ประชาสัมพันธ์
loading...

โครงการเยาวชน ร่มศรีตรัง มอ.สุราษฎร์ธานี

 ที่มา  http://www.unigang.com/Article/2790
 
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการรมศรีตรัง
 
 
คุณสมบัติทั่วไป
-                    เป็นผู้มีสัญชาติไทย
-                    เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
-                    เป็นผู้มีความประพฤติดี
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร จำนวนที่รับสมัคร วิธีการคัดเลือก
                ตรวจสอบจากประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แก้ไขประกาศโครงการคัด เลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่วมศรีตรัง เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการ ศึกษา 2554 (ตามไฟล์ที่แนบ)
หลักฐานการสมัคร
-                    ใบสมัคร (ดาวน์โหลดจาก www.surat.psu.ac.th
-                    สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6
-                    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัติประจำตัวนักเรียน ที่ระบุเลขประจำตัว 13 หลัก
-                    หลักฐานการจ่ายค่าสมัคร 200 บาท
-                    ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลดจาก www.entrance.psu.ac.th หรือ www.surat.psu.ac.th)
-                    เอกสาร ที่แสดงความสามารถหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่นรูปถ่าย เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ที่ออกให้โดยหน่วยงานจัดกิจกรรม (ถ้า มี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
การสมัคร
-                    ชำระค่าสมัคร 200 บาท เป็นตั่วแลกเงินหรือธนาณัติ สังจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยส่งขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
-                    ส่ง ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร มายังงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตู้ ปณ.8 ไปรษณีย์ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
ระยะเวลาการสมัคร
                สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  30 กรกฎาคม 2553 โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หากพ้น กำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้สัมภาษณ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2553 ผ่านทาง www.surat.psu.ac.th หรือโทรศัพท์ 0 7735 5450 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ผ่านทาง www.surat.psu.ac.th หรือโทรศัพท์ 0 7735 5450 ในวันและเวลาราชการ

ระเบียบการและใบสมัคร  

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

บทความ

loading...