ประชาสัมพันธ์
loading...

ประกาศผล มขประกาศผล มข.
ดูได้ที่ http://reg2.kku.ac.th/
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกที่ชื่อคณะที่ต้องการเพื่อดูรายชื่อแยกตามสาขาที่สมัคร
เกษตรศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยี
นิติศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยนานาชาติ

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย/x-ray
ตารางสอบสัมภาษณ์ มข.
เอกสารที่ต้องเตรียมสอบสัมภาษณ์และข้อแนะนำอื่นๆ

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

บทความ

loading...