ประชาสัมพันธ์

แนะนำ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

          พยาบาลศาสตร์ เป็น การศึกษาที่เน้นหนักในการให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกาย หรือทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ การให้บริการด้านพยาบาล คำนึงถึงความต้องการของคนไข้ ตามลักษณะของโรคที่เป็น สังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใด ๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษา และส่งเสริมสุขภาพ ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝายการแพทย์ แลอนามัยแขนงอื่น ๆ ในด้านบริการคนไข้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1.มีความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
          2.มีสุขภาพกายและจิตดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีเมตตากรุณา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์
          3.เสียสละทั้งด้านเวลาและตนเองให้แก่ผู้ป่วยทุกคน มีความอดทน อดกลั้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          รับราชการในหน่วยงานของรัฐ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ รายได้ค่อนข้างดี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ


รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์

          สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล

          - คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Link >>
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Link >>
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Link >>
          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  Link >>
         
          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น


          - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  Link >>
          - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  Link >>

          วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์                       - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช                          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
          - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  
          - วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
          - วิทยาลัย พยาบาลศรีมหาสารคาม 

          สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
          - คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ (หลักสูตรนานาชาติ)
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา    
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  
          - คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซีย-แปซิฟิก
          


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
 admissions.is.in.th และ  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ที่มา  kapook.com


หนังสือ เป็นพยาบาลง่ายนิดเดียว เผยเส้นทางสู่การเป็น "พยาบาล" ที่ใครๆ ก็ทำได้ เริ่มตั้งแต่วิธีการเตรียมตัวให้สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐบาล รู้จักกับวิชาชีพพยาบาล ระดับต่างๆ ของพยาบาล มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ความรู้ทั่วไปที่ต้องทราบ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สภาพการจ้างงานและการทำงานในต่างประเทศ นำเสนอด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนติดตาม แล้วน้องๆ จะทราบว่าเส้นทางการเป็นพยาบาลนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด ใครๆ ก็เป็นกันได้ เพียงแค่ใส่ความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจอย่างต่อเนื่อง
>>หาซื้อได้ที่นี่<<

Blogger Comment
Facebook Comment

 1. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน 2554 13:41

  สอบเข้าพยาบาลให้ได้ สู้ จ้าววววววววววว

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ23 กันยายน 2554 15:38

  จะเข้าได้ป่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ8 ตุลาคม 2554 22:30

  ช่วยส่งมหาวิทยาลัยการพยาบาลและ คณะพยาบาลที่เปิดรับสมัคร มาให้ด้วยนะคะ dark-devil_never-die.999@hotmail.com

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ9 ตุลาคม 2554 18:56

  คือ หนูอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้อ่ะค่ะ
  ใช้เกรด เท่าไหร่
  คะเเนน อ่ะรัยบ้างอ่ะค่ะ เเล้วต้องไปสมัครที่ไน ยังไงอ่ะค่ะ

  หนูกลัว สัคร ไม่ทันอ่ะค่ะ TT "

  คือเกรด หนู ค่อนข้างน้อยอ่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ12 ตุลาคม 2554 17:07

  อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวันและเวลาในการสมัครค่ะ ว่าประมาณช่วงไหน
  เพราะว่าหาข้อมูลไม่ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ17 ตุลาคม 2554 17:37

  อยากทราบวันเปิดรับสมัครค่ะ่
  ของสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ19 ตุลาคม 2554 20:50

  อยากทราบวันเปิดรับสมัครค่ะ่
  ของสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  ช่วยส่งมาที่ supaporn6862@gmail.com ด้วยน่ะค่ะเพราะอยากเรียนมากๆๆๆๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ.....

