ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง มหิดล ระบบโควตา 54

รับตรง มหิดล ระบบโควตา 54


 


กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา
ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันเดือนปี
กิจกรรม
พฤหัสบดี ๑ ก.ค.-พฤหัสบดี ๓๐ ก.ย.๕๓
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบโควตา
·        เว็บไซท์ http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011
·        จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
·        ๑๕ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๕๓ วิทยุจุฬา FM ๑๐๑.๕ MHz รายการ Open House ทุกวันจันทร์
เวลา ๒๑.๐๐-๒๑.๒๐ น.
·        พุธ ๑๘ ส.ค.๕๓ Open House คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ  
·        พุธ ๒๕ ส.ค.๕๓ Open House มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
·        ศุกร์ ๓ ก.ย.๕๓ แนะแนวสู่รั้วมหิดล รร.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
·        ศุกร์ ๒๔ ก.ย.๕๓ กิจกรรมวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
จันทร์ ๒ ส.ค.พฤหัสบดี ๓๐ ก.ย.๕๓
·        รับสมัครทางออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซท์  http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011 ดาวน์โหลดใบชำระเงิน และไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  และธนาคารทหารไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศให้เรียบร้อยก่อน
·        เมื่อชำระเงินแล้วจึงเข้าเว็บไซท์เพื่อคีย์ข้อมูลการสมัคร และสั่งพิมพ์ใบสมัคร
·        เก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครออนไลน์ไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบ ให้ใช้รหัสผ่านเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ (หากลืมรหัสผ่านจะสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไม่ได้)
·        จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๓
·        ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครหลังจากวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ก.ย.๕๓
เสาร์ ๙ อังคาร ๑๒ ต.ค.๕๓
การสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ ๓ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
·        ผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบวิชา PAT 3
ศุกร์ ๒๙ ต.ค.- ศุกร์ ๑๒ พ.ย.๕๓
·        ประกาศสนามสอบและที่นั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซท์ (http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011)
·        ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครเพื่อสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร
·        ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง  หากไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
เสาร์ ๓๐ ต.ค.๕๓
(ให้ตรวจสอบที่เว็บไซท์ กสพท.หรือ www.si.mahidol.ac.th ด้วย)
·        การสอบของกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทุกโควตา (โควตาวิทยาเขต โควตาพื้นที่ และโควตาโครงการพิเศษ) ต้องสมัครและเข้าสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์ที่จัดโดย กสพท.ด้วย
เสาร์ที่ ๑๓ พ.ย.๕๓
สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา  ต้องเข้าสอบทุกวิชา
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.   ฉบับที่ ๑ เคมี และ ฟิสิกส์ (รวม ๒ ชม.)
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.   ฉบับที่ ๒ คณิตศาสตร์ ๑ หรือ คณิตศาสตร์ ๒ (๑ ชม.)
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.   ฉบับที่ ๓ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย-สังคมศึกษา (รวม ๒ ชม.)
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.   ฉบับที่ ๔ ชีววิทยา (๑ ชม.)
·        ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง  หากไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
·        ต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสอบทุกวิชา
วันเดือนปี
กิจกรรม

สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดลระบบโควตา และโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
·        กรุงเทพฯ  : คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) คณะเภสัชศาสตร์ และโรงเรียนในเขตราชเทวี และบางกอกน้อย
·        นครปฐม  : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และโรงเรียนในเขตอำเภอพุทธมณฑล
·        กาญจนบุรี :  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
·        นครสวรรค์ :  รร.นครสวรรค์
·        เชียงใหม่ :  รร.มงฟอร์ด
·        นครราชสีมา : รร.สุรนารีวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
·        อำนาจเจริญ :  รร.อำนาจเจริญ
·        อุดรธานี :  รร.อุดรพิทยานุกูล
·        นครศรีธรรมราช :  รร.เบญจมราชูทิศ และศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ศุกร์ ๓ ธ.ค.๕๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซท์http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011
·        ผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุจะไม่ได้รับการประกาศชื่อ
·        ตรวจสอบข้อมูลการสอบสัมภาษณ์/วิชาเฉพาะ/ความถนัดทางวิชาชีพ/ตรวจร่างกาย ตามที่แต่ละคณะ/วิทยาลัย กำหนด
·        ตอบรับการเข้าสัมภาษณ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยกำหนดไว้
จันทร์ ๖-จันทร์ ๒๐ ธ.ค.๕๓
สอบสัมภาษณ์ และ/หรือวิชาเฉพาะหรือความถนัด และตรวจร่างกาย ณ คณะ/วิทยาลัยที่สมัคร
·  ก่อนเข้าสอบ นักเรียนต้องลงนามในหนังสือยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลส่งชื่อไปตัดสิทธิ์การ    คัดเลือกที่ กสพท.และ/หรือ สอท. ดำเนินการ (หากไม่ผ่านการคัดเลือกจะไม่ถูกตัดสิทธิ์)
·  ในวันสอบสัมภาษณ์จะได้รับเอกสารสำหรับนำไปรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   ในวันที่ ๑๕ ม.ค.๕๔
พุธ ๒๙ ธ.ค.๕๓  
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซท์
http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011
ภายในวันศุกร์ที่ ๗ ม.ค.๕๔
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตอบรับทราบการประกาศผลและยืนยันสิทธิ์ไปยังคณะ/วิทยาลัย ก่อนวันรายงานตัว
เสาร์ ๑๕ ม.ค.๕๔
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จ.นครปฐม
ศุกร์ ๒๘ ม.ค.๕๔
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อทั้งหมดเพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกที่ดำเนินการโดย สอท.และ/หรือ กสพท.
หากต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้สละสิทธิ์โดยจะตัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยมหิดล แต่จะไม่แก้ไขชื่อที่ส่งไปยัง สอท. และ/หรือ  กสพท. (เป็นไปตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยกับ สกอ.)
อังคาร ๕ เม.ย.๕๔
นักเรียนส่งหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายพร้อม GPA (๖ ภาคการศึกษา)  ไปยังคณะ/วิทยาลัยที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  หากส่งไม่ทันตามกำหนด ให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ ก่อนวันที่ ๕ เม.ย.๕๔  และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที
หมายเหตุ      ผู้ที่จบการศึกษาที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด  จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษา
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้ให้
ข้อแนะนำ     นักเรียนควรสมัครสอบ ONET, GAT, PAT  ไว้ด้วย   หากพลาดการสอบครั้งนี้จะได้    มีสิทธิ์สมัครผ่าน สอท. ได้
จันทร์ ๙ พ.ค.๕๔
มหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนให้กับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
พุธ -พฤหัสบดี ๒ มิ.ย.๕๔
(ถ้าเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกระบบ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าหอพัก
ศุกร์ ๓ มิ.ย.๕๔
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
จันทร์ ๖ มิ.ย.๕๔
เปิดภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔


ที่มา : http://www.mahidol.ac.th/

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...