ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง มศว กระแสแรง แค่ 7 วันคนสมัคร 11000 กว่าแล้ว

รับตรง มศว กระแสแรง  แค่ 7 วันคนสมัคร  11,000 กว่าแล้ว  คาดการณ์ว่าปีนี้  ก็น่าจะอยู่ที่หลัก 4 หมื่นกว่าเช่นปีก่อน สามารถดูเลขที่นั่งสอบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  
ผู้สมัครที่สมัครวันที่ 7 มิถุนายน 53 และไปจ่ายเงินจำนวน 400 บาทไปแล้วนั้น ขอให้ดำเนินการสมัครใหม่และชำระเงินตามแบบฟอร์มใหม่จำนวน 500 บาท และมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการคืนเงิน 400 บาทให้ภายหลัง และต้องขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
ปี 53 ( ปีก่อนนะครับ  ปีนี้ถือว่ารุ่น 2554 ) รับ 2500  มีคนสมัครประมาณ  ……  4  หมื่นคน

รับตรง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2554


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนและผู้สนใจสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554 
ประมาณ 4,500 คน  โควตาประเภทต่างๆ ดังนี้
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
1.โควตาโอลิมปิกวิชาการ
2.โควตาทุนช้างเผือก
3.โควตาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ (สมัครผ่านระบบที่โครงการกำหนด)
4.โควตากีฬา
5.โควตาศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มรับตรงตามพื้นที่ (ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย)
1.โควตาพื้นที่บริการ (10 จังหวัดในพื้นที่บริการ)
2.โควตาพื้นที่อีสาน   (9 จังหวัดนอกพื้นที่บริการ)
3.โควตาพื้นที่ภาคอื่น (ทุกจังหวัดนอกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ
1.โควตาเรียนล่วงหน้า (สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
2.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
3.โครงการ YSC
4.โครงการยุววิจัยยางพารา
5.โครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน (USC)
กลุ่มส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ
1.โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
2.โควตารักษ์เกษตร
3.โครงการพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร  : ม.6 / ผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4-ม.5) 4 ภาคเรียน / คะแนน GAT -PAT ตามที่สาขากำหนด /
                              คุณสมบัติเฉพาะโควตาบางประเภท
วิธีการสมัคร      : ทุกประเภท  สมัครผ่านระบบรับสมัคร www.entry.ubu.ac.th
วิธีการชำระเงิน : ทุกประเภท ชำระเงินผ่านธนาคาร / ไปรษณีย์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การส่งเอกสาร   : มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ผู้สมัครโควตา/โครงการ บางประเภทที่ต้องนำส่งหลักฐานเพื่อตรวจสอบเอกสาร/
                               หลักฐาน ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
                             - โควตาโอลิมปิกวิชาการ , โควตากีฬา  ,โควตาศิลปวัฒนธรรม, โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำฯ ,
                               โควตารักษ์เกษตร ,  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  , โควตา YSC   , โครงการ USC , 
                               โควตายุววิจัยยางพารา , โควตาเรียนล่วงหน้า 
โปรดติดตามรายละเอียดในการรับสมัคร และช่วงเวลาในการเปิดระบบรับสมัคร

ม.รามฯรับรอบ2สมัคร12-17มิ.ย.-หน่วยกิต25บาท

 