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ23 ตุลาคม 2554 17:18

  หนูต้องการทราบวันเปิดรับสมัครวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2555 ค่ะ ช่วยส่งมาที่ thippi_na@hotmail.com

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ24 ตุลาคม 2554 09:54

  อยากทราบวันเปิดรับสมัครปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ช่วยส่งมาที่ A-N-Nkikujung@hotmail.com ด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ24 ตุลาคม 2554 18:19

  อยากรูว่าวิทยาลัยพยาบาลลำปางรับสมัครเมื่อไหร่ช่วยบอกหรือส่งมาJan_7660878@hotmail.co.thfh;p8jt -v[86I,kd8jt

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ25 ตุลาคม 2554 16:55

  อยากรู้ว่า มหาวิทยาลัยบรมชนนี นครศรีธรรมราช รับตรงคณะพยาบาล รับสมัครวันที่เท่าไร แล้วเกรด แค่ 2.25จะสมัครได้หรือไม่ แบบว่าหนูอยากเรียนที่นี่มาก กรุณาช่วยส่งข้อมูลมาที่นี่ด้วยหรือเปล่าคะ suwannee-yui123@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ25 ตุลาคม 2554 17:04

  ขอข้อมูลมหาวิทยาลัยบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  ด้วยคะช่วยส่งมาที่ suwannee-yui123@hotmail.com

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ26 ตุลาคม 2554 10:25

  วิทยาลัย พระยาบาลศรีสารคามเปิดรับสมัครวันไหนคร๊ า ปี 2555 อ๊

  ส่งมา ที่ poopoogimi@hotmail.com

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ27 ตุลาคม 2554 15:44

  สวัสดีค่ะ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อยู่ในสังกัดพระบรมราชชนก

  ด้านบนเพื่อนๆก็จะเห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีมีที่ไหนบ้าง ดูเอานะคะ

  เพื่อนๆต้องลงทะเบียน 1 ธ.ค 54 - 10 ม.ค 55

  รับสมัครวันที่ 2-10 ม.ค 55 ค่ะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ29 ตุลาคม 2554 13:39

  อยากทราบวันเปิดรับสมัครค่ะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ29 ตุลาคม 2554 13:41

  แล้วต้องใช้คะแนนอะไรบ้างคะ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ29 ตุลาคม 2554 22:35

  ที่บอกว่า คณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต
  คือกี่เทอมหรอค่ะ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2554 13:54

  อยากรุ้ว่า จะเปิดรับสมัครวันที่เท่าไหร่ค่ะ@_@

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2554 13:58

  ที่บอกว่า1ธันวาลงทะเบียนอ่ะค่ะแน่นอนหรือป่่าวค่ะ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2554 21:07

  แล้วเรียนพยาบาล ต้องใช้เกรดเท่าไร

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ6 พฤศจิกายน 2554 15:22

  เกรดเฉลี่ยแค่2.39เองจะไปสมัครสอบได้ไหมค่ะต้องการเป็นพยาบาลมากเลยมันคือความใฝ่ฝันของหนู

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ7 พฤศจิกายน 2554 17:04

  หนูอยากทราบว่าวันที่เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์และต้องใช่เอกสารอะไรบ้างค่ะส่งมาที่ moodang_12023@hotmail.co.th นะคะ ขอบคุณค่ะ *_*

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ7 พฤศจิกายน 2554 19:04

  อยากทราบว่าเปิดรับสมัครปีการศึกษา2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา วันไหนค่ะช่วยส่งมาที่ katoon2_yugiho@hotmail.com ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ7 พฤศจิกายน 2554 21:20

  อยากทราบว่าโควตาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ ช่วยส่งมาที่ stp5460228@gmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ14 พฤศจิกายน 2554 10:53

  อยากทราบว่าวิทยาลัยบรมราชชนนีนคราชชสีมาเปิดรับสมัครวันไหนค่ะ
  ช่วยส่งมาที่ mai_za_bew@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ15 พฤศจิกายน 2554 16:25

  อยากทราบว่าวิทยาลัยบรมราชชนนีสุรินทร์เปิดรับตรงและแอดช่วงไหนใครรู้ส่งมาที่kwankwan6401@gmail.comด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ15 พฤศจิกายน 2554 23:34

  ที่บอกว่าเปิดรับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. มั่ยเลื่อนแน่นะคะ
  ถ้ายังงัยหนูขอกำหนดการที่แน่นอนได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2554 14:23

  หนูอยากทราบว่าพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดสุรินทร์ใช้คะเเนนอะไรบ้างในการเข้าไปเรียน
  เเละวันเปิดรับสมัครปี2555ตอนใหนค่ะช่วยตอบกลับ
  pannipa05686@hotmail.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2554 20:58

  อยากรู้ว่ามหาลัยราชธานีรับสมัครนักศึกษาปี2555วันไหนคะช่วยบอกหน่อยนะคะที่www.beauty-beiw@hotmail.com

