11
w

#รับตรง58 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 58 (15 ก.ย. - 30 ธ.ค.57)


โครงการที่เปิดรับสมัคร / จำนวนรับ

        -  โครงการสำหรับบุคคลทั่วไป               75  คน
        -  โครงการพัฒนาคนทางเภสัชศาสตร์ฯ    61  คน
        -  โครงการสำหรับ รร.สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา และ รร.อัสสัมชัญศรีราชา  7  คน


คุณสมบัติแต่ละโครงการ
        -  โครงการสำหรับบุคคลทั่วไป  
            * เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
               ตอนปลายหรือเทียบเท่า
        -  โครงการพัฒนาคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
            * เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
               ตอนปลายหรือเทียบเท่า
            * เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาติประกอบการร้านขายยา
               แผนปัขขุบัน (เป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี, ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย,
               สมาคมร้ายขายยา หรือ สมาคมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี)
        -  โครงการสำหรับโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"ม.บูรพา และ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
            * เป็นผู้ศึกษาที่โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"ม.บูรพา หรือ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
            * มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 (5 หรือ 6 ภาคการศึกษา)
            * หากมีคุณสมบัติโดดเด่นเช่น ผู้นำด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษฯ จะได้รับ
               การพิจารณาเป็นพิเศษการสมัครสอบ
        -  สมัครได้ที่เว็บไซด์ www.pharm.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th/
        -  สมัครทางไปรษณีย์ กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อมส่งเอกสารและแนบธนาณัติ
           ค่าสมัครสอบ ส่งไปที่ 169 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง
           จ.ชลบุรี 20131 (ส่งแบบ EMS)
        -  โหลดใบสมัครได้ที่ 
www.pharm.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th/

ปฏิทินการรับสมัคร
 
  สมัคร  15 ก.ย. - 30 ธ.ค.57
  ชำระเงินค่าสมัคร  15 ก.ย. - 31 ธ.ค.57
  ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ  12 - 15 ม.ค.58
  สอบข้อเขียน  24 - 25 ม.ค.58
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  2 ก.พ.58
  สอบสัมภาษณ์  21 ก.พ.58
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  27 ก.พ.58

 
ระเบียบการ คลิกที่นี่ 


รายละเอียดเพิ่มเติม
      -  เว็บไซด์ www.pharm.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th/
      -  Facebook : PharmacyBuu
      -  โทร. 092 965 6400, 092 965 6401

#รับตรง58 โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 58 (24 พ.ย. 57 - 16 ม.ค. 58)


