-
-

#รับตรง59 ม.สยาม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.siam.edu/

#รับตรง59 ม.ศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับทุน 10,000 บาททันที!!รับทุนการศึกษา สูงสุด 10,000 บาท*

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบปกติ
» รับสมัคร วันนี้ -  31 พ.ค. 2559 
» สัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ -  31 พ.ค. 2559

เงื่อนไขการรับทนส่วนลดสนับสนุนทางการศึกษา 10,000 บาท
»ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก
»ปวช. / ม.6 / กศน. รับทุน 10,000 บาท*
»ปวส. รับทุน 8,000 บาท*

สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.
» ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
» การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียน และส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา

หมายเหตุ : *ทุนการศึกษา รักษาเกรดระหว่างเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5


สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/apply ตามขั้นตอนดังนี้

เข้าเมนูสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/apply หรือ คลิกที่นี่
  1. กรอกแบบฟอร์มการสมัคร และตรวจรายละเอียดให้เรียบร้อย
  2. บันทึกข้อมูลการสมัคร
  3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
  4. นำใบชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารและจุดรับชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 200 บาท และเก็บสำเนาใบแจ้งการชำระเงินมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัย
  5. มหาวิทยาลัยจะส่ง SMS ยืนยัน การชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ภายใน 3 วันทำการ
  6. นำหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดมารายงานตัวลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัย

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้   ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 
ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 มือถือ 08 4751 2900-15
คลิกดูแผนที่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ (อาคาร 1 ชั้น 1)
ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043 224 111 หรือ 09 2537 4411, 22, 33
คลิกดูแผนที่


 » ใบรับรองเฉลี่ยสะสม(CGPA) 5 ภาคการศึกษา (ม.6, ปวช.3), 3 ภาคการศึกษา (ปวส.) หรือ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6, ปวช.3, กศน. ม.6, ปวส.2
» หรือเทียบเท่า.................จำนวน 2 ชุด
» สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน................. จำนวน 1 ชุด
» สำเนาทะเบียนบ้าน.................จำนวน 1 ชุด
» รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว.................จำนวน 3 รูป

อื่นๆ
» สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ).................จำนวน 1 ชุด
» สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี).................จำนวน 2 ชุด
» แฟ้มข้อมูลแสดงผลงานด้านศิลปะ(PORTFOLIO) สำหรับ คณะดิจิทัลมีเดีย และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ้ามี).................จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ


ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


» ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา
» ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
» ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
» มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
» หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัคร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
» หากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
» หากผู้ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาคนใดไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า
» มหาวิทยาลัยถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ
» มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/

#รับตรง59 ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2559


ขณะนี้โครงการฯอยู่ระหว่างทดสอบระบบรับสมัคร  ห้ามผู้สมัครเข้ามาทำการกรอกข้อมูล
การกรอกข้อมูลก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จะถือเป็นโมฆะ

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2559 (ปิดระบบเวลา 20.00น.)

กำหนดการรับสมัคร
1-11 มิ.ย.59         เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ผ่านระบบ online และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
                     *** วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ปิดระบบเวลา 20.00 น.***
9-11 มิ.ย.59        รับสมัครนิสิตใหม่แบบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
                     ภาคพิเศษ อาคาร 2 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ เวลา 9.00 ถึง 16.00 น.