"ผม ยืนยันจะไม่ให้ใคร หรือพรรคการเมืองใดๆ อาศัยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นที่พักพิงเพื่อผลประโยชน์อื่น นอกเหนือจากการศึกษา ผมไม่เอามหาวิทยาลัยมาเป็นบันไดรับใช้นักการเมือง หากผมยังอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการสูงสุดของที่นี่
ผมจะไม่ยอมเด็ดขาด ดังนั้นในช่วงบ้านเมืองไม่ปกติ ผมและชุมชนรามคำแหงร่วมกันผลักดันสิ่งไม่ดีงามออกนอกรามฯ และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่จะเดินทางมาสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้าย จึงจำต้องเลื่อนออกไปรวมกับการรับนักศึกษารอบ 2 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2553"
 รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศจุดยืนในการปฏิบัติ หน้าที่ "ผู้นำสูงสุดของมหาวิทยาลัยตลาดวิชา" หนึ่งเดียวของประเทศไทย พร้อมแจกแจงว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องขอบคุณประชาคมชาวรามคำแหงและชุมชนรายรอบสถาบันที่ รักสามัคคีกัน จนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาได้ แม้ได้รับแรงกดดันสูง แต่ยืนยันมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังคงยึดมั่นในการเป็นสถาบันการศึกษาของชาติ ให้โอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่คนทุกเพศทุกวัย
 การรับสมัครนักศึกษารอบ 2 ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2553 เพื่อให้โอกาสผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ แต่ไม่สามารถสมัครได้ทันตามกำหนดการรับสมัครรอบแรกที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และมีผู้สนใจอีกจำนวนหนึ่งที่รอหลักฐานการศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงกำหนดการรับสมัครนัก ศึกษาใหม่เพิ่มเติม พร้อมกันทั้งส่วนกลางที่หัวหมาก
 ส่วนภูมิภาคที่ 21 สาขาวิทยบริการทั่วประเทศ เปิดรับสมัครทั้ง 11 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ขณะที่การรับสมัครนักศึกษารอบแรก ประจำปีการศึกษา2553 มีนักเรียนสนใจสมัครจำนวน 3.5 หมื่นคน นักเรียนเหล่านี้มีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนฟรีหากมีการยื่นขอทุน และมีสิทธิยื่นกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ส่วนทุนเรียนฟรีคณะวิทยาศาสตร์นั้นยังคงให้ทุนเหมือนเดิม เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต ทั้งนี้นักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนก็สามารถเรียนจบได้ เพราะแต่ละภาคเรียนค่าเทอมเพียงพันกว่าบาท เพราะคงค่าหน่วยกิตไว้ 25 บาท ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ค่าเทอมเพียง 8,960 บาท
 "นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ทุกคนจะได้เรียนรู้ทุกวิชา อาทิ การเมือง การปกครอง ปรัชญา กฎหมาย จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ มีประสบการณ์ สามารถอยู่ร่วมสังคมได้อย่างสันติสุข มีคุณธรรมนำชีวิต เมื่อเรียนปี 3-4 จะเจาะลึกในสาขาวิชาชีพที่เรียน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ดังนั้นลูกพ่อขุนทุกคนจึงเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง ดูแลตัวเองได้เก่ง" อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวในที่สุด
 ตลอดระยะเวลา 6 วัน ของการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 12-17 มิถุนายน 2553 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.iregis.ru.ac.th หรือมาสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 21 จังหวัด โทร.0-2310-8614-5, 0-2310-8617-8, 0-2310-8624, www.ru.ac.th

ที่มา  คมชัดลึก

ประวัติฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลโลกฟีฟ่า (FIFA World Cup)

ฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลโลกฟีฟ่า (FIFA World Cup)
เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศโดยทีมฟุตบอลชายร่วมเข้าแข่ง จัดการแข่งขันโดยฟีฟ่า (ฟีฟ่ายังคงเป็นผู้จัด ฟุตบอลโลกหญิงเช่นกัน) ฟุตบอลโลกเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2473 ใน ฟุตบอลโลก 1930 และจัดต่อเนื่องมาทุก 4 ปี ยกเว้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (1942, 1946)
ภายหลังจากการแข่งขันรอบคัดเลือก ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจะประกอบด้วยทีมชาติ 32 ทีม (เพิ่มจาก 24 ทีมเป็น 32 ทีมใน ฟุตบอลโลก 1998) ร่วมแข่งขันกันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน และได้ชื่อว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก โดยใน ฟุตบอลโลก 2002 มีสถิติผู้ชมประมาณ 1,100 ล้านคนทั่วโลก
เมื่อจบการแข่งขันจะมีการมอบรางวัลต่างๆ สำหรับนักฟุตบอลยอดเยี่ยม ดูได้ที่ รางวัลฟุตบอลโลก
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งต่อไป ฟุตบอลโลก 2010 จะถูกจัดขึ้นที่ ประเทศแอฟริกาใต้ ในปี พ.ศ. 2553 และฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2557
ฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลโลกฟีฟ่า (FIFA World Cup) เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศโดยทีมฟุตบอลชายร่วมเข้าแข่ง จัดการแข่งขันโดยฟีฟ่า (ฟีฟ่ายังคงเป็นผู้จัด ฟุตบอลโลกหญิงเช่นกัน) ฟุตบอลโลกเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2473 ใน ฟุตบอลโลก 1930 และจัดต่อเนื่องมาทุก 4 ปี ยกเว้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (1942, 1946)
ภาย หลังจากการแข่งขันรอบคัดเลือก ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจะประกอบด้วยทีมชาติ 32 ทีม (เพิ่มจาก 24 ทีมเป็น 32 ทีมใน ฟุตบอลโลก 1998) ร่วมแข่งขันกันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน และได้ชื่อว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก โดยใน ฟุตบอลโลก 2002 มีสถิติผู้ชมประมาณ 1,100 ล้านคนทั่วโลก
เมื่อจบการแข่งขันจะมีการมอบรางวัลต่างๆ สำหรับนักฟุตบอลยอดเยี่ยม ดูได้ที่ รางวัลฟุตบอลโลก
สำหรับ การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งต่อไป ฟุตบอลโลก 2010 จะถูกจัดขึ้นที่ ประเทศแอฟริกาใต้ ในปี พ.ศ. 2553 และฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2557

