ประชาสัมพันธ์
loading...

สัตวแพทย์ มข.


โครงการพิเศษ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
Doctor of Veterinary Medicine (DVM)
 โครงการพิเศษเป็นโครงการที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อออกไปปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคม ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา และบุคลากรสาขา วิชาชีพอื่นๆ ที่ต้องการประกอบวิชาชีพเป็นนายสัตวแพทย์
ปีการศึกษา 2553 ได้มีนโยบายเพื่อรับผู้สมัครในกลุ่มต่อไปนี้
1. บุคคลทั่วไป
2บุคลากรสังกัดกรมปสุสัตว์
3. ผู้สมัครจากประเทศเพื่อนบ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการรับสมัคร  คลิกที่นี่
กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2553
วันที่
รายละเอียด
15 ธค. 2552 -
25 กพ. 2553
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่http://vet.kku.ac.th (เปิดใช้งานเมื่อถึงช่วงเวลารับสมัคร)
15 มีนาคม 2553
ประกาศสถานที่สอบและห้องสอบ


27 มีนาคม 2553

 

28 มีนาคม 2553
สอบข้อเขียน

1.
 วิชาคณิตศาสตร์   (9.00 - 12.00 .)
2.
 
วิชาชีววิทยา (13.00 - 16.00 .)
 

3.  วิชาภาษาอังกฤษ  (9.00 - 12.00 .)
4.
  
ความถนัดทางสัตวแพทย์  (13.00 - 16.00 .)
7 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน
งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
- อินเตอร์เน็ท (http://vet.kku.ac.th)

26-27 เมษายน 2553
สอบสัมภาษณ์
 
ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ  คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตรวจร่างกาย
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 เมษายน 2553
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
- อินเตอร์เน็ท (http://vet.kku.ac.th)

พฤษภาคม 2553
รายงานตัวเข้าศึกษา ตามกำหนดการ มข.

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ  500 บาท
ชำระค่าสมัครสอบ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขา ตามรายละเอียดที่แจ้งในอินเตอร์เน็ตหน้ากรอกข้อมูลการสมัครสอบ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
เหมาจ่ายค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาต้นและปลาย ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท ภาคฤดูร้อน 20,000 บาท
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
- กลุ่มบุคคลทั่วไป ไม่มี

- กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์ มีเอกสารรับรองการอนุมัติให้มาสอบ ออกโดยผู้บังคับบัญชา และเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัคร

รายละเอียดในประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

เอกสารที่ใช้ในการสอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของราชการที่มีรูปและเลขประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ
2. สลิปใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้า
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
    บัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก
    ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

(ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนหน่วยกิตบางวิชาจากสถาบันเดิมได้ตามหลักเกณฑ์ที่ทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด และตามเกณฑ์ของสัตวแพทยสภา ซึ่งกำหนดให้โอนได้เฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น)      

วิธีการคัดเลือก
       1. สอบข้อเขียน
              ชีววิทยา 
(Biology)
              ภาษาอังกฤษ (English)
              คณิตศาสตร์ (Mathematics)
              ความถนัดทางสัตวแพทย์
       2. สอบสัมภาษณ์
       3. ตรวจร่างกาย

จำนวนนักศึกษาที่รับ (ปีการศึกษา 2553)   50   คน/ปี แบ่งเป็น
1. กลุ่มบุคคลทั่วไป 45 คน
2. บุคากรกรมปศุสัตว์ ไม่เกิน 5 คน
3. ชาวต่างประเทศ ไม่เกิน 2 คน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
   โครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

      โทร: 043-342-693
           โทรสาร
: 043-342-693

อีเมล์: kwankate@kku.ac.th
      
    

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...