ประชาสัมพันธ์
loading...

มาแล้ว.. รับตรงแพทย์ - ทันตะฯ 53

โดย นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ท่านเป็นเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท. ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท. ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว.. รับตรงแพทย์ - ทันตะฯ 53; tags: รับตรง, มหาวิทยาลัย, ทันตแพทยศาสตร์, แพทยศาสตร์, กสพท., GAT PAT

>> สายแพทย์ปีนี้ เปิดรับกี่สถาบัน กี่คน

ในปี 2553 นี้ทาง กสพท.จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 5 สถาบัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,375 คน โดยจำแนกเป็นคณะแพทย์รายสถาบันดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์

- ม.ขอนแก่น 20 คน

- จุฬาฯ 200 คน

- ม.เชียงใหม่ 45 คน

- ม.ธรรมศาสตร์ 72 คน

- ม.นเรศวร 30 คน

- คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 158 คน

- คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 250 คน

- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 120 คน

- ม.สงขลานครินทร์ 40 คน

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 40 คน

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล 70 คน

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับเพศชาย 60 คน เพศหญิง 40 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์

- จุฬาฯ 80 คน

- ม.มหิดล 80 คน

- ม.เชียงใหม่ 30 คน

- ม.สงขลานครินทร์ 20 คน

- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 20 คน

>> สมัครวันไหน ใครสมัครได้บ้าง

สำหรับปฏิทินการรับสมัคร และการสอบ จะรับสมัครในวันที่ 1-31 สิงหาคม ทางอินเตอร์เน็ต ส่วนคุณสมบัติจะต้องจบ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ และคาดว่าจะจบก่อนเดือนเมษายน 2553 โดยไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ยกเว้นได้ลาออกก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2552 หรือไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ยกเว้นได้ลาออกก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2552

อีกทั้ง ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทย์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2553 ตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิไว้แล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะทันตแพทย์เฉพาะ 5 สถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกกับ กสพท.ในปีการศึกษา 2553 ตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิแล้ว ทั้งนี้ กสพท.ได้กำหนดให้ทุกคณะ/สถาบันส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิแล้วมาตัดสิทธิภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว.. รับตรงแพทย์ - ทันตะฯ 53; tags: รับตรง, มหาวิทยาลัย, ทันตแพทยศาสตร์, แพทยศาสตร์, กสพท., GAT PAT

>> เข้าแพทย์ต้องสอบอะไรบ้าง

สำหรับรายวิชา และสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกของ กสพท. ประกอบด้วย


1.
คะแนนโอเน็ต 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาเท่ากับ หรือมากกว่า 60% ขึ้นไป

2. วิชาสามัญ คิดค่าน้ำหนัก 70% จัดสอบโดย กสพท. มี 5 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ 40% คณิตศาสตร์ 20% ภาษาอังกฤษ 20% ภาษาไทย 10% และสังคมศึกษาฯ 10% โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนแต่ละวิชาเท่ากับ หรือมากกว่า 30% ขึ้นไป

3. วิชาเฉพาะ คิดค่าน้ำหนัก 30% โดยจะทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ และแนวคิดทางจริยธรรม ทั้งนี้ ในปี 2553 เป็นปีแรกที่มีการยกเลิกเอเน็ต ดังนั้น กสพท.จึงมาใช้คะแนนสอบวิชาสามัญแทน ส่วน GAT และ PAT นั้น กสพท. จะยังไม่นำมาใช้ เพราะต้องการรอดูความแม่นยำของข้อสอบ GAT และ PAT ในปี 2553 ก่อน จากนั้นค่อยว่ากันอีกที

โดยสรุปรวมยอดการรับนักศึกษาของ กสพท. ในปีนี้มีจำนวน 1,375 คนนั้น คิดเป็นเพียงสัดส่วนครึ่งเดียวของจำนวนรับทั้งหมดที่มีเกือบ 3,000 คน ซึ่งจำนวนที่เหลือประมาณ 1,700 คน จะเป็นการรับด้วยวิธีพิเศษต่างๆ โดยสามารถอ่านรายละเอียดตามคณะที่เปิดรับได้เลย


ที่มา http://www.dek-d.com/content/admissions/16286/มาแล้ว..-รับตรงแพทย์-ทันตะ-53.htm

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...