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
               ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
1
วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์
2
วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
3
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน 4 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างแท้จริง        
          2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.5 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                   - ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 และ
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือมีหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
          2.6 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ต้องมีคุณสมบัติและ ผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                   - ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการศึกษา
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
                   - เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านมัลติมีเดีย กราฟิก และแอนิเมชั่น
         2.7 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้องมีคุณสมบัติ และผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                   - ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75 และ
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 และ
                   - เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือสูงกว่า
          2.8 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ต้องมีคุณสมบัติ และผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                   - ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 และ
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 และ
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75
                   *หากเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรม หรือวิศวกรรม ในระดับจังหวัด หรือสูงกว่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          3.1 หลักฐานการสมัคร
                   ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อยและใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
                    1) รูปถ่ายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์
                    2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                    3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)    
        4) กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 ถึง ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                    5) กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร
                    6) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์
                   7) สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ (กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติข้อ 2.5, 2.6, 2.7, 2.8)
                    8) แบบฟอร์มตอบรับการสอบสัมภาษณ์
                   9) แบบสอบถามประกอบการสมัคร (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
          3.2 ขั้นตอนการสมัคร
                   สมัครออนไลน์โดย คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
                   3.2.1 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครและกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)
                   3.2.2 พิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่ายลงในใบสมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัครและนำใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้
                             1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                             2. ธนาคารกรุงไทย
                             3. ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay@Post)
                   3.2.3 เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)           
                  3.2.4 ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                             1) ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
                             2) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                             3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                             4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
                             5) กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 ถึง ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                             6) กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร
                             7) สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ (กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติข้อ 2.5, 2.6, 2.7, 2.8)
                             8) แบบฟอร์มตอบรับการสอบสัมภาษณ์
                             9) แบบสอบถามประกอบการสมัคร (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) โดยสามารถจัดส่งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
                   -ช่องทางที่ 1 ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
                                    เรียน     คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                                               เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
                                               อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
(ใบสมัครระดับ ป.ตรี ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558)
                   -ช่องทางที่ 2 ส่งทาง E-mail : itschool@mfu.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558(โปรดรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ)
                   -ช่องทางที่ 3 ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0-5391-6743 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 ถึงวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558(โปรดรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ)
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
             วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ทางwww.admission.mfu.ac.thหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6741-2
5. การสอบคัดเลือก
          สอบสัมภาษณ์
        -สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (Skype/Facebook) ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2558หรือ
        -สอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558
          ทั้งนี้ให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์การเข้าสอบสัมภาษณ์โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตอบรับการสอบสัมภาษณ์ และส่งมาพร้อมใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
6.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
           สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558     ทาง www.admission.mfu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 053-916741-2
7. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
        ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) โดย
          7.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกสั่งพิมพ์ใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาทาง www.admission.mfu.ac.thและนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้
                             1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                             2. ธนาคารกรุงไทย
                             3. ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)
          7.2 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ถูกต้อง)
          7.3 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาส่งใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามายังสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558(ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
                                เรียน     คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                                            333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
                                            อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 (ใบยืนยันสิทธิ์ ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558)8. การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558ทาง www.admission.mfu.ac.thหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 053-916741-2
9. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะแจ้งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และนำรายชื่อเข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทั้งนี้ขอให้ผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทางเว็ปไซต์ http://www.cuas.or.th ที่บริหารจัดการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ภายในวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
          9.1 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับ username และ password ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th วันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558
          9.2 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุณาเก็บรักษา username และ password อย่าให้สูญหาย และควรเก็บไว้เป็นความลับสำหรับตนเองเท่านั้น
          9.3 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทางเว็ปไซต์ http://www.cuas.or.th ภายในวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 โดยใช้ username และ password ที่ได้รับแจก login เข้าสู่ระบบฯ
          9.4 การเลือกยืนยันสิทธิ์สามารถเลือกได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น โดยผู้ยืนยันสิทธิ์สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น ระบบจะกำหนดให้ใช้ครั้งสุดท้ายเป็นคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก หากไม่ดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงของสถาบัน/มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ของปีการศึกษา 2558
          9.5 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จะดำเนินการนำรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกกลาง (ADMISSIONS) ต่อไป ดังนั้นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบคัดเลือกกลาง (ADMISSIONS) อีก
          9.6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ทางเว็ปไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th
          ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ลำดับ
สาขาวิชา
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (บาท)
1
วิทยาการคอมพิวเตอร์
22,500
2
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
25,000
3
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
22,500
4
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
22,500
หมายเหตุ
          ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม
          1. ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด อัตราค่าธรรมเนียม 3,600 บาท
          2. ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน (เฉพาะสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ) ในอัตราหน่วยกิตละ 600 บาท
          3. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน
          4. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
          5. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท
          6. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus ประมาณ 2,200 บาท
          7. ค่า Package Freshies ประมาณ 1,000 บาท
          8. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน
11.กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
          11.1 การเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยใช้ผลคะแนน O – NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีรายละเอียดดังนี้
                   11.1.1 นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0 – 39 คะแนน หรือไม่มีผลสอบ O – NET ต้องเรียนรายวิชา Intensive English
                   11.1.2 นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O – NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนรายวิชา Advance Intensive English
                   11.1.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5,000 บาท
          11.2 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปลายเดือนพฤษภาคม 2558
          11.3 รายงานตัวเข้าหอพัก ปลายเดือนพฤษภาคม 2558
          11.4 เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2558
          11.5 บันทึกข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ How to live and learn on campusปลายเดือนกรกฎาคม 2558
          11.6 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ต้นเดือนสิงหาคม 2558
          11.7 เข้าร่วมโครงการ How to live and learn on campusเดือนสิงหาคม 2558
          11.8 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เดือนสิงหาคม 2558
                   *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ***
12. เงื่อนไขอื่น ๆ
          12.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันการเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
          12.2 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน จะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
          12.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกและเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
          12.4 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทั้งนี้ กรณีนักเรียนไม่ดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
          12.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
          12.6 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แต่ขอสละสิทธิ์ในภายหลัง
          12.7 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
          12.8 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          12.9 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสำนักวิชาอื่นได้
                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 แบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 [ 244.57 KB]
 แบบสอบถาม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 [ 215.22 KB] 

#รับตรง58 ม.อุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯ 58 (24 พ.ย. - 5 ธ.ค. 57)


การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 234 คน เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 24 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2557

คุณสมบัติทั่วไป  
      1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557
     2. จะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเภทวิธีรับตรงอื่นๆ แล้ว
     3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในระดับสถานศึกษา  ระดับเขตการศึกษา  หรือระดับจังหวัด
2.          4 ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-6) หรือเทียบเท่า จำนวน ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 
      5. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 7 แห่ง (ดังเอกสารแนบ)
     6. ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาในข้อ ให้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาส่งเสริม ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม      


