ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง วิศวะ มข ภาคพิเศษ


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2553

ผู้สำเร็จการศึกษา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง
ระดับ ปวส. 
หรือเทียบเท่า
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมเครื่องกล
1 กุมภาพันธ์  - 12 มีนาคม 2553
เวลา 09.00 
 15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระดับ ม.6/ปวช.
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมเคมี
1 เมษายน  – 12 พฤษภาคม 2553
เวลา 09.00  15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)กิจกรรม
ระดับ ปวส.หรือผู้ที่เคยผ่านการศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับ ม.6/ปวช.
หรือเทียบเท่า


สถานที่
ติดต่อขอซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง
1 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม2553
เวลา 09.00 
 15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
1 เมษายน - 12 พฤษภาคม2553
เวลา 09.00  15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ศูนย์บริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น7
ตึกเพียรวิจิตร หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่
http://esoss.en.kku.ac.th/
สมัครทาง Internet
1 กุมภาพันธ์   มีนาคม2553
1 เมษายน  – 11พฤษภาคม 2553
http://esoss.en.kku.ac.th/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและห้องสอบ
17  มีนาคม 2553
14  พฤษภาคม 2553
ตึกเพียรวิจิตร/
http://esoss.en.kku.ac.th/
สอบข้อเขียน
21  มีนาคม 2553
16  พฤษภาคม 25523
ตึกเพียรวิจิตร
ประกาศผลสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
23  มีนาคม 2553
19  พฤษภาคม 2553
ตึกเพียรวิจิตร/
http://esoss.en.kku.ac.th/
สอบสัมภาษณ์
26  มีนาคม 2553
เวลา 09.00  12.00 น.
21  พฤษภาคม 2553
เวลา 09.00  12.00 น.
ชั้น 4 ตึกเพียรวิจิตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
31  มีนาคม 2553
25  พฤษภาคม 2553
ตึกเพียรวิจิตร/
http://esoss.en.kku.ac.th/
การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียม
จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
สำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ

ที่มา  http://www.en.kku.ac.th/admission/
  

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

บทความ

loading...