ประชาสัมพันธ์
loading...

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ม.วัลลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2554

แพทย์ ม.วัลลัยลักษณ์  สำหรับนักเรียนที่ศึกษาใน จังหวัด นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และตรัง จำนวนรับทั้งหมด 48 คน  ต้องสอบวิชาพื้นฐานและสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. และต้องเข้าค่ายด้วยกำหนดการรับสมัคร
? รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2553
คุณสมบัติผู้สมัคร
? มีสัญชาติไทย
? มีประวัติความประพฤติดี
? ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช นักพรต
? มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (รายละเอียดตามประกาศ)
? ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันของรัฐในปี
การศึกษา 2554 ตามโครงการพิเศษต่างๆที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว
? ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2553 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายภายในเดือนเมษายน 2554 และต้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 ใน 3
จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และตรัง
? ต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต และตรัง) โดยการ
1. เกิด (พิจารณาจากสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดจากนายทะเบียนท้องถิ่น) หรือ
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ณ วันที่สมัครสอบคัดเลือก (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2550 ถึงวันที่รับสมัครสอบคัดเลือก)
*หมายเหตุ โควตาจังหวัดของผู้สมัครให้ยึดถือตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร แต่หากผู้สมัครคนใดมีภูมิลำเนาอยู่ใน 2 จังหวัด
(เช่น เกิดในจังหวัดตรังตามสูติบัตร แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตเกิน 3 ปี ณ วันที่สมัคร) จะต้องแจ้งจังหวัด
โควตาเพียง 1 จังหวัดเท่านั้น และจะไม่สามารถเปลี่ยนในภายหลังได้
การชำระค่าสมัครและการส่งหลักฐานการสมัคร
? ชำระค่าสมัครและส่งเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 6 กันยายน 2553 (การชำระค่าสมัครให้ชำระ ณ ธนาคารตามที่ระบุ
ในใบสมัคร, เอกสาร/หลักฐาน และสถานที่ส่งหลักฐานตามที่ระบุในประกาศ)
กระบวนการสอบคัดเลือก
? สอบข้อเขียน 50 % แบ่งเป็น
1. สอบวิชาพื้นฐาน 35 % (วันที่ 3 ตุลาคม 2553)
2. สอบวิชาเฉพาะของ กสพท. 15 % (วันที่ 30 ตุลาคม 2553)
? เข้าค่ายวิชาการ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต 50 % (วันที่ 9-12 ธันวาคม 2553 โดยคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้า
ค่ายจากผู้มีคะแนนสูงสุดจากการสอบข้อเขียน จำนวน 2.5 เท่าจากจำนวนโควตาที่รับจริง คือ 

นครศรีธรรมราชโควตารับจริง 20 คน รับเข้าค่าย 50 คน, 
ภูเก็ตโควตารับจริง 15 คน รับเข้าค่าย 38 คน และ
ตรังโควตารับจริง 13คน รับเข้าค่าย 33 คน 

รวม 121 คน โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 หากมีผู้สละสิทธิ์จะ
ประกาศรายชื่อเพิ่มตามลำดับคะแนนของแต่ละจังหวัดจนครบตามจำนวน 121 คน)
การประกาศผลการคัดเลือก
? ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนที่รับจริง (ตัวจริง 48 คน เรียงชื่อ) และรายชื่อในลำดับสำรอง(ทุกคนที่
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายที่ไม่เป็นตัวจริง เรียงคะแนน) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริงมารายงานตัว
และยืนยันสิทธิ์ภายในวัน-เวลาที่กำหนด หากมีผู้สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดจะประกาศรายชื่อเพิ่ม
ตามลำดับสำรองของแต่ละจังหวัดและให้มารายงานตัวตามที่กำหนด จนได้ครบตามจำนวนโควตาที่รับจริง
? ภายหลังการยืนยันสิทธิ์ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
รายละเอียดและกำหนดการต่างๆได้ทางเว็บไซต์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ http://smd.wu.ac.th
เพื่อความถูกต้องและชัดเจนโปรดศึกษารายละเอียดในประกาศ หลักเกณฑ์การรับสมัครฯ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
ได้ที่ 075-672704 ในวันและเวลาราชการ
อ้างอิงจาก   http://sichon.wu.ac.th/file/smd-20100707-5qj6D.pdf

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...