รับตรง

#รับตรง59 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ถึง 9 มิถุนายน 2559

#รับตรง59 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ถึง 9 มิถุนายน 2559
#รับตรง59 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ถึง 9 มิถุนายน 2559

#รับตรง59 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559

#รับตรง59 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
#รับตรง59 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559

รับข่าวสารง่ายๆ กับ LINE Official

ประชาสัมพันธ์

รับข่าวสารง่ายๆ กับ LINE Official

#รับตรง59 ม.กาฬสินธุ์ รอบที่ 2 ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2559


การสมัครเรียนภาคปกติ รอบที่ 2
การสมัครเรียน มี 2 แบบ ดังนี้
1.การสมัครและรายงานตัวพร้อมกันโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2559
สาขาที่สมัครและรายงานตัวด้วยตนเอง โดยพร้อมทั้งรายงานตัวขึ้นเป็นนักศึกษา ตามที่ตั้งมหาวิทยาลัย ที่ตั้ง อำเภอนามน หรือ อำเภอเมือง มีดังนี้ 
1.1 สมัครและให้เดินทางมารายงานตัวพร้อมส่งเอกสารการสมัครที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ที่ตั้งนามน) มีดังนี้
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี 4 ปี)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม) (ป.ตรี 4 ปี)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.ตรี 4 ปี)
การจัดการทางวัฒนธรรม (ป.ตรี 4 ปี)
สารสนเทศศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี)
รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) (ป.ตรี 4 ปี)
รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) (ป.ตรี 4 ปี)
รัฐศาสตร์ (การปกครอง) (ป.ตรี 4 ปี)
นิติศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี)
พัฒนาสังคม (ป.ตรี 4 ปี)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี 4 ปี)
นิเทศศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี)
การออกแบบอุตสาหกรรม (ป.ตรี 4 ปี)
ภาษาอังกฤษ (ป.ตรี 4 ปี)
ภาษาจีนธุรกิจ (ป.ตรี 4 ปี)
1.2  สมัครและให้เดินทางมารายงานตัวพร้อมส่งเอกสารการสมัครที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ที่ตั้งในเมือง) มีดังนี้
การจัดการ (เทียบโอนรายวิชา)
การจัดการ (ป.ตรี 4 ปี)
การจัดการ (ปวส.)
การจัดการทั่วไป (ป.ตรี 4 ปี)
การตลาด (เทียบโอนรายวิชา)
การตลาด (ป.ตรี 4 ปี)
การตลาด (ปวส.)
การท่องเที่ยว (ป.ตรี 4 ปี)
การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา)
การบัญชี (ป.ตรี 4 ปี)
การบัญชี (ป.ตรี 4 ปี)
การบัญชี (ปวส.)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.)
เครื่องจักรกลเกษตร (เทียบโอนรายวิชา)
เครื่องจักรกลเกษตร (ป.ตรี 4 ปี)
ช่างกลโรงงาน (ปวส.)
ช่างยนต์ (ปวส.)
เทคนิคการสัตวแพทย์ (ป.ตรี 4 ปี)
เทคโนโลยีเครื่องกล  (เทียบโอนรายวิชา)
เทคโนโลยีชีวภาพ (ป.ตรี 4 ปี)
เทคโนโลยีอาหาร (ปวส.)
เทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอนรายวิชา)
ประมง (เทียบโอนรายวิชา)
ประมง (ปริญญาตรี 4 ปี)
ประมง (ปวส.)
พืชศาสตร์ (เทียบโอนรายวิชา)
พืชศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี)
พืชศาสตร์ (ปวส.)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ป.ตรี 4 ปี)
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอนรายวิชา)
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี 4 ปี)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร (เทียบโอนรายวิชา)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร (ป.ตรี 4 ปี)
วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอนรายวิชา)
วิศวกรรมเครื่องกล (ป.ตรี 4 ปี)
วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ป.ตรี 4 ปี)
สัตวศาสตร์ (เทียบโอนรายวิชา)
สัตวศาสตร์ (ป.ตรี 4 ปี)
สัตวศาสตร์ (ปวส.)
ให้ผู้สมัครเดินทางมาสมัคร และรายงานตัวพร้อมกับส่งเอกสารการสมัคร ตามประกาศมหาวิทยาลัย และชำระเงินค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมพัฒนานักศึกษา ที่ งานทะเบียน และการเงิน ตามที่ตั้งมหาวิทยาลัย ข้างต้น 


2.การสมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองและ ต้องสอบคัดเลือก มี 3 สาขาวิชา 
ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2559
สมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง (ตั้งอำเภอนามน) มีดังนี้
การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน (ป.ตรี 4 ปี)
คอมพิวเตอร์ (ป.ตรี 5 ปี)
การศึกษาปฐมวัย (ป.ตรี 5 ปี)
3 สาขานี้สามารถสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครออนไลน์ ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือชำระเงินค่าสมัครที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ที่ตั้งนามน)
และจัดส่งเอกสารการสมัครผ่านไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นี้

โดยส่งเอกสาร ระบุที่อยู่มาที่ :
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน) เลขที่ 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230


ตารางการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมพัฒนานักศึกษา คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.ksu.ac.th/?option=Info&type=1&id=56&topic=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202&

#รับตรง59 รอบที่ 2 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 11 ม.ราชภัฏจันทรเกษม ถึง 31 พ.ค.นี้


ประกาศการรับสมัครนักศึกษา (ระบบรับตรงรอบที่ 2)
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559
 เอกสารการรับสมัครนักศึกษา


รายละอียดเพิ่มเติม : http://amc.chandra.ac.th/

#รับตรง59 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ม.มหิดล ถึง 19 พ.ค. นี้

#รับตรง59 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ม.มหิดล ถึง 18 พ.ค. นี้

ติดตามเราผ่าน Instagram ได้แล้ว!!

บทความที่น่าสนใจ

ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

Facebook

นิยม

บทความ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา/ฝ่ายบรรณาธิการ

Endmo6team@gmail.com