ประชาสัมพันธ์
loading...

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย) คณะเกษตรศาสตร์ มข.

          รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มข. โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย)
             ดาวน์โหลดใบสมัคร


ที่มา  http://ag.kku.ac.th/News/news.php?id=104&type=2

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ (สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) คณะเกษตรศาสตร์ มข.
 
            รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มข.
    โดยวิธีพิเศษ (สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น)
ที่มา  http://ag.kku.ac.th/News/news.php?id=103&type=2

พิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 (กลุ่มที่ 2, 3)


พิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 (กลุ่มที่ 2, 3)

g2
การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553

กลุ่มที่ 2  แบ่งเป็น 3 โครงการ  ดังนี้


1.  โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตผลิตเภสัชกร  ภาคสมทบ 

รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ  หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยการสอบคัดเลือกที่ดำเนินการโดยคณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน 25 คน
2.  โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ   หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยการสอบคัดเลือกที่ดำเนินการโดยคณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน 30 คน
3.  โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตผลิตเภสัชกรเพื่อพัฒนาร้านยาคุณภาพ 
รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 10 คน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553การชำระเงิน  : ชำระเงินผ่านธนาคารภายในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553
.

กลุ่มที่ 3  (เปิดรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2553)

โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
รับจากบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว จากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถานศึกษาต่างประเทศ  โดยจะพิจารณาจากผลการเรียน  และผลสอบTOEFL ,IELTS หรือผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสอบตามที่คณะกำหนด   จำนวน 10 คน
.
ติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ
สำนักงานคณบดี  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40002
โทร 043202378  โทรสาร  043202379

ที่มา  http://pharm.kku.ac.th/thaiv/news-all.asp 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553  โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
-  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ                จำนวนรับเข้าศึกษา     100  คน
-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  จำนวนรับเข้าศึกษา       75  คน
-  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    จำนวนรับเข้าศึกษา       75  คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.    เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.              เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
        เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติครบตาม 
        คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
3.              เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่คณะกรรมการแพทย์ เห็นว่า
       จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.             เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้
5.             เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
        ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป
       โดยเคร่งครัดทุกประการ
6.             เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือ
       กระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
7.             มีสัญชาติไทย และต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
7.1                              ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
7.2                              จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือก 
                     บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่ง และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้3. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครสอบ ที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว  (ไม่ต้องกรอกเลขที่นั่งสอบจำนวน 1 แผ่น ติดรูปถ่าย
     ขนาด 3x4 ซม. หน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  และถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน
2. สำเนาใบสุทธิ  หรือประกาศนียบัตร หรือ รบ.1 ที่แสดงว่าสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
    เทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง
     เอกสารการสมัครทั้งหมด  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
(หมายเหตุ  ผู้สมัครทาง Online ให้ส่งหลักฐานการสมัครและรูปถ่ายภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2553)
4. การสมัครสอบคัดเลือก
     4.1 การสั่งซื้อเอกสารชุดใบสมัคร
                การสั่งซื้อเอกสารชุดใบสมัครทางไปรษณีย์
ผู้สมัครต้องเขียนชื่อ   นามสกุล   ที่อยู่    หมายเลขโทรศัพท์   ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  รวดเร็วทางไปรษณีย์  ให้ละเอียดและชัดเจน  ถึงตัวผู้สมัครเอง  และแนบตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือธนาณัติ                                                                          สั่งจ่าย  ปณ.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  40002   ในนาม     
คุณสุภาภรณ์  ดวงพิมพ์
งานคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น   40002  
ค่าเอกสารชุดใบสมัครชุดละ 250  บาท  (รวมค่าส่งเอกสารใบสมัคร)
               การซื้อเอกสารชุดใบสมัครด้วยตนเอง
                ติดต่อที่งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ค่าเอกสารชุดใบสมัครชุดละ 200 บาท
    4.2  การสมัครสอบ
1) การสมัครทางไปรษณีย์  ให้ถือปฏิบัติตามปฏิทินการสอบคัดเลือก โดยแนบตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือธนาณัติ  สั่งจ่าย ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002   ในนาม    
คุณสุภาภรณ์  ดวงพิมพ์
งานคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น   40002  
ค่าสมัครสอบ 550  บาท  (รวมค่าส่งเอกสารตอบรับ2)   การสมัครทาง Online ให้ถือปฏิบัติตามปฏิทินการสอบคัดเลือก โดยดำเนินการดังนี้
1.             กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.huso.kku.ac.th
2.             download ใบเสร็จการจ่ายเงิน จากเว็บไซต์ http://www.huso.kku.ac.th เพื่อนำไปชำระค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (ชำระได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ)
       ชื่อบัญชี ค่าสมัครกลุ่มวิชาการ  หมายเลขบัญชี 551-3-02535-3
        - ค่าสมัครสาขาวิชาละ 500  บาท 
       - ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 15 บาท
3.    ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2553
       หรือนำส่งที่คณะด้วยตนเองภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
3)   การสมัครด้วยตนเอง
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม  – 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 .(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)     ณ  งานบริการการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น      ค่าสมัครสอบ 500 บาท
         เมื่อยื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยแล้ว จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความต่าง ๆ ในใบสมัครอีก ไม่ได้

 

ดูเพิ่มเติม  


  