**หมายเหตุ ผู้สมัครที่กำลังศึกษา สายศิลป์ หากประสงค์สมัครคณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ต้องเลือกสมัคร "โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม (สายศิลป์) "
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2558 [11.58 MB]
 แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ ระดับสถานศึกษาพิจารณา [328.91 KB]

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม www.entry.ubu.ac.th

#รับตรง58 ม.ราชภัฏอุดรธานี 58 หลายสาขา!! (1 ธ.ค. 57 - 16 ม.ค. 58)
UDRU ADMISSION 2015

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะรับผู้ที่จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558


หลักสูตร

และแผนการรับ


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด
วิทยาศาสตรบัณฑิต, เทคโนโลยีบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต,
บัญชีบัณฑิต, เศรษฐศาสตรบัณฑิต, นิเทศศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตรบัฑิต,
นิติศาสตรบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, ศิลปะบัณฑิต และ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
58 สาขาวิชา ในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต,

กำหนดการ

การรับสมัครและดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ทุกวันไม่เว้นวัน เสาร์ – อาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)คุณสมบัติ

ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง

1. ยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครกับครูแนะแนว ณ สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
2. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งค่าสมัครเป็นธนาณัติ

หลักสูตร  แผนการรับ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
วัน-เวลา และ วิชาสอบ


ปฏิทินการดำเนินงานระเบียบการรับสมัคร


ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.udru.ac.th/admission/2015/

ประวัติ ไผ่ วันพอยท์ หรือ ไผ่ ลิกค์

    

ประวัติ ไผ่ วันพอยท์ หรือ ไผ่ ลิกค์ ส.ส. กำแพงเพชร ทายาทนักการเมืองดัง หนุ่มที่ตกเป็นข่าวกับ  ดิว อริสรา และดาราสาวอีกหลายคน

        หากจะพูดถึงหนุุ่มนักการเมืองชื่อดัง ที่มีข่าวกับดารานางแบบ รวมทั้งนางเอกมาก จากอดีตถึงปัจจุบัน เชื่อว่าต้องมีชื่อของ ไผ่ วันพอยท์ หรือ ไผ่ ลิกค์ ติดอยู่ในโผอย่างแน่นอน ล่าสุด ดิว อริสรา ก็ได้ออกมายอมรับว่า ตอนนี้กำลังคบหาดูใจอยู่กับ  ไผ่ วันพอยท์ และไม่หวั่นเรื่องที่ ไผ่ วันพอยท์ เคยมีข่าวกับสาว ๆ มากหน้าหลายตาในวงการบันเทิงไทย วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงมีประวัติ ไผ่ วันพอยท์ มาฝากกันจ้า

         ไผ่ วันพอยท์ หรือชื่อจริงคือ ไผ่ ลิกค์ เกิดเมื่อวันที่  20 เมษายน พ.ศ. 2521 เป็นบุตรชายของ นายเรืองวิทย์ ลิกค์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร พรรคไทยรักไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กับนางปราณี โชติรัตช์กุล โดยที่ไผ่ วันพอยท์ มีน้องชาย 1 คน คือ ภูผา ลิกค์

         ไผ่ วันพอยท์ จบการศึกษาด้านเอกโฆษณา  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จากนั้น ไผ่ วันพอยท์ จึงหันมาจับธุรกิจบ้านจัดสรร ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว แต่เนื่องจากงานด้านดังกล่าวไม่ใช่งานที่ถนัด ทำให้ ไผ่ วันพอยท์ ผันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์ ตั้งกลุ่มแข่งรถที่เรียกว่า วันพอยท์ จนทำให้ได้รับฉายา ไผ่ วันพอยท์ ในเวลาต่อมา

         หลังจากที่นายเรืองวิทย์ ลิกค์ คุณพ่อของไผ่ วันพอยท์ หนึ่งในสมาชิกบ้านเลขที่ 111 ถูกสั่งให้เว้นวรรคทางการเมือง 5 ปี จึงทำให้ ไผ่ วันพอยท์ กระโจนลงสนามเลือกตั้งทางการเมืองเป็นครั้งแรกแทนผู้เป็นบิดา โดยในปี พ.ศ. 2550 ไผ่ วันพอยท์ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. กำแพงเพชร ในสังกัดพรรคพลังประชาชน แต่กลับสอบตกไปในที่สุด ถึงกระนั้น ปี พ.ศ. 2551 ไผ่ วันพอยท์ ก็ได้รับตำแหน่งให้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 ที่ ไผ่ วันพอยท์ กลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่ง ส.ส. กำแพงเพชรอีกครั้ง และครั้งนี้ ไผ่ วันพอยท์ ก็ได้รับเลือกตั้งสมใจปรารถนา พร้อมกับพ่วงตำแหน่งโฆษกคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย จนมาถึงปัจจุบัน

