ประชาสัมพันธ์
loading...

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัคร นศ.ปี 53 แล้ว

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพื้น ปีการศึกษา 2553
เริ่มขายใบสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553
สามารถเข้าไปดูระเบียบการ และวิธีการสมัครได้ที่
http://www.catc.or.th/2009/notice/index.php?ch=Show&id=615


ที่มา  
eduzones logo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2553


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์  ประจำปีการศึกษา 2553มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา  2553 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.   จำนวนนักศึกษาที่รับ  60  คน

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
มีคุณวุฒิในระดับอนุปริญญาขึ้นไป เช่น ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชาช่างกล
       เครื่องกล  ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างอุตสาหกรรม  หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    
3.  การรับสมัคร
สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่  www.me-sut.com  หรือ  www.sut.ac.th/ces    ตั้งแต่วันที่ 14  ธันวาคม  2552      
       ถึงวันที่  31  มีนาคม  2553       

4.  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
4.1    รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป
4.2    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ชุด 
4.3    สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
         1 ชุด           
4.4    สำเนาใบสำเร็จการศึกษา  และสำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญาขึ้นไป
         1 ชุด 
4.5    หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ หนังสือการขออนุญาตสมัคร/ขอลาเรียนจากหน่วยงาน
4.6    ค่าธรรมเนียมการสมัคร 150  บาท 
         ให้ผู้สมัคร  ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
            หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด

5.   การรับเข้าศึกษา
โดยวิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา  ซึ่งจะพิจารณาจากใบสมัคร  ผลการศึกษา  หนังสือ
      รับรองประสบการณ์การทำงาน  ผลการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือการสอบข้อเขียน
6.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ   ในวันที่  21  เมษายน  2553   กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่
      25  เมษายน  2553  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวันที่ 3  พฤษภาคม  2553 ผ่านทาง   www.me-sut.com  
      หรือ   www.sut.ac.th/ces     

7.   การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
7.1   ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาอย่างสมบูรณ์  ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับขึ้นทะเบียน
        ผู้นั้นเป็นนักศึกษาแล้ว
7.2   ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 7 พฤษภาคม     
              2553   ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา  อาคารเรียนรวม  2   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่มา  
eduzones logo

เตรียมรับมือกับการสอบสัมภาษณ์!


เตรียมรับมือกับการสอบสัมภาษณ์
น้องๆ ที่กำลังครั่นเนื้อครั่นตัว หนาวๆ ร้อนๆ กับการนับวันรอคอยเข้าสอบสัมภาษณ์ อย่าเพิ่งร้อนใจไปค่ะ แทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาหวาดหวั่นถึงวันนั้น เรามาเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมจะสู้ศึกครั้งนี้กันดีกว่า เพราะอันที่จริงแล้ว การสอบสัมภาษณ์นั้น ก็ไม่น่าจะต้องเครียดกันไปให้เหนื่อยแรงหรอกนะ เพราะว่าเราก็ได้ผ่านการสอบข้อเขียนอันหนักหน่วงมาแล้ว ถือว่าผ่านด่านอรหันต์หฤโหดมาเรียบร้อย แค่สอบสัมภาษณ์....เรื่องเล็กจ้ะ


ก่อน อื่นเราต้องทำความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการสอบสัมภาษณ์กันก่อน อย่าลืมไปว่าการสัมภาษณ์นั้นโดยปกติแล้วไม่ได้ถูกจัดวางให้เป็นด่านชี้เป็น ชี้ตายในการสอบคัดเลือก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความสำคัญหรือว่ามีผลต่อการสอบคัดเลือกเลยทีเดียว โดยรวมแล้ว การสอบสัมภาษณ์นั้นมีขึ้นเพื่อวัด บุคลิกภาพ ทัศนคติ และศักยภาพเบื้องต้นของนักศึกษา จากสถิติการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยนั้น มีนักเรียนในอัตราส่วนที่น้อยมากที่ตกการสอบสัมภาษณ์ ถ้าไม่ได้เกิดเรื่องที่ร้ายรุนแรงจริงๆ แล้วนั้น กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ก็จะไม่ได้เข้มงวดกับจุดนี้มากมายนัก


แต่ เพื่อความแน่นอน แน่ใจแล้วนั้นเราลองเตรียมคำตอบสำหรับความถามพื้นฐานไว้ในใจ เพื่อจะได้มีคำตอบที่ลงตัวและดูดีที่สุดนำไปใช้ในวันสอบจริง เพราะจะตระเตรียม ตัดตอนสักกี่ครั้งก็ย่อมทำได้ตราบเท่าที่ยังไม่ถึงวันสัมภาษณ์ คำ ถามยอดฮิต ก็ได้แก่ เหตุผลในการเลือกเรียนคณะนั้นๆ วิชาที่ชอบและไม่ชอบ อาชีพในฝัน ถ้าไม่ได้เรียนที่คณะนี้จะเลือกเรียนที่ไหน ถ้าระหว่างเรียนเกิดปัญหาที่มีผลต่อการจบ จะแก้ไขอย่างไร เป็นต้น แนวทางของคำตอบนั้น พยายามตอบเป็นกลางๆ คือไม่ได้ฟังดูดีมาก หรือห้วนจนเกินไป เพื่อความเป็นธรรมชาติ และไม่ดูเป็นสคริปต์มากนัก และที่สำคัญ ควรตอบคำถามทุกคำถามด้วยถ้อยคำชัดเจนและสุภาพ เพื่อแสดงความมั่นใจในตัวเองและความเคารพต่อกรรมการผู้สัมภาษณ์