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ23 พฤศจิกายน 2554 06:47

  อยากทราบวันเปิดรัยสมัครแต่ได้ยินว่ามันเลื่อนเปนปลายเดื่อน มค ใช่ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ23 พฤศจิกายน 2554 13:05

  หนูอยากทราบว่าพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับวันไหนค่ะ หนูเปนเด็กซิ่วเข้าได้มั้ยค่ะ 0807843708

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ23 พฤศจิกายน 2554 13:52

  อยากสอบติดพยาบาล

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ23 พฤศจิกายน 2554 14:39

  พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เปิดรับบุตร อ.ส.ม วันไหน อยากทราบรายละเอียด ปี2555ช่วยบอกหน่อยคะ wimon_monandyod@hotmail.com

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2554 12:31

  อยากทราบว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสงขลาเปิดรับสมัครวันที่เท่าไหร่ค่ะคือหนูอยากเรียนมากๆเลยใครใจดีช่วยส่งข่าวสารมาที่sunnee29@hotmail.comด้วยได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2554 16:15

  หนูอยากทราบว่าวันที่เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยบรมราชชนนี อุดรธานี และจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะส่งมาที่ oillovely_benjama@hotmail.com นะคะ ขอบคุณค่ะ *_*

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2554 22:30

  ++ แบบทดสอบความรัก +++++++++
  ทดสอบความรัก
  ทดสอบ…ความรัก…ของตัวเอง
  ทดสอบความเซ็กซี่ (ถ้าโกงขอให้ไม่เปงจิง)
  เอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วเขียน 1-10
  (ห้ามโกงเด็ดขาด)
  1.คุณมีผมสีอ่อนหรือเข้ม
  2.ถ้าเกิดได้ไปเดทคุณจะเลือกไปกินข้าว 2 ต่อ 2 หรือไปงานปาร์ตี้
  3.สีโปรดของคุณคืออะไรระหว่าง ชมพู,เหลือง,ฟ้าอ่อน หรือเขียว
  4.กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุดระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต หรือ สกี
  5.ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า, อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรียซีเคร็ต คุณจะเลือกอันไหน
  6.รัฐที่คุณชอบที่สุดรัฐใดระหว่าง แคริฟอร์เนีย, ฟลอริดา หรือ โอไฮโอ
  7.ในฤดูร้อนคุณจะไป ทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้
  8.เกิดเดือนอะไร
  9.คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน
  10.ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ
  *********** อธิษฐาน **********
  *คำตอบ*
  1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก
  2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น
  3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง
  4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ
  5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่
  6. แคลิฟอร์เนีย – คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-
  เงียบ เย็น
  7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน
  8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น
  พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุก
  สนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
  (ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น
  9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ
  10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!
  ถ้าคุณโฟสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:
  0 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจิง
  1-5 เวป….คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน6เดือน
  6-10 เวป….คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน2อาทิตย์
  11 เวปขึ้นไป…..จะเป็นจิงเร็ว

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ28 พฤศจิกายน 2554 13:43

  อยากเรียนม๊ากๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2554 18:22

  วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์รับสมัครตอนไหนคะ ช่วยบอกหน่อยนะคะ

  Chompoo_wr@hotmail.com ขอบคุนคะ

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2554 22:25

  - วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
  รับสมัครตอนไหนคะ ช่วยบอกหน่อยนะคะ

  gung_ging_@hotmail.com

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2554 14:25

  อยากทราบรายละเอียดการสมัครเรียนปี 2555 ของวิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ช่วยส่งมาที่ mon-uttaradit@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ9 ธันวาคม 2554 11:33

  อยากทราบรายละเอียดการสมัครเรียนปี 2555 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุริทร์ช่วยส่งมาที่ paewzii123@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ9 ธันวาคม 2554 15:30

  ถ้าไม่ได้จบสายวิทย์คณิตแต่อยากเรียนสมัครได้มั๊ยคะไปตั้งใจเรียนเอาได้มั๊ยคะ

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ19 ธันวาคม 2554 12:49

  วิทยาลัยพยาบาลอยากได้เกรดเท่าไหร่หรอถึงเข้าศึกษาได้ อยากเรียนพยาบาลมากอ่ะ แต่เกรดแค่2.82 เรียนได้ไหมคะ ตอบหน่อยน่ะ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ22 ธันวาคม 2554 15:07

