ประชาสัมพันธ์
loading...

โครงการ “เตรียมสมองติวเข้ม BY PEPTEiN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ


ในแต่ละปีมีนักเรียนมัธยม ปลายตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวนกว่า 1 ล้านคนเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนเกือบ 4 แสนคน นักเรียนเหล่านี้คือผู้ที่มีความมุ่งหวังในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ปัจจุบันช่องทางเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลเพียง 2 ช่องทางคือ


1. ระบบรับตรง โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยรับเอง 50% ของที่นั่ง
2. ระบบรับกลาง ADMISSION 50% ของที่นั่ง

จาก สัดส่วนดังกล่าว จะเห็นว่าการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆมีสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ นั่งทั้งหมด และมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งในบางมหาวิทยาลัย โดยมีแนวโน้มการรับตรงที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากขึ้น ขณะเดียวกันในบางสาขาวิชามีการรับตรง 100% เช่นสาขาแพทยศาสตร์ เป็นต้น การคัดเลือกในระบบรับตรงนักเรียนจะต้องมีการเตรียมตัวเฉพาะสาขาวิชาชีพและมี การวางแผนการเรียนและเลือกสอบอย่างมีเป้าหมายในมหาวิทยาลัยและคณะสาขา วิชาชีพ ที่ต้องการเรียน

โครงการ “เตรียมสมองติวเข้ม BY PEPTEiN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ” เป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่คิดค้นขึ้นโดย เครื่องดื่ม “เปปทีน Original Soy Peptide” ที่เล็งเห็นถึงแนวโน้มในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ นักเรียนต้องมีการเตรียมตัวในลักษณะที่มีความพร้อมในสาขาวิชาชีพที่สนใจโดย ต้องมีความพร้อมเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการสอบแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตนั้น มีทิศทางที่มุ่งวัดความคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการสอบ GAT และ PAT ตลอดจนการสอบตรงของแต่ละสาขาอาชีพ และสัดส่วนความสำคัญของคะแนนในการทดสอบลักษณะนี้มีสัดส่วนสูงมาก ซึ่งการจัดติวเพื่อรองรับการทดสอบในลักษณะนี้ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอน มาก่อน
“เปปทีน Original Soy Peptide” ยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะดำเนินการ แนะแนวควบคู่กับการติว โดยการให้คำแนะนำและแนวทางในการวางแผนอนาคตการเรียนอย่างมีเป้าหมายและสอด คล้องกับศักยภาพตัวตนของนักเรียนแต่ละคน โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการแนะแนวทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง มีข้อสอบเพื่อค้นหาตัวตน ตลอดจนถึงการให้ความรู้ในการเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายในการ เรียนสาขาอาชีพต่างๆที่เป็นที่นิยม และเป็นที่ชื่นชอบของเด็กแต่ละคน เพื่อให้สามารถวางแผนการศึกษาและสำเร็จการศึกษาในวิชาชีพที่นักเรียนแต่ละคน ฝันใฝ่ ตามศักยภาพของแต่ละคน ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว ทาง “เปปทีน Original Soy Peptide” ได้รวบรวมอาจารย์ผู้เชี่ยวในด้านต่างๆ กว่า 60 ท่านเพื่อ ให้ โครงการ “เตรียมสมองติวเข้ม BY PEPTEiN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ” ประสพความสำเร็จ อีกทั้งในปีนี้ได้มีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยกับแนวการสอบปีนี้ และปรับหลักสูตรติวเข้าแต่ละคณะให้มีความเข้มข้นกว่าเดิม ครอบคลุม 10 คณะในดวงใจได้แก่ แพทย์ ทัณตแพทย์ เภสัชฯ สถาปัตฯ วิศวะ ครุศาสตร์ บริหาร-บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
          1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนมัธยมปลายสำหรับการสอบตรง
ในสาขาคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อไปสู่อาชีพที่ฝันใฝ่
โดยมีแนวทางในการประเมินศักยภาพ และพัฒนาตนเอง
เพื่อให้สามารถเข้าศีกษาใน คณะที่ใช่ และ สาขา ที่ชอบ ในระดับอุดมศึกษา

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความมั่นใจให้นักเรียนมัธยมปลายสามารถเข้าระบบ
การสอบคัดเลือกได้ทั้งระบบสอบตรง และ ระบบรับกลางที่คัดเลือก
แยกสาขาตามคณะต่างๆ

4. เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ

5. เพื่อเสริมความรู้เฉพาะด้าน ที่นักเรียนต้องเตรียมตัวเพื่อสอบในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะทาง
นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนรับเอกสารหน้างานก่อนเวลาเริ่มเรียน 30 นาที

(สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในช่วงเช้า ประตูหอประชุม ปิดเวลา 8.00 น.)

ในสาขาคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 

อ.ปทุมมาศ ฟูทรัพย์นิรันดร์ อาจารย์แนะแนวโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
อ.กมล ประทีปธีรานนต์ อาจารย์แนะแนวโรงเรียนวัดไร่ขิง
อ.ทองแท้ ศิลาขาว อาจารย์แนะแนวโรงเรียนโยธินบูรณะ
อ.วัฒนกิจ สิทธิสถิตอังกูร หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ดร.มาลินี อยู่โพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา
                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.ปุณวัชร์ แสงอรุณ อาจารย์แนะแนวโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
อ.กฤษณา พลอยสังวาลย์ อาจารย์แนะแนวโรงเรียนเทพศิรินทร์

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

บทความ

loading...