วาไรตี้
ประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

   

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 15.53 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 70 ปี

ภาพกรุงเทพเมื่อสมัยก่อน

ภาพกรุงเทพเมื่อสมัยก่อน
รับตรง โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  • เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเกรดวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ไม่ต่ำกว่า 2.75
คณะที่เปิดรับสมัคร 
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
  • รับนักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่รับสมัคร
  •  ถึง 2ธันวาคม 2559
จำนวนการรับ
  •  คัดเลือกตามคุณสมบัตรที่กำหนด
    • โรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่เกิน 8 คน
    • โรงเรียนขนาดกลางและเล็ก ไม่เกิน 4 คน
รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : http://acad.msu.ac.th/th/
เว็บไซต์หลัก : http://engineer.msu.ac.th/thai/


รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช 2560


ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรงโควตาพิเศษ 
ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ดาวโหลดประกาศที่นี่


ขั้นตอนการสมัคร
    1. ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 
    2. เข้าสู่ระบบและเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ 
    3. พิมพ์ใบชำระเงิน (Pay-In) เพื่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559
        ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 

    4. เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 
        - ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรงโควต้าพิเศษ ปีการศึกษา 2560              
        - หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร (Pay-In)
        - เอกสารที่ระบุในประกาศรับสมัครสอบอื่นๆ ตามประกาศรับสมัคร 

สำหรับผู้ใช้สิทธิ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง ที่เทศบาล ดังกล่าวเป็นผู้ส่ง ให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก!! 

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบผิดพลาด ให้กรอกใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และจัดส่งมาพร้อมเอกสารหลักฐาน
                  ดาวโหลดใบคำร้องที่นี่


ระเบียบการ : http://www.nmu.ac.th/th/File/newdoctor60.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
เว็บไซต์หลัก : http://www2.vajira.ac.th/mededu/

รับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ - ชนบท)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ - ชนบท) (ปอเนาะ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คณะอักษรศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพืเศษระดับชาติทางศิลปะ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : http://www.admissions.chula.ac.th/chulasp54.html
เว็บไซต์หลัก : http://www.admissions.chula.ac.th/

บทความที่น่าสนใจ

บทความแนะนำ

ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์/carousel/#c0084d

Facebook

บทความ