-
-

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร ปีการศึกษา 2560สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-60/

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน


ปฏิทินรับตรงทั่วประเทศและภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)


ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)


รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : http://regservice.buu.ac.th/admissions.html

รับตรงและทุน ICT หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล ปีการศึกษา 2560วิธีการสมัคร

 สมัครทาง Website : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
 สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ (รอบสอบตรง)1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2559 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติของผู้สมัคร (รอบโควตาเรียนดี)
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา (พบอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียน) โดยเสนอชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.50

รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครรอบโควตาเรียนดี
คุณสมบัติของผู้สมัคร (รอบโควตาความสามารถพิเศษ Sci /Com)
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์หรือมีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00

หมายเหตุ – หากผู้สมัครรอบโควตาเรียนดีและรอบโควตาความสามารถพิเศษ Sci /Com ประสงค์จะได้รับทุนการศึกษา ขอให้ระบุในใบสมัครว่าต้องการสอบข้อเขียนและเข้าสอบในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 โดยการพิจารณาทุนเรียนดีตลอดหลักสูตรนั้นจะพิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

เอกสารการสมัคร

เอกสารการสมัคร (รอบสอบตรง)
 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 - ม. 6 ภาคการศึกษาต้น) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
เอกสารการสมัคร (รอบโควตาเรียนดี และรอบโควตาความสามารถพิเศษทาง Sci /Com)
 1. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 - ม. 5 ภาคการศึกษาปลาย)
 2. สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง

การส่งหลักฐานการสมัคร

กรุณาส่งหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ มาที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

วงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครสอบคณะ ICT)
*** ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครและชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2441-0909 ต่อ 111 ***

การชำระค่าสมัคร (สอบตรง - โควตา) : ค่าสมัครทุกประเภท 600 บาท

สำหรับช่องทางการชำระเงินมี 2 วิธีค่ะ
1. ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบสมัคร On-line
2. ชำระเงินสดด้วยตนเอง ที่คณะ ICT วิทยาเขตศาลายา หรือวิทยาเขตพญาไท
** ค่าสมัคร 600 บาท ทั้งนี้ คณะ ฯ จะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **

สมัคร On-line ไดที่ : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อได้ที่ ictadmission@mahidol.ac.th
Faculty of ICT on Facebook

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 รอบรับตรง รอบ 1 และรอบโควตา

กิจกรรม
รอบ 1
(สอบตรง)
รอบ 1
(โควตาเรียนดี)
รอบ 1
(โควตา Sci/Com Skills)
รับสมัคร
18 ส.ค. -
30 ก.ย. 59
18 ส.ค. -
30 ก.ย. 59
18 ส.ค. -
30 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบข้อเขียน
4 ต.ค. 59
-
-
สอบข้อเขียน
8 ต.ค. 59
-
-
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสถานที่สอบสัมภาษณ์
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
สอบสัมภาษณ์
12 พ.ย. 59
12 พ.ย. 59
12 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
ICT Preparatory Program
เม.ย. - ก.ค. 60
เม.ย. - ก.ค. 59
เม.ย. - ก.ค. 59
เปิดภาคการศึกษา
ส.ค. 60
ส.ค. 60
ส.ค. 60

International Admissions

International applicants please download application form here
รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา : http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/index.html

รับตรง สาธารณสุข ฯลฯ ม.มหิดล อำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (สาขาเกษตรศาสตร์) 


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต


ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.am.mahidol.ac.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=415:New_Student_2560&catid=9&Itemid=103

บทความที่น่าสนใจ

ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์/carousel/#c0084d

ติดตามเราผ่าน Instagram ได้แล้ว!!

Facebook

นิยม

บทความ