ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง ม.ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1. หลักสูตรที่จะเปิดรับสมัครและจำนวนที่รับเข้าศึกษา
            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จำนวน 35 คน
            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) โครงการพิเศษ 5 คน
            หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) จำนวน 36 คน
            หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) จำนวน 100 คน
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
            กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือสำเร็จ
การศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
            ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และ
การประกอบอาชีพ
            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) โครงการพิเศษ
            สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาพยาธิ วิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก สาขาเซลล์วิทยา  สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือดหรือสาขาใกล้เคียง ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการประกอบอาชีพ
            หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
            กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตไม่มีความผิดปกติทาง ร่างกาย และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการประกอบอาชีพ

             หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ส.บ.)
            กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือชั้นเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการประกอบอาชีพ


  1. การรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครทาง http://www.bsru.ac.th หรือ
http://sci.bsru.ac.th หรือเลือกเมนูจากเว็บไซต์สาขาวิชาที่ต้องการสมัครแต่ละสาขาวิชา
  1. การยื่นใบสมัคร
        ผู้สมัครต้องตรวจสอบตัวเองว่ามีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 หรือไม่  หากตรวจ
พบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงกับสาขาวิชาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิเข้าศึกษา การยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี
                                        4.1  โดยการโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ http://sci.bsru.ac.th หรือ http://www.bsru.ac.th ให้ฝากเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 500 บาท เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ชื่อบัญชี เทคนิคการแพทย์/แพทย์แผนไทย/สาธารณสุข เลขที่บัญชี   401-976304-7  ส่งใบสมัคร และใบฝากเงินถึง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กทม. 10600 โดยส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553- 17 มกราคม 2554 (ดูจากการประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
        4.2  สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553- 17  มกราคม 2554 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bsru.ac.th/picnew/sci-regis2554.rar

ที่มา  unigang.com

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...