ทวีป ผลงานที่ดีที่สุด
อเมริกาใต้ ชนะเลิศ 9 ครั้ง โดย บราซิล อาร์เจนตินา อุรุกวัย
ยุโรป ชนะเลิศ 9 ครั้ง โดย อิตาลี เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส
อเมริกาเหนือ รอบรองชนะเลิศ สหรัฐอเมริกา (1930)
เอเชีย รอบรองชนะเลิศ เกาหลีใต้ (2002)
แอฟริกา รอบก่อนรองชนะเลิศ แคเมอรูน (1990) และ ซีนีกัล (2002)
โอเชียเนีย รอบ 16 ทีมสุดท้าย ออสเตรเลีย (2006)

อันดับ ผู้เล่น, ทีม ประตูที่ได้ ทัวร์นาเมนต์ / เกมที่ลงเล่น
1 โรนัลโด้, บราซิล 15 4 ครั้ง 1994 1998 2002 2006 (18 นัด, ไม่ได้ลงเล่นใน 1994)
2 เกิร์ด มุลเลอร์, เยอรมนี 14 2 ครั้ง 1970 1974 (14 นัด)
3 ชุสต์ ฟงแตน, ฝรั่งเศส 13 1 ครั้ง 1958 (6 นัด)
4 เปเล่, บราซิล 12 4 ครั้ง 1958 1962 1966 1970 (14 นัด)
5 ซานดอร์ โคซ์ชิส, ฮังการี 11 1 ครั้ง 1954 (5 นัด)
5 เยอร์เกน คลินส์มัน, เยอรมนี 11 3 ครั้ง 1990 1994 1998 (17 นัด)

credit : th.wikipedia.org

ข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2554

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกและเสนอชื่อนักเรียน ไทยเพื่อมอบทุนการ ศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นใน ระดับอุดมศึกษา และในสถาน ศึกษาชั้นสูงของญี่ปุ่น


ประกาศเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทนักศึกษาวิจัยและนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีพ.ศ.25541.ระดับปริญญาตรี

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไป ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติ เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 10 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทย ศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี )

2. ระดับนักศึกษาวิจัย

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไป ศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาวิจัยต่าง ชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 50 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีระยะเวลา รับทุนการศึกษา 2 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี) แต่ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรการศึกษาวิชาเฉพาะทางกำหนดให้ระยะเวลารับทุนการศึกษาจนกว่าจะ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ

3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษา แลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติเพื่อไปเพิ่มพูน ทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น และศึกษาวัฒนธรรม สภาพสังคมเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 5 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และศึกษาภาษาญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี

4. ทุนอบรมวิชาชีพครู

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกครูในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการเพื่อไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 10 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี สอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาหรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี)

5.ทุนวิทยาลัยเทคนิค

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไป ศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 2 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีที่ 11 ขึ้นไปนับจากประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

6. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพ

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไป ศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 2 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี หรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรตามที่สถาบันอาชีวะศึกษา ของญี่ปุ่นให้การยอมรับ ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

7. Young Leaders' Program

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกข้าราชการสามัญ ผู้ซึ่งเป็นอนาคตในการพัฒนาประเทศไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย ที่ญี่ปุ่น ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่เกิน 35 ปีสำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติจะแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่สังกัด


*กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดของทุนแต่ละประเภทก่อนสมัคร

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm
ที่มา  http://www.unigang.com/Article/2485

รับตรง มศว ปี 2554 รอบที่ 1ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2554 รอบที่ 1

เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ถึง 15 สิงหาคม 2553
 
  • การสมัคร มี 1 วิธีคือ
    1. ทางอินเทอร์เนต

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศิลปากร 2554

หลักสูตรปริญญาตรี โครงการปกติ
1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
        ประจำปีการศึกษา 2554
        เข้าสู่เวปไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่ Online
    
 ประกาศเรื่องการรับสมัคร
      ใบรับรองลำดับที่ 1-10 ของโรงเรียน (.DOC)
      ทุนการศึกษา
      ตรวจสอบสถานะการสมัคร
               (หลังจากส่งเอกสารมาแล้วประมาณ 10 วัน)
      ถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องการรับสมัคร Online
2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
     
เข้าสู่เวปไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่ Online
      ประกาศเรื่องการรับสมัคร
    
 ทุนการศึกษา
    
 ตรวจสอบสถานะการสมัคร
               (หลังจากส่งเอกสารมาแล้วประมาณ 10 วัน)      ถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องการรับสมัคร Online

3. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
      รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร

เว็บไซต์หลัก http://www.eng.su.ac.th/index.html

Jacques Cousteau

สุขสันต์วันเกิดครั้งที่ 100 ของ Jacques Cousteau
180px-Jacques-Yves_Cousteau
เกิด June 11, 1910
นาย Jacques Yves Cousteau เป็นนักสมุทรวิทยาที่มีชื่อเสียง 
ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ดำน้ำ ที่เรียกว่า สคูบ้า  (Scuba)เป็นคำย่อมาจาก  
 Self – contained  underwater  breathing apparatus ร่วมกับ
นาย Emile Gagnan ซึ่งทั้งคู่เป็นทหารเรือชาวฝรั่งเศส
สคูบ้าช่วยให้นักดำน้ำสามารถดำได้ลึก  และมีโอกาสที่จะสำรวจมหาสมุทร
ได้กว้างขวางขึ้น     จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้อุปกรณ์
ดังกล่าวง่ายต่อการใช้และปลอดภัย  
ในแต่ละปีมีนักดำน้ำไปจดทะเบียนกับสถาบันนักดำน้ำมืออาชีพนับล้านคน
ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau
คลิปภาพใต้น้ำครั้งแรกของโลก จากนาย Jacques Yves Cousteau
ในวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ 100 ปี ของ Jacques Cousteau
ทาง Google ได้ให้เกียรติโดยการเปลี่ยน Doodle เป็นรูปใต้สมุทรพร้อมนักดำน้ำ
cousteau10-hp

แพทย์ ODOD เทคโนโลยีสุรนารี 2554
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขยายเวลาเปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553


มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขยายเวลาเปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ (คลิก)   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
   หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาตร์
      
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ เรียนร่วม (บางแสน-สระแก้ว)
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ.) สาชาวิชาการภูมิสารสนเทศ
   
 ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับนักศึกษาใหม่ปี 53

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับนักศึกษาใหม่ปี 53 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดใบสมัคร และ ส่งใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553 สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 ขึ้นทะเบียนนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง มอบตัวนักศึกษาใหม่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นที่แรกและที่เดียว ที่ได้รับ กว.วิศวกรรมอุตสาหกรรม ครับ อีกทั้ง สาขาอื่นๆบางคณะก็ได้ รับ กว.เช่นกัน โดย


รับตรง พยาบาลสภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2553 (รอบสอง)ด่วน! วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 ประเภทรับตรง (รอบสอง) สมัครได้ด้วยเองตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 มิถุนายน 2553 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องนำผลการตรวจร่างกายที่ใช้แบบฟอร์มและโรงพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย กำหนดให้เท่า
รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะด้านวิชาชีพและการให้ทุนการศึกษา สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 คลิกอ่านรายละเอียด
เว็บหลัก จ้า   http://www.trcn.ac.th/index22.html
ขอบคุณ unigang.com

บทความที่น่าสนใจ

loading...

Facebook

บทความ

loading...