ถ้า มีคำถามนอกเหนือจากที่เราคาดไว้ ก็ใช้เวลาอึดใจหนึ่งคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยตอบ แต่อย่าใช้เวลานานเกินไปนัก เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราจนมุมกับคำถามทีได้รับ อันไหนที่เกินความรู้ที่จะตอบหรือไม่ทราบจริงๆ ก็ให้ตอบไปว่าเราก็มีความสนใจในประเด็นนั้นอยู่เช่นกัน ว่าจะค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นการทำให้เราดูเป็นคนใฝ่รู้และเปิดใจแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเอง และควรหลีกเลี่ยงการตอบคำถามโดยพาดพิงถึงบุคคลอื่นในทางลบ แม้เราจะนำมาใช้สนับสนุนคำตอบในแง่คิดที่ดีก็ตาม แต่การตำหนิผู้อื่นนั้น จะยิ่งเพิ่มภาพลบให้กับตัวเราเอง

การ แต่งกายก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม นอกจากจะเป็นชุดนักเรียนตามระเบียบแล้ว ควรดูแลให้ชุดนั้นอยู่ในความเรียบร้อย ไม่หลุดลุ่ยหรือยับยู่ยี่ไม่น่าดู ทรงผมก็ควรจัดให้อยู่ทรงดูสะอาดตา ไม่หล่นมาปรกหน้าทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสยผมหรือความวังกลในจุดนี้ ระหว่างการสัมภาษณ์ เพราะอาการยุกยิก แคะ แกะ เกา นั้น เป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะนอกจากจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีบุคลิกไม่ดีแล้ว อาจก่อความรำคาญให้กับคู่สนทนาได้ ซึ่งในทีนี้ก็คือ กรรมการผู้สัมภาษณ์นั่นเอง

สิ่ง ที่เราควรท่องไว้ในใจตลอดเวลาและควรยึดถือเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ไม่ให้ขาดตกเป็นอันดับหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของมารยาท เพราะต่อให้เราตอบคำถามดีแค่ไหน หรือว่าแต่งตัวเนี้ยบเช่นไร แต่ถ้าไม่มีมารยาทหรือสัมมาคารวะแล้ว เป็นอันลบล้างความดีในข้ออื่นอย่างหมดสิ้นเลยทีเดียว นับ ตั้งแต่ก้าวเข้าห้องไป ควรยกมือไหว้และกล่าวคำสวัสดี ควรให้กรรมการเป็นผู้อนุญาตหรือเชิญให้เรานั่งก่อน แล้วจึงค่อยนั่ง จากนั้นก็ตอบคำถามด้วยท่าทางนอบน้อมแต่แฝงความเชื่อมั่น เพื่อไม่ให้เราดูเป็นคนขาดความมั่นใจจนเกินไป และตอบคำถามทุกคำด้วยกิริยาสุภาพและน้ำเสียงสดใส ไม่แข็งกระด้าง และพยายามควบคุมอารมณ์ให้นิ่ง อย่าตื่นเต้น หรือว่าประหม่าจนทำให้เราไม่มีสมาธิกับคำถาม

ตลอด การสัมภาษณ์ คำถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณ ประสบการณ์การทำงาน ทักษะความชำนาญ ความรู้เกี่ยวกับบริษัท และอุตสาหกรรม และเป้าหมายในการทำงานของคุณ จำไว้ว่า คุณไม่จำเป็นต้องตอบถูกทุกข้อ แต่คุณสามารถมั่นใจได้ว่า การสัมภาษณ์จะเป็นไปอย่างราบรื่น จากการที่คุณทำการบ้านมาดี รู้จุดเด่น จุดด้อยและเป้าหมายการทำงาน ของตัวเองเป็นอย่างดี และเตรียมตัวอย่างผลงาน ที่สามารถ อธิบายประสบการณ์อันโชกโชนของคุณ ที่จะทำให้คุณเหมาะกับงานนี้ เอาไว้เรียบร้อยแล้ว แต่อย่าลืม นำข้อมูลบริษัทฯ ที่คุณเตรียมไว้ มาใช้ให้ได้ประโยชน์ที่สุดด้วยล่ะค่ะ

การ เป็นตัวของตัวเอง และความซื่อสัตย์ คือสิ่งสำคัญที่สุด ในการสอบสัมภาษณ์ โดยคุณสามารถ ตอบคำถามโดยการยกตัวอย่าง เพื่อจะช่วยให้คำตอบชัดเจนขึ้น เน้นทักษะความชำนาญที่คุณสามารถทำสำเร็จ และตอบคำถามในแง่ดี และพยายามเปลี่ยนจุดอ่อน และเรื่องที่ยากๆ ให้เป็นเรื่องที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ และที่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเกี่ยวกับเจ้านายคนก่อน ให้พูดแต่ในแง่ดีเท่านั้นค่ะ

คำ ถามทั่วไป เกี่ยวกับเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา สัญชาติ สถานภาพ การกระทำผิดกฎหมาย การดื่มสุรา การเสพยา สถานะทางด้านการเงิน การวางแผนครอบครัว อายุเท่าไร ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเปล่า คำถามบางคำถาม ที่อาจทำให้คุณรู้สึก อึดอัด เหมือนถูกล่วงเกิน และรู้สึกว่า ไม่จำเป็นต้องตอบ คุณสามารถปฏิเสธที่จะตอบได้ อย่างสุภาพค่ะคำ ถามที่นิยมใช้มีสองแบบ คือ คำถามเปิด และคำถามปิด ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่า จะเริ่มต้นเล่าประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และสามารถแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์การทำงานของคุณ ได้มากน้อยแค่ไหน

