ๅๅ
ประชาสัมพันธ์

#รับตรง58 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 
 
         ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          ๒.๑ เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          ๒.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างแท้จริง
         ๒.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
         ๒.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๓. คุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขของผู้สมัคร
ผู้สมัครเลือกสมัครได้ ๑ สาขาวิชา เท่านั้น โดยแต่ละสาขาวิชามีคุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขของผู้สมัคร ดังนี้
          ๓.๑ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
                   ๓.๑.๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                   ๓.๑.๒ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ๕ ภาคการศึกษา (ม.๔ ถึง ม.๖ เทอม ๑)    ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
                    ๓.๑.๓ ให้ผู้สมัครส่งภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้เคยเข้าร่วม และบรรยายภาพถ่ายว่า กิจกรรมที่ผู้สมัครได้เข้าร่วมนั้นช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔
          ๓.๒ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                   ๓.๒.๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                   ๓.๒.๒ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ๕ ภาคการศึกษา (ม.๔ ถึง ม.๖ เทอม ๑)    ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
                    ๓.๒.๓ ให้ผู้สมัครเขียนบรรยายถึงสิ่งที่พบเห็นตามสถานที่ทั่วไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตหรือทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างไร โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔
          ๓.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
                 ๓.๓.๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
                 ๓.๓.๒ เป็นผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา และ/หรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                 ๓.๓.๓ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ๕ ภาคการศึกษา (ม.๔ ถึง ม.๖ เทอม ๑) ดังนี้
                              - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕
                              - แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
                  ๓.๓.๔ ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ ความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาในปัจจุบัน” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔

๔. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          ๔.๑ หลักฐานการสมัคร
                 ๑) รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์    (รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้น)
                 ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
                 ๓) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น)
                ๔) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ ภาคการศึกษา (ชั้น ม.๔ -ม.๖ เทอม ๑) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                ๕) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์
                ๖) ภาพถ่ายและความเรียง ตามเงื่อนไขของผู้สมัครสาขาวิชานั้นๆ
๔.๒ ขั้นตอนการสมัคร
      สมัครออนไลน์โดย คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
                ๔.๒.๑ ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร ๑ สาขาวิชา และกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องสมบูรณ์ แล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)
                ๔.๒.๒ พิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่ายลงในใบสมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัครและนำใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังรายชื่อต่อไปนี้
                             ๑. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
๒. ธนาคารกรุงไทย
                             ๓. ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
                ๔.๒.๓ เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)        
                ๔.๒.๔ ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
       ๑) ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
                             ๒) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                             ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                             ๔) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)                          
                             ๕) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ ภาคการศึกษา (ชั้น ม.๔ -ม.๖ เทอม ๑) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                             ๖) ภาพถ่ายและความเรียง ตามเงื่อนไขของผู้สมัครสาขาวิชานั้นๆ
                ๔.๒.๕  จัดส่งเอกสารตามข้อ ๔.๒.๓ ไปตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
เรียน    คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐            
 

๕. การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
        พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวมและเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา

๖. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
        วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ทาง www.admission.mfu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๘๒๓

๗. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
        ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวและชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ๖,๐๐๐ บาท โดย
          ๗.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกสั่งพิมพ์ใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาทาง www.admission.mfu.ac.thและนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘  ดังรายชื่อต่อไปนี้      
                    ๑. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                    ๒. ธนาคารกรุงไทย
                    ๓. ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)
          ๗.๒ เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ถูกต้อง)
          ๗.๓ ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมายังสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ตั้งแต่วันศุกร์ที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘  (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

เรียน    คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
 

          ๗.๔ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

๘. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะแจ้งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และนำรายชื่อเข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทั้งนี้ขอให้ผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแจ้งการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทางเว็ปไซต์ http://www.cuas.or.thที่บริหารจัดการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้
          ๘.๑ ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับ usernameและ passwordผ่านทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th วันที่ ๒๔ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
          ๘.๒ ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุณาเก็บรักษา usernameและ passwordอย่าให้สูญหาย และควรเก็บไว้เป็นความลับสำหรับตนเองเท่านั้น
          ๘.๓ ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทางเว็ปไซต์ http://www.cuas.or.th ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยใช้ usernameและ password ที่ได้รับแจก loginเข้าสู่ระบบฯ
          ๘.๔ การเลือกยืนยันสิทธิ์สามารถเลือกได้เพียง ๑ แห่ง เท่านั้น โดยผู้ยืนยันสิทธิ์สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เท่านั้น ระบบจะกำหนดให้ใช้ครั้งสุดท้ายเป็นคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก หากไม่ดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงของสถาบัน/มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ของปีการศึกษา ๒๕๕๘
          ๘.๕ ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จะดำเนินการนำรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกกลาง (ADMISSIONS)ต่อไป ดังนั้นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบคัดเลือกกลาง (ADMISSIONS)อีก
          ๘.๖ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทางเว็ปไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th
          ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