  อยากทราบเกรด ที่จะเข้าเรียนพยาบาลที่สุพรรณบุรีต้องใช้สมัคร แร้วต้องเอาคะแนนอะไรบ้างกี่เทอม ให้ส่งมาที่ Freedom_5_@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ28 ธันวาคม 2554 16:53

  อยากเรียนวิทยาลัยพยาบาล มากค่ะกลัวสอบไม่ผ่านแต่ก็จะลองดูค่ะ แต่
  GPAX 4 ภาคเรียนได้แค่3.00เองค่ะ เรียนได้ไหมคะ
  suda14092@hotmail.com ช่วยตอบหน่อยนะคร้า ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ5 มกราคม 2555 10:39

  อยากทราบรายละเอียดการเปิดรับสมัครเรียน ปี 2555 ของวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ค่ะ ช่วยส่งรายละเอียดมาที่ pampijak@hotmail.com หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ6 มกราคม 2555 09:22

  จะต้องเข้าให้ได้@_!!

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ7 มกราคม 2555 08:32

  หนูอยากเรียนพยาบาลมากๆๆ อยากทราบว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ แล้วใช้เกรดเท่าไหร่ ค่าใช้จ่าสูงมั้ย และรายละเอียดการเปิดรับสมัครปี2555 ของวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี ช่วยส่งรายละเอียดมาที่porn56140@gmail.com ขอขอบพระคุณสำหรับรายละเอียดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ ^____^

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ8 มกราคม 2555 18:54

  อยากทราบรายละเอียยด สำหรับผู้ที่จบสาธารณสุขและมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว สามารถสมัครเทียบโอนเรียนพยาบาลได้ไหมค่ะ ต้องดูคุณสมบัติอะไรบ้าง อยากทราบรายละเอียยดในการรับสมัครปี2555 ของวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี ช่วยส่งรายละเอียดมาที่ ar_riya_2011@hotmail.com ขอบพระคุณมาก

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2555 18:40

  จมมา2ปีแล้วจะเรียนต่อพยาบาลได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2555 12:00

  อยากทราบวันเปิดรับสมัครปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ช่วยส่งมาที่ Morpee@hotmail.com ขอบคุณมากๆนะคะ

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2555 12:05

  อยากทราบวันเปิดรับสมัครและระเบียบการสมัครปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุบลราชชนนี-นครราชสีมา ช่วยส่งมาที่ Morpee@hotmail.com ขอบคุณมากๆนะคะ

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม 2555 18:32

  อยากทราบว่า จบสายศิลป์ ภาษา และเรียนต่อผู้ช่วยพยาบาลแล้วจะสามารถเรียนต่อพยาบาลได้ไหมคะ

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม 2555 20:15

  หนูพึงอยู่ ม.3 อยากเรียนต่อ"วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี" คุณแม่คุยกะป้าญาติห่างๆมา ทราบว่า จบ ม.3 สอบเข้าวิทลัยได้เลยป่าวค่ะ อยากทราบมากคะ ต้องการข้อมูลด่วนค่ะ ขอข้อมูลการรับสมัคร ปี 2555 นะค่ะ โพสในเวบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่ หรือไม่ก็ช่วยส่งอีเมลมาที่ nujom_winkwink@hotmail.com ขอขอบคุณค่ะ รออยุ่นะค่ะ Wantมากค่ะ ขอด่วนนะค่ะ :)

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2555 09:56

  อยากทราบเกี่ยวกับแนวข้อสอบและการรับสมัครช่วยส่งมาที่ js_k3@hotmail.com นะคะ ต้องการมากๆเรยค่ะ

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2555 14:04

  อยากไปเรียนมากแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่า

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2555 20:44

  อยากทราบรายละเอียดว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง เท่าไหร่ แนวข้อสอบยังไงและการรับสมัคร ปี55 ของวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ช่วยส่งมาที่ porn56140@gmail.com ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ23 มกราคม 2555 10:01

