ประชาสัมพันธ์
loading...

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัย นเรศวร (เพิ่มเติม)


ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ระดับปริญญาตรีระบบรับตรง โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาประจำปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)
------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ประจำปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ โครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือ เป็นนักศึกษา หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือ เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
และผู้สมัครต้องดำเนินการยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่ งานรับเข้าศึกษา ส่วนงานบริการการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ตั้งแต่วันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2553 โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร200 บาท (รับสมัคร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. เท่านั้น โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ม.อุบลราชาธานี รับตรงพยาบาล และอีกหลายคณะ #138: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2553
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 64 คน  แยกเป็นโควตาความร่วมมือกับชุมชนและท้อง ถิ่นผลิตพยาบาลชุมชนในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อชุมชนโดยชุมชน(เฉพาะพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ  จำนวน 38 คน และ โควตารับตรง (ทั่วประเทศ) จำนวน 26 คน ระหว่าง 18 - 28 พฤษภาคม 2553  ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัคร เอกสารประกอบการพิจารณา  ตามแนบ 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 [128.22 KB]
เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [113.13 KB]


.................


 #140: ประกาศรับสมัครโควตา(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 วิทยาเขตมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2553 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตารับตรง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) (วิทยาเขตมุกดาหาร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2553   คณะ วิทยาศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์  จำนวน 60  คน (วันที่ 18-28  พฤษภาคม 2553)


...................

#131: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2553 จากนักเรียนทั่วประเทศ  เพิ่มเติม  จำนวน 499 คน จากนักเรียนทั่วประเทศ ดังนี้
1.โควตารับตรงเพิ่มเติม  คณะศิลปศาสตร์  8 สาขาวิชา 280 คน  และคณะเกษตรศาสตร์ 3 สาขาวิชา 130 คน
2.โควตาเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะ เภสัชศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  และคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 49 คน
3.โควตานักเรียนที่ผ่าน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Compettition(YSC))  และเป็นนักเรียนที่ผ่านโครงการยุววิจัยยางพาราของ สกว.  คณะวิทยาศาสตร์  จำนวน 40 คน 
 ** เปิดระบบรับสมัครวันที่ 18-28 พฤษภาคม 2553 นี้เท่านั้น ทาง www.entry.ubu.ac.th **  
โควตาโครงการเรียนล่วงหน้า [130.60 KB]
โควตานักเรียนที่ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) และยุววิจัยยางพารา ของ สกว. [123.75 KB]
โควตารับตรงเพิ่มเติม คณะศิลปศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ (410 คน) [135.52 KB]

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมีการเปิดรับสมัครคณะเภสัชศาสตร์เพิ่มเติม


 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมีการเปิดรับสมัครคณะเภสัชศาสตร์เพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. 53 จำนวน 2 สาขาวิชา
  
 รายละเอียดติดตามเพิ่มเติม ได้วันที่ 19 พ.ค. 53 เป็นต้นไป


ผมรอข่าวจน  ก็ยังไม่ให้รายละเอียดสักที  แต่ขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าจะมีรับสมัคร

