ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง ICT มหิดล 2554

 
น้องๆ สามารถเลือกเรียนในสาขา  ต่างๆ ได้ 4 สาขา ดังนี้

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
เรียนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง  เป็นต้น
ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา
(Databases and Intelligent Systems)
เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)
เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia  ในงานต่างๆ  อาทิการประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
สมัครทาง Website : http://www.ict.mahidol.ac.th   โดยคลิกที่ปุ่ม สมัครออนไลน์
สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท
ค่าสมัครสอบ 600 บาท
กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นๆที่เทียบเท่า
สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อยถึงภาคการศึกษาสุดท้าย (ม.4 – ม.5) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และมีแนวโน้มว่าจะจบในปีการศึกษานี้
รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน/ นักศึกษา/ ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นกันแดดขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  *** สำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด และผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ***
พิมพ์แบบฟอร์มจากระบบ On-line เพื่อใช้ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา (ต้องใช้แบบฟฟอร์มใบนำฝากที่พิมพ์จากระบบ On-line ในการชำระเงินเท่านั้น
ชำระด้วยเงินสด กรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง
  การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร
Upload รูปผู้สมัคร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) เรียบร้อยแล้ว

 
 
รับสมัครสอบ 2 ส.ค. - 4 ต.ค. 2553
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 12 ต.ค. 2553
สอบข้อเขียน 16 ต.ค. 2553
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 10 พ.ย. 2553
สอบสัมภาษณ์ 13 พ.ย. 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 พ.ย. 2553
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 - 23 พ.ย. 2553
ลงทะเบียน Intensive Courses 23 พ.ย. 2553
Intensive Courses เม.ย. -  พ.ค.  2554
เปิดภาคเรียน มิ.ย. 2554


 
 
วิชา คะแนน วันสอบ เวลาสอบ
คณิตศาสตร์ 100 16 ต.ค. 2553 09.00 – 10.30 น.
เคมี 100 16 ต.ค. 2553 10.45 – 12.15 น.
ฟิสิกส์ 100 16 ต.ค. 2553 13.15 – 14.45 น.
ภาษาอังกฤษ 100 16 ต.ค. 2553 15.00 – 16.30 น.
 
ประเภทของทุนการศึกษา
เป็นทุนเรียนดี และไม่มีข้อผูกมัดหลังจบการศึกษา
ทุนประเภทที่ 1 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร (ICT Undergraduate Full Scholarship)
ทุนประเภทที่ 2 ทุนเรียนดีบางส่วนตลอดหลักสูตร (ICT Undergraduate Partial Scholarship)
ทุนประเภทที่ 3 ทุนเรียนดีระหว่างปี (ICT Undergraduate Good Student Scholarship)
รายละเอียดทั้งหมด ติดตามได้ที่  http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/index.html

ที่มา unigang.com

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

บทความ

loading...