ประชาสัมพันธ์
loading...

โควตา 28 จังหวัด ศิลปากร 2554

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค มีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคของตนในด้านต่างๆ
ประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28 จังหวัดคือ ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท2554 ราชบุรี ลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรีสิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี ให้ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษารายละเอียดและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการจัดสอบวิชาหลักและคัดเลือกของแต่ละคณะ วิชา สำหรับนักเรียนที่สมัคร
มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการจัดสอบวิชาหลักและ/หรือวิชาเฉพาะบางรายวิชา แล้วนำมาพิจารณาตามเกณฑ์การสอบ
คัดเลือกของแต่ละคณะวิชา สำหรับนักเรียนที่สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) ต้องสมัครสอบวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ ต้องสมัครสอบวิชา 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูในการสอบครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 (เดือนตุลาคม) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ

รับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน

คณะวิชาและจำนวนรับ
คณะวิชา จำนวนรับ/คน
3.1 คณะอักษรศาสตร์ 325
3.2 คณะศึกษาศาสตร์ 130
3.3 คณะวิทยาศาสตร์ 300
3.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 125
3.5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 360
3.6 คณะวิทยาการจัดการ 270
3.7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 140
รวมทั้งสิ้น 1,650
รายละเอียดทั้งหมด 

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...