รวมสอบตรง รับตรง โควตา ทุนการศึกษา


 New 
กด  ctrl+f  แล้วพิมพ์ หา มหาวิทยาลัยเลยก็ได้
วิศวะ ภาคพิเศษ    กำแพงแสน  มก
วิทย์ คอม ศรีราข่ มก
มหาวิทยาลัยคณะ-สาขาวันที่Link
 จุฬาลงกรณ์โครงการพิเศษจุฬาฯ-ชนบท 2554
รับตรงจุฬา สมัครสอบวิชาเฉพาะ17 พค -4 มิย
 มหิดลHot วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล20 เมษา - 4 พค 53Link
ธรรมศาสตร์หน้ารับสมัคร OnlineLink
รับตรง สูตรสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธรรมศาสตร์3-12 พค
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติถึง 18 พคLink
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เพิ่มเติมถึง 10 พคLink
 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 มีนา-18 พค 53Link
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วิศวะ อินเตอร์ คัดเลือกตรง
Link
วิศวะ  TEP และ TEPE10 พค 2553link
สอบ SMART-I  สำหรับน้อง ม 5
รับตรงเข้าคณะ BBA  IBMP
 มี 6 รอบ
มศว
เกษตรศาสตร์แนะนำให้เข้าอันนี้2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ30 พค 53Link
วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
รับตรง ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์23 เมษา
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร3-11 พค 53link
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาเขตบางเขน14 พค 53Link
โครงการหลักสูตร ธุรกิจการเกษตรถึง 12 พคLink
 คณะวิทยศาสตร์ และ วิศวกรรมศษสตร์
วิทยาเขต สกลนคร
Link
คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ13 พค 53Link
วิศวะ กำแพงแสน ภาคพิเศษ
วิทย์ คอม  ศรีราชา14 พค
ท่องเที่ยว และโรงแรม สุพรรณบุรี ภาคพิเศษ18 พค
  ศิลปากร โครงการ รับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ศิลปากร10 พค 53
โครงการเอชียศึกษา11 พค 53Link
ดุริยางศิลป์9 เมษายน 53Link
SUIC  ศิลปากรอินเตอร์Link
เชียงใหม่รับตรง ภาคพิเศษ
 พระจอมเกล้า
ธนบุรี
วิศวะ หลักสูตรปกติ และ นานาชาติLink
ลาดกระบัง หน้าเว็บเหลักLink
รับตรง วิศวกรรมซอฟต์แวร์นานาชาติลาดกระบัง?14 พค
พระนครเหนือภาคสมทบพิเศษ10 พค 53Link
บูรพาหน้าเว็บรับตรง  เข้าอันนี้เลยจะดีที่สุด ยังมีสาขาเปิดอยู่
มหาวิทยาลัย บูรพา เปิดรับสมัครภาคพิเศษ ครั้งที่ 210 พค
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ศูนย์สุโขทัย รุ่น 4 (เรียนเชียงใหม่) ปีการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น รอบ 2 
มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครเข้าศึกษา โครงการ สอวน. ประจำปี 53 25 พค 2553
 วิทยาลัยนานาชาติถึง 20 พค 2553Link
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาLink
 คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครโครงการช้างเผือก (ภาคพิเศษ)Link
แม่ฟ้าหลวงหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
และโควตานักกีฬา
24 พคLink
รับตรงเพิ่มเติม7 พคLink
แม่โจ้ประมง -เศรษฐศาสตร์  ต่อเนื่อง 2 ปีLink
แม่โจ้ ชุมพร20 พคLink
แม่โจ้ แพร่20 พคLink
มหาสารคาม
โครงการ พยาบาล

link
วลัยลักษณ์รับตรง รอบพิเศษ10 พค 53Link
ทักษิณการนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษ ครั้งที่ 39 พค 53link
สงขลา
นคริทรน์
แนะนำเข้าเว็บหลักlink
โครงการนักเรียนเรียนดีและต่างชาติ
บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ
1มษ-10พค 53
8มิย-8กค 53
Link
ขอนแก่น รวมทุกคณะ แนะนำให้เข้าดูอันนี้Link
New คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษถึง 3 พค 53
 New คณะศึกษาศาสตร์12 พค 53
วิทยาการคอมพิวเตอร์/ภูมิสารสนเทศ/ICTถึง 5 พคLink
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นถึง 2 พค 53Link
 คณะเกษตรศาสตร์รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษถึง 23 เมษา 53Link
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ถึง 12 พค 53Link
วิศวกรรมศาสต์ โครงการพิเศษ
เด็กโอลิมปิก  สสวท
ถึง 15 พค 53Link
นเรศวรภาคพิเศษ10 พคLink
สาขาวิชาพัฒนาสังคม10 พคLink
นราธิวาส
ราชนครินทร์
เทคโนโลยี
สุรนารี
Link
นครพนม รับตรงรอบ 2 หลายคณะLink
อุบลราชธานีหลายคณะ10 พค

ราชภัฎ  และ ราชมงคล
มหาวิทยาลัยคณะ-สาขาวันที่link
สมเด็จเจ้าพระยาหลายคณะ31 พ.ค. 53
สวนสุนันทาหลายคณะ17 พค 53
คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ30 พค 53
วไลยอลงกรณ์หลายคณะ14 พค 53
จัทรเกษมหลายคณะ21 พค 53
ธัญบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต26 พค 53
ีราชมงคลกรุงเทพหลายคณะ10 พค 53

ราชมงคลตะวันออก
หลายคณะ
ราชมงคลพระนครหลายคณะ


loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...