วาไรตี้
ประชาสัมพันธ์

รับตรง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2560


ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องด้วยทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะทำการเปิดรับนักศึกษา ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศแนบ

ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์


จำนวนการรับ

 • กลุ่มที่ 1 นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3 คน
 • กลุ่มที่ 2 นักเรียนจากโดรงเรียนทั่วไป 9 คน
คุณสมบัตร
 • กลุ่มที่ 1
  • มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
   • TOELF (Internet - based) 80 ขึ้นไป หรือ
   • TOELF (Computer - based) 183 ขึ้นไป หรือ
   • TOELF (Paper - based) 550 ขึ้นไป หรือ
   • IELTS 6.5 ขึ้นไป
  • มีคะแนนสอบวิชา GAT 70% ขึ้นไป  PAT1 50% ขึ้นไป  PAT2 65% ขึ้นไป

 • กลุ่มที่ 2
  • มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
   • TOELF (Internet - based) 100 ขึ้นไป หรือ
   • TOELF (Computer - based) 213 ขึ้นไป หรือ
   • TOELF (Paper - based) 590 ขึ้นไป หรือ
   • IELTS 7.0 ขึ้นไป
  • มีคะแนนสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้
   • ผ่านเกณฑ์ Math test ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้* SAT (Math Level 2) 700 ขึ้นไป หรือ SAT resoning test (Math Section) 700 ขึ้นไป
   • ผ่านเกณฑ์ Science test* ดังต่อไปนี้ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่
    • SAT subject test Biology (Molecular) MB 700 ขึ้นไป
    • SAT subject test (Chemistry) 700 ขึ้นไป
    • SAT subject test (Physics) 650 ขึ้นไป
 • เพิ่มเติม : https://pccmsblog.files.wordpress.com/2016/10/medapplication2016.pdf
รับสมัคร
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.pccms.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • กรอกข้อมูลทาง http://admission.pccms.ac.th/


ระเบียบการ : https://goo.gl/8SvZUc
รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : https://goo.gl/88RzXD
เว็บไซต์หลัก : http://www.pccms.ac.th

รับตรง พยาบาลศาสตร์ ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560


ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560


คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการคัดเลือกระบบรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลรับตรง) ปีการศึกษา 2560

ข้อกำหนดหลักสูตร มหิดลรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560ระเบียบการ : https://goo.gl/8SvZUc
รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : https://goo.gl/88RzXD
เว็บไซต์หลัก : https://pccmsblog.wordpress.com/

รับตรง คณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์(โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประกอบด้วย

 • 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) รับจำนวน 140 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ) รับจำนวน 30 คน
 • 1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (โครงการสองปริญญาคู่ขนาน) ระยะเวลาศึกษา 5 ปี
  • โครงการสองปริญญาคู่ขนาน คือ โครงการที่จัดการเรียนการสอนด้วย 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) กลุ่มวิชาวนศาสตร์ชุมชน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) รับจำนวน 30 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 • นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • 2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  • 2.2 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และแข็งแรง
  • 2.3 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
  • 2.4 เป็นผู้ผ่านการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะใช้ผลคะแนนของวิชาสามัญ
  • 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69)
การรับสมัคร
 • วิธีการรับสมัคร/ขั้นตอนการสมัคร
  • ขั้นตอนที่ 1 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน (บส.วน.2) และน าไปชำระเงินตามธนาคารที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
  • ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัครทาง www.quota.forest.ku.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ในการสมัครผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบในหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี หรือ 5 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมส่งหลักฐานการช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมัครออนไลน์ทาง 
 • www.quota.forest.ku.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : http://www.quota.forest.ku.ac.th/official/index.php
เว็บไซต์หลัก : http://www.quota.forest.ku.ac.th/official/index.php

รับตรง สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปการ 2560 (รอบสอง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปการ
 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 • สอบได้ลำดับที่ 1-50 ของโรงเรียน
 • มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน เฉลี่ยสะสม 3.00 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
 • เพิ่มเติม : http://www.eng.su.ac.th/_2012/files/P_MSE60_1.pdf

คณะที่เปิดรับสมัคร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนการรับ
 • สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  จำนวน 10 คน
 • สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี  จำนวน 10 คน
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
 • สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ http://www.eng.su.ac.th/ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ปฏิทินการรับสมัครระเบียบการ : http://www.eng.su.ac.th/_2012/files/P_MSE60_1.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : Facebook : Entech Silpakorn
เว็บไซต์หลัก : http://www.eng.su.ac.th/_2012/admission60-news-piset.php

รับตรง สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปการ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบแรก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปการ
 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบแรก)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

คณะที่เปิดรับสมัคร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนการรับ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จำนวน 40 คน
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
 • สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ http://www.eng.su.ac.th/ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ปฏิทินการรับสมัคร


ระเบียบการ : http://www.eng.su.ac.th/_2012/files/P_ML60_1.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : Facebook : Entech Silpakorn
เว็บไซต์หลัก : http://www.eng.su.ac.th/_2012/admission60-news-piset.php

บทความที่น่าสนใจ

ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์/carousel/#c0084d

Facebook

บทความ

loading...