Could you tell me about yourself?
(ช่วยเล่าประวัติของคุณให้เราฟังหน่อยสิครับ)

What led you to choose your major field of study, your college, or university?
(ทำไมคุณถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ และเลือกเอกสาขานี้)

How did you decide to become an (accountant, engineer, etc.)?
(อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจ อยากเป็นพนักงาน


จงบอกตัวเองก่อนก้าวเข้าห้องสัมภาษณ์ว่าเราทำได้ เรื่องแค่นี้เองแล้ว ปล่อยใจให้สบาย ทำหน้าตาให้ยิ้มแย้ม แจ่มใส แล้วก้าวเข้าห้องด้วยความมั่นใจ ก็แหม เตรียมตัวมาดีซะขนาดนี้ ไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราหรอก จริงไหม!

ที่มา
http://campus.sanook.com/entrance/technic_01613.php
http://women.sanook.com/work/jobseeker/jobseeker_00351.php

O-NET เลื่อนประกาศผล !! เร็วกว่าเดิม


สวัสดีครับ.. สงสัยจะกลัวเด็กไทยคลั่งกับข้อสอบ O-NET ไปมากกว่านี้ สทศ. รีบประมวลคะแนนสอบ และเลื่อนประกาศผลให้เร็วขึ้นมาอีก รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ.. ไปโลด ตื่นเต้นๆๆ

            หลังจากการสอบโอเน็ตที่เพิ่งผ่านไปสดๆ ร้อนๆ ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำเอาน้องๆ ม.6 เกือบค่อน ประเทศสติแตกแยกออกจากร่างยังไปตามๆ กัน ล่าสุด พี่ลาเต้ ขอเตือนไว้อีกระลอกว่า สติอาจจะต้องออกจากร่างอีกครั้ง เพราะแว่วมาว่า สทศ. จะเลื่อนประกาศผลโอเน็ตเร็วกว่าเดิม จากกำหนดการในวันที่ 10 เมษายน เลื่อนขึ้นมาเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2553 นี้

เด็กดีดอทคอม :: O-NET เลื่อนประกาศผล !! เร็วกว่าเดิม; tags: ประกาศผลgatpat, ประกาศผลโอเน็ต, o-net, GAT PAT, แอดมิชชั่น

            โดยการประกาศผลในวันที่ 31 มีนาคมนี้ จะเป็นการติดประกาศผลสอบโอเน็ตที่โรงเรียนของน้องๆ แต่ละคน ซึ่งประกาศพร้อมกันทั้ง ป.6.3 และ ม.6 ซึ่งน้องๆ สามารถไปติดต่อขอทราบคะแนนได้จากอาจารย์ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนตนเองได้เลยคร๊าบ..

             แต่หากใครที่อดไม่ไหวจริงๆ อยากจะรู้ก่อนให้เร็วกว่านี้ วันที่ 25 มีนาคมก็เริ่มไปตีสนิทกับอาจารย์ได้เลย เพราะวันที่ 25 มีนาคม จะเป็นวันแรกที่ทาง สทศ. จะเปิดให้แต่ละโรงเรียนมาดาว์นโหลดผลคะแนน ว้าว.. งานนี้ก่อนฟังผลจุดธูป จุดเทียนบอกบรรพบุรุษก่อนก็จะดีมากๆ ครับ หึหึ

            เอาล่ะ.. อีกไม่กี่อึดใจอดใจ พวกเราเหล่า ม.6 รุ่นหนูทดลอง [จนตัวเหลือง] ก็จะได้รู้ผลคะแนนสอบ O-NET กันแล้ว.. คราวนี้ล่ะเราจะได้รู้กันแล้วว่าการซักผ้า จัดโต๊ะ ของแต่ละคนมาถูกทางหรือไม่ 555 ช่วงรอผลนี้ก็ชิวๆ นอนพักผ่อนให้เต็มที่ไปก่อนคราบ..
ใครที่อยากรู้ผลทางเน็ต ยังคงประกาศผลในวันที่ 10 เม.ย. ตามเดิมคร๊าบ..

ที่มา  
eduzones logo

พยาบาล ทหารเรือ รับตรง ถึง 15 มี.ค.วิทยาลัย พยาบาลกองทัพเรือ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี จำนวน 145 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่
     • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
     • หมวดวิชาเลือกเสรี
     • หมวดวิชาทหาร
     • หมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพ
     นอก จากนี้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นพยาบาล วิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะผู้นำทางทหาร
     ผู้สำเร็จ การศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
      และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  2. เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-20 ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2533-2536)
  3. มีสัญชาติไทย บิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร/ตำรวจชั้นสัญญาบัตร
      หรือข้าราชการทหาร/ตำรวจชั้นประทวน ซึ่งเป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดามิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิด
      สำหรับผู้สมัครที่มีปู่หรือย่า หรือตาหรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดามารดาต้องเกิดในประเทศไทย
  4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รูปร่างลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสม
      ต่อการรับราชการทหาร และประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า
      42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลการ (BMI)
      ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  5. ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัว
      ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล จากการตรวจสุขภาพโดยคณะกรรมการแพทย์ที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง
  6. มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
  7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกกหมาย
  8. ไมอบู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด
      ให้ลงโทษ จำคุก หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ
  9. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือพักงาน และไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ
       รือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริตหรือประพฤติเสื่อมเสีย
  10. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฏหมาย

การพิจารณาคัดเลือก
 • ใช้ ผลการสอบวัดความรู้ เช่นเดียวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Admission) ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
  1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
  2) ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รหัส 01-06)
  3) ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
  4) ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

จำนวนนักเรียนที่รับจำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
 โดยทุนส่วนตัว      จำนวน 60 คนโดนทุนส่วนตัวอื่นๆ     จำนวน 30 คน
กำหนดการรับสมัคร
 • จำหน่ายระเบียบการ
14 ธ.ค.52 - 7 มี.ค.53
 • การรับสมัคร:ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
25 ม.ค. - 15 มี.ค.53
 • ส่งคะแนน GPAX, O-NET, GAT, PAT2 ทางไปรษณีย์
1-9 เม.ย.53
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
20 เม.ย.53
 • การทดสอบสุขภาพจิตและตรวจหลักฐาน
23 เม.ย.53
 • การสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
27 - 29 เม.ย.53
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
5 พ.ค.53
 • เปิดการศึกษา
31 พ.ค.53
  การจำหน่ายระเบียบการ จำหน่ายระเบียบการสมัครและใบสมัครที่ - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ 0800 - 18.00 ราคาเล่มละ 100 บาท - สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 150 บาท     โดยซื้อธนาณัติ สั่งจ่าย ปณจ.สำเหร่ ในนามผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและส่งมาที่      เลขที่ 504 /57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600      โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้สั่งซื้อที่หน้าซองให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซอง "ซื้อระเบียบการสมัคร"
     สอบถามรายละเอียด
  โทรศัพท์ 0-2475-2614, 0-2475-2625 โทรสาร 0-2475-2872

จุฬาฯป่วนรับตรง100%ศิลปกรรม-อักษรที่นั่งไม่เต็มต้องรับรอบสอง

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เผยปี2553 คณะศิลปกรรม-อักษรศาสตร์ รับตรง 100% ป่วน เหตุขาดเด็ก ไม่เต็มจำนวนที่นั่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ยืนยันเดินหน้ารับตรง แม้เจอปัญหาดึงเด็กกันเอง ชี้เหตุไม่เข้าร่วมแอดมิชชั่นส์กลาง
เพราะการสอบวัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ หรือแพต 6 ไม่สามารถจำแนกทักษะของเด็กที่จะเข้าเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ ระบุอักษรจุฬาฯ เด็กขาดร่วม 100 คน เล็งเปิดรับตรงรอบสอง
 คืบหน้าภายหลังคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงต่อสาธารณชนเปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 ด้วยการสอบรับตรง 100% นั้น
 ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 รศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รับ นิสิตผ่านระบบรับตรง 100% จำนวน 120 คน จาก 5 ภาควิชา แต่รับได้จำนวน 90 กว่าคน โดยรับได้ไม่เต็มจำนวนที่นั่งในภาควิชานฤมิตศิลป์ และทัศนศิลป์ เพราะเด็กสละสิทธิ์ไปเลือกมหาวิทยาลัยแรกที่มีการประกาศผลและได้ชำระเงินไป แล้ว แต่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่ประกาศรับลำดับแรกๆ จะเจอปัญหาเดียวกัน คือ เด็กสละสิทธิ์มาเลือกจุฬาฯ โดยไม่เสียดายเงินที่ชำระแล้ว
 รศ.ดร.ศุภกรณ์ กล่าวต่อว่า คิดว่ามหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงเจอปัญหาเดียวกันหมด คือ ดึงเด็กกันเอง แม้คณะศิลปกรรมศาสตร์จะรับไม่เต็ม แต่จะไม่เปิดรับรอบสองและจะไม่เข้าร่วมแอดมิชชั่นส์กลางด้วย ขณะนี้ได้ประกาศผลรับตรงและถือว่าสิ้นสุดกระบวนรับนิสิตแล้ว สำหรับปีการศึกษา 2554 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ยัง คงยืนยันจะไม่เข้าร่วมแอดมิชชั่นส์กลาง จะยังคงรับผ่านระบบรับตรง 100% ผ่าน 2 ระบบ คือ รับตรงแบบพิเศษ และรับตรงแบบปกติ โดยรับตรงแบบพิเศษ คัดเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
 ในส่วนรับตรงแบบปกติจะคัดจากเด็กทั่วไป แต่หลักเกณฑ์และวิธีการยังไม่ยุติ อยู่ระหว่างหารือร่วมกับสภามหาวิทยาลัย แต่ยืนยันว่าจะพยายามจัดสอบให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่เด็ก ทั้งนี้เหตุผลที่ไม่ร่วมแอดมิชชั่นส์กลาง เนื่องจากวิชาวัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ หรือ แพต 6 จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ไม่สามารถจำแนกทักษะของเด็กที่จะเข้าเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ ขณะที่ต้องการเด็กที่มีทั้งทักษะเฉพาะทางและองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งข่าวจากจุฬาฯ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2553 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รับ นิสิตผ่านระบบรับตรง 100% เป็นปีแรก โดยรับจำนวน 300 คน แต่รับได้ไม่เต็ม และขาดประมาณ 100 คน เพราะเด็กสละสิทธิ์ไปเลือกเข้าคณะอื่น เช่น คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น ขณะนี้คณะอักษรศาสตร์จึงประสานขอเข้าระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์กลาง เพื่อรับรอบสองให้เต็มจำนวน