๙. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ลำดับ
สาขาวิชา
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (บาท)
อนามัยสิ่งแวดล้อม
๓๐,๐๐๐
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๓๐,๐๐๐
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
๒๑,๖๐๐
หมายเหตุ
          ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม
          ๑. ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด อัตราค่าธรรมเนียม ๓,๖๐๐ บาท
          ๒. ค่าหอพัก ห้องละ ๔ คน ภาคการศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาท ต่อคน
          ๓. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร ๒,๐๐๐ บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
          ๔. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ ๘๐๐ บาท
          ๕. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus ประมาณ ๒,๒๐๐ บาท
          ๖. ค่า Freshy Package ประมาณ ๑,๐๐๐ บาท
          ๗. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

๑๐. กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
          ๑๐.๑ การเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยใช้ผลคะแนน O – NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส ๐๓) เป็นเกณฑ์ในการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดดังนี้
               ๑๐.๑.๑ นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ ๐ – ๓๙ คะแนน หรือไม่มีผลสอบ O – NET ต้องเรียนรายวิชาIntensive English
               ๑๐.๑.๒ นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ ๔๐ คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนรายวิชา Upper Intensive English
               ๑๐.๑.๓ ค่าธรรมเนียมการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
          ๑๐.๒ บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
          ๑๐.๓ รายงานตัวเข้าหอพัก ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
          ๑๐.๔ เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
          ๑๐.๕ บันทึกข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ How to live and learn on campus ปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
          ๑๐.๖ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
          ๑๐.๗ เข้าร่วมโครงการ How to live and learn on campus เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
          ๑๐.๘ เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

๑๑. เงื่อนไขอื่น ๆ
          ๑๑.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันการเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
          ๑๑.๒ ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ๖,๐๐๐ บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน จะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
          ๑๑.๓ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกและเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
          ๑๑.๔ ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทั้งนี้ กรณีนักเรียนไม่ดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
          ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
          ๑๑.๖ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แต่ขอสละสิทธิ์ในภายหลัง
          ๑๑.๗ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
          ๑๑.๘ ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          ๑๑.๙ ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสำนักวิชาอื่นได้

#รับตรง58 รับสมัครนักศึกษาโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 16 ก.พ.- 13 มี.ค. 2558

รับสมัครนักศึกษาโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่ 16 ก.พ.- 13 มี.ค. 2558


รับสมัครนักศึกษาโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่ 16 ก.พ.- 13 มี.ค. 2558
- รายละเอียด [Download
ที่มา  http://www.dentistry.tu.ac.th/th/news/page.php?news_ID=2&id=180 

ภวังค์รัก Concrete Clouds หนังที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากงานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 24


สำหรับการประกาศ "รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 24" ได้ผู้เข้าชิงครบแล้วทั้ง 16 รางวัล พร้อมเพิ่มเติมรางวัลพิเศษให้กับประเภทสารคดีเป็น 17 รางวัล โดยการคัดเลือกหนัง 5 เรื่องสุดท้าย จากคณะกรรมการ 130 คน ที่อยู่ในต่างสาขาวิชาชีพของวงการภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ คิดถึง วิทยา ( 13 รางวัล ), แผลเก่า ( 12 รางวัล ), ตุ๊กแกรักแป้งมาก (11 รางวัล), ภวังค์รัก ( 11 รางวัล ), ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้ ( 10 รางวัล ) ซึ่งการประกาศรางวัลในปีนี้ได้เพิ่มรางวัล "ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม" ขึ้นมาอีก 1 รางวัล รวมเป็น 17 รางวัล เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของภาพยนตร์สารคดีที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี

สำหรับรางวัล "สุพรรณหงส์เกียรติยศ" ถือเป็นรางวัลที่เชิดชูผู้มีผลงานทางด้านภาพยนตร์มาอย่างยาวนาน คณะกรรมการจากสมาพันธ์ฯ ต่างลงคะแนนให้ กับ "สมบัติ เมทะนี" พระเอกยอดนิยมตลอดกาลซึ่งได้ควรค่าแก่การได้รับรางวัลนี้ไปอย่างเป็น เอกฉันท์
ปีนี้ประกาศรางวัล ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 พร้อมกับถ่ายทอดให้ผู้ชมทั่วประเทศได้รับทราบผลรางวัลรางวัลกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 สี ในคืนเดียวกันด้วย
สำหรับผลรางวัลในสาขาต่างๆ มีดังต่อไปนี้
- เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects) ได้แก่ "สมิง พรานล่าพราน" บ.เดอะโพสท์บางกอก จำกัด
- เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects) ได้แก่ "ห้องหุ่น"
- ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)  ได้แก่ "แผลเก่า"
- กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)  ได้แก่ "คิดถึงวิทยา"
- ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)  ได้แก่ "คิดถึงวิทยา"
- เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)  ได้แก่ "คิดถึงวิทยา"
- บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing) ได้แก่ "ลับ ลวง หลอน"
- ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing) ได้แก่ "คิดถึงวิทยา"
- ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography) ได้แก่ "คิดถึงวิทยา"
- บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay) ได้แก่ "คิดถึงวิทยา"
- ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress) ได้แก่ สายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข  จากเรื่อง "ภวังค์รัก"
- ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor) ได้แก่ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จากเรื่อง "แผลเก่า"
- ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress) ได้แก่ เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ จากเรื่อง "Timeline จดหมาย ความทรงจำ"
- ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best Actor) ได้แก่ เก้า จิรายุ ละอองมณี จากเรื่อง "ตุ๊กแกรักแป้งมาก"
- ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director) ได้แก่ ลี ชาตะเมธีกุล จากผลงานการกำกับเรื่อง "ภวังค์รัก"
- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture) ได้แก่ "ภวังค์รัก"
- ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ "The Master เดอะมาสเตอร์"
- รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ ได้แก่ "สมบัติ เมทะนี"“Concrete Clouds” : ภวังค์รัก เป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงชีวิตที่เคว้งคว้างของคนหนุ่มสาว 4 คน (อนันดา เอเวอริงแฮม, เจนสุดา ปานโต, สายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข เเละ ประวิทย์ ฮันแสตน) เปรียบเทียบกับการลอยตัวของค่าเงินบาทในยุคปี พ.ศ. 2540
มัด (อนันดา เอเวอริงแฮม) หนุ่มนักเรียนนอกวัย 30 ต้องกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง หลังจากที่บิดาฆ่าตัวตายเพราะพ่ายแพ้ต่อพิษเศรษฐกิจ เมื่อตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ เขากลับพบว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะไม่เพียงแต่จะต้องจัดการกับอาชีพการงานและทำความรู้จักกับสังคมไทยใหม่  เขายังต้องพยายามทำความรู้จักกับ นิค (ประวิทย์ ฮันแสตน ยิ้ม มือกลอง วงสมเกียรติ ค่าย smallroom) น้องชายวัย 18 ปี ของเขา ก่อนที่เขาจะกลายเป็นคนแปลกหน้ามากกว่านี้  ขณะเดียวกัน นิค ได้รู้จักกับ ปูเป้ (สายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข)  สาวน้อยที่อาศัยอยู่ที่อพาร์ทเมนท์ ข้างบ้านของเขา เขาเริ่มถูกใจเธอโดยไม่รู้ตัว ทว่าเธอมีความลับในอดีตแอบแฝงอยู่ ปัญหาของมัดยังไม่จบเพียงเท่านี้ เมื่อ ทราย (เจนสุดา ปานโต) รักครั้งแรกในชีวิต กำลังจะกลับเข้ามาในชีวิต  โดยที่เธอก็มีปัญหาที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเขา  และปัญหาที่ว่านี้เป็นปัญหาทางด้านจิตใจอันเกิดจากความเคว้างคว้าง  ที่เป็นผลจากการตกสะเก็ดของสภาพสังคมในยุคฟองสบู่แตก ปี พ.ศ. 2540 ที่ทุกคนสับสนที่มา ไทยรัฐ,เอ็มไทย,เดลินิวส์

แคปแพล่นองค์กรการศึกษาชั้นนำรุกตลาดเมืองไทยกรุงเทพฯ 25กุมภาพันธ์ 2558 –แคปแพล่นผู้ให้บริการด้านการศึกษาชั้นนำระดับโลกซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 75 ปีมีโรงเรียนภาษากว่า 44 แห่งใน 7 ประเทศ และรับนักเรียนจากทั่วโลกมากกว่า 75,000 คนต่อปี ได้ขยายธุรกิจสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นการรองรับความต้องการในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับเครือข่ายตัวแทนเกือบ 100 แห่งในประเทศไทย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการให้บริการซึ่งจะสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักเรียนไทย เมื่อต้องการสมัครเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ


นายเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการ แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้จะเพิ่มทั้งโอกาส และการแข่งขันที่ดุเดือดยิ่งขึ้นในตลาดไทย แคปแพล่นจึงตัดสินใจลงทุนทั้งในด้านบุคลากรสถานที่และหลักสูตรในประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่ดีที่สุดของโลก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการประสบความสำเร็จทั้งในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจนการทำงานในสายอาชีพ โดยการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงานจำนวนมากทั่วทั้งภูมิภาคนี้ ดังนั้น นักเรียนนักศึกษา รวมถึงคนทำงานในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปลูกฝังทักษะภาษาอังกฤษของตนเองให้ดีเยี่ยม เพื่อสร้างความได้เปรียบในตลาดงานระดับภูมิภาคที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วอาเซียน”

นายนิธิวัฎ ชัยชนะศิริ นายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า “ธุรกิจการศึกษาในต่างประเทศกำลังเติบโตและจะโตขึ้นอีกในปี 2558  สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติในฐานะตัวแทนด้านธุรกิจการศึกษาในต่างประเทศ เป็นพันธมิตรกับแคปแพล่นมาช้านาน โดยสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยกระดับมาตรฐานการศึกษา เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้เรียนโดยตรงและแก่ธุรกิจนี้โดยรวม ซึ่งแคปแพล่นถือเป็นพันธมิตรชั้นเยี่ยมของสมาคมฯ ที่ช่วยพัฒนามาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศให้มีคุณภาพสูงสุดในฐานะตัวแทนผู้ดำเนินงานด้านการศึกษานานาชาติ ทำให้ผมรู้จักและได้ร่วมงานกับแคปแพล่นนับตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่สายงานนี้ และได้เห็นถึงการเติบโตและการขยายสาขาของโรงเรียนภาษาแคปแพล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนมีความชื่นชมในคุณภาพและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรของสถาบันแคปแพล่นเป็นอย่างมาก ทำให้ผมมั่นใจว่าสมาชิกตัวแทนของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติจะสามารถประสานความร่วมมือกับแคปแพล่นได้เป็นอย่างดี”

แคปแพล่น อินเตอร์เนชันแนล มีโรงเรียนภาษากระจายอยู่ทั่วโลก และนำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแล้ว แคปแพล่นยังให้บริการด้านอื่นๆ ทั้งการจัดหาที่พัก การให้คำแนะนำและข้อมูลเพื่อเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของประเทศจุดหมายปลายทาง แคปแพล่นยังเป็นที่ยอมรับในด้านการเตรียมตัวของนักเรียนก่อนก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบเฉพาะทางหรือการศึกษาระดับสูง (เช่น การสอบ TOEFL,GMAT, GRE ฯลฯ)และด้วยการเรียนในแบบนานาชาติ นักเรียนของแคปแพล่นจึงมีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่จากหลากหลายเชื้อชาติและได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักเรียนจึงมีความมั่นใจและมีมุมมองที่กว้างขึ้น ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในต่างประเทศ

แคปแพล่นสถาบันที่นักเรียนและคนทำงานต่างให้การยอมรับว่าเป็น “สถาบันสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่น่าเชื่อถือมากที่สุด” โดยนักเรียนมากกว่า 9 ใน 10 คนจะแนะนำให้เพื่อนมาเรียนต่อโดยแคปแพล่นจัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จและการเติบโตของสถาบันณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

นายเอกพงษ์ ณ ระนอง กล่าวทิ้งท้ายว่านักเรียนไทยจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและคว้าโอกาสสู่ความความสำเร็จทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในระดับโลก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kaplaninternational.com(จากซ้าย) คุณเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการ แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), มร. โทนี่ ฟรอกแก็ทท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล อิงลิช, คุณนิธิวัฏ ชัยชนะศิริ นายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลอร์นนิ่ง เคิร์ฟ จำกัด, มร.ทอม แมคคลิน ผู้อำนวยการฝ่ายขายตรง แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล

#รับตรง58 วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
  1. อ่านประกาศช่วงการรับสมัครและระเบียบการทางหน้าเว็บ
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
  3. กรอกใบสมัครผ่านทางหน้าเว็บ , เริ่มต้นการสมัคร
  4. ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันการสมัคร หรือ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร , เข้าสู่ระบบ
  5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
  6. นำไปชำระเงินไปชำระเงิน ณ ธนาคาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  7. เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน , ตรวจสอบสถานะ
  8. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ตึกหลอด ชั้น 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์. 0-4336-2188-90 ต่อ 101-103 โทรสาร. 0-4334-2910อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://202.28.94.53/regis/index.php

ที่มา  http://www.cs.kku.ac.th/

บทความที่น่าสนใจ

ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ads

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

Facebook

บทความ

รับข่าว