รับตรง คณะวิศวะกรรมศาสตร์ บางมด

รับสมัครนักศึกษา คณะวิศวะกรรมศาสตร์หลักสูตรปกติ และ นานาชาติ !!!
หลักสูตรปกติ
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)(ผลการเรียนของภาคเรียนล่าสุด)ไม่น้อยกว่า 2.75 คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ10
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ย GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์(ผลการเรียนของภาคเรียนล่าสุด) คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ10
- GAT คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ20 (เอาคะแนนของครั้งที่ดีที่สุดมายื่นและสามารถเลือกจากการสอบคนละครั้งได้)
- PAT คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ60 โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนวิชา 71 , 72 และ 73วิชาละไม่ต่ำกว่า 25 % (เอาคะแนนของครั้งที่ดีที่สุดมายื่นและสามารถเลือก
จากการสอบคนละครั้งได้)
- ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิต
- หากมีจำนวนผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่จะรับได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดจำนวน
นักศึกษา เพื่อเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาที่เปิดรับหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชา จำนวนรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 15 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 16 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 20 คน
หลักสูตรปกติสาขาวิชา จำนวนรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงานเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 40 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเฉพาะทาง 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด(สหกิจศึกษา) 5 คน
แต่ว่า หลักสูตรปกติ ค่าเทอมก็ ....
อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553
หลักสูตรปกติ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม), วิศวกรรมไฟฟ้าเฉพาะทาง,
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 42,000 บาท
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ 100 บาท
รวมค่าใช้จ่ายประมาณ ปีละ 84,200 บาท
**ในกรณีที่เรียนเกินกำหนดระยะเวลาตามหลักสูตร ให้คิดค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ต่อภาค
การศึกษาดังนี้
1. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษา 25,000 บาท
2. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,500 บาท
(สมัครคัดเลือกตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรนานาชาติ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) , วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าลงทะเบียนรายวิชา (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 56,000 บาท
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ 100 บาท
รวมค่าใช้จ่ายประมาณ ปีละ 112,200 บาท
**ในกรณีที่เรียนเกินกำหนดระยะเวลาตามหลักสูตร ให้คิดค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ต่อภาค
การศึกษาดังนี้
1. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษา 25,000 บาท
2. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,500 บาท

รายละเอียดทั้งหมด http://www.kmutt.ac.th/admission/Admission%2053/Eng_Inter_53/Eng_Inter.pdf

สอบตรง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 3


ติดต่อสั่งซื้อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30-15.30 น.
ศูนย์สื่อสารองค์กร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลขที่ 60/9-60/10 ซอยบรมราชชนนี 41 ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2880-8660-1

ในวันเสาร์ เวลา 09.30-15.30 น.
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลขที่ 22 (ด้านหลังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2424-5623 ต่อ 13, 081-484-7462
และ 0-2880-9925-36 ต่อ 2302โทรสาร 0-2424-5618

ค่าระเบียบการสมัคร ราคาชุดละ 300 บาท   ค่าสมัคร จำนวน 1,500 บาท


ติดต่อสั่งซื้อและสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลขที่ 60/9-60/10 ซอยบรมราชชนนี 41 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

(สั่งซื้อระเบียบการสมัครสอบเข้าศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2553 กรุณาระบุรอบที่สมัคร)

หรือ (สมัครสอบเข้าศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2553 กรุณาระบุรอบที่สมัคร)

ในกรณีที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ กรุณาชำระค่าระเบียบการสมัครและค่าสมัครเป็นธนาณัติ 

โดยสั่งจ่าย คณะดุริยางคศาสตร์ มศก. ป.ณ.ตลิ่งชัน 

ทั้งนี้ คณะฯ ถือตามวันประทับหน้าซองจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ 

ราคาชุดละ 350 บาท   ค่าสมัคร จำนวน 1,500 บาท
รอบที่ / ประเภทสั่งซื้อและสมัครด้วยตนเองสั่งซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนวันสุดท้ายการชำระค่าสมัคร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
รอบที่ 1---
รอบที่ 2วันที่ 16 พ.ย. 52 - 15 ม.ค. 53วันที่ 16 พ.ย. 52 - 8 ม.ค. 53วันที่ 13 ม.ค. 53
รอบที่ 3วันที่ 8 มี.ค. - 9 เม.ย. 53วันที่ 8 มี.ค. - 31 มี.ค. 53วันที่ 5 เม.ย. 53


รับตรงแม่โจ้ ชุมพร ไม่ใช้ GAT-PAT


:: สาขาที่เปิดรับหลักสูตร 4 ปี
สาขาวิชา
คุณสมบัติ
เกรดเฉลี่ย
1.พัฒนาการท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนก / ปวช. ทุกแผนก
2.00
2 บริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนก / ปวช. ทุกแผนก
2.00
3. การประมง
มัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิทย์ - คณิต/ปวช.ทางการเกษตร
2.00
4. เทคโนโลยีการผลิตพืช
มัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิทย์ - คณิต/ปวช.ทางการเกษตร
2.00
5. รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนก / ปวช. ทุกแผนก
2.00
 :: สาขาที่เปิดรับหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้า ( 2 ปี )
สาขาวิชา
คุณสมบัติ
เกรดเฉลี่ย
1. พัฒนาการท่องเที่ยว
ปวส. หรือ ปวท. หรือ ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า
2.00
2. บริหารธุรกิจ
ปวส. หรือ ปวท. หรือ ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า
2.00
3. การประมง
ปวส. หรือ ปวท. หรือ ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า
2.00
4. เทคโนโลยีการผลิตพืช
ปวส. หรือ ปวท. หรือ ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า
2.00
 :: สาขาที่เปิดรับหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้า ( 2 ปี ) ภาคสมทบ (เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์) 
สาขาวิชา
คุณสมบัติ
เกรดเฉลี่ย
1. บริหารธุรกิจ
ปวส. หรือ ปวท. หรือ ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า
2.00
2.รัฐศาสตร์
ปวส. หรือ ปวท. หรือ ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า
2.00


loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...