Credit  เดลินิวส์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สอบตรง รอบที่2


รายละเอียดการรับสมัคร
ผู้สมัครทุกคนจะต้องกรอกใบสมัคร online
ใบสมัคร online

รับสมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  – วันศุกร์ที่  5  มีนาคม  2553

รับสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  – วันพุธที่  10  มีนาคม  2553

แบบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ รับสมัคร

ช่วงเช้า เวลา 09:00 - 11.30 น.
พักเที่ยง
ช่วงบ่าย เวลา 13:00 - 16:00 น.
(หยุดวันนักขัตฤกษ์)(ใบ สมัคร online ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนกดส่งใบสมัคร ข้อมูลที่ต้องระมัดระวัง คือ ชื่อ-นามสกุล , เลขบัตรประชาชน, สาขาที่สมัคร , เกรดเฉลี่ยสะสม และ การเลือกสนามสอบ)

สอบถามข้อมูลรับสมัครนักศึกษา 0-2763-2601-6
สอบถามข้อมูล กยศ. 0-2763-2622-3

ที่มา  http://www.unigang.com/Article/1506

รับตรง มหาวิทยาลัย บูรพา ปีการศึกษา 2553ระดับปริญญาตรี
  คณะ ศึกษาศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง ภาคปกติหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 
  APPLY NOW to study at International College, Burapha University 
  วิทยาลัยนานาชาติ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ 4 ปี) 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป(2 ปี ต่อเนื่อง)    ที่มา  http://www.unigang.com/Article/1520

โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) เป็นโครงการที่จัดตั้งเพื่อรองรับความต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีของผู้สนใจ ศึกษาต่อปริญญาตรีในสาขานี้
โดยมีการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ของทุกปีการศึกษาโดยผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาคือนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ (คณิต)
ทั้งนี้การคัดเลือกจะพิจารณาจากคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือจากการสอบข้อเขียนและประเมินผลจากประวัติ และการสัมภาษณ์ในลักษณะการจัดสอบเข้าโดยตรงภายใต้การดูแลของคณะกรรมการการ สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
รายละเอียดของการรับสมัครเข้าศึกษาดูเพิ่มเติมได้จาก http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th, http://agri.eco.ku.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-9428049-51, 02-5613467
แนะนำโครงการ
โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) หรือโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) เป็นโครงการที่จัดตั้งเพื่อรองรับความต้องการของการพัฒนาประเทศทางด้าน เศรษฐกิจและการเกษตรกรรม ทั้งนี้ภาคเกษตรกรรมเป็นฐานการผลิตและฐานทางวัฒนธรรมสำหรับสังคมไทยมา ตั้งแต่อดีตกาล แม้กระทั่งปัจจุบันภาคเกษตรกรรมก็ยังมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจไทย ดังนั้น การพัฒนาสวัสดิการของประชาชนในประเทศให้มีความกินดีอยู่ดี จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรตั้งแต่ระดับไร่นาจน ถึงระดับผู้บริโภคในประเทศและการส่งออก ให้สามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรเอื้อโอกาสให้กับเกษตรกรทุกหมู่ เหล่าอย่างเป็นธรรม และให้มีความเข้มแข็ง จนสามารถพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความเปราะบางและความผันผวน ด้านเทคโนโลยีที่ต้องเผชิญกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อ เนื่อง รวมทั้งพลวัตทางการค้าและการตกลงระหว่างประเทศที่ระบบเศรษฐกิจการเกษตรไทย ต้องปรับตัวเพื่อโอกาสและการรักษาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรเป็นสาขาวิชาที่นำหลักทฤษฎีทาง เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับการจัดการและการพัฒนาภาคการเกษตร โดยปรัชญาในปัจจุบันคือ “การเพิ่มคุณค่าของภาคการเกษตรไทย” ดังนั้นภายใต้ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรจึงมีภารกิจที่สำคัญยิ่งในการผลิตบัณฑิต เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเพิ่มคุณค่าของภาคการเกษตรไทย โดยการผลิตบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการที่การผลิตมี การมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่าง ก) ความรู้อย่างลึกซึ้งในหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข) ความเข้าใจในบริบททางนิเวศวัฒนธรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคการเกษตรไทย และ ค) ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงของกฎกติกาทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรผู้ดำเนินโครงการเป็นภาควิชาแรก ที่เปิดสอนด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรในประเทศไทย ปัจจุบันภาควิชาฯ มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกในด้าน เศรษฐศาสตร์เกษตร มีคณาจารย์ที่มีความชำนาญและมีคุณวุฒิทางการศึกษาอย่างเพียงพอในการจัดการ เรียนการสอนและเป็นผู้นำในการวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรในหลายด้าน ดังนั้นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ภาควิชาฯ จึงมีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่จะมีการบูรณาการความรู้ทั้งทาง เศรษฐศาสตร์ทางการเกษตรและพลวัตของเศรษฐกิจโลกเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณค่าของภาคการเกษตรไทยอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรที่เป็นสาขาเศรษฐกิจสำคัญ
ของประเทศ
2. เพื่อเพิ่มการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาโดยสามารถประยุกต์และปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในสาขา วิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรที่เป็นสาขาเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ
3. เพื่อเป็นแหล่งของการพัฒนาความรู้และทุนที่นำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการให้มีคุณวุฒิและศักยภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนางานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรของภาควิชาฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นหลักสูตรการศึกษา 4 ปี นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) หรือ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Science (Agricultural Economics) หรือ B.S. (Agricultural Economics) โดยนิสิตต้องเรียนตลอดหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
การฝึกงานไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
ทั้งนี้ในหมวดวิชาเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรแบ่งเป็น 9 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทั่วไป หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการฟาร์ม หมวดวิชาการตลาดและราคาสินค้าเกษตร หมวดวิชาธนกิจเกษตร หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรเกษตร หมวดวิชาการพัฒนาและนโยบายเกษตร หมวดวิชาธุรกิจการเกษตร หมวดวิชาวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ และหมวดวิชาวิธีวิจัย
โอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อขั้นสูง
ที่ผ่านมานิสิตที่สำเร็จการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรที่หลากหลายทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล ธนาคารสถาบันการเงิน บริษัทเอกชน สถานบันวิจัยเอกชน ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารพาณิชย์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ปตท. ศูนย์วิจัยของธนาคารพาณิชย์ มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น
นอกจากนี้นิสิตที่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับสูงก็สามารถ ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกที่ภาควิชาฯ เปิดสอนอยู่ หรือศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมานิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเอเชีย นอกจากนี้นิสิตที่สำเร็จการศึกษายังมีโอกาสสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ คณะเศรษฐศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการ เช่น University of Hohenheim, Hitotsubashi University, National Chung Hsing University, National Pingtung University of Science and Technology เป็นต้น
วันเวลาการเรียนการสอน
การเรียนการสอนจัดในช่วงนอกเวลาราชการ โดยมีการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ๆ ละประมาณ 6 วัน รวมสัปดาห์ละประมาณ 21 ชั่วโมง คือ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 16.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.
ทั้งนี้การศึกษาแบ่งเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษา โดยตลอดหลักสูตรปกติใช้เวลา 4 ปี และมีการเรียนในภาคฤดูร้อนตามความจำเป็น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษาๆ ละประมาณ 32,450 บาท หรือคิดเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นเงินประมาณ 259,600 บาท (ไม่รวมค่าตำรา) รายละเอียดปรากฎตามระกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)
ทุนการศึกษา
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของโครงการที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติและกิจกรรมดีเด่นในระหว่างการศึกษา มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาจากหลายแหล่ง สำหรับทุนการศึกษาจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรมีการจัดสรรทุนเป็น ประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี และทุนสำหรับนิสิตที่ทำกิจกรรมดี นอกจากนี้ในระดับคณะและมหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่มีฐานะยากจนอีกด้วย
การรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร
เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ของทุกปีการศึกษา (เริ่มประกาศรับสมัครประมาณ ม.ค. ถึงมี.ค.ของทุกปี)
โดย ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาคือนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลายทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ (คณิต) ทั้งนี้การคัดเลือกจะพิจารณาจากคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือจากการสอบข้อเขียนและประเมินผลจากประวัติ และการสัมภาษณ์ในลักษณะการจัดสอบเข้าโดยตรงภายใต้การดูแลของคณะกรรมการการ สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รายละเอียดของการรับสมัครเข้าศึกษาดูเพิ่มเติมได้จาก www.emae.eco.ku.ac.th, http://agri.eco.ku.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-9428049-51, 02-5613467
หน่วยงานรับผิดชอบและที่อยู่ติดต่อสอบถาม
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ติดต่อ: 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-9428649-51, 02-5613467 โทรสาร: 02-9428047
Email: fecokkt@ku.ac.th, fecocrp@ku.ac.th, feconpp@ku.ac.th
Web site: http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th, http://agri.eco.ku.ac.th

