ประชาสัมพันธ์
loading...

มรภ.บุรีรัมย์รับนศ.2,000คน

image(ซ้าย) รศ.โกวิท เชื่อมกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

รศ.โกวิท เชื่อมกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บุรีรัมย์ เปิดเผยถึงการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติหลักสูตรปริญญาตรี ประเภทบุคคลทั่วไปประจำปีการศึกษา 2553 รวมทุกสาขาวิชาจำนวน 2,000 คน ว่า คณะครุศาสตร์ (ปริญญาตรี 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย รับ 20 คน ภาษาอังกฤษ 20 คน ดนตรีศึกษา 30 คน นาฏศิลป์ 40 คน พลศึกษา 30 คน สังคมศึกษา 40 คน ศิลปศึกษา 40 คน คณิตศาสตร์ 20 คน วิทยาศาสตร์ 20 คน ฟิสิกส์ 40 คน การศึกษาปฐมวัย 20 คน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 40 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย รับ 40 คน ภาษาอังกฤษ แขนงวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  40 คน แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 40 คน การพัฒนาสังคม 40 คน นิติศาสตร์ 40 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 40 คน  วิทยาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 40 คน ดนตรี (ดนตรีสากล) 40 คน สารสนเทศศาสตร์ 40 คน คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 40 คน ทัศนศิลป์ 40 คน
   
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับ 40 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 คน ภูมิสารสนเทศ 40 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา 40 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 คน สถิติประยุกต์ 40 คน ชีววิทยาประยุกต์ 40 คน เคมี 40 คน สิ่งทอ 40 คน สาธารณสุขชุมชน 40 คน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน  แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 40 คน แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 40 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับ 40 คน สัตวศาสตร์ 40 คน ประมง 40 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม 40 คน เทคโนโลยี  เซรามิกส์ 40 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 40 คน เทคโนโลยีการก่อสร้าง 40 คน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 40 คน
   
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับ 40 คน แขนงวิชาการตลาด 40 คน  แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 คน แขนงวิชาการจัดการ 40 คน แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร 40 คน บัญชี 40 คน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 40 คน การสื่อสารมวลชน 40 คน สนใจซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ม.ค. 2553 หรือ สมัครทางไปรษณีย์พร้อมตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ ภายในวันที่ 5 ก.พ. 2553 ในนามของ ผศ.สุพัตรา รักการศิลป์ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.บุรีรัมย์ โทร. 0-4461-1221.16บุรีรัมธ์.jpg (263×339)
ที่มา  

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

loading...

Facebook

นิยม

บทความ

loading...