12 มิ.ย.59         วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
13 มิ.ย.59         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ * ปิดระบบยืนยันสิทธิ์เวลา 16.00 น
14 มิ.ย.59         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
16 มิ.ย.59         สอบสัมภาษณ์
                   ชำระเงินค่าประกันสิทธิ์ จำนวน 36,500 บาท *
17 มิ.ย.59         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
หมายเหตุ: กำหนดเวลาดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามประกาศผ่านทางเว็บไซต์ http://geo.educationregister.com
           * เงินค่าประกันสิทธิ์จะโอนไปเป็นค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา (หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
(3) มีการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (O-NET และ GAT/PAT) ทั้งนี้คะแนนสอบ O-NET ใช้ได้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป และคะแนน GAT/PAT ห้ามใช้คะแนนที่หมดอายุแล้วนับถึงวันสมัคร
(4) ต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษของสาขาอื่นในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(5) ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและตาบอดสี ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องแนบใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลว่าไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและตาบอดสี 
(6) เป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
     3.1 พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและค่าร้อยละของผลทดสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ดังนี้
             ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ม. 4 – ม. 6) 
             ผลการทดสอบ O-NET (รหัสวิชา 01-05) 
                     01           ภาษาไทย
                     02           สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                     03           ภาษาอังกฤษ
                     04           คณิตศาสตร์
                     05           วิทยาศาสตร์
*** กรณีผลสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่า 15 คะแนน จะต้องลงเรียนรายวิชา english preparation course เพิ่มเติมตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย***
           ผลการทดสอบ GAT (รหัสวิชา 85) 
                    85           ความถนัดทั่วไป
           ผลการทดสอบ PAT1 (รหัสวิชา 71) 
                   71           ความถนัดทางคณิตศาสตร์
          ผลการทดสอบ PAT2 (รหัสวิชา 72)
                   72           ความถนัดทางวิทยาศาสตร์    
 ขั้นตอนการรับสมัคร
          (1) กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ ให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง
          (2) พิมพ์ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว และใบแจ้งชำระเงิน ทั้งนี้จะต้องนำใบสมัครมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
          (3) นำใบแจ้งชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
          ***เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (ห้ามหาย) และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
          (4) ตรวจสอบสถานะการสมัคร
          (5) รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์
          (6) ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ยืนยันสิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์
          (7) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          (8) สอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสมัครทั้งหมด ตัวจริงพร้อมสำเนามาด้วย 
***กรณีกรอกข้อมูลในการสมัครและส่งหลักฐานในวันสอบสัมภาษณ์ที่เป็นเท็จ หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะถูกตัดสิทธิการสอบสัมภาษณ์และเรียกตัวสำรองเข้าสอบแทนทันที***

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์จัดการโครงการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รายละเอียดเพิ่มเติม 0-2561-3480 ต่อ 270 และ 901, 089-482-4255 
http://www.geo.soc.ku.ac.th หรือทาง facebook: ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดเพิ่มเติม : http://geo.educationregister.com/


#รับตรง59 จิตวิทยา ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2559

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ
 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ระหว่างวันที่18 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 19.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

คะแนนวิชาที่ต้องใช้ในการประกอบการสมัคร
1.คะแนน O-NET
      รหัสวิชา 01 ภาษาไทย
      รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
      รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ *** ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน ***
      รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์
      รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์
2.คะแนน GAT/PAT
      รหัสวิชา GAT 85 
      รหัสวิชา PAT 71 
      รหัสวิชา PAT 72 

** การสมัครมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารเป็นที่เรียบร้อย **
* ผู้สมัครทุกท่านกรุณาตรวจสอบสถานะการสมัครด้วย เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจะขึ้นสถานะจาก "ผู้สมัครใหม่" เป็น "รอตรวจสอบ" โดยสถานะการจ่ายเงินจะอัพเดทในเวลา 1 - 3 วัน หลังจ่ายเงิน *
* สามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลต่างๆ โดยการล๊อกอิน โดยใช้รหัสบัตรประชาชนและอีเมล์ที่ใช้ในการสมัคร *

*** ผู้สมัครที่มีปัญหาในการกรอกข้อมูล กรุณาแจ้งปัญหามาที่  kbcapr@ku.ac.th  โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน อีเมล์ที่ใช้ในการสมัคร และระบุปัญหาในการสมัคร ***ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://psy.educationregister.com/

บทความที่น่าสนใจ

ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

Facebook

นิยม

บทความ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา/ฝ่ายบรรณาธิการ

Endmo6team@gmail.com