ประชาสัมพันธ์
loading...

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ มข.

 
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2553

ผู้สำเร็จการศึกษา
สาขาวิชาที่เปิดรับ
ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง
ระดับ ปวส. 
หรือเทียบเท่า

- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมเครื่องกล

1 กุมภาพันธ์  -  12 มีนาคม 2553
เวลา 09.00 
 15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ระดับ ม.6/ปวช.
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมเคมี

1 เมษายน  – 12 พฤษภาคม 2553
เวลา 09.00  15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)


กิจกรรม
ระดับ ปวส.หรือผู้ที่เคยผ่านการศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับ ม.6/ปวช.
หรือเทียบเท่าสถานที่
ติดต่อขอซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง
1 กุมภาพันธ์  - 12 มีนาคม 2553
เวลา 09.00 
15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

1 เมษายน  – 12 พฤษภาคม2553
เวลา 09.00 15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ศูนย์บริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น7
ตึกเพียรวิจิตร หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่
http://esoss.en.kku.ac.th/
สมัครทางInternet
1 กุมภาพันธ์   5มีนาคม 2553
1 เมษายน  – 11 พฤษภาคม2553
http://esoss.en.kku.ac.th/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและห้องสอบ
17  มีนาคม 2553
14  พฤษภาคม2553
ตึกเพียรวิจิตร/
http://esoss.en.kku.ac.th/
สอบข้อเขียน
21  มีนาคม 2553
16  พฤษภาคม25523
ตึกเพียรวิจิตร
ประกาศผลสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
23  มีนาคม 2553
19  พฤษภาคม2553
ตึกเพียรวิจิตร/
http://esoss.en.kku.ac.th/
สอบสัมภาษณ์
26  มีนาคม 2553
เวลา 09.00 12.00 น.
21  พฤษภาคม2553
เวลา 09.00 12.00 น.
ชั้น 4 ตึกเพียรวิจิตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
31  มีนาคม 2553
25  พฤษภาคม2553
ตึกเพียรวิจิตร/
http://esoss.en.kku.ac.th/
การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียม
จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
สำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 80 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 80 คนดังนี้
วิธี
รายละเอียด
จำนวนรับ
ติดต่อ
1การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2553
25
2การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ(โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) ประจำปีการศึกษา 2553
25
รับสมัคร 1-31 ตุลาคม 2552
3การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
20
4การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
ประจำปีการศึกษา 2553
10

        ประกาศฉบับที่ 1372/2552 *
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม)
ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
ขั้นตอน
รายละเอียด
j
ศึกษารายละเอียดการรับสมัครจาก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1372/2552
k
Download ใบสมัคร (สามารถ Download ได้วันที่ 15 กันยายน -31 ตุลาคม 2552)
l
กรอกข้อความและติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อย
m
Download ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (สามารถ Download ได้วันที่ 1-31 ตุลาคม 2552) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลของทางธนาคาร แล้วนำใบแจ้งยอดการชำระเงินไปชำระค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2552
n
จัดส่งใบสมัครตัวจริงพร้อมหลักฐานประกอบตามที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2552 
o
ติดตามประกาศ รายชื่อผู้สมัคร * ทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 หากนักเรียนไม่พบข้อมูลในประกาศหรือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถสอบถามได้ที่ คุณกิ่งกมล สนวา โทร 0-4320-3228  หรือ 0-4320-2405 ต่อ 11112 ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัลยา พร้อมขุมทอง
ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 0-4320-3228  หรือ 0-4320-2405 ต่อ 11112,11106 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้นของ
การเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัตวแพทย์ มข.


โครงการพิเศษ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
Doctor of Veterinary Medicine (DVM)
 โครงการพิเศษเป็นโครงการที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อออกไปปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคม ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา และบุคลากรสาขา วิชาชีพอื่นๆ ที่ต้องการประกอบวิชาชีพเป็นนายสัตวแพทย์
ปีการศึกษา 2553 ได้มีนโยบายเพื่อรับผู้สมัครในกลุ่มต่อไปนี้
1. บุคคลทั่วไป
2บุคลากรสังกัดกรมปสุสัตว์
3. ผู้สมัครจากประเทศเพื่อนบ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการรับสมัคร  คลิกที่นี่
กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2553
วันที่
รายละเอียด
15 ธค. 2552 -
25 กพ. 2553
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่http://vet.kku.ac.th (เปิดใช้งานเมื่อถึงช่วงเวลารับสมัคร)
15 มีนาคม 2553
ประกาศสถานที่สอบและห้องสอบ


27 มีนาคม 2553

 

28 มีนาคม 2553
สอบข้อเขียน

1.
 วิชาคณิตศาสตร์   (9.00 - 12.00 .)
2.
 
