ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ธรรมศาสตร์ 2554
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้
1. คณะที่รับสมัคร และจำนวนรับเข้าศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 คน
1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 45 คน
1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน
รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

 
2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในต่างประเทศติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และจบจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
3. ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ จะต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรอง และเรียนในโรงเรียนนานาชาติไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา
5. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้
6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
7 ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติ ไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ
 

รับสมัคร   7 มกราคม  ถึง 4 มีนาคม 2554


 รายละเอียดทั้งหมด  http://www.reg2.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2554/ex/sea54.pdf

โครงการฯ เรียนที่ท่าพระจันทร์ หรือรังสิต  =  ท่าพระจันทร์


ค่าหน่วยกิตแพงหรือไม่  = เนื่องจากเป็นโครงการพิเศษ ค่าหน่วยกิตจะแพงกว่าภาคปกติ


สอบวิชาอะไรบ้าง และต้องอ่านเนื้อหาอย่างไรบ้าง  =  สอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูเกี่ยวกับเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง อาเซียนที่มีผลกระทบกับไทย ความรู้รอบตัวทั่วไป เป็นต้น


การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ =  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย


ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 สมัครได้หรือไม่   =  สมัครไม่ได้ เพราะโครงการฯ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ถึงจะมีสิทธิ์สอบข้อเขียน


โครงการนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร  =  “เรียนเกี่ยวกับ"สหวิทยาการ" หรือ interdisciplinary เกี่ยวกับมนุษย์ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เรียน "อาณาบริเวณศึกษา" หรือ area studies  เรียนเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-อาเซียน เรียนเกี่ยวกับอุษาคเนย์ เรียนเกี่ยวกับสุวรรณภูมิ (อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ)เรียนจบแล้วสามารถไปทำงานด้านใดบ้าง 
ไปเรียนต่อโท ต่อเอก ทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศ งานสถานทูต งานกระทรวงฯ
งานสอน ครู/อาจารย์ งานท่องเที่ยว สายการบิน งานธุรกิจ งานสื่อมวลชน งานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ ไปกันหลายทิศหลายทาง มีบัณฑิตจบไปแล้วประมาณ 600 คน SeasTU
ท่าพระจันทร์ มีอะไรให้แสวงหา ให้เก็บเกี่ยวมากมาย มากกว่า "กระดาษแผ่นเดียว"
ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะแสวงหา และร่วมเดินทางไปด้วยกันหรือไม่ (อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ)

Blogger Comment
Facebook Comment

 1. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2556 20:16

  คอร์ส รับตรงคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

  ภาคภาษาไทย (SEAS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไป + ประวัติศาสตร์+บุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญของ

  เอเซียอาคเนย์+การสอนเขียนเรียงเก็งข้อสอบสุดตรงจากรุ่นพี่ที่จบ SEAS

  สัดส่วนการคิดคะแนน รับตรงคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

  ภาคภาษาไทย (SEAS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  1. สอบวิชาความรู้ทั่วไปและความถนัดในการศึกษา 30 %
  2. สอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 20 %
  3. สอบวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย กรณีที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
  นานาชาติ 30 %
  4. สอบสัมภาษณ์ 20 %


  ติว,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,ธรรมศาสตร์,รับตรง,กวดวิชา,ม.ธ.,tu,seas


  สนใจติดต่อ 02 6111122 080 0705682 พี่ยู หรือ คลิ๊กไลค์แฟนเพจ. http://www.facebook.com/pages/Utopia-institute/300788360022599?ref=ts&fref=ts

  คลิ๊กไลค์แฟนเพจวันนี้ มีสิทธิลุ้นรับสิทธิทดลองเรียนฟรี 10ชั่วโมง

  ตอบลบ
 2. รับสอนพิเศษ นอกสถานที่ กลุ่ม เดี่ยว สไกป์เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบตรง ธรรมศาสตร์- จุฬา
  TU-GET, CU-TEP, WRITING, GED, IELTES
  โครงการรับตรง ที่เปิดรับสอน

  หักสูตร กฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ) คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์


  หลักสูตร สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์


  หลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ ภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  หลักสูตร รัสเซียศึกษา ภาคภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  หลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E)


  หลักสูตร อินเดียศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์(PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  หลักสูตร จีนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์(PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  หลักสูตร อาเซียน - จีนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ (IAC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  หลักสูตร อังกฤษและ อเมริกันศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ (BAS)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ (BEC)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  หลักสูตร เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ (SEAS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  หลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  หลักสูตร คณะวารศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (BJM)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  หลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  หลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  https://www.facebook.com/pages/Tutor-by-p-u/714144118683152?ref=hl

  สนใจติดต่อ purehistory1988@gmail.com หรือ 0896625319 คุณเพียว

  ตอบลบ
 3. ติวสอบเข้า รัสเซียศึกษา, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS), อาเซียน - จีน (IAC) เฉพาะทาง
  เพื่อเข้าธรรมศาสตร์โดยตรง ที่เดียวที่กล้ายืนยันสถิติ ผู้สอบติดเกิน 90% ทุกปี ด้วยรายชื่อจริง!
  แนะแนวข้อสอบทาง http://tutorrus.igetweb.com Line: @tutorrrus Tel: 086-412-5145

  ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...