ถือเป็นเมืองเก่ามีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ ยามเช้าจะ ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว โดยจะใส่เพียงเฉพาะข้าวเหนียวแค่พอคำในบาตรจะไม่ใส่สิ่งของอื่นใด ส่วนอาหารคาวหวาน ขนม ผลไม้ ดอกไม้ จะนิยมจัดใส่ตะกร้านำไปถวายพระที่วัดอีกครั้งซึ่งในความงามการปฏิบัติสืบทอด ต่อเนื่องมาเหล่านี้มีให้สัมผัสชื่นชมยามมาเยือนเชียงคาน
   
นอกจากนี้เสน่ห์ของสองฟากฝั่งถนนสายหลัก ริมโขง รวมทั้งบนถนนศรีเชียงคาน ซึ่งเป็นจุดหมาย การมาพักผ่อนท่องเที่ยวที่นี่ ในเส้นทางดังกล่าวนี้ยังมีโอกาสเรียนรู้การทำ ผ้านวม จากร้านนิยมไทย ร้านเก่าแก่ซึ่งสืบสานการทำผ้านวมแบบ ดั้งเดิมนับแต่ขั้นตอนการ  นำฝ้ายมาทำไส้ผ้านวม กระทั่งถึงผ้านวมผืนสวยที่มีความอบอุ่นคงทนเป็นงานฝีมือที่ทรงคุณค่า 
   
อีกทั้ง การทำตุ้มนก ตุ้มหนู ศิลปะพื้นบ้านของชาวไทดำ ซึ่งร้านสองผัวเมียได้ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ อีกทั้งยังมีการสาธิตเป็นกิจกรรมที่เมื่อมาเยี่ยมเยือนเชียงคานจะได้ร่วม เรียนรู้ โดยตุ้มนกตุ้มหนูที่ปรากฏสวยงาม มีความงามทั้งในรูปแบบ รวมถึงการ  ให้สีเส้นด้ายที่สดใส นำมาประดิษฐ์เป็นงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์
   
มนต์เสน่ห์สีสันของเชียงคานยังไม่หมดเท่านี้ด้วย ที่อยู่ใกล้ชิดมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงได้ยาวไกล ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าก่อน พระอาทิตย์ ขึ้นพ้นขอบฟ้า หรือก่อนพระอา ทิตย์จะลาลับไปยังสามารถเดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเก็บภาพประทับใจ หรือจะปั่นจักรยานออกกำลังกายไปตามเส้นทาง เลียบริมโขง โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ที่มีสีสันของสายฝนสร้างความชุ่มชื่น อากาศเย็นสบายเป็นอีกกิจกรรมที่มีเสน่ห์เป็นจุดหมายปลายทางของการมาเยี่ยม เยือนเชียงคานเมืองสงบเงียบเรียบง่ายที่ได้ รับการกล่าวขานถึงมาทุกยุคทุกสมัย.
ทีมวาไรตี้  เดลินิวส์

เปิดใจ 'แอนนี่' ไม่อยากให้ 'ฟิล์ม' รับลูกเพราะสังคมบังคับ


แอนนี่ บรู๊ค เปิดใจไม่ตรวจดีเอ็นเอ ไม่ใช่กลัว แต่ไม่ต้องการให้ 'ฟิล์ม' ยอมรับลูกเพราะสังคมบังคับ ยินดีเลี้ยงลูกด้วยตนเอง

แอนนี่ บรู๊ค นักแสดงสาวเปิดใจผ่านรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ด้วยน้ำตา เพื่อชี้แจงกรณีที่ออกมากลับคำไม่ตรวจดีเอ็นเอของลูก ซึ่งเธออ้างว่าเป็นบุตรของนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม นักร้องและนักแสดงชื่อดังแล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ได้เรียกร้องให้นายรัฐภูมิตรวจดีเอ็นเอ

ตั้งแต่ตั้งครรภ์ได้ 4 เดือนแล้ว โดยยืนยันว่า การเปลี่ยนใจไม่ตรวจดีเอ็นเอ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่เพราะกลัว แต่เป็นเพราะได้ตัดใจจากนักแสดงหนุ่มแล้วและไม่ต้องการให้นายรัฐภูมิยอมรับ ลูก เพราะสังคมบีบบังคับ