วิชาชีววิทยา (13.00 - 16.00 .)
 

3.  วิชาภาษาอังกฤษ  (9.00 - 12.00 .)
4.
  
ความถนัดทางสัตวแพทย์  (13.00 - 16.00 .)
7 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน
งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
- อินเตอร์เน็ท (http://vet.kku.ac.th)

26-27 เมษายน 2553
สอบสัมภาษณ์
 
ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ  คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตรวจร่างกาย
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
- อินเตอร์เน็ท (http://vet.kku.ac.th)

พฤษภาคม 2553
รายงานตัวเข้าศึกษา ตามกำหนดการ มข.

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ  500 บาท
ชำระค่าสมัครสอบ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขา ตามรายละเอียดที่แจ้งในอินเตอร์เน็ตหน้ากรอกข้อมูลการสมัครสอบ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
เหมาจ่ายค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาต้นและปลาย ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท ภาคฤดูร้อน 20,000 บาท
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
- กลุ่มบุคคลทั่วไป ไม่มี

- กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์ มีเอกสารรับรองการอนุมัติให้มาสอบ ออกโดยผู้บังคับบัญชา และเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัคร

รายละเอียดในประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

เอกสารที่ใช้ในการสอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของราชการที่มีรูปและเลขประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ
2. สลิปใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้า
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
    บัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก
    ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

(ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนหน่วยกิตบางวิชาจากสถาบันเดิมได้ตามหลักเกณฑ์ที่ทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด และตามเกณฑ์ของสัตวแพทยสภา ซึ่งกำหนดให้โอนได้เฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น)      

วิธีการคัดเลือก
       1. สอบข้อเขียน
              ชีววิทยา 
(Biology)
              ภาษาอังกฤษ (English)
              คณิตศาสตร์ (Mathematics)
              ความถนัดทางสัตวแพทย์
       2. สอบสัมภาษณ์
       3. ตรวจร่างกาย

จำนวนนักศึกษาที่รับ (ปีการศึกษา 2553)   50   คน/ปี แบ่งเป็น
1. กลุ่มบุคคลทั่วไป 45 คน
2. บุคากรกรมปศุสัตว์ ไม่เกิน 5 คน
3. ชาวต่างประเทศ ไม่เกิน 2 คน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
   โครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

      โทร: 043-342-693
           โทรสาร
: 043-342-693

อีเมล์: kwankate@kku.ac.th
      
    

วิทย์ คอม มข. รับตรงภาคพิเศษ
รายระเอียด http://202.28.94.55/comsc//images/stories/file/ent.pdf

ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 รับ 8063 คน มีอะไรบ้างเข้ามาดูครับ


1 แอดมิชชั่นกลาง  
3555 คน
2 รับตรงปกติ2005 คน
3 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา512 คน
4  โครงการความร่วมมือ 
156 คน
5 โครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
1835 คน
รวม  
8063 คน


คณะที่เน้นรับตรงมากกว่าเเอดมิชชั่นกลาง คือ นิติศาสตร์  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
คณะที่รับแอดมิชชั่นกลางอย่างเดียว  คือ ศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิศวกรรมศาสตร์
ปล.      แพทยศาสตร์ รับจากแอดมิชชั่นกลางด้วยนะ 30 คนหุหุ
ใครอยากเข้าสายศิลป์ก็พยายามทำGat เยอะๆนะครับเพราะใช้ ถึง 40 %


สำหรับน้องคนไหนสมัคร สอบตรง คณะ  พยาบาลและทันตะ เดียวพี่จะทำบทวิเคราะห์ว่าคะแนนเท่าไหร่จึงจะติดหรือมีลุ้นเร็วๆนี้จ้า


พระนคร รับตรง 2,490 คน

    รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พระนคร เปิดเผยว่า ขณะนี้ มรภ.พระนคร กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่วิธีการรับตรง ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดรับ 6 คณะ 53 สาขาวิชา จำนวน 2,490 คน ดังนี้ วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา รับ 30 คน วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชาสังคมศึกษารับ 30 คน การศึกษาปฐมวัย  40  คน คณิตศาสตร์  30 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 30 คน ภาษาอังกฤษ 40 คน อิสลามศึกษา 30 คน การวิจัยและประเมินการศึกษา 30 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา 40 คนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ  60 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 30 คน เทคโนโลยีเซรามิกส์ 30 คน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 คน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  60 คน เทคโนโลยีไฟฟ้า 30  คน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 70 คน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 30 คน
   