วันเวลาในการรับสมัคร จะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ  นี้

ที่มา  http://www.unigang.com/Article/1530

รับตรง มหาวิทยาลัย มหาสารคาม


 


http://www.acad.msu.ac.th/


ที่มา  http://www.unigang.com/Article/1535

รวมสอบตรง รับตรง โควตา ทุนการศึกษา ทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ 2553

ที่มา  http://www.unigang.com/Article/241


ถ้าใครหน้าจอตัวหนังสือประหลาดอ่านไม่ออกให้โหลด  IE8  หรือ Firefox มันจะเพิ่มความเร็วและป้องกันไว้รัสได้ดี

UniCal โปรแกรม คิดคะแนนแอดมิชชั่น จ้า !!!! Beta
บทสัมภาษณ์รุ่นพี่แนะนำคณะต่างๆ
คลังข้อสอบ ชีทติว vod สอนgatเชื่อมโยง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ นำไปใช้สอบติดแน่นอน
 New 
กด  ctrl+f  แล้วพิมพ์ หา มหาวิทยาลัยเลยก็ได้
มหาวิทยาลัย เกษตรศษสตร์
มหาวิทยาลัย บูรพา
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
รัสเซียศึกษา  มธ

ดุริยางศิลป์ ศิลปากร
แม่โจ้ ชุมพร
วิศวกรรมศาสตร์  ศิลปากร

วิศวะ หลักสูตรปกติ และ นานาชาติ  บางมด
ราชมงคลพระนคร  รับตรง

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ บางมด
โควตาวิทยาศาสตร์  ลาดกระบัง

ICT มหิดล
สังคมศาสตร์ภาคพิเศษ มก
เกษตรศาสตร์อิเตอร์
ศิลปากรอินเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 พยาบาล เกื้อการุณย์
วิศวะ  ศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
รับตรง ขอนแก่น
รับตรง วลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัย คณะ-สาขา วันที่ Link
       