พร้อมกันนี้ ได้ร้องขอสื่อมวลชน ให้อภัยนายรัฐภูมิเพราะเป็นนักแสดงที่ยังมีอนาคตไกล หลังจากนี้ ยินดีที่จะเลี้ยงลูกด้วยตนเองต่อไป ด้านนายรัฐภูมิกล่าวก่อนหน้านี้ว่า ยินดีที่จะยืดอกรับ หากผลการตรวจพบว่า เด็กเป็นลูกของตนจริง

Produced by VoiceTV

Mango TV เปิดเวทีรับสมัครนักข่าว สายพันธุ์ใหม่ “Mango MOJO”

Mango TV เปิดเวทีรับสมัครนักข่าว สายพันธุ์ใหม่ “Mango MOJO”
เพื่อประจำมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก 20 คนสุดท้าย จะได้ร่วม workshop สัมผัสประสปการณ์ “คนข่าว”
ไปกับทีมข่าวเนชั่น พร้อมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 4 แสนบาท และโชว์ผลงานผ่าน www.mangotv.tv สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2338-3600

กติกาและเงื่อนไข

1. คุณสมบัติ
      - เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ไม่จำกัดสถาบัน สาขาและภาควิชา
2. กติกา - กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน www.mangotv.tv
     - ส่งคลิปแนะนำตัวความยาว 1 นาที โดยอัพโหลดผ่านทาง youtube และนำ link แนบมาในใบสมัคร
      - เขียนบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจที่อยากเป็นนักข่าว ความยาวไม่เกิน 1 หน้า ( ตัวอักษรขนาด 16 point )
     - สอบข้อเขียนบนเว็บไซต์ 20 ข้อภายในเวลา 30 นาที
     - ระยะเวลารับสมัคร 15-25 กันยายน
     - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือก 60 คน ทาง www.mangotv.tv ในวันที่ 30 กันยายน
     - ผู้ผ่านการคัดเลือก 60 คน รายงานตัวเข้าอบรม “คนข่าว” พันธุ์ใหม่ในยุคดิจิตอลเป็นอย่างไร วันที่ 7 ต.ค. เวลา 09.00 น. ที่เนชั่นทาวเวอร์ และ 13.00 ทดสอบ
และสัมภาษณ์เพื่อคัดเหลือ 20 คน
     - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 20 คนสุดท้ายจะได้เข้าร่วมกิจกรรม MANGO MOJO WORKSHOP เป็นเวลา 10 วันระหว่างวันที่ 8- 17 ตุลาคม 2553
(โดยทางโครงการรับรองเรื่องอาหรและที่พัก)
     - ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 20 คน จะได้รับกล้องวิดีโอเป็นของรางวัลทุกคน และใช้เป็นอุปกรณ์ระหว่างการ WORKSHOP
    - ระหว่างการ WORKSHOP ผู้เข้าอบรมทั้ง 20 คน จะได้รับมอบหมายให้ทำข่าว และผู้ที่มีผลงาน โดดเด่นจะได้รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล และรางวัลชมเชยมูลค่ารางวัละ 5,000 บาท 2 รางวัล
     - เมื่อจบโครงการผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 20 คน จะได้รับเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็น MANGO MOJO ประจำสถาบันที่ศึกษาอยู่ และได้รับค่าตอบแทนจากการรายงานข่าว
ให้กับสถานีแมงโก้ทีวีตามผลงานที่เกิดขึ้น

3. กำหนดการประกวด
     - เปิดรับสมัครออนไลน์ทาง www.mangotv.tv วันที่ 15-25 กย. 53
     - ประกาศผลคัดเลือก 60 คน ทาง www.mangotv.tv วันที่ 30 กย. 53
      - สัมภาษณ์ผู้เข้ารอบ เพื่อคัดให้เหลือ 20 คนที่ Mango TV วันที่ 7 ตค.53 และประกาศรายชื่อในวันเดียวกัน
     - เข้าอบรม Workshop และเรียนรู้การทำข่าว จากทีมข่าวเนชั่น วันที่ 8-17 ตค. 53 เป็นเวลา 10วัน
     - ประกาศผล Mango Mojo และมอบรางวัล วันที่ 17 ตค. 53

หลักเกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก Nation Broadcasting Corporation (NBC) ถือเป็นสิทธิ์ขาด และสิ้นสุด

รางวัล

- ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากโครงการ และกล้อง HD VDO มูลค่ากว่า 30,000 บาท รวม 20 รางวัล