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  รับ 30 คน คณิตศาสตร์ 40 คน คหกรรมศาสตร์ 40 คน เคมี 40 คน ฟิสิกส์ 30 คน ชีววิทยา 50 คน สัตวศาสตร์ 20 คน เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 30 คน เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 90 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ รับ  50 คน นิติศาสตร์ 200 คน จิตวิทยา 30 คน การพัฒนาชุมชน 50 คน ดนตรี (ไทย) 50 คน ดนตรีตะวันตก 80 คน นาฏศิลป์และการละคร 50 คน บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 50 คน ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) 60 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 80 คน การบริหารและการพัฒนาเมือง 50 คน ภาษาไทย 100 คน
   
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจโรงแรม) รับ 40 คน  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว) 40 คน นิเทศศาสตร์ 80 คน การจัดการทั่วไป 40 คน การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 40 คน การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 40 คน การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 40 คน การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 40 คน และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 80 คน  สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 ก.พ.2553 ได้ที่ เว็บไซต์ 
www.pnru.ac.th 
         หรือ สมัครที่ มรภ.พระนคร วันที่  5-6 ก.พ. 2553  และวันที่ 13-14 ก.พ.2553 สอบถามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-2544-8000 ต่อ 1415, 2156 หรือ 0-2522-6605.
ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

ม.บูรพา รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษทั่วไปเทศ 2 พ.ย.52 - 15 ม.ค.53


ม.บูรพา รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษทั่วไปเทศ  2 พ.ย.52 - 15 ม.ค.53

ด้าน วิชาการ ,ดนตรี-ขับร้อง,ด้านศิลปะ, กีฬา, นาฎศิลป์
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
โหลดใบสมัคร http://service.buu.ac.th

ที่มาeduzones logo

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรงผ่านโรงเรียน 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน
2) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) ไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย
4) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
5) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา (เมื่อเข้าศึกษา)
6) มีความประพฤติเรียบร้อย
7) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
กำหนดการรับสมัคร
          วันที่
รายละเอียด

สมัครผ่านทางโรงเรียน

1 - 19 ธันวาคม  2557
สมัครผ่านทางโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
(เฉพาะโรงเรียนในเขตจังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ  และหนองบัวลำภู)

สมัครทางไปรษณีย์

1 - 19  ธันวาคม  2557
สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1 - 19  ธันวาคม  2557
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th)

สมัครด้วยตนเอง

1 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558
สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น
23 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้ที่ต้องสอบคัดเลือก (เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัครลำดับ 1 และกำหนดให้มีวิชาสอบคัดเลือก)
1 กุมภาพันธ์ 2558
สอบคัดเลือก (เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัครลำดับ 1 และกำหนดให้มี
วิชาสอบคัดเลือก)

9 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

15 กุมภาพันธ์ 2558

สอบสัมภาษณ์
18 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลการคัดเลือก
28 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานตัวนักศึกษาใหม่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1  มีนาคม  2558
รายงานตัวนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์เลย
   สิงหาคม 2558
เปิดภาคเรียน  1/2558
หลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง (สามารถติดต่อขอสำเนาใบสมัครจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.lru.ac.th)
6.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ได้แก่ ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ. 1 จำนวน 1 ฉบับ ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ GPA 3 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป และ ให้กรรมการรับสมัคร 2 รูป เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร)
6.5 ค่าสมัคร 200 บาท
วิธีการสมัคร
1 สมัครผ่านทางโรงเรียน ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 6 และ สมัครกับอาจารย์แนะแนว หรือผู้ที่โรงเรียนมอบหมายให้เป็นผู้รับสมัคร
2 สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 6 และยื่นใบสมัครที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:00 น. ไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 สมัครทางไปรษณีย์ ให้ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
4 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครที่ www.lru.ac.th
             ทั้งนี้ กรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษารวมในประเภทรับตรง และประเภททั่วไป น้อยกว่า 20 คน  มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น และให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ยกเว้นสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
==============================================================

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (รอบทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์ขอนแก่น ปีการศึกษา
     2553 ระหว่าง 8 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2552 ดาว์นโหลด ระเบียบการ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์ขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
     ระหว่าง 1-30 ธันวาคม 2552 ดาว์นโหลด ระเบียบการ  new

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
     ปีการศึกษา 2553 ระหว่าง 9 มกราคม - 9 เมษายน 2553 ดาว์นโหลด ระเบียบการ  

 เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553 ระหว่าง 9 มกราคม -
      9 เมษายน 2553 ดาว์นโหลด ระเบียบการ 

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...