ประชาสัมพันธ์
loading...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรงผ่านโรงเรียน 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน
2) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) ไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย
4) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
5) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา (เมื่อเข้าศึกษา)
6) มีความประพฤติเรียบร้อย
7) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
กำหนดการรับสมัคร
          วันที่
รายละเอียด

สมัครผ่านทางโรงเรียน

1 - 19 ธันวาคม  2557
สมัครผ่านทางโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
(เฉพาะโรงเรียนในเขตจังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ  และหนองบัวลำภู)

สมัครทางไปรษณีย์

1 - 19  ธันวาคม  2557
สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1 - 19  ธันวาคม  2557
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th)

สมัครด้วยตนเอง

1 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558
สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น
23 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้ที่ต้องสอบคัดเลือก (เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัครลำดับ 1 และกำหนดให้มีวิชาสอบคัดเลือก)
1 กุมภาพันธ์ 2558
สอบคัดเลือก (เฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสมัครลำดับ 1 และกำหนดให้มี
วิชาสอบคัดเลือก)

9 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

15 กุมภาพันธ์ 2558

สอบสัมภาษณ์
18 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลการคัดเลือก
28 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานตัวนักศึกษาใหม่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1  มีนาคม  2558
รายงานตัวนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์เลย
   สิงหาคม 2558
เปิดภาคเรียน  1/2558
หลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง (สามารถติดต่อขอสำเนาใบสมัครจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.lru.ac.th)
6.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ได้แก่ ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ. 1 จำนวน 1 ฉบับ ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ GPA 3 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป และ ให้กรรมการรับสมัคร 2 รูป เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร)
6.5 ค่าสมัคร 200 บาท
วิธีการสมัคร
1 สมัครผ่านทางโรงเรียน ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 6 และ สมัครกับอาจารย์แนะแนว หรือผู้ที่โรงเรียนมอบหมายให้เป็นผู้รับสมัคร
2 สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 6 และยื่นใบสมัครที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:00 น. ไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 สมัครทางไปรษณีย์ ให้ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
4 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครที่ www.lru.ac.th
             ทั้งนี้ กรณีสาขาวิชาใดมีผู้รายงานตัวเข้าศึกษารวมในประเภทรับตรง และประเภททั่วไป น้อยกว่า 20 คน  มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น และให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ยกเว้นสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
==============================================================

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (รอบทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์ขอนแก่น ปีการศึกษา
     2553 ระหว่าง 8 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2552 ดาว์นโหลด ระเบียบการ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์ขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
     ระหว่าง 1-30 ธันวาคม 2552 ดาว์นโหลด ระเบียบการ  new

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
     ปีการศึกษา 2553 ระหว่าง 9 มกราคม - 9 เมษายน 2553 ดาว์นโหลด ระเบียบการ  

 เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553 ระหว่าง 9 มกราคม -
      9 เมษายน 2553 ดาว์นโหลด ระเบียบการ 

Blogger Comment
Facebook Comment

 1. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2554 23:14

  ป.ตรีรับม.6เข้าเรียนภาคพิเศษรึป่าวคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ31 กรกฎาคม 2554 11:17

  อยากไปเรียนที่ขอนแก่นมากช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ10 สิงหาคม 2554 16:30

  มีเรียนเสาร์ อาทิยต์ไม่ค่ะ อยากจะเรียน คอมค่ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ25 สิงหาคม 2554 17:36

  ราชภัฏเลยศูนย์ขอนแก่นเปิดรับสมัครหรือยังช่วยบอกหน่อยค่ะและเปิดประมาณวันที่เท่าไรอยากไปเรียนมาก

  ตอบลบ
 5. วิชชุดา วงชัยทร2 พฤศจิกายน 2554 15:57

  อยากไปเรียนจังค่ะ!มากๆๆ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ10 ธันวาคม 2554 00:47

  ราชภัฏเลย สออบเข้ายากไหมอ่ะอยากไปเรียนจัง

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ2 มกราคม 2555 16:21

  ราชภัฏเลยศูนย์ขอนแก่นเปิดรับสมัครหรือยังช่วยบอกหน่อยครับและเปิดประมาณวันที่เท่าไรในปีการศึกษา2555อยากไปเรียนมากครับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ6 กุมภาพันธ์ 2555 11:59

  รอบทั่วไปราชภัฎเลยเปิดรับสมัควันที่เท่าไหร่คะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2555 11:20

  ราชภัฎเลยศูนย์ขอนแก่นมีเรียนแต่วันอาทิตย์วันเดียวไหมค่ะ เพราะวันเสาร์ต้องทำงาน

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ17 ธันวาคม 2555 21:48

  อยากทราบว่าปีการศึกษา 2556 จะเปิดรับสมัครวัน เวลา สถานที่ สาขาใดบ้าง ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน เท่าไหร่ อยากทราบมากเลยค่ะ อยากเรียนมากๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ3 มกราคม 2556 13:13

  หน้าเว็บไม่เปลี่ยนใหม่เลยคัยจะไปรู้ยังปี2553ยู้เลย

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ3 มกราคม 2556 13:15

  ถามก็ไม่ตอบ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ22 มกราคม 2556 13:32

  นั้นดิ ไม่เห็นตอบสักโพสเรยอ่า มีตัวตนอยู่ไหมเนี่ย
  แล้ว น ศ จะรุ้เรื่องไหมเนี่ยยยยยย :(

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2556 11:12

  ตอนนี้จบวุฒิ ปวส. ค่ะ อยากเรียนต่อ ป.ตรี 2 ปี จะได้รึป่าวค่ะ แต่ติดอยู่ที่ว่า อยากเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมิทราบว่าจะมีปัญหาอะไรรึป่าวค่ะ หรือเราสามารถ สมัครเรียนได้ที่ไหนได้บ้างยังไง อยากสมัครเรียน ราชภัฏ ขอนแก่นค่ะเพราะใกล้บ้านด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2557 17:43

  เรียนภาคพิเศษ 2557 เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ.. อยากรู้ค่ะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2557 17:37

  มีเปิดสอนเสาร์อาทิย์หนองบัวลำู ปฐมวัยไหม่ะ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2558 18:44

  อยากเรียนปฐมวัย ยุหนองบัว มีเสาร์ อาทิตย์ไมค่ะ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ3 กันยายน 2558 18:15

  ปี59จะออกตารางตอนไหนคะ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม 2559 21:23

  ราชภัฏเลยเปิดสอนเสาร์อาทิตย์ใหม

  ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...