- ผู้ผลิตงานข่าวดีเด่น จะได้รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล

- ผู้ผลิตงานข่าวรางวัลชมเชย จะได้รับเงินสดมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท 2 รางวัล 


ติดตาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.mangotv.tv/mojo/award.php

10 อันดับ ‘โดเมนเนม’ ที่แพงที่สุดในโลก

 Insurance

เก็บมาฝากจากเว็บไซต์ จัดอันดับที่น่าสนใจ toptenthailand.com ในเรื่องของโดเมนเนม เรื่องธรรมด๊า ธรรมดา แต่ทำเงินได้ไม่ธรรมดา กับโดเมนเนมที่แพงที่สุดในโลก

อันดับที่ 10 Toys.com 2009 $5.1 million
ToysRUs ประมูลโดเมนเนม Toys.com มาได้ด้วยราคา 5.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2009 นี่เอง จึงเป็นโดเมนเนมที่มีราคาแพงที่สุดในอันดับที่สิบไป

อันดับที่ 9 Casino.com 2003 $5.5 million
Online gambling site แน่นอน การพนันมันก็อยู่ในสายเลือดมนุษย์ (ว่าเข้านั่น) Casino.com จึงฟันราคาที่ 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับที่ 8 Israel.com 2008 $5.88 million
Noel Friedman ชาวยิว ซื้อไปในปี 2008 ด้วยราคา 5.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพราะแค่กลัวว่าคนอื่นจะซื้อไปทำพิเรน (ข้อคิดเห็น) และด้วยอีกเหตุผลหนึ่ง คือ รวยล้นเหลือ 55

อันดับที่ 7 Beer.com 2004 $7 million
คอเหล้าคอเบียร์อย่างเราๆ ก็ย่อมรู้ดีว่า แต่ละปีเราหมดเงินไปกับยอดข้าวพวกนี้เท่าไหร่ (ไม่นับองค์ประกอบอื่นๆ เป็นต้นว่า กับแกล้ม และเด็กดริ๊งค์ 555) Beer.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์อัพเดทข่าวสารและ Search Engine ของคอเบียร์ (ไม่ได้แปลว่า คนขี้เมาจะใช้ Search Engine นี้แทน Google นะครับ) จึงไม่ทำให้ชาวเราน้อยหน้า เมื่อตัวมันเองมีราคาเบาะๆ ที่ 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่วันนี้เข้าไปดู ทำไมมันเป็น Domain parking กันล่ะหว่า

อันดับที่ 6 Diamond.com 2006 $7.5 million
เป็นการครองตำแหน่งร่วมกันของ Diamond.com และ Business.com เพราะถูกซื้อไปด้วยราคาที่เท่ากัน 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย Diamond.com นี้ ร้านขายจิวเวอรี่และเครื่องประดับออนไลน์ Ice.com เป็นเจ้าของสิทธิในโดเมนเนมคนปัจจุบัน

อันดับที่ 5 Business.com 1999 $7.5 million
Business search engine และ web directory เก่าแก่ ราคาค่าตัวของ Business.com มีมูลค่า 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อถูกซื้อไปในปี 1999 (ในปี 2007 บริษัท Business.com ถูกซื้อโดย RH Donnelly แห่ง Yellow Pages 345 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โอ้แม่เจ้า!!!)

อันดับที่ 4 Porn.com 2007 $9.5 million
Porn.com ไม่น้อยหน้า Sex.com ถูกขายไปในปี 2007 ด้วยราคา 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไม่ขอคอมเม้นท์มาก เพราะหวาดเสียว 555

อันดับที่ 3 Fund.com 2008 ?9.99 million
ในอดีตเคยมีข้อโต้เถียงกันว่า Sex.com หรือ Fund.com กันแน่ที่มีราคาแพงกว่ากัน แต่ก็แน่นอนว่า Fund.com มันถูกซื้อไปที่ราคา 9.99 ล้านปอนด์ในปี 2008 ขาหุ้น ผู้ที่หายใจเข้าออกเป็นตัวเลขและดัชนี และนักลงทุนคงรู้จักกันดี