         นอกจากตำแหน่งทางการเมืองแล้ว ไผ่ วันพอยท์ ยังถือเป็นนักธุรกิจระดับร้อยล้าน ผู้สืบทอดงานธุรกิจจำนวนมากของครอบครัว อาทิ ธนะสินสนุกเกอร์ , ตลาดสดธนะสิน, ธนะสินหัตถเวช, อาคารไผ่ภูผา, หมู่บ้านธนะสิน, สนามไดรฟ์กอล์ฟธนะสิน, บริษัท ไผ่ภูผา จำกัด, และบริษัท เพชรภูผา อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่หิน

        อย่างไรก็ตาม ชื่อเสียงส่วนใหญ่ของ ไผ่ วันพอยท์ มักจะมาจากการที่ ไผ่ วันพอยท์ ไปเป็นข่าวกับดาราสาวในวงการมากหน้าหลายตา ถึงขนาดที่มีดาราสาวบางคน เคยมีข่าวแย่ง ไผ่ วันพอยท์ มาแล้ว ทั้ง หยาดทิพย์ ราชปาล ที่ไปเกาะขอบสนามแข่งเพื่อเชียร์ไผ่แข่งรถ จนมีข่าวลือหนาหูว่า หยาดเองนั้นขึ้นคอนโดของไผ่ และจากนั้นก็มีข่าวว่า ไผ่ วันพอยท์ ตามจีบ แป้ง อรจิรา แหลมวิไล ซึ่งแป้งเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว พร้อมกับบอกว่า ไผ่ วันพอยท์ เป็นเพียงรุ่นพี่เท่านั้น

        จากนั้น ก็มีข่าวเรื่องที่ หยาดทิพย์ และ วีเจจ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี เปิดศึกปะทะคารมกันถึงการแย่งตัว ไผ่ วันพอยท์ โดยที่หยาดให้สัมภาษณ์ว่า จ๋าได้เข้ามาขอเคลียร์กับหยาดเรื่องไผ่ วันพอยท์ แต่กลับเป็นจ๋าที่สัมภาษณ์ตรงกันข้ามว่า จ๋าแค่มายืนคุยด้วยเฉย ๆ จนทำให้ทั้งสองคนนี้ กลายเป็นคู่เกาเหลาของวงการบันเทิง และเรื่องนี้ ก็ทำให้ ไผ่ วันพอยท์ ออกมาฟ้อง เอ๋ พรทิพย์ และ บ๊วย เชษฐวุฒิ หลังจากที่ทั้งสองคนพูดถึงชื่อไผ่ วันพอยท์ ในรายการ คันปาก แต่ศาลก็ตัดสินยกฟ้องในที่สุด

         นอกจากนี้  ไผ่ วันพอยท์ ยังเคยมีข่าวกับสาว ๆ อีกมาก ทั้งแก้ม กวินตรา, หมิง ชาลิสา บุญครองทรัพย์ ที่ออกมายอมรับโดยตรงว่าสนิทสนมกับไผ่ วันพอยท์ รวมทั้ง เป้ย ปานวาด ที่ครั้งหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์ว่า คุยกับ ไผ่ วันพอยท์ ทางบีบี และสาวชัญญ่า ทามาดะ ที่มีข่าวว่าควงไผ่ วันพอยท์ ไปมาเก๊า พร้อมกับปล่อยภาพกอดไผ่ออกมาทางอินสตาแกรม และในทริปนั้นก็มี ดิว อริสรา ไปด้วย

          ล่าสุด ดิว อริสรา ได้ออกมายอมรับว่า กำลังคบหาดูใจอยู่กับ ไผ่ วันพอยท์ ได้ประมาณ 1 ปีกว่าแล้ว แต่สถานะในตอนนี้ยังไม่ขอเรียกว่าแฟน พร้อมกับไม่หวั่นใจเรื่องที่ ไผ่ วันพอยท์ เคยมีข่าวคราวกับผู้หญิงหลาย ๆ คนก่อนหน้านี้
ประวัติ ไผ่ วันพอยท์

      ชื่อจริง : ไผ่ ลิกค์

      ชื่อเล่น : ไผ่

      ชื่อที่รู้จักกันโดยทั่วไป : ไผ่ วันพอยท์

      วันเกิด : 20 เมษายน พ.ศ. 2521

      ครอบครัว : เป็นบุตรชายของ นายเรืองวิทย์ ลิกค์ และ นางปราณี โชติรัตช์กุล มีน้องชาย 1 คน คือ ภูผา ลิกค์

      การศึกษา : ปริญญาตรี  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

      ประวัติทางการเมือง :

       - พ.ศ. 2550 ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กำแพงเพชร ในสังกัดพรรคพลังประชาชน

       - พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

       - พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน  ส.ส. กำแพงเพชร สังกัดพรรคเพื่อไทย ,โฆษกคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ads

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

Facebook

บทความ

รับข่าว