 จุฬาลงกรณ์ นานาชาติ   Link
       
 มหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 13-20ก.พ.53
       
  Hot วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล 20 เมษา - 4 พค 53 Link
       
  ICT มหิดล ถึง 19 กพ 2553 Link
       
ธรรมศาสตร์ หน้ารับสมัคร Online   Link
       
  New  รัสเซียศึกษา ถึง 19 มีนา 2553 Link
       
   โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มีนา-18 พค 53 Link
       
  New วิศวกรรมศาสตร์ EBM ม.ธรรมศาสตร์ ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2553 Link
       
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วิศวะ อินเตอร์ คัดเลือกตรง
ถึง 5 มีนาคม Link
       
  โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS)
0-2613-2672
1 - 26 ก.พ. 53
15-19 มี.ค. 53
Link
       
  สอบ SMART-I  สำหรับน้อง ม 5     
       
มศว องคร์ประกอบคะแนนแอดมิชชั่น
และจำนวนคนรับสมัคร
   
       
   โครงการบัณษิตคืนถื่น ถึง 12 กพ 53 Link
       
เกษตรศาสตร์ รวมรับตรงทุกวิทยาเขต มีให้ 2 ทางเลือก
เลือกใช้ได้ตามสะดวก ^ ^
  1
2
       
  New เกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ
เป็นสาขาที่ดังมาก
ถึง 19 มค 53 Link
       
  New คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขต สกลนคร
ทั้งภาคปกติ และ พิเศษ
31 มีนา 53 Link
       
  New โครงการหลักสูตร ธุรกิจการเกษตร   Link
       
  New คณะวิทยศาสตร์ และ วิศวกรรมศษสตร์
วิทยาเขต สกลนคร
  Link
       
  คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ 13 พค 53 Link
       
  ศิลปากร   เภสัช 40 คน  11 มค- 15 กพ 53 Link
       
  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง 20 กพ Link
       
   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร
ทุนอันดับแรกด้วย
4 ม.ค. - 26 ก.พ. 53 Link
       
  วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์(รอบสอง)
ถึง 1 กพ 53 Link
       
  New  วิศวกรรมเครื่องกล ธุรกิจวิศวกรรม   Link
       
  New ดุริยางศิลป์ 9 เมษายน 2553 Link
       
  SUIC  ศิลปากรอินเตอร์ ถึงวันที่ 7 มีนา 53 Link
       
เชียงใหม่ รับตรง ภาคพิเศษ
ปล เปิดรับช่วง เมษา
   
       
พระจอมเกล้า
ธนบุรี
 Newมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ บางมด  31 มีนาคม
Link
       
  New วิศวะ หลักสูตรปกติ และ นานาชาติ 31 มีนาคม Link
       
  สถาปัตย์ นานาชาติ 1-12 เมษา Link
       
  หลักสูตร IBP 16 เมษา 53 Link
       
ลาดกระบัง  หน้าเว็บเหลัก   Link
       
พระนครเหนือ สอบตรง 16 ธค - 10 กพ 53 Link
       
บูรพา หน้าเว็บรับตรง  เข้าอันนี้เลยจะดีที่สุด ยังมีสาขาเปิดอยู่    
       
  New วิทยาลัยนานาชาติ ถึง 20 พค 2553 Link
       
  New ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   Link
       
  New คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง
ภาคปกติหลักสูตรการศึกษา
ถึง 30 เมษา 53 Link
       
   คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครโครงการช้างเผือก (ภาคพิเศษ)   Link
       
แม่โจ้ ประมง -เศรษฐศาสตร์  ต่อเนื่อง 2 ปี   Link
       
   หลายโครงการแนะนำเข้าเว็บหลัก ( แพร่ )  12 มี ค 53 Link
       
  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ปวส.ปวท. เทียบ 2 ปี ภาคสมทบ
26 ก.พ. 53
       
  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ม6 ปวช ก็รับจ้า
18 ก.พ. 53
       
  แม่โจ้ ชุมพร 31 มีนาคม 53 Link
       
มหาสารคาม New โครงการ พยาบาล
บางโคงการหมด 12 กพ นี้นะ

link
       
วลัยลักษณ์ New รับตรง  15 พค 53 Link
       
 พายัพ ปีการศึกษา 2553 รับตรง 19พ.ย.-26ก.พ.53
       
  คณะเภสัชศาสตร์ 4 มค -25 กพ 53
       
  วิทยาลัยดุริยศิลป์ 2 พย-15 มค 53
       
  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิววารี 2 พย-19 กพ 53
       
ทักษิณ New รับตรงรอบ 2  หลายคณะ ถึง 28 กพ 53 link
       
  การรับนิสิตภาคสมทบ (ภาคค่ำ)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 1
----
18 เม.ย. 2553 Link
       
  การรับนิสิตภาคสมทบ (ภาคค่ำ)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 2
----
18 เม.ย. 2553 Link
       
สงขลา
นคริทรน์
แนะนำเข้าเว็บหลัก   link
       
  โครงการนักเรียนเรียนดีและต่างชาติ
บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ
1มษ-10พค 53
8มิย-8กค 53
Link
       
ขอนแก่น  รวมทุกคณะ แนะนำให้เข้าดูอันนี้   Link
       
  New คณะเกษตรศาสตร์รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ ถึง 23 เมษา 53 Link
       
