วาไรตี้
ประชาสัมพันธ์
loading...

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)


การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) โดยวิธีรับตรง
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)                   จำนวนรับ  30  คน
   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)                 จำนวนรับ  40  คน
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)              จำนวนรับ  30  คน
   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)   จำนวนรับ  30  คน

arrow2L3รายละเอียด clickhere 
arrow2L3สมัครออนไลน์  (เปิดรับสมัครรอบสอง วันที่ - 26 พ.ค. 60) clickhere
arrow2L3คำถามที่พบบ่อย
arrow2L3สอบถามข้อมูล: E-mail : fengnrsw@ku.ac.th
                                โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7014 (ในวันและเวลาราชการ)ศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมกับ RMIT ออสเตรเลีย จัดอบรมการเตรียมงานวิจัย ฟรี!


กรุงเทพฯ  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัย RMIT ประเทศออสเตรเลีย จัดอบรมพิเศษ การเตรียมความพร้อม ในการทำงานวิจัย ให้กับบุคคลทั่วไป ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้การฝึกอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ Denise Cuthbert คณบดีจาก School of Graduate Research มหาวิทยาลัย RMIT ประเทศออสเตรเลีย ใน วันอังคารที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 702 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณสุจินดา สุกใส ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (CILL) คณะศิลปศาสตร์ สจล. ห้อง D101 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ โทร 080-2397794 และ 02-329800 ต่อ 7356 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16:30 เว็บไซต์ http://cill.kmitl.ac.th หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์นวัตกรรมฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/CILL.LA.KMITL/

เยาวชนอาเซียนศึกษาดูงาน สามพรานโมเดล


เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ทิวา พาโคกทม หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นำเจ้าหน้าที่และคณะเยาวชนอาเซียนที่เข้าร่วมอบรมโปรแกรม "Organic Vegetable" Production and Marketing เดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการสามพรานโมเดล โดยมีคุณอรุษ นวราช ผู้บริหาร สามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

SET มอบ 2 รางวัล เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาพัฒนาห้องสมุด แด่ มูลนิธิ ศ. ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ - ดวงตา จิตตะกาญจน์


โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว สำหรับปีนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย จาก 7 สาขา โดยสาขาการพัฒนาห้องสมุดประจำปี 2559 มีผู้ได้รับรางวัล     รายด้วยกัน ได้แก่ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน และดวงตา จิตตะกาญจน์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้เป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคม รับรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต


มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน  เป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 มุ่งทำงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง การรักการอ่าน รวมถึงส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และส่งเสริมการผลิตหนังสือที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนและคนไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 25 ปี ซึ่งรากฐานแห่งการก่อตั้ง มูลนิธิฯ คือ คติประจำใจของ ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 3 สมัย ผู้ให้ความสำคัญยิ่งกับการส่งเสริมการอ่าน ที่ว่า “การอ่านเป็นเครื่องมือสำหรับการหาความรู้ที่ดีที่สุด”
โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมสนับสนุนการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาต่างๆ ผลักดันการส่งเสริมการอ่านแก่ชุมชนและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผ่านกิจกรรมและการประกาศเกียรติคุณเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการที่สร้างประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการอ่านและการศึกษาที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทย อาทิ โครงการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่แนวคิด ทัศนะการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งเป็นผลงานเขียนของ ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ การประกวดการแต่งนิทานคุณธรรม การประกวดเรื่องสั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดี การให้การสนับสนุนทุนทรัพย์แก่สถานศึกษาที่ดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านการอ่านและการใช้ภาษาไทยทั่วประเทศ ซึ่งศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวย้ำว่า “ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ท่านมีคติประจำใจอยู่ว่า “การอ่านเป็นเครื่องมือสำหรับการหาความรู้ที่ดีที่สุด” ด้วยเจตนารมณ์ของท่านก็คือต้องการให้มีการส่งเสริมการอ่าน เพราะฉะนั้นเราก็มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการจะทำอย่างไรให้คนอ่านหนังสือมากที่สุด”
ด้านดวงตา จิตตะกาญจน์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม        จ.กระบี่ ครูภาษาไทยผู้ซึ่งอุทิศตนกว่า 37 ปี ทำงานบรรณารักษ์ด้วยความทุ่มเท เสียสละทั้งแรงกาย เวลา และทุนทรัพย์ส่วนตัว พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชน ควบคู่กับการสอนภาษาไทยและการทำงานในหน้าที่อื่นๆ  จนเป็นที่ศรัทธาของนักเรียน เพื่อนครู และชุมชน ที่เห็นผลสำเร็จในการพัฒนาเยาวชนให้ประสบความสำเร็จด้วยพื้นฐานแห่งการอ่านที่สามารถเปลี่ยนชีวิตปูทางสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งครูดวงตา เล่าด้วยความภาคภูมิใจว่า การทำห้องสมุดนั้น ถ้าคนไม่รักจริงทำไม่ได้ เราเป็นครูเราก็ทำเพื่อเด็ก เราสามารถทำให้นักเรียนเปลี่ยนชีวิตได้จากการที่เขาอ่านหนังสือ และเขาสามารถมาทำกิจกรรมตรงนี้ ทำให้ชีวิตของแต่ละคนเปลี่ยนไป เรียกว่า อ่านหนังสือแล้วเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆ
ผลงานสำคัญ คือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นศูนย์กลางการอ่านของโรงเรียนที่ตนเองสังกัดมาต่อเนื่อง โดยทำงานร่วมกับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน สร้างทีมยุวบรรณารักษ์ที่มีภาวะผู้นำ และส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อส่งเสริมการอ่าน ทั้งในโรงเรียน และขยายผลไปนอกโรงเรียน โดยการนำยุวทูตการอ่านลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนในเครือข่าย รวมทั้งในชุมชนใกล้เคียง วัด ค่ายทหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น จนทำให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นโรงเรียนแกนนำอ่านสร้างสุขในสถานศึกษา
ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ครูดวงตาจึงได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบในด้านต่างๆ หลายด้าน และจากการทำงานด้วยความมุ่งมั่น ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่  ส่งผลให้แกนนำยุวบรรณารักษ์ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปี 2555 และปี 2558 และเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างยุวทูตการอ่าน และยุวบรรณารักษ์รุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ให้ขยายผลความสำเร็จต่อไป
ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเททำความดีเพื่อสังคมมายาวนาน ทำให้ทั้งสองท่านได้รับเครื่องหมายการันตีความดี รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ซึ่งคัดเลือกโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้เป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2559 ในโครงการ “10 ปี SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิดชูผู้ทำความดี มอบรางวัล ศ.สังเวียน อินทรวิชัย สาขาการพัฒนาการศึกษา แด่ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์


มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมการทำความดีและค้นหาผู้ทำความดีอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว สำหรับ โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม โดยปีนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 11ราย จาก 7 สาขา โดย สาขาการพัฒนาการศึกษาประจำปี 2559  นั้น มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย ได้คัดเลือกให้ ศาสตราจารย์  ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคม รับรางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นผู้สร้างตำนานของเภสัชกรชาวไทย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเภสัชกรนักวิทยาศาสตร์โลก ผลิตยารักษาชีวิต สร้างโอกาสแก่ผู้ป่วยยากจน ที่ยอมสละตำแหน่งและความก้าวหน้าในการทำงานของตนเอง หันไปสู่การมุ่งอุทิศตนวิจัยค้นคว้าจนผลิตยารักษาโรคเอดสไดเป็นครั้งแรกในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในทวีปแอฟริกาและเอเชีย จนมีผลงานเป็นที่สนใจในวงกว้า และถูกสร้างเป็นภาพยนต์สารคดีชีวประวัติ A Right to Live-Aids Medication for millions และละครบรอดเวย์ที่ชื่อ“Cocktail” จนได้รับรางวัลสำคัญ ได้แก่ รางวัลนักวิทยาศาสตร์โลก (Global Scientist Award) จากมูลนิธิเลตเต็น ประเทศนอร์เวย์ประจำปี 2547 รางวัลบุคคลแห่งปีของเอเชียประจำปี พ.ศ. 2551และรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะประจำปี 2552


ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งยังคงมุ่งมั่นทำงานในโครงการตางๆ เช่ พัฒนาสูตรต้นตำรับและยาต้านเอดส์ชนิดอื่นอีกกว 10 ชนิด ได้แก่ ยาสามัญ เอแซดที (AZT) ป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแมสูลูก ยาสูตรผสมรวมเม็ดต้านเอดส์หรือจีพีโอเวียร์ (GPO–VIR) และยาต้านเอดส์อีก 5 ชนิด พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสำหรับใช้เป็นยา อาหาร และเครื่องสำอาง พัฒนาและผลิตยาแผนปัจจุบันจำนวนมาก อาทิ ยารักษาโรคเบาหวาน ยาลดความดัน ยาลดโคเลสเตอรอล และยาสำหรับเด็ก ทำให้มียาคุณภาพดีออกสู่ตลาดมากขึ้น และมีราคาถูกลง ทำให้คนในสังคมเข้าถึงยาคุณภาพได้มากขึ้น


นอกจากนี้ ได้ริเริ่มขับเคลื่อนงานชิ้นสำคัญโดยมีประชาชนในท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าสาธารณสุขของชุมชน (Community Health Empowerment) ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนและท้องถิ่น โดยการก่อตั้ง ลังกาสุกะโมเดล”(พ.ศ.2552) เครือข่ายการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและสุขภาพของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และยังได้จัดทำ Roadmap การพัฒนาสมุนไพรในภาคใต้ 11 จังหวัด ต่อยอดขยายความสำเร็จในวงกว้างเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างโอกาสในการใช้ยาสมุนไพรเป็นทางเลือกที่ดีต่อการป้องกันและรักษาได้ต่อไป


“สิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือทำความดีหรือการให้ นี่แหละคือที่สุดของที่สุดแล้ว ในชีวิตนี้มีอยู่ 2 วัน ที่เราแก้ไม่ได้ เปลี่ยนไม่ได้ คือ เมื่อวาน กับ พรุ่งนี้ เพราะฉะนั้น ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ย้ำถึงหลักคิดของตนให้ฟังด้วยความอิ่มเอม


ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเททำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำให้ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้รับเครื่องหมายการันตีความดี รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ซึ่งคัดเลือกโดย มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย ให้เป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2559 ในโครงการ “10 ปี SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทความที่น่าสนใจ

loading...

ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์/carousel/#c0084d

Facebook

บทความ

loading...