ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2554


ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2554
                       มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้นักเรียน /นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาจึงเปิดรับสมัครนักเรียน /
นัก ศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 ผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์  15 กรกฎาคม- 27 สิงหาคม 2553
http://www.acad.msu.ac.th/internet_quota54/main_cal.php
ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
13 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2553
(วันและเวลาราชการ)
จำหน่ายใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554
 • 13 กรกฎาคม - 10 กันยายน 2553 จำหน่าย ณ โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับสมัคร และ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี
       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • 12 - 14 กันยายน 2553 จำหน่าาย ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • 13 กรกฎาคม 2553
  (เวลา 08.30 - 12.00 น.)
  -   แนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้บริหารและครูแนะแนว ณ ห้อง EN-109 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  -   แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารพลศึกษา
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

  19 - 23, 28 - 30 กรกฎาคม
  9 และ 17 สิงหาคม 2553
  (เวลา 08.30 - 12.00 น.)
   -  แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้บริหารและ ครูแนะแนว และ สำหรับตัวแทนนักเรียน
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  ณ โรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
 •  เส้นทางที่ 1
 •     - โรเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   จังหวัดศรีสะเกษ         (19 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนสุรวิทยาคาร   จังหวัดสุรินทร์                (20 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม   จังหวัดบุรีรัมย์            (21 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนบุญวัฒนา   จังหวัดนครราชสีมา             (22 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย   จังหวัดร้อยเอ็ด             (23 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนนารีนุกูล   จังหวัดอุบลราชธานี                (28 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนอำนาจเจริญ   จังหวัดอำนาจเจริญ            (29 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม   จังหวัดยโสธร              (30 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ                      (9 สิงหาคม 2553)


 •  เส้นทางที่ 2
 •     - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์        (19 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร   จังหวัดหนองบัวลำภู    (20 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนเลยพิทยาคม   จังหวัดเลย                          (21 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร   จังหวัดหนองคาย       (22 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร                   (28 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   จังหวัดนครพนม           (29 กรกฎาคม 2553)
      - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   จังหวัดขอนแก่น           (30 กรกฎาคม 2553)
      - โรเรียนสตรีราชินูทิศ   จังหวัดจังหวัดอุดรธานี        (2 สิงหาคม 2553)
      - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   จังหวัดสกลนคร         (17 สิงหาคม 2553)
  15 กรกฎาคม- 27 สิงหาคม 2553
   - รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 ผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
  23 - 27 สิงหาคม 2553
   - โรงเรียน /วิทยาลัยต่าง ๆ รับสมัครนักเรียน /นักศึกษาของตนเอง (ระยะเวลาการรับสมัครตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน /วิทยาลัย)
     เพื่อรวบรวมและนำส่งไปสมัครฯ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการรับสมัครตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิททยาลัยกำหนด
  7 - 11 กันยายน 2553
  (08.30 - 15.30 น.)
   -  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาฯ ณ โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับสมัคร ดังนี้
 •  เส้นทางที่ 1
      
  - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   จังหวัดศรีสะเกษ          (30 สิงหาคม 2553)
      - โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์                     (31 สิงหาคม 2553)
       - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์                (1 กันยายน 2553)
      

       - โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา                 (2 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ                          (3 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   จังหวัดสกลนคร          (6 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   จังหวัดนครพนม          (7 กันยายน 2553)
      - โรงเรียนมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร                     (8 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี                    (9 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ                (10 กันยายน 2553)

 •  เส้นทางที่ 2
      
  - โรงเรียนเลยพิทยาคม   จังหวัดเลย                           (30 สิงหาคม 2553)
      - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู   (31 สิงหาคม 2553)
       - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย        (1 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี                   (2 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จังหวัดยโสธร                 (7 กันยายน 2553)
       - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด                (8 กันยายน 2553)
      - โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น             (9 กันยายน 2553)
      - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   จังหวัดกาฬสินธุ์       (10 กันยายน 2553) • 12 - 14 กันยายน 2553
  (เวลา 08.30 - 15.30 น.)
   -  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2554 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4 - 8 ตุลาคม 2553
   -  ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครคัดเลือกฯ ระบบรับตรง ผ่านอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์
  http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะยึดใบสมัครคัดเลือกฯ ที่นักเรียน/
  นักศึกษา ระบายข้อมูลการสมัครด้วยดินสอ 2B เป็นสำคัญ ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ที่สมัครไว้ได้
  12 ตุลาคม 2553
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถประเภทโควตาส่งเสริมยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
     ผ่านอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ
  16 ตุลาคม 2553
   - ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
  17 ตุลาคม 2553
   - ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
  20 ตุลาคม 2553
   -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเเทศ ผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์
     http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ
    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและประเภทโควตาส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม
      ผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์    http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ
  27 ตุลาคม 2553
   - สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ทุกสาขาวิชา
  1 พฤศจิกายน 2553
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 ผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์
     http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ
  หมายเหต :: ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  ที่มา unigang.com

  Blogger Comment
  Facebook Comment

  1. ไม่ระบุชื่อ7 มิถุนายน 2554 16:02

   จะเข้าคณะมนุษย์ศาสตร์สาขาพัฒนาชุมชนต้องทำอย่างไร

   ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ27 กรกฎาคม 2554 20:25

   อยากเข้ามนุษย์Eng

   ตอบลบ

  :ambivalent:
  :angry:
  :confused:
  :content:
  :cool:
  :crazy:
  :cry:
  :embarrassed:
  :footinmouth:
  :frown:
  :gasp:
  :grin:
  :heart:
  :hearteyes:
  :innocent:
  :kiss:
  :laughing:
  :minifrown:
  :minismile:
  :moneymouth:
  :naughty:
  :nerd:
  :notamused:
  :sarcastic:
  :sealed:
  :sick:
  :slant:
  :smile:
  :thumbsdown:
  :thumbsup:
  :wink:
  :yuck:
  :yum:

  loading...

  Facebook

  นิยม

  บทความ

  loading...