  อยากทราบว่า วิทยาลัยบรมราชชนนีอุดรธานี รับตรงพยาบาลรับสมัครวันที่เท่าไหร่คะ ปี2555 คุณสมบัติอย่างไรจึงจะสมครได้ กรุณาส่งข้อมูลมาที่ jeab-narumon@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม 2555 13:01

  อยากทราบว่า เราไม่ได้เรียนสายวิทย์ คณิตมา แต่เรียนผู้ช่วยพยาลมา จะเรียนได้ไหมค่ะ หนูอยากเรียนมากมากเลยค่ะ เพราะหนูอยากช่วยผู้อื่นจริงๆๆๆนะ wa_NAW@HOTMAIL.COM

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ6 มีนาคม 2555 15:08

  เป็นหอบหืดเรียนพยาบาลได้ไหม..ตอบหน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ3 กรกฎาคม 2555 16:41

  อยากทราบว่าเรียน ปวช มาสามารถเรียนต่อพยาบาลต่อได้ไหมครับ
  tanapoh01@hotmail.co.th

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2555 08:55

  มีทุนการศึกษามั้ยคะ

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ22 กรกฎาคม 2555 15:54

  อยากเรียนพยาบาลที่วิทยาลัยพระบรมราชชนนีอ่ะค่ะคือต้องสอบยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ25 กรกฎาคม 2555 11:37

  เปิดรับสมัครเมื่อไรครับช่วยบอกหน่อย

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ1 กันยายน 2555 21:21

  อยากทราบว่า วิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา รับตรงพยาบาลรับสมัครวันที่เท่าไรค่ะ ปี2555 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะสมัครได้ ช่วยส่งมาที่ Kratinza_555@hotmail.com

  ตอบลบ
 66. ยากรู้ว่าว่ามันเข้าไปสมัครยังไง

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ10 พฤศจิกายน 2555 08:58

  หนูอยากสอบเข้าพยาบาลได้ค่ะ มันยากมากไหมคะ

  ตอบลบ
 68. อยากทราบว่ามหาวิทยาลัยพยาบาลยะลารับสมัคเมื่อไหร่และใช้คะแนนอะไรบ้างช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะอยากเรียนจริงๆ syria861@gmail.com

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ17 พฤศจิกายน 2555 12:44

  อยากเกรดที่รับเข้า

  ตอบลบ
 70. ปี 56 รับสมัครเดือนไหนจ๊าาาา

  ตอบลบ
 71. หอพักนักศึกษา สะอาด ปลอดภัย ใกล้วิทยาลัยนครราชสีมา และซีเทค อยู่ใกล้ ปากอ่างห้วยยาง,วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สนใจติดต่อ 086-7934482 ยินดีต้อนรับค่ะ หากฝึกงานที่ รพ มหาราช2 หรือ ศุนย์ส่งเสริมสุขภาพที่ 5 ก็เดินทางสะดวกสบายนะคะ

  ตอบลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ13 มีนาคม 2556 11:48

  สอบติดแล้วค่ะแต่...สงสัยว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ...ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2556 21:06

  อยากสอบติดจังเลยอ่าาาา

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ2 มิถุนายน 2556 09:35

  อยากเรียนพยาบาลต้องใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่คะ ในการสอบตรงอ่ะค่ะ

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ22 กรกฎาคม 2556 11:34

  อยากทราบวันเวลาเปิดสมัคสอบวันอะไรยังไง รับจำนวนเท่าไรค่ะ เกรดเท่าไร

  ตอบลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ31 กรกฎาคม 2556 15:48

  อยากทราบรายละเอียด แบบเรียน 2 ปีต่อเนื่อง ค่ะ

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2556 17:15

  เรียนที่เอกชน แต่จบมาแล้วสามารถทำงานที่รัฐบาลได้ไหมคะ

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2556 18:15

  หนูอยากทราบว่าคณะพยาบาลศาสตร์มอหัวเฉียวกู้กยสได้รึป่าวค่ะ

  ตอบลบ
 79. ไม่ระบุชื่อ4 มีนาคม 2557 13:13

  ค่าเทอม วิทยาลัยเอเซีย แพงมั้ยค่ะ?

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2557 13:25

  วิทยาลัยพยาบาลพะเยามีสอบตรงไหมค่ะ

  ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

บทความที่น่าสนใจ

Facebook

บทความ

รับข่าว