อันดับที่ 2 Sex.com 2006 $14 million
ตำนานที่ไม่ตาย Sex.com แม้จะโดนบรรจงถีบลงมาจากยอดมงกุฏที่สวมอยู่หลายปี แต่ยังคงครองตำแหน่งอันดับสองไว้ได้ ก็มันราคาตั้ง 14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นี่ครับ (แม้ว่าตัวเว็บไซต์จะโดนบล็อก 55) ผู้ที่ครอบครองมันไว้ก็คือ Gary Kremen (ปี 2006) เจ้าของ Dating website ที่ชื่อว่า Match.com นั่นเอง

อันดับที่ 1 Insure.com 2009 $16 million
QuinStreet ได้ซื้อโดเมนเนม Insure.com ไปเมื่อปีที่แล้วด้วยราคาที่น่าสยดสยอง (ในความมั่งคั่ง) 16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และก็ทำให้ Insure.com ได้ครอบครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของทำเนียบโดเมนเนมที่ มีราคาแพงที่สุดในโลกไป ธุรกิจ Insurence เป็นธุรกิจที่ทำผลกำไรอย่างมหาศาล ดูอย่าง AIA ที่หกคะเมนไม่เป็นท่าเมื่อปีที่แล้วด้วยพิษเศรษกิจ World Economic Crisis หรือ Hamburger Crisis นั่นเอง แต่ด้วยทรัพย์สินจำนวนมหาศาลที่กระจายอยู่ทั่วโลก ทำให้รัฐบาลสหรัฐไม่อาจยินยอมให้ AIA ล่มสลายได้ ไม่งั้นเศรษกิจโลกก็คงพินาศไปมากกว่าที่เห็นและเป็นอ ยู่ครับ (และแน่นอนว่า keyword “Insurence” ก็เป็นคีย์เวิร์ดทองคำของผู้ที่ทำ Google Adsense เช่นกัน)
ที่มา: http://toptenthailand.com/display.php?id=1294

อุทุมพรห่วงสอบGAT-PATชะงัก

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากการจัดตั้ง สทศ.มาครบ 5 ปี และตนก็จะหมดวาระในวันที่ 1 ต.ค. 2553 นั้น สทศ.มีผลงานที่ได้ทำ เช่น การกู้ภาพลักษณ์ของสทศ. การจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ใน 8 กลุ่มสาระ โดยจัดสอบนักเรียนปกติและนักเรียนตาบอด ตาเลือนราง กว่า 1 ล้านคน การจัดทำข้อสอบ O-NET ฉบับสั้น ป.6 และ ม.3 การจัดสอบ อิสลามศึกษา หรือ I-NET ระดับต้น กลาง และปลาย ใน 8 วิชา จำนวนกว่า 3 แสนคน การจัดสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT รวม 5 ครั้ง การจัดสอบวัดความรู้เรื่อง “การวัด-ประเมินผลนักเรียน” ให้แก่ครูทั่วประเทศ การพัฒนาข้อสอบ O-NET, I-NET ให้เป็นข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์ พร้อมส่งผลสอบ O-NET ให้โรงเรียนนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดประชุมประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การเตรียมการสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ หรือ V-NET สำหรับนักเรียน ปวช.3 และ การเตรียมระบบติดตามคุณภาพบัณฑิตให้แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้ในการประเมินรอบ 3 เป็นต้น
   
ผอ.สทศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับปัญหาที่พบ ได้แก่ การหาผู้ออกข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์ ซึ่งต้องเป็นผู้รู้ด้านไอทีและเก่งด้านจัดการนั้น ทำได้ยากเพราะมีอยู่น้อยมาก การจัดสอบปีละหลายครั้งด้วยความโปร่งใส ข้อสอบไม่รั่ว การตรวจคะแนนต้องถูกต้อง การประกาศผลให้ทันเวลา ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียด นอกจากนี้การหาผู้บริหารองค์กรและทีมงานที่มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งการวัด ประเมินผล เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี ก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกัน อย่างไรก็ตามสำหรับงานที่ สทศ.ต้องดำเนินการต่อ แต่ตนเป็นห่วงว่าอาจจะหยุดชะงักได้ คือเรื่อง GAT และ PAT เพราะขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาด้านการออกข้อสอบ รวมถึงการวางระบบไอทีที่จะเป็นสาเหตุหลักให้เกิดการชะงัก.
ข่าว  เดลินิวส์
ภาพ  pantip.com/siam

บทความที่น่าสนใจ

loading...

Facebook

บทความ

loading...