  New คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ถึง 12 พค 53 Link
       
  เภสัช ภาคสมทบ กลุ่ม 2
โครงการลูกหลานร้านขายา ด้วย
8 กพ -5 มีนา 53 Link
       
  วิศวกรรมศาสต์ โครงการพิเศษ
เด็กโอลิมปิก  สสวท
ถึง 15 พค 53 Link
       
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ถึง 25 กพ 53 Link
       
  คณะเกษตรศาสตร์ 2โครงการ ถึง 23 เมษา 53 Link
       
  New อินเตอร์ ถึง 19 Feb Link
       
  นิเวศทัศน์ สำหรับ ปวส 12 มีนาคม Link
       
นเรศวร เภสัชโครงการร่วม สำหรับคนจบปตรีแล้ว 30 เมษา 53 Link
       
นเรศวร
พะเยา
New  โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับ หลายคณะ 2110 คน
ถึง 12 กพ 53 Link
       
นราธิวาส
ราชนครินทร์
New   คณะวิศวะ ถึง 12 มีนาคม 53 Link
       
  New  คณะวิทยาการจัดการ 31 มีนาคม 52 Link
       
เทคโนโลยี
สุรนารี
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ถึง 31 มีนาคม 53 Link
       
นครพนม New  รับตรงรอบ 2 หลายคณะ   Link
       
ราชมงคล
ล้านา
โควตา รับตรงหลายวิทยาเขต   Link
       
สวนสุนันทา สอบตรง   LinK
       
 สวนดุสิต รับตรง 1ธค-26 กพ 53 Link
       
สมเด็จเจ้าพระยา  เทคนิคการแพทย์ 15 มค 53 LinK
       
ราชมงคล
ธัญบุรี
สอบตรง ถึง 28 กพ 53 Link
       
ราชมงคล
ตะวันออก
N
 รับตรง
ถึง 26 กพ 53 Link
       
ราชมงคล
พระนคร
New รับตรง ถึง 14 มีนาคม Link
       
หอการค้า New ทุน
  Link
       
รังสิต แพทย์ ทันตะ เภสัช
มีทั้งยื่นผลการเรียน และสอบ
ถึง 6 พค 53 Link
       
สยาม New พยาบาล วิศวะ และคณะอื่นๆ   Link
       
อีสเทิร์นเอเชีย เภสัชศาสตร์  2.8 ขึ้นไป
089-444-2695  086-307-3743
   
       
หัวเฉียว ยังมีอีหลายรอบ   link
       
คริสเตียน โควตาพิเศษ
( ได้เงิน 4000 + nootebook )
ถึง 22 พค 53 Link
       
รามคำแหง ทัศมาตรศาสตร์ ถึง 12 มีนา 53  
       
ชินวัตร    
       
ศรีปทุม
 
       
 ABAC รับตรง คนอยากเข้า abac จริงแนะนำให้สมัคร
รอบนี้ถ้าหลังรอบแอดมิชชั่น อาจจะต้องปรับพื้นฐาน
ช่วงเปิดเทอมทำให้เรียนจบช้า
10 มีนา 53 Link
       
  พยาบาล 14 Feb-22june53 Link
       
เกื้อการุณย์ New พยาบาล ถึง 26 กพ 53 Link
       
เซนต์จอห์น ทุน 100 ทุน จ้า
ปล ชำระเงินเทอแรกก่อน นะ
ถึง 29 มกราคม Link
       
ธุรกิจบัณฑิตย์ ทุนหลายโครงการ
ศึกษารายละเอียดดีดีนะ
เปิดถึง เมษา 53 Link
       
เทคโนโลยี
มหานคร
New ทุน เรียนดี ถึง 19 เมษา 53 Link
       
สถาบัน
การบินพลเรือน
หลายหลักสูตร ถึง 26 มีนา 53 Link
       
เวสเทิร์น ทันตะ ( ตลอดหลักสูตร 3,500,000 )
สัตวแพทย์ 4 แสนกว่า
ถึง 28 กพ 53 Link
       
กรมยุทธศึกษา
ทหารบก
New นักเรียนนายสิบ ทบ.ปี 53 ถึง 31 มกราคม 53 Link
       
วิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ
New พยาบาล 4 ม.ค.–31 มี.ค.53 Link
       
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ
New พยาบาล 14 ธ.ค52 -7มี.ค53 Link
       
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก
พยาบาล 4 ม.ค.–2 เมษา53 Link
       
วิทยาลัยดุสิตธานี  โครงการพิเศษ เรียนดี ถึง 8 มกราคม Link
       
  ครงการปกติ ถึง 3 มกราคม Link
       
วิทยาลัยมิชชั่น พยาบาลศาสตร์ ถึง 30 เมษา 53 Link
       
ทุน ทุนช่วยนักศึกษาขาดแคลนฯ
สำหรับ มุ6 โรงเรียนละ 1 ทุนเท่านั้น
27 กพ 53 Link
       
       


กถ้าใครหน้าจอตัวหนังสือประหลาดอ่านไม่ออกให้โหลด  IE8  หรือ Firefox มันจะเพิ่มความเร็วและป้องกันไว้รัสได้ดี
UniFind โปรเเกรมค้นหาคะแนนย้อนหลัง 4 ปี
บทสัมภาษณ์รุ่นพี่แนะนำคณะต่างๆ
คลังข้อสอบ ชีทติว vod สอนgatเชื่อมโยง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ นำไปใช้สอบติดแน่นอน
รวมสอบตรงเดือนสิงหาคม

ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะ Link ไหน เสียบอก = =

บทความที่น่าสนใจ

loading...

